343189
343189
friartikkel
2018-03-09T18:31:00.000Z
no

Samferdsel nøkkeltall (F) - Tabell 07792

Publisert:

L1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall

ID: KS95173859711292

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern

ID : KS98301752228605

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter i kroner per innbygger, samferdsel i alt, konsern. 
Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger for funksjonene 722 Fylkesveier 730 Bilruter 731 Fylkesveiferger 732 Båtruter 733 Transport for funksjonshemmede 734 Sporveier og forstadsbaner =Netto driftsutgifter, samferdsel i alt/innbyggere*1000. 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjonene (722, 730..734), artene ((010..480)+590) - ((600..895)). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) i kr per innbygger

ID : K1511444422P28266

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger for kollektivtransport (funksjon 730, 732 og 734) =Netto driftsutgifter/innbyggere*1000

Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane, trikk/bybane) i kr per reise

ID : K1511446111P29789

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene 
Netto driftsutgifter i kr pr. reise for kollektivtransport (funksjon 730, 732 og 734) =Netto driftsutgifter/antall reiser*1000

Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til fylkesveier, konsern

ID : K1496937823P9572

Informasjon

Andel vedlikeholdsutgifter av netto driftsutgifter til fylkesvei viser utgifter til vedlikehold delt på netto driftsutgifter til fylkesveier. Beregning vedlikeholdsutgifter inkluderer utgifter ført på kontoklasse 1 og 3, funksjon 722 fylkesveier, art 070 lønn til vedlikehold, 230 vedlikehold og 250 vedlikeholds materialer. Netto driftsutgifter er de samlede driftsutgiftene til fylkesvei fratrekt inntekter, ink. avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.

Fotnote

Andelen som fylkeskommunene bruker til vedlikehold av fylkesveier i prosent av samlede netto driftsutgifter til fylkesveier, publiseres for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle fylkene foreløpig benytter en utarbeidet konverteringstabell mellom SVVs kontoplan og KOSTRAs artskontoplan (tillagt fylkeskommunens egne utgifter til FV), som ble utarbeidet til bruk fra 2015.

Andel nto. dr.utg. for samferdsel i alt av samlede nto. dr.utg, konsern

ID : KS98301778320356

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftsutgifter for funksjonene 722 Fylkesveier 730 Bilruter 731 Fylkesveiferger 732 Båtruter 733 Transport for funksjonshemmede 734 Sporveier og forstadsbaner i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern =Netto driftsutgifter/ samlede netto driftsutgifter* 100. 
Teller=Netto driftstutgifter for funksjon 722 og 730-734(kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. 
Nevner=Netto driftsutgifter i alt for alle tjenestefunksjoner (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. 
Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern

ID : KS1014219181288479

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter for samferdsel i kroner per innbygger, konsern. De samlede investeringsutgiftene er korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. for samferdsel. 
Brutto investeringsutgifter i kroner per innbygger for funksjonene 722 Fylkesveier 730 Bilruter 731 Fylkesveiferger 732 Båtruter 733 Transport for funksjonshemmede 734 Sporveier og forstadsbaner, konsern =Brutto investeringsutgifter/ innbyggere* 1000. 
Teller=Brutto investeringsutgifter (Kontoklasse 0,funksjon 722, (730..734), artene ((010..500)-(690,790)) og kontoklasse 4, funksjonene 722, (730..734), artene ((( 010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895))). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Tidsseriebrudd for 2000. Tall for 2000 var feil. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Andel skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole av alle elever

ID : K1326720129P3796

Informasjon

Indikatoren viser andelen som har rett til skoleskyss i prosent av alle elever i grunn- og videregående skole. 
Teller=Antall skyssberettigede elever i alt (grunn- og videregående skole) Data fra KOSTRA-skjema 50, spm. 2.1.a og 2.1.b. 
Nevner=Alle elever i grunn- og videregående skole. Data fra GSI og VIGO

Andel skolereiser i grunn- og videreg. skole av alle reiser

ID : K1326723181P4052

Informasjon

Indikatoren viser andelen skolereiser i prosent av alle reiser for transportformene bilruter, fylkesveiferger, båtruter, sporveier og forstadsbaner. 
Teller=Antall skolereiser i alt (grunn- og videregående skole) Data fra KOSTRA-skjema 50, Summen av spm. 3.1.b og 3.1.c, 4.2.a og 4.2.b, 5.1.b og 5.1.c, 7.1.b og 7.1.c). 
Nevner=Alle reiser. Data fra KOSTRA-skjema 50, spm. 3.1.a, 4.2, 5.1.a, 7.1.a). 

Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger

ID : K1511440507P24557

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til samferdsel i alt i kr per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger =Brutto driftsutgifter i 1 000 til samferdsel/innbygger*1000. 
Teller:Brutto driftsutgifter i 1 000 kr for funksjonene 722, 730-734. Nevner:Innbygger hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveier, konsern

ID : KS104635066170994

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger for 722 Fylkesveier, konsern =Netto driftsutgifter/ innbyggere* 1000. 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Netto driftsutgifter til fylkesvei i kr per kilometer

ID : K1511431792P24879

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftsutgifter per km fylkesvei =Netto driftsutgifter/ km FV* 1000. 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapetog regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Km fylkesvei er hentet fra Nasjonal vegdatabank.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Andel nto. dr.utg. for fylkesveier av nto. dr.utg. samf. ialt, konsern

ID : KS1077663361377325

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene Netto driftsutgifter for funksjonene 722 Fylkesveier i prosent av netto driftsutg. samferdsel i alt (funksjon 722, 730 Bilruter 731 Fylkesveiferger 732 Båtruter 733 Transport for funksjonshemmede 734 Sporveier og forstadsbaner, konsern =Netto driftsutgifter for fylkesveier i alt/ samlede netto driftsutgifter for samf. i alt* 100. 
Teller=Netto driftstutgifter for funksjonene 720, 721 (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480)+590 - [artene (600..895)]. 
Nevner=Netto driftsutgifter i alt for alle samf.funksjonene 720,721,730..734 (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480)+590 - [artene (600..895)]. 
Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Bto. inv.utg.i kr pr. innb., fylkesveier, konsern

ID : KS1077664140435208

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter i kroner per innbygger til fylkesveier i alt, konsern. 
Indikatoren er korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv., og viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. for fylkesveier. 
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger for funksjon 722 Fylkesveier =Brutto investeringsutgifter for fylkesveier i alt/ innbyggere* 1000 
Teller=Brutto investeringsutgifter (Kontoklasse 0, funksjonene 722, artene ((010..500)-(690,790)) og kontoklasse 4, funksjonene 722, artene ((( 010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895)) ). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Bompengeinnt. i invest. i % av brutto investeringsutg. for fylkesvei, konsern

ID : K1432891112P30642

Informasjon

Indikatoren viser bompengeinntekter i investering i prosent av brutto investeringsutgifter til fylkesveier i alt, konsern. 

Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand

ID : K1359624744P1263

Informasjon

Andel av fylkesvegdekkene som klassifiseres som dårlig eller svært dårlig, basert på målte verdier av spor (jevnhet på tvers) og jevnhet på langs (International Roughness Index &– IRI) på faste vegdekker. Dårlig dekketilstand innebærer målt spordybde på mellom 18-24 mm eller IRI på mellom 3,1 og 4,4 mm/m. Svært dårlig dekketilstand innbærer spordybde over 24 mm eller IRI over 4,4 mm/m. Kilde. Manuell registrering fra bilmontert måleutstyr. Nevner: Antall km fylkesvei med fast dekke. Registerdata fra nasjonal vegdatabank i Vegdirektoratet.

Fotnote

Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Bto. dr.utg. i kr pr. km. fylkesvei, konsern

ID : KS98302186728796

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunens brutto driftsutgifter per kilometer fylkesvei i kroner, konsern. 
Brutto driftsutgifter i kr pr. km fylkesvei for funksjonen 722 =Brutto driftsutgifter/ antall km fylkesvei* 1000 
Teller=Brutto driftstutgifter (kontoklasse 1, funksjon 722,artene (((010..480)+590)-(690,710,729,790)), og kontoklasse 3, funksjon 722, artene (((010..370)+(400..470)+590)-(690,710,729, 790,775,780,880,895))). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Antall kilometer fylkesvei hentet fra register i Vegdirektoratet

Fotnote

Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Nto, dr,utg, i kr pr. innb., buss, konsern

ID : KS98302712718745

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftutgifter i kr pr. innbygger for funksjonen 730 Bilruter, konsern =Netto driftsutgifter/ innbyggere* 1000. 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Nto. dr.utg. per reise, buss, konsern

ID : KSK1201875199P00001148

Informasjon

Netto driftutgifter per foretatt reise, bilruter for funksjonen 730 Bilruter, konsern = Netto driftsutgifter for funksjon 730/Antall reiser i alt, bilruter * 1000 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjon 730, artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Reiser i alt, bilruter. Data fra KOSTRA-skjema 50 felt 3.1.a.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Reiser pr. 1 000 innb., buss

ID : 98316887817527

Informasjon

Indikatoren viser antall reiser pr. 1 000 innbygger for funksjon 730 Rutebil 
Antall reiser pr. innbygger=Antall reiser/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall reiser. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 3.1.a. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Andel skolereiser av alle reiser, buss

ID : 98317105727319

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel skolereiser for grunnskole og videregående skole utgjør av alle reiser for funksjon 730 transport med bilruter 
Andel skolereiser=Antall skolereiser for grunnskole og videregående/ Antall reiser i alt* 100 
Teller=Antall skolereiser for grunnskole og videregående. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 3.1.b. og 3.1.c Nevner= Alle passasjerer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 3.1.a.

Rutekilometer pr. 1000 innb., buss

ID : 98302755501497

Informasjon

Indikatoren viser antall rutekilometer pr. 1 000 innbygger for funksjon 730 bilruter 
Antall rutekilometer pr. innbygger=Antall rutekilometer/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall rutekm. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 3.2. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med 2010 er begrepet vognkilometer erstattet med rutekilometer. Tallet på kjørte kilometer i rute vil være lavere enn tallet på vognkilometer, siden posisjonskjøring mv. er fratrukket. 
Indikatoren er derfor ikke direkte sammenliknbar med tidligere år.

Setekm per innb., buss

ID : K1211374679P03018

Informasjon

Indikatoren viser Antall setekilometer for buss per innbygger. 
Antall setekm innbygger for buss = Antall setekm /antall innbyggere 
Teller: Antall setekm for buss. Hentet fra SSBs offisielle statistikk over kollektivtransport. 
Nevner: Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Setekilometer for Nord-Trøndelag i 2016 er hentet fra SSBs kollektivstatistikk

Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, buss

ID : 98317163318711

Informasjon

Indikatoren viser kapasitetsutnytting i prosent for funksjon 730 Bilruter 
Kapasitetsutnytting=Tallet på passasjerkilometer/ Antall setekilometer* 100 
Teller=Antall passasjerkm. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 3.3 Nevner= Antall setekilometer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 3.4.

Fotnote

Fra 2010 er begrepet plasskilometer erstattet med setekilometer. Tallet på setekilometer vil være lavere enn plasskilometer, siden plasskilometer også tok hensyn til antall ståplasser. Indikatoren er derfor ikke direkte sammenliknbar med tidligere år. Setekilometer og passasjerkilometer for Nord-Trøndelag i 2016 er hentet fra SSBs kollektivstatistikk

Andel busser i fylkesintern transport med lavgulv/laventre/heis

ID : K1242724003P13187

Informasjon

Indikatoren viser andelen busser i dimensjonerende time som driver fylkesintern transport og som har lavgulv/laventre. Andel busser i dimensjonerende time i fylkesintern transport med lavgulv/laventre = Antall busser i dimensjonerende time med lavgulv/laventre /alle busser i dimensjonerende time i fylkesintern transport. Teller: Antall busser i dimensjonerende time i fylkesintern transport med lavgulv/laventre. Hentet fra SSBs offisielle statistikk over kollektivtransport. Nevner: Antall busser i dimensjonerende time i alt i fylkesintern transport. Hentet fra SSBs offisielle statistikk over kollektivtransport. 

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveiferger, konsern

ID : KS98317238405218

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftutgifter i kr pr. innbygger for funksjonen 731 Fylkesveiferger, konsern =Netto driftsutgifter/ innbyggere* 1000. 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Nto. dr.utg. per reise, fylkesveiferger, konsern

ID : KSK1201875552P00001176

Informasjon

Netto driftutgifter per foretatt reise,fylkesveiferger for funksjonen 731 Fylkesveiferger, konsern = Netto driftsutgifter for funksjon 731/Antall reiser i alt, fylkesveiferger * 1000 
Teller=Netto driftsutgifter for funksjon 731 (kontoklasse 1 og 3, funksjon 731 artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner Reiser i alt, fylkesveiferger. Data fra KOSTRA-skjema 50 felt 4.2.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Reiser pr. 1 000 innb., fylkesveiferger

ID : 1014242844299981

Informasjon

Indikatoren viser antall reiser pr. 1000 innbygger for funksjon 731 Fylkesveiferger 
Antall reiser pr. innbygger=Antall reiser/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall reiser. Tallene er hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 4.2. Nevner: Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Andel skolereiser av alle reiser, fylkesveiferger

ID : 98317403415507

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel skolereiser for grunnskole og videregående skole utgjør av alle reiser for funksjon 731 transport med fylkesveiferger 
Andel skolereiser= Antall skolereiser for grunnskole og videregående / Antall reiser i alt* 100 
Teller=Antall skolereiser for grunnskole og videregående. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 4.2.a.+ 4.2.b. Nevner= Alle passasjerer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 4.2.

Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., fylkesveiferger

ID : 98317274919195

Informasjon

Indikatoren viser utseilt distanse pr. 1 000 innbygger for funksjon 731 fylkesveiferger 
Utseilt distanse pr. innbygger=Utseilt distanse/ antall innbyggere*1000 
Teller: Utseilt distanse. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 4.3. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Andel fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere

ID : K1400671078P17962

Informasjon

Andel samband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere (maksimum 2% gjensitting), målt samlet hele året. 
Teller og nevner: Tall hentet fra KOSTRA-skjema 50

Nto .dr.utg. i kr pr. innb., båtruter, konsern

ID : KS98317478502777

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftutgifter i kr pr. innbygger for funksjonen 732 Båtruter, konsern =Netto driftsutgifter/ innbyggere* 1000. 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Nto. dr.utg. per reise, båtruter, konsern

ID : KSK1201875696P00001187

Informasjon

Netto driftutgifter per foretatt reise, båtruter for funksjonen 732 Båtruter, konsern = Netto driftsutgifter for funksjon 732/Antall reiser i alt, båtruter * 1000 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjon 732, artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Reiser i alt, båtruter. Data fra KOSTRA-skjema 50 felt 5.1.a.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Reiser pr. 1000 innb., båtruter

ID : 1014243103301184

Informasjon

Indikatoren viser antall reiser pr. 1000 innbygger for funksjon 732 Båtruter 
Antall reiser pr. innbygger=Antall reiser/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall reiser. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 5.1.a. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Andel skolereiser av alle reiser, båtruter

ID : 98317584717372

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel skolereiser for grunnskole og videregående utgjør av alle reiser for funksjon 732 transport med båtruter 
Andel skolereiser=Skolereiser for grunnskole og videregående / Antall reiser i alt* 100 
Teller=Antall skolereiser grunnskole og videregående. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 5.1.b.+ 5.1c Nevner= Alle passasjerer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 5.1.a.

Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., båtruter

ID : 98317507513594

Informasjon

Indikatoren viser utseilt distanse pr. 1 000 innbygger for funksjon 732 båtruter 
Utseilt distanse pr. innbygger=Utseilt distanse/ antall innbyggere*1000 
Teller: Utseilt distanse. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 5.2. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, båtruter

ID : 98317597218317

Informasjon

Indikatoren viser kapasitetsutnytting i prosent for funksjon 732 Båtruter 
Kapasitetsutnytting=Tallet på passasjerkilometer/ Antall setekilometer* 100 
Teller=Antall passasjerkm. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 5.3 Nevner= Antall setekilometer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 5.4

Fotnote

Fra 2010 er begrepet plasskilometer erstattet med setekilometer. Tallet på setekilometer vil være lavere enn plasskilometer, siden plasskilometer også tok hensyn til antall ståplasser. 
Indikatoren er derfor ikke direkte sammenliknbar med tidligere år. 

Nto. dr.utg. i kr pr. innb., transport for funksjonshemmede, konsern

ID : KS98317642408529

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger for funksjonen 733 Transport for funksjonshemmede, konsern =Netto driftsutgifter/ innbyggere* 1000. 
Teller=Netto driftstutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Reiser pr. 1000 innb., transport for funksjonshemmede

ID : 1014243162268916

Informasjon

Indikatoren viser antall reiser pr. 1000 innbygger for funksjon 733 Transport for funksjonshemmede 
Antall reiser pr. innbygger=Antall reiser/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall reiser. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 6.1. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Tallet for Akershus for 2001, 2003 og 2004 tilsvarer ikke antall passasjerer, men antall brukte TT-kuponger

Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere pr. 1000 innb.

ID : 98317667521794

Informasjon

Indikatoren viser antall brukere av transportordningen for funksjonshemmede pr. 1 000 innbygger for funksjon 733 transport for funksjonshemmede 
Antall brukere av transportordningen for funksjonshemmede=Antall brukere/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall brukere. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 6.2. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Nto. dr.utg. i kr pr. innbygger, sporveier og forstadsbaner, konsern

ID : KS98318160423495

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger for funksjonen 734 Sporveier og forstadsbaner, konsern =Netto driftsutgifter/ innbyggere* 1000. 
Teller=Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010..480) + 590 - [artene (600..895)]. Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner=Innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Nto. dr.utg. per reise, sporveier og forstadsbaner, konsern

ID : KSK1201875954P00001215

Informasjon

Netto driftutgifter per foretatt reise,sporveier og forstadsbaner for funksjonen 734 Sporveier og forstadsbaner, konsern = Netto driftsutgifter/Antall reiser i alt, sporveier og forstadsbaner * 1000 
Teller=Netto driftstutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 734, artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Reiser i alt, sporveier og forstadsbaner. Data fra KOSTRA-skjema 50 felt 7.1.a.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Reiser pr. 1000 innb., T-bane og trikk/bybane

ID : 1014243207301356

Informasjon

Indikatoren viser antall reiser pr. 1000 innbygger for funksjon 734 Sporveier og forstadsbaner 
Antall reiser pr. 1 000 innbygger=Antall reiser/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall reiser. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 7.1.a. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Andel skolereiser av alle reiser, T-bane og trikk/bybane

ID : 98318262717155

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel skolereiser i grunnskole og videregående skole utgjør av alle reiser for funksjon 734 transport med sporveier og forstadsbaner 
Andel skolereiser=Antall skolereiser i grunnskole og videregående skolereiser/ Antall reiser i alt* 100 
Teller=Antall skolereiser i grunnskole og videregående skole. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 7.1.b.+7.1c Nevner= Alle reiser. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 7.1.a.

Rutekilometer pr. 1 000 innb., T-bane og trikk/bybane

ID : 98318200323574

Informasjon

Indikatoren viser antall rutekilometer pr. 1 000 innbygger for funksjon 734 sporveier og forstadsbaner 
Antall rutekilometer pr. innbygger=Antall rutekilometer/ antall innbyggere*1000 
Teller: Antall rutekilometer. Data hentet fra KOSTRA- skjema 50 Samferdsel, post 7.2. Nevner= Innbyggere fra SSBs befolkningsstatistikk

Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, T-bane og trikk/bybane

ID : 98318273700865

Informasjon

Indikatoren viser kapasitetsutnytting i prosent for funksjon 734 Sporveier og forstadsbaner 
Kapasitetsutnytting=Tallet på passasjerkilometer/ Antall setekilometer* 100 
Teller=Antall passasjerkm. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post7.3 Nevner= Antall setekilometer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 7.4

Fotnote

Fra 2010 er begrepet plasskilometer erstattet med setekilometer. Tallet på setekilometer vil være lavere enn plasskilometer, siden plasskilometer også tok hensyn til antall ståplasser. 
Indikatoren er derfor ikke direkte sammenliknbar med tidligere år.

Reiselengde i km, buss. Gjennomsnitt

ID : 98317150525455

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig reiselengde i km for transport med bilruter 
Gjennomsnittlig reiselengde=Tallet på passasjerkilometer/ Antall passasjerer 
Teller=Antall passasjerkm. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 3.3 Nevner= Antall passasjerer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 3.1.a

Reiselengde i km, fylkesveiferger. Gjennomsnitt

ID : 98317418818872

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig reiselengde i km for funksjon 731 Fylkeveiferger 
Gjennomsnittlig reiselengde=Tallet på passasjerkilometer/ Antall passasjerer 
Teller=Antall passasjerkm. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 4.4 Nevner= Antall passasjerer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 4.2.

Reiselengde i km, båtruter. Gjennomsnitt

ID : 98317591620758

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig reiselengde i km for funksjon 732 Båtruter 
Gjennomsnittlig reiselengde=Tallet på passasjerkilometer/ Antall passasjerer 
Teller=Antall passasjerkm. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 5.3 Nevner= Antall passasjerer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 5.1.a

Reiselengde i km, T-bane og trikk/bybane. Gjennomsnitt

ID : 98318267812109

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig reiselengde i km for funksjon 734 Sporveier og forstadsbane 
Gjennomsnittlig reiselengde=Tallet på passasjerkilometer/ Antall passasjerer 
Teller=Antall passasjerkm. Data fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 7.3 Nevner= Antall passasjerer. Data hentet fra KOSTRA-skjema 50 Samferdsel, post 7.1.a

Andel av fylkesveinettet som har støyskjermer/voller

ID : K1369655250P28587

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkesveinettet i prosent som har støyskjermer/voller 
Andel fylkesvei med støyskjermer/voller=Kilometer FV med støyskjermer/voller i alt*100 
Teller=Km FV med støyskjermer/voller. Data hentet fra register i Vegdirektoratet Nevner= Km fylkesvei i alt. Data hentet fra register i Vegdirektoratet

Andel bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn

ID : K1422526489P11302

Informasjon

Indikatoren viser andelen bruer på fylkesveinettet som har tillatt aksellast under 10 tonn 
Teller=Antall bruer på FV med tillatt aksellast under 10 tonn. Data hentet fra register i Vegdirektoratet Nevner= Antall bruer på fylkesveinettet i alt. Data hentet fra register i Vegdirektoratet

Andel bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter. Prosent

ID : K1422867018P30002

Informasjon

Indikatoren viser andelen bruer på fylkesveinettet som har høydebegrensning under 4 meter 
Teller=Antall bruer på FV med høydebegrensning under 4 meter. Data hentet fra register i Vegdirektoratet Nevner= Antall bruer på fylkesveinettet i alt. Data hentet fra register i Vegdirektoratet

Andel tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter. Prosent

ID : K1422525046P10774

Informasjon

Indikatoren viser andelen tunneler på fylkesveinettet som har høydebegrensning under 4 meter 
Teller=Antall tunneler på FV med høydebegrensning under 4 meter. Data hentet fra register i Vegdirektoratet Nevner= Antall tunneler på fylkesveinettet i alt. Data hentet fra register i Vegdirektoratet

Bto. dr.utg. i kr for kollektivtransport i alt

ID : K1455006865P14897

 

Kontakt