Statistisk sentralbyrå


Historisk statistikk

Hjemmehørende folkemengde, etter levevei1. 1801-1930
  1801 1865 1910 1920 1930
I alt 883 487 1 701 756 2 376 239 2 649 775 2 814 194
           
Jordbruk, skogbruk 710 252 1 090 606 991 177 944 302 896 731
Industri og håndverk 51 228 264 556 634 487 779 888 783 884
Handel, landtransport 20 951 85 243 299 830 396 677 449 431
Sjøfart 46 511 83 673 102 562 92 986 116 945
Fiske og fangst2 - 83 673 139 958 164 109 198 627
Immateriell virksomhet 22 873 50 418 109 490 139 304 162 852
Formuesinntekt og personer uten yrke 31 672 47 670 99 735 132 509 205 724
1  Alle personer er gruppert etter forsørgerens levevei.
2  Tallet for sjøfart i 1801 omfatter også fiske.
Kilde: Statistiske oversikter 1948, folketellinger, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/ .

Standardtegn i tabeller