Statistisk årbok 2013

Nasjonalregnskap og utenrikshandel

276.  Hovedstørrelser i nasjonalregnskapet. Kr per innbygger
277.  Bruttonasjonalprodukt per innbygger, justert for ulikheter i prisnivå. Utvalgte land. EU27=100
278.  Bruttonasjonalprodukt, etter inntektskomponenter. Mill. kr
279.  Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner. Mill. kr
280.  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Mill. kr
281.  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Volumindekser. 1980=100
282.  Bruttonasjonalprodukt, etter anvendelse. Utvalgte land. 2011. Prosent
283.  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt, etter hovednæring. I basisverdi. Mill. kr
284.  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt, etter hovednæring. I basisverdi. Volumindekser. 1980=100
285.  Bruttonasjonalprodukt etter hovednæring. 2012. Prosentvis fordeling (Figur)
286.  Årlige volumendringer i prosent (Figur)
287.  Bruttoinvestering i fast realkapital, etter art og hovednæring. Mill. kr
288.  Bruttoinvestering i fast realkapital, etter art og hovednæring. Volumindekser. 1980=100
289.  Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige. 1 000 årsverk
290.  Sysselsatte personer og utførte timeverk. 1950=100 (Figur)
291.  Konsum i husholdninger, etter formål. Mill. kr
292.  Konsum i husholdninger, etter formål. Volumindekser. 1980=100
293.  Personlig konsum per innbygger, i utvalgte EU-land. Justert for ulikheter i prisnivå. EU27=100
294.  Eksport av varer og tjenester. Mill. kr
295.  Eksport av varer og tjenester. Volumindekser. 1980=100
296.  Import av varer og tjenester. Mill. kr
297.  Import av varer og tjenester. Volumindekser. 1980=100
298.  Husholdninger og ideelle organisasjoner. Fordringer og gjeld, etter finansobjekt per 31. desember. Mill. kr
299.  Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter, utgifter og sparing. Mill. kr
300.  Driftsregnskapet overfor utlandet. Mill. kr
301.  Driftsregnskapet overfor utlandet. Mill. kr (Figur)
302.  Fordringer, gjeld og nettofordringer overfor utlandet per 31. desember. Mill. kr og prosent av BNP
303.  Grensekryssende betalinger via norsk bank. 2012
304.  Import og eksport av varer. Mill. kr
305.  Eksport av råolje og naturgass
306.  Import av viktige varer. Mill. kr
307.  Import av varer utenom skip og oljeplattformer. Fem største varesektorer. Mrd. kr (Figur)
308.  Eksport av varer utenom skip og oljeplattformer, råolje, naturgass og naturlige gasskondensater. Fem største varesektorer. Mrd. kr (Figur)
309.  Eksport av viktige varer. Mill. kr
310.  Import og eksport av IKT-varer. Mill. kr
311.  Volum- og prisindekser for utenrikshandelen med varer. 2000=100
312.  Import- og eksportverdi, etter land og varegruppe. 2012. Mill. kr
313.  Andel av Norges totale import og eksport av varer. 2012. Prosent (Figur)
314.  Import- og eksportverdi, etter land. Mill. kr
315.  Frihandelforbundets (EFTAs) handel, etter landområde. 2012. Mill. dollar
316.  Handel for utvalgte land i den europeiske union (EU), etter landområde. 2012. Mill. dollar
317.  Verdien av utenrikshandelen. Utvalgte land. Mill. dollar
318.  Importverdi, etter anvendelsesområde. Mill. kr
319.  Eksportverdi, etter anvendelsesområde. Mill. kr
320.  Import til dei nordiske landa. 2011. Mill. EUR og prosent
321.  Eksport frå dei nordiske landa. 2011. Mill. EUR og prosent