Barn og unge i befolkningen
Færre barn og unge i Norge

 • 1. januar 2019 bodde det 1 122 508 personer under 18 år i Norge, noe som er 21,1 prosent av hele Norges befolkning.
 • De siste to årene har antall barn og unge bosatt i Norge gått ned, etter oppgang hvert år fra 1991 til 2016. Nedgangen er på 8 543 unge fra den foreløpige toppen 1. januar 2017.
 • Oslo og Akershus var de eneste fylkene hvor denne gruppen vokste i 2018.
 • Aldersgrupper som andel av befolkningen. Prosent

 • I 2018 ble det født 55 120 barn i Norge, det laveste antallet siden 1987. I fire fylker var det flere fødsler i 2018 enn i 2017, mens Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen, på 6,4 prosent.
 • Samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner var 1,56 i 2018. På fylkesnivå var det lavest i Oslo og høyest i Sogn og Fjordane, henholdsvis 1,44 og 1,73.

  Større andel med innvandrerbakgrunn

 • Per 1. januar 2019 var det 75 968 innvandrere blant Norges barn og unge, mens 133 315 var norskfødte med innvandrerforeldre. Disse utgjorde 18,6 prosent av den norske befolkningen under 18 år, opp fra 18,1 prosent året før. Ser vi på disse barnenes landbakgrunn, finner vi at den største gruppen var født i, eller hadde foreldre fra Polen.
 • På fylkesnivå var det betydelige variasjoner i både andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, og hvilken landbakgrunn disse hadde. Andelen var størst i Oslo (34,3 prosent), hvor vanligst landbakgrunn var Somalia. Minst var andelen i Nordland (11,9 prosent), hvor syrisk landbakgrunn var vanligst.
 • De ti vanligste landbakgrunnene i alderen 0-17 år. Prosent av alle barn og unge 1. januar 2019

  Andelen barn og unge med utenlandsk landbakgrunn 1. januar 2019. Prosent

Barn og unge er her definert som personer under 18 år, det vil si under myndighetsalder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Fødsler klassifiseres geografisk ut fra mors bosted når fødselen finner sted.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) er uttrykk for det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden. SFT beregnes som summen av alle ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater (årlig antall levendefødte barn per 1 000 kvinner) 15-49 år. SFT er et hypotetisk mål som ikke viser hvor mange barn kvinnene faktisk har fått, men hvor mange de vil komme til å få hvis det aldersspesifikke fruktbarhetsmønsteret fortsetter i hele deres fødedyktige periode.

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har altså på et tidspunkt innvandret til Norge.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som i tillegg har fire utenlandsfødte besteforeldre.


   
Barn og unge. Befolkning
Tabeller