377677
377677
friartikkel
2019-02-14T08:00:00.000Z
no

Brudd i tidsserien

Publisert:

I 2018 gjennomførte NAV flere endringer i regler og rutiner som har ført til brudd i tidsserien for registrerte arbeidsledige blant innvandrere.

I 2018 gjennomførte NAV flere endringer i regler og rutiner som har ført til brudd i tidsserien for i ARENA registeret, som statistikken registrerte arbeidsledige blant innvandrere baserer seg på. For det første ble regelverket for arbeidsavklaringspenger endret. En kan nå motta arbeidsavklaringspenger i inntil 6 måneder som arbeidsledig, mot tidligere 3 måneder. I juli startet så NAV med SMS-påminnelser til arbeidsledige om å sende meldekort dersom de fortsatt var arbeidssøkere og i november tok NAV i bruk en ny løsning for registrering av arbeidssøkere. Arbeidssøkere kommer derfor raskere inn i registeret og i statistikken til NAV enn hva tilfellet var før innføringen av denne nye løsningen.

På grunn av alle disse endringene er tall for registrerte arbeidsledige blant innvandrere før innføringene nevnt over ikke direkte sammenlignbare med tall etter innføringene. Endringene kan også påvirke ulike grupper forskjellig. SSB har derfor valgt å ikke kommentere tallene i en nyhetsartikkel denne gang, i og med at vi der har hatt fokus på endringstall.

For mer informasjon om NAV sin håndtering av bruddene, se NAV sin uttalelse.

Kontakt