Publikasjon

Discussion Papers no. 700

A counting approach for measuring multidimensional deprivation

Statistisk sentralbyrå har i mer enn 40 år gjennomført omfattende undersøkelser om levekårene for den norske befolkningen. Fra disse undersøkelsene finnes det feks informasjon om personer er økonomisk fattige, har dårlig helse, lav utdanning, svakt sosialt nettverk, osv. For å analysere denne type data er det viktig å ta utgangspunkt i den simultane fordelingen av de aktuelle variablene og dermed ta hensyn til at en og samme person kan være dårlig stilt på flere variable. Men siden det kan være vanskelig å avsløre et klart mønster ved sammenligning av flere simultane fordelinger for et gitt land over tid eller mellom land for et gitt år, er det nødvendig å benytte summariske mål som er konstruert for å fange opp hovedtrekkene i de simultane fordelingene av et sett av levekårsindikatorer. Metodene som presenteres i denne artikkelen er resultat fra prosjektet ”Evaluating the Performance of the Welfare State” finansiert av VAM-programmet til Norges forskningsråd. Formålet med prosjektet har vært å utvikle metoder som kan brukes som grunnlag for å sammenligne graden av nød/fattigdom i flerdimensjonale fordelinger av sosiale plager. Ved å benytte prinsipper for endring av samspillstrukturen mellom levekårsvariablene viser vi dessuten at de foreslåtte metodene kan gis en normativ begrunnelse.

Les mer om publikasjonen