Publikasjon

Discussion Papers no. 726

Inequality in current and lifetime income

Fordelingen av inntekt opptjent over en kort periode, typisk ett år, danner ofte utgangspunktet for å tallfeste inntektsulikheten i samfunnet. Empiriske analyser av inntektsulikhet basert på årlige tverrsnittsdata hviler imidlertid på en underliggende forutsetning om at årsinntekt er en god indikator for individenes økonomiske velferd. Både økonomisk teori og empiriske analyser tyder imidlertid på at en rekke personer har lave inntekter i en kort periode uten at det nødvendigvis er et uttrykk for at de har økonomiske problemer. En alternativ og mer tilfredsstillende metode for måling av inntektsulikhet er å benytte summen av inntekter opptjent over hele den yrkesaktive aldersperioden.

 I denne artikkelen utnytter vi registerdata med informasjon om inntekt over livsløpet til å studere inntektsulikhet. Vi finner at ulikheten i årlig inntekt øker betydelig over livsløpet. Når individer er seksti år er ulikheten i årlig inntekt mer enn dobbelt så høy som ulikheten i livstidsinntekt. Våre funn tyder på at tradisjonelle empiriske studier basert på årlig inntekt for et tverrsnitt av befolkningen overvurderer inntektsulikheten i samfunnet.

Les mer om publikasjonen