343186
343186
friartikkel
2018-03-09T18:25:00.000Z
no

Tannhelsetjenesten nøkkeltall (F) - Tabell 06139

Publisert:

G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - nøkkeltall

ID: K1149252784P00012537

Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1149323029P00015494

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten i fylket pr. innbygger i kroner. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner = Netto driftsutgifter tannhelse * 1000 / Antall innbyggere 31.12. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = Kontoklasse 1 og 3, funksjon 660 og 665, artene (010..480) +590 - artene [(600..895)-728]. Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1149323051P00015494

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten fellesfunksjoner pr. innbygger i kroner. Fellesfunksjoner omfatter alle oppgaver knyttet til fellestjenester for en hel institusjon, og skal fange opp tiltak som danner infrastrukturen rundt den direkte pasientrettede virksomheten. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner = Netto driftsutgifter fellesfunksjoner * 1000 / Antall innbyggere 31.12. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = Kontoklasse 1 og 3, funksjon 660 , artene (010..480) +590 - artene [(600..895)-728]. Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1149323055P00015494

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten pasientbehandling pr. innbygger i kroner. Funksjonen pasientbehandling omfatter alle typer direkte pasientbehandling og/eller kjøp av tjenester som inngår i eller erstatter denne. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner = Netto driftsutgifter pasientbehandling * 1000 / Antall innbyggere 31.12. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = Kontoklasse 1 og 3, funksjon 665 , artene (010..480) +590 - artene [(600..895)-728]. Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i % av totale netto driftsutgifter, konsern

ID : 1085480542237841

Informasjon

Netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Mva-kompensasjon drift, tannhelsetjenesten pr. innbygger (kroner), konsern

ID : K1149323031P00015494

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger. Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på tannhelsetjenesten i kroner per innbygger= (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til tannhelsetjenesten) / innbyggere per 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660, 665, art 729. Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Mva-kompensasjon investering, tannhelsetjenesten pr. innbygger (kroner), konsern

ID : K1149323033P00015494

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger for fylkeskonsernet. 
Definisjon til og med regnskapsåret 2013: Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til tannhelsetjenesten i kroner per innbygger= (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til tannhelsetjenesten) / innbyggere per 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. 
Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660, 665, art 728. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Fotnote

Fra og med 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet regnskapsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal brukes til felles finansiering av investeringsporteføljen. Dette medfører at kompensasjonen regnskapsføres samlet på en finansieringsfunksjon (F850 for 2014, F841 for senere år). Derfor kan vi ikke publisere tall for MVA-kompensasjon i investeringsregnskapet på tjenesteområdene fra og med regnskapsåret 2014.

Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1149323041P00015494

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten i fylket pr. innbygger i kroner. Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt pr. innbygger for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. av organisering av tjenesten og /eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet Brutto driftsutgifter pr. innbygger i kroner = Brutto driftsutgifter tannhelse * 1000 / Antall innbyggere 31.12. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten er kontoklasse 1, funksjonene 660 og 665, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 660 og 665, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1149323043P00015494

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter fellesfunksjoner for tannhelsetjenesten i fylket pr. innbygger i kroner. Fellesfunksjoner omfatter alle oppgaver knyttet til fellestjenester for en hel institusjon, og skal fange opp tiltak som danner infrastrukturen rundt den direkte pasientrettede virksomheten. Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt pr. innbygger for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. av organisering av tjenesten og / eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet. Brutto driftsutgifter fellesfunksjoner pr. innbygger i kroner = Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, tannhelsetjenesten * 1000 / Antall innbyggere 31.12. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = brutto driftsutgifter for, fellesfunksjoner, tannhelsetjenesten er kontoklasse 1, funksjon 660, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjon 660, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk

Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1149323047P00015494

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter pasientbehandling for tannhelsetjenesten i fylket pr. innbygger i kroner. Funksjonen pasientbehandling omfatter alle typer direkte pasientbehandling og/eller kjøp av tjenester som inngår i eller erstatter denne. Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt pr. innbygger for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. av organisering av tjenesten og / eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet Brutto driftsutgifter pasientbehandling pr. innbygger i kroner = Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, tannhelsetjenesten * 1000 / Antall innbyggere 31.12. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = brutto driftsutgifter for pasientbehandling, tannhelsetjenesten er kontoklasse 1, funksjon 665, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjon 665, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter, tannhelse, pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1149323039P00015494

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter for tannhelsetjenesten i fylket pr. innbygger i kroner. Brutto investeringsutgifter viser de samlede investeringsutgiftene korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. for det aktuelle tjenesteområdet. Brutto investeringsutgifter pr. innbygger i kroner = Brutto investeringsutgifter tannhelse * 1000 / Antall innbyggere pr. 31.12. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. Teller = brutto investeringsutgifter for tannhelse er kontoklasse 0, funksjonene (660, 665), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (660, 665), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere

ID : 98231668719615

Informasjon

Indikatoren viser antall tannlegeårsverk i offentlig og privat virksomhet som var planlagt pr. 1000 innbyggere. 
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere = Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) * 1000 / Antall innbyggere 31.12. 
Teller = Data for planlagte tannlegeårsverk (offentlig) konstrueres ved at data om ledige stillinger hentes fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, mens avtalte årsverk hentes fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Data om dette ble frem til statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og baserte seg på utførte årsverk. Fra og med statistikkåret 2003 hentes avtalte årsverk fra SSB"s reigsterbaserte personellstatistikk. Private avtalte årsverk er fra 2002 hentet fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde. 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 1000 gir indikator pr. 1000 innbyggere.

Fotnote

Planlagte offentlige årsverk er i 2002 definert som avtalte årsverk pluss ledige stillinger pr. 31.12. I 2001 ble det rapportert budsjetterte årsverk. For private årsverk er det ikke skilt mellom planlagte og utførte årsverk.

Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere

ID : 98231712617006

Informasjon

Indikatoren viser antall tannpleierårsverk i offentlig og privat virksomhet som var planlagt pr. 1000 innbyggere. 
Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere = Planlagte tannpleierårsverk(offentlig og privat) * 1000 / Antall innbyggere 31.12* 1000. 
Teller = Planlagte tannpleierårsverk (offentlig) (ledige stillinger pr. 31.12) er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og data om årsverk ble frem til statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og baserte seg på utførte årsverk. Fra og med statistikkåret 2003 hentes avtalte årsverk fra SSB"s reigsterbaserte personellstatistikk. Private avtalte årsverk er fra 2002 hentet fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde. 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 1000 gir indikator pr. 1000 innbyggere.

Fotnote

Planlagte offentlige årsverk er i 2002 definert som avtalte årsverk pluss ledige stillinger pr. 31.12. I 2001 ble det rapportert budsjetterte årsverk. For private årsverk er det ikke skilt mellom planlagte og utførte årsverk.

Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten

ID : 98171493613782

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange prioriterte personer som var under offentlig tilsyn i løpet av året målt i prosent. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten = (Prioriterte personer under offentlig tilsyn / Prioriterte personer inkl. 1-2 åringer) * 100. 
Teller = Prioriterte personer under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2, og antall 1-2 åringer er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Nevner = Prioriterte personer inkl. 1-2 åringer. Data er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk (gjelder gruppe a og d), Kostra skjema 5 og 6 (gjelder gruppe C1 og C2) og fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, og er inkludert i denne indikatoren.

Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet

ID : 98171920831932

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange prioriterte personer som ble undersøkt/behandlet i løpet av året i den offentlige tannhelsetjenesten målt i prosent. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet = (Prioriterte personer undersøkt/behandlet / Prioriterte personer ekskl. 1-2 åringer) * 100. 
Teller = Prioriterte personer undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Prioriterte personer ekskl. 1-2 åringer. Data er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk (gjelder gruppe a ekskl. 1-2 åringer), KOSTRA skjema 5 (gjelder gruppe C2) og 6 (gjelder gruppe C1) og fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, men innkalles ikke til undersøkelse/behandling. I denne indikatoren er de derfor holdt utenfor.

Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn

ID : 95268967705450

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange barn og ungdom 1-18 år som var under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn = (Barn og ungdom 1-18 år under offentlig tilsyn / Barn og ungdom 1-18 år) * 100. 
Teller = Barn og ungdom 1-18 år under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2, og antall 1-2 åringer er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. Nevner = Innbyggere i aldersgruppen 1-18 år er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk pr. 31.12.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, og er inkludert i denne indikatoren. SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall for denne gruppen per 31.12 i rapportåret. Fylkestannlegene rapporterer totalt antall personer per 01.01 når det gjelder gruppene psykisk utviklingshemmede over 18 år og andre prioriterte grupper. Etterslep er medregnet i andelen.

Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269133503559

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange barn og ungdom 3-18 år som ble undersøkt/behandlet i løpet av året i den offentlige tannhelsetjenesten målt i prosent. 
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet = (Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet / Barn og ungdom 3-18 år) * 100. 
Teller = Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Innbyggere i aldersgruppen 3-18 år er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk pr. 31.12.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, men innkalles ikke til undersøkelse/behandling. I denne indikatoren er de derfor holdt utenfor. SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall for denne gruppen per 31.12 i rapportåret, mens fylkestannlegen tidligere oppga totalt antall personer i denne gruppen per 01.01 i rapportåret. Fylkestannlegene rapporterer fortsatt totalt antall personer i gruppene per 01.01 når det gjelder psykisk utviklingshemmede over 18 år og andre prioriterte grupper.

Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn

ID : 95268994703596

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange psykisk utviklingshemmede over 18 år som var under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn = (Psykisk utviklingshemmede over 18 år under offentlig tilsyn / Psykisk utviklingshemmede over 18 år) * 100. 
Teller = Psykisk utviklingshemmede over 18 år under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten,punkt 2. Nevner = Psykisk utviklingshemmede over 18 år. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2.

Fotnote

Fylkestannlegene rapporterer totalt antall personer i gruppen psykisk utviklingshemmede over 18 år per 01.01. SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall per 31.12 i rapportåret for gruppene barn og ungdom 3-18, ungdom 19 til 20, samt øvrige voksne befolkning. Eldre, uføre og langtidssyke i institusjonspleie, og eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie har fra statistikkåert 2003 blitt hentet inn fra KOSTRA - skjema 5 og 6 per 31.12. Etterslep er medregnet i andelen.

Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269144503596

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange psykisk utviklingshemmede over 18 år som ble undersøkt/behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet = (Psykisk utviklingshemmede over 18 år undersøkt/behandlet / Psykisk utviklingshemmede over 18 år) * 100. 
Teller = Psykisk utviklingshemmede over 18 år undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Psykisk utviklingshemmede over 18 år. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2.

Fotnote

Fylkestannlegene rapporterer totalt antall personer i gruppen psykisk utviklingshemmede over 18 år per 01.01. SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall per 31.12 i rapportåret for gruppene barn og ungdom 3-18, ungdom 19 til 20, samt øvrige voksne befolkning. Eldre, uføre og langtidssyke i institusjonspleie, og eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie har fra statistikkåert 2003 blitt hentet inn fra KOSTRA - skjema 5 og 6 per 31.12.

Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn

ID : 95269009203559

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange eldre, langtidssyke og uføre i institusjon som var under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn = (Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon under offentlig tilsyn / Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon gjennom året) * 100. 
Teller = Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. Data er hentet fra IPLOS-registeret, og omfatter beboere på langtidsopphold (opphold på over tre mnd, eller som forventes å vare i over tre måneder) på somatisk sykehjem (regulert etter lov om helsetjenesten i kommunene §1.3), kombinert aldershjem og somatisk sykehjem, somatisk sykehjemsavdeling kombinert med statlig virksomhet(sykestue og/eller fødehjem, psykiatrisk avdeling m.m.), aldershjem/med heldøgns omsorg (regulert etter lov om sosiale tjenester §7-5, jf. forskriften §7-2) og institusjon med heldøgns omsorg (regulert etter lov om sosiale tjenester §7-5, jf. forskriften §7-2). 
Her regnes antallet langtidsbeboere på nevnte institusjoner per 31.12, samt de som har blitt utskrevet fra langtidsopphold på disse institusjonene i løpet av året.

Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269187903696

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange eldre, langtidssyke og uføre i institusjon som ble undersøkt/behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet = (Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon undersøkt/behandlet / Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon) * 100. 
Teller = Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. Data er hentet fra IPLOS-registeret, og omfatter beboere på langtidsopphold (opphold på over tre mnd, eller som forventes å vare i over tre måneder) på somatisk sykehjem (regulert etter lov om helsetjenesten i kommunene §1.3), kombinert aldershjem og somatisk sykehjem, somatisk sykehjemsavdeling kombinert med statlig virksomhet(sykestue og/eller fødehjem, psykiatrisk avdeling m.m.), aldershjem/med heldøgns omsorg(regulert etter lov om sosiale tjenester §7-5, jf. forskriften §7-2) og institusjon med heldøgns omsorg (regulert etter lov om sosiale tjenester §7-5, jf. forskriften §7-2). 
Her regnes antallet langtidsbeboere på nevnte institusjoner per 31.12, samt de som har blitt utskrevet fra langtidsopphold på disse institusjonene i løpet av året.

Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn

ID : 95269021803560

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie som var under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn = (Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under offentlig tilsyn / Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie) * 100. 
Teller = Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie. Data er hentet fra IPLOS-registeret, og omfatter alle som mottar hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand per 31.12.

Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269203203596

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie som ble undersøkt/behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet = (Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie undersøkt/behandlet / eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie) * 100. 
Teller = Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie. Data er hentet fra IPLOS-registeret, og omfatter alle som mottar hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand per 31.12.

Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn

ID : 95269035703596

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange ungdommer 19-20 år som var under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn = (Ungdom 19-20 år under offentlig tilsyn / Ungdom 19-20 år) * 100. 
Teller = Ungdom 19-20 år under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Innbyggere i aldersgruppen 19-20 år er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk.

Fotnote

SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall for denne gruppen per 31.12 i rapportåret, mens fylkestannlegen tidligere oppga totalt antall personer i denne gruppen per 01.01 i rapportåret. Fylkestannlegene rapporterer fortsatt totalt antall personer i gruppene per 01.01 når det gjelder psykisk utviklingshemmede over 18 år og andre prioriterte grupper. Etterslep er medregnet i andelen.

Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269229703560

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange ungdommer 19-20 år som ble undersøkt/ behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet = (Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet / Ungdom 19-20 år) * 100. 
Teller = Ungdommer 19-20 år undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Innbyggere i aldersgruppen 19-20 år er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk.

Fotnote

SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall for denne gruppen per 31.12 i rapportåret, mens fylkestannlegen tidligere oppga totalt antall personer i denne gruppen per 01.01 i rapportåret. Fylkestannlegene rapporterer fortsatt totalt antall personer i gruppene per 01.01 når det gjelder psykisk utviklingshemmede over 18 år og andre prioriterte grupper.

Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn

ID : 95269087803560

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange andre prioriterte personer (iflg. fylkeskommunale vedtak) som var under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn = (Andre prioriterte personer under offentlig tilsyn / Andre prioriterte personer) * 100. 
Teller = Andre prioriterte personer under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Andre prioriterte personer. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2.

Fotnote

Fylkestannlegene rapporterer totalt antall personer i gruppen andre prioriterte grupper per 01.01 i rapportåret. SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall per 31.12 i rapportåret for gruppen barn og ungdom 3-18, ungdom 19 til 20, samt øvrige voksne befolkning. Etterslep er medregnet i andelen.

Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269243403696

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange andre prioriterte personer iflg. fylkeskommunale vedtak som ble undersøkt/behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten målt i prosent. 
Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet = (Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet / Andre prioriterte personer) * 100. 
Teller = Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Antall andre prioriterte personer. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2.

Fotnote

Fylkestannlegene rapporterer totalt antall personer i gruppen andre prioriterte grupper per 01.01 i rapportåret. SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall per 31.12 i rapportåret for gruppen barn og ungdom 3-18, ungdom 19 til 20, samt øvrige voksne befolkning.

Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn

ID : 95269103603696

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange voksne betalende pasienter som var under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn = (Voksent betalende klientell under offentlig tilsyn / Voksent betalende klientell) * 100. 
Teller = Voksent betalende klientell under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Voksent betalende klientell. Denne regnes ut på følgende måte: Fra SSB sin befolkningsstatistikk hentes det totale antall innbyggere 21 år og eldre pr 31.12. Fra dette tallet brukes data fra skjema 43 til å trekke fra psykisk utviklingshemmede over 18 år, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie og andre prioriterte personer.

Fotnote

Oslo rapporterte voksne som ble behandlet på tannlegevakt under voksent betalende klientell til og med 2003. Det er dermed et brudd i statistikken mellom 2003 og 2004. 
SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall for det totale antall innbyggere per 31.12 i rapportåret, mens fylkestannlegene oppgir det totale antallet personer per 01.01. i rapportåret for psykisk utviklingshemmede over 18 år, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie og andre prioriterte personer. 
Etterslep er medregnet i andelen.

Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269258903596

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange voksne betalende pasienter som ble undersøkt/behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet = (Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet / Voksent betalende klientell) * 100. 
Teller = Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Voksent betalende klientell.Fra SSB sin befolkningsstatistikk hentes det totale antall innbyggere 21 år og eldre pr 31.12. Fra dette tallet brukes data fra skjema 5 til å trekke fra eldre, langtidssyke og uføre i institusjon per 31.12. Skjema 6 brukes til å trekke fra eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie per 31. 12,mens skjema 43, punkt 2, brukes til å trekke fra psykisk utviklingshemmede over 18 år og andre prioriterte personer per 01.01.

Fotnote

Oslo rapporterte voksne som ble behandlet på tannlegevakt under voksent betalende klientell til og med 2003. Det er dermed et brudd i statistikken mellom 2003 og 2004. 
SSB har fra 2001 brukt egne befolkningstall for det totale antall innbyggere per 31.12 i rapportåret, mens fylkestannlegene oppgir det totale antallet personer per 01.01. i rapportåret for psykisk utviklingshemmede over 18 år og andre prioriterte personer.Fra og med statistikkåret 2003 hentes totalt antall personer i gruppen eldre, langtidssyke og uføre i institusjon per 31. 12 inn via KOSTRA - skjema 5, mens totalt antall personer i gruppen eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien per 31.12 hentes inn via KOSTRA skjema 6.

Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn

ID : 95269122305450

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange personer i befolkningen totalt som var under offentlig tilsyn i løpet av året målt i prosent. Indikatoren inkluderer prioriterte grupper og voksent betalende klientell. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn = (Hele befolkningen, antall under offentlig tilsyn / Antall innbyggere pr. 31.12) * 100. 
Teller = Hele befolkningen, antall under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2, og antall 1-2 åringer er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. Nevner = Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, og er inkludert i denne indikatoren. 
Oslo rapporterte voksne som ble behandlet på tannlegevakt under voksent betalende klientell til og med 2003. Det er dermed et brudd i statistikken mellom 2003 og 2004. 
Etterslep er medregnet i andelen.

Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet

ID : 95269271003596

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange personer i befolkningen totalt som ble undersøkt/behandlet i den offentlig tannhelsetjenesten i løpet av året målt i prosent. Indikatoren inkluderer prioriterte grupper og voksent betalende klientell. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Hele befolkningen undersøkt/behandlet = (Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet / Antall innbyggere pr. 31.12) * 100. 
Teller = Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Nevner = Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, men innkalles ikke til undersøkelse/behandling. I denne indikatoren er de derfor holdt utenfor. 
Oslo rapporterte voksne som ble behandlet på tannlegevakt under voksent betalende klientell til og med 2003. Det er dermed et brudd i statistikken mellom 2003 og 2004.

Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere

ID : 98231803628355

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte tannlegeårsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste i løpet av året pr. 1000 innbyggere. Personer i fødselspermisjon er inkludert. 
Tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere = Tannlegeårsverk (offentlig og privat) * 1000 / Antall innbyggere 31.12. 
Teller = Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat). Data ble frem til statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og baserte seg på utførte årsverk.Fra og med statistikkåret 2003 hentes avtalte årsverk fra SSB"s reigsterbaserte personellstatistikk. Private avtalte årsverk er fra 2002 hentet fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde. 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 1000 gir indikator pr. 1000 innbyggere.

Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere

ID : 98231853901739

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte tannpleierårsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste i løpet av året pr. 1000 innbyggere. Personer i fødselspermisjon er inkludert. 
Tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere = Tannpleierårsverk (offentlig og privat) * 1000 / Antall innbyggere 31.12. 
Teller = Tannpleierårsverk (offentlig og privat). Data ble frem til statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og baserte seg på utførte årsverk.Fra og med statistikkåret 2003 hentes avtalte årsverk fra SSB"s reigsterbaserte personellstatistikk.Data for den offentlige tannhelsetjenesten ble før statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4. Fra statistikkåret 2003 benyttes SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Private årsverk er fra 2002 hentet fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde. 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller mulitiplisert med 1000 gir indikator pr. 1000 innbyggere.

Korr. bto driftsutg. pr. offentlig avtalt årsverk i kroner, konsern

ID : K1149323059P00015494

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjenesten totalt. Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utført årsverk i kroner = Korrigerte brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten * 1000 / Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i kroner. 
Teller = korrigerte brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, artene (((010..290)+429+590)-690-710-729-790). 
Nevner = Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. Fra og med 2015 er data hentet fra A-ordningen.

Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utførte årsverk i kroner, konsern

ID : K1173456866P00015375

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjenesten totalt. Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utført årsverk i kroner = Korrigerte brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten * 1000 / Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i kroner. 
Teller = korrigerte brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, artene (((010..290)+429+590)-690-710-729-790). 
Nevner = Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. Fra og med 2015 er data hentet fra A-ordningen.

Personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen.

ID : 1013516259169572

Informasjon

Indikatoren viser antall personer totalt under tilsyn i den offentlige tannhelsetjenesten i løpet av året pr. offentlig utført årsverk i tannhelsetjenesten totalt. Indikatoren inkluderer prioriterte grupper og voksent betalende klientell. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Personer under tilsyn pr. offentlig årsverk = Hele befolkningen, antall under offentlig tilsyn / Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. 
Teller = Hele befolkningen, under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt. Data ble frem til statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og baserte seg på utførte årsverk. Fra og med statistikkåret 2003 hentes avtalte årsverk fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde.

Fotnote

Etterslep er medregnet i andelen.

Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen.

ID : 95202161103326

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange personer i befolkningen totalt som var undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjenesten. Personer i fødselspermisjon er inkludert i årsverkstallene. 
Indikatoren inkluderer prioriterte grupper og voksent betalende klientell. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen. = Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet / Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. 
Teller = Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt. Data ble frem til statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og baserte seg på utførte årsverk. Fra og med statistikkåret 2003 hentes avtalte årsverk fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde.

Personer undersøkt/behandlet pr. off. avtalt tannlege- og tannpleierårsverk

ID : 98268242414866

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange personer i befolkningen totalt som ble undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalte tannlege- og tannpleierårsverk. Indikatoren inkluderer prioriterte grupper og voksent betalende klientell. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Personer undersøkt/behandlet pr. off. utført tannlege- og tannpleierårsverk = Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet / Tannlege- og tannpleierårsverk, offentlig tannhelsetjeneste 
Teller = Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten. 
Nevner = Tannlege- og tannpleierårsverk, offentlige tannhelsetjeneste. Data ble frem til og med statistikkåret 2002 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4. Fra og med statistikkåret 2003 hentes disse tallene fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 er data hentet fra A-ordningen.

Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk

ID : 1013514560156708

Informasjon

Indikatoren viser antall prioriterte personer i løpet av året som var under offentlig tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjenesten totalt. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig årsverk = Prioriterte personer under offentlig tilsyn / Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. 
Teller = Prioriterte personer under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2, og antall 1-2 åringer er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Nevner = Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. Data ble frem til statistikkåret 2003 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4, og baserte seg på utførte årsverk. Fra og med statistikkåret 2003 hentes avtalte årsverk fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde.

Fotnote

Etterslep er medregnet.

Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk

ID : 98274926407712

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange prioriterte personer som ble undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalte årsverk i tannhelsetjenesten totalt. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr. offentlig årsverk = Prioriterte personer undersøkt/behandlet / Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. 
Teller = Prioriterte personer undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt. Data ble til og med statistikkåret 2002 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4. Fra og med statistikkåret 2003 hentes disse tallene fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 er data hentet fra A-ordningen.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, men innkalles ikke til undersøkelse/behandling. I denne indikatoren er de derfor holdt utenfor.

Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk

ID : 1013617521413376

Informasjon

Indikatoren viser antall prioriterte personer som ble undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt tannlege- og tannpleieårsverk. 
Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. 
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk = Prioriterte personer undersøkt/ behandlet / Tannlege- og tannpleieårsverk, offentlig tannhelsetjeneste. 
Teller = Prioriterte personer undersøkt/ behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Tannlege- og tannpleieårsverk, offentlige tannhelsetjeneste. Data ble frem til og med statistikkåret 2002 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4. Fra og med statistikkåret 2003 hentes disse tallene fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 er data hentet fra A-ordningen.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, men innkalles ikke til undersøkelse/behandling. I denne indikatoren er de derfor holdt utenfor.

Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk

ID : 98274959000029

Informasjon

Indikatoren viser antall voksne betalende pasienter som ble undersøkt/behandlet i løpet av året pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjenesten totalt. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr. offentlig årsverk = Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet / Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig utført. 
Teller = Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt. Data ble frem til og med statistikkåret 2002 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4.Fra og med statistikkåret 2003 hentes disse tallene fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk.Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 er data hentet fra A-ordningen.

Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk

ID : 98275022808335

Informasjon

Indikatoren viser antall voksne betalende pasienter som ble undersøkt/behandlet i løpet av året pr. avtalte offentlig tannlege- og tannpleieårsverk. 
Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. 
Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk = Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet / Tannlege- og tannpleieårsverk, offentlig tannhelsetjeneste. 
Teller = Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. 
Nevner = Tannlege- og tannpleieårsverk, offentlig tannhelsetjeneste. Data ble frem til og med statistikkåret 2002 hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 4. Fra og med statistikkåret 2003 hentes tall på avtalte årsverk fra SSB"s registerbaserte personellstatistikk. Personer i fødselspermisjon regnes med. Fra og med 2015 er data hentet fra A-ordningen.

Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr., konsern

ID : K1149323067P00015494

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter pasientbehandling pr. person undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten i kroner. Funksjonen pasientbehandling omfatter alle typer direkte pasientbehandling og/eller kjøp av tjenester som inngår i eller erstatter denne. Personer undersøkt/behandlet inkluderer prioriterte grupper og voksent betalende klientell. Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr. = Korrigerte brutto driftsutgifter pasientbehandling * 1000 / Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i kroner. Teller = korrigerte brutto driftsutgifter pasientbehandling er kontoklasse 1 og 3, funksjon 665, artene (((010..290)+429+590)-690-710-729-790). Nevner = Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra skjema 43 Tannhelsetjenesten.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, men innkalles ikke til undersøkelse/behandling. I denne indikatoren er de derfor holdt utenfor.

Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr., konsern

ID : K1149323069P00015494

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter fellesfunksjoner pr. person undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten. Fellesfunksjoner omfatter alle oppgaver knyttet til fellestjenester for en hel institusjon, og skal fange opp tiltak som danner infrastrukturen rundt den direkte pasientrettede virksomheten. Personerer ubdersøkt/behandlet inkluderer prioriterte grupper og voksent betalende klientell. Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. Voksent betalende klientell er personer over 20 år eksklusiv psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke og uføre. Korrigerte brutto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr. = Korrigerte brutto driftsutgifter fellesfunksjoner * 1000 / Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i kroner. Teller = korrigerte brutto driftsutgifter fellesfunksjoner er kontoklasse 1 og 3, funksjon 660, artene (((010..290)+429+590)-690-710-729-790). Nevner = Hele befolkningen, antall undersøkt/behandlet. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra skjema 43 Tannhelsetjenesten.

Fotnote

1-2 åringer regnes for å være under tilsyn, men innkalles ikke til undersøkelse/behandling. I denne indikatoren er de derfor holdt utenfor.

Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner, konsern

ID : K1149323071P00015494

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten pr. prioritert person under offentlig tilsyn i kroner. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Prioriterte personer inkluderer gruppe a) barn og ungdom 1-18 år, gruppe b) psykisk utviklingshemmede over 18 år, gruppe c1) eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, gruppe c2) eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, gruppe d) ungdom 19-20 år og gruppe e) andre prioriterte grupper iflg. fylkeskommunale vedtak. Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn = Netto driftsutgifter tannhelse * 1000 / Prioriterte personer under offentlig tilsyn. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i kroner. Teller = Netto driftsutgifter tannhelse er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665 , artene (010..480) +590 - artene [(600..895)-728] Nevner = Prioriterte personer under offentlig tilsyn. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 2.Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra skjema 43 Tannhelsetjenesten.

5-åringer, andel undersøkt i løpet av året

ID : 1013592552358976

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange 5-åringer som er undersøkt i løpet av året målt i prosent av alle 5-åringer. 
5-åringer, andel undersøkt i løpet av året = (5-åringer undersøkt/registrert / Antall 5-åringer) * 100. 
Teller = 5-åringer undersøkt/registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = Antall 5-åringer er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk.

5-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring

ID : 1013606144404216

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange av de undersøkte 5-åringene som er helt uten karieserfaring, målt i prosent. 
5-åringer, andel undersøkte helt uten karieserfaring = (5-åringer med dmft = 0 / 5-åringer undersøkt/ registrert) * 100. 
Teller = 5-åringer helt uten karieserfaring (dmft = 0). Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 5-åringer undersøkt/ registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

5-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring

ID : 101360637906801

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange av de undersøkte 5-åringene som er uten ny karieserfaring målt i prosent. 
Andel undersøkte 5-åringer uten ny karieserfaring = (5-åringer uten ny karieserfaring / 5-åringer undersøkt/ registrert) * 100. 
Teller = 5-åringer uten ny karieserfaring. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 5-åringer undersøkt/ registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

12-åringer, andel undersøkt i løpet av året

ID : 1013597991303384

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange 12-åringer som er undersøkt i løpet av året målt i prosent av alle 12-åringer. 
12-åringer, andel undersøkt i løpet av året = (12-åringer undersøkt/registrert / Antall 12-åringer) * 100. 
Teller = 12-åringer undersøkt/registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = Antall 12-åringer er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk.

12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring

ID : 1013602048375610

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange av de undersøkte 12-åringene som er helt uten karieserfaring, målt i prosent. 
12-åringer, andel undersøkte helt uten karieserfaring = (12-åringer med DMFT = 0 / 12-åringer undersøkt/registrert) * 100. 
Teller = 12-åringer helt uten karieserfaring (DMFT = 0). Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 12-åringer undersøkt/registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring

ID : 1013603381397936

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange av de undersøkte 12- åringene som er uten ny karieserfaring, målt i prosent. 
12-åringer, andel undersøkte uten ny karieserfaring = (12- åringer uten ny karieserfaring / 12- åringer undersøkt/ registrert) * 100. 
Teller = 12- åringer uten ny karieserfaring. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 12- åringer undersøkt/ registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

18-åringer, andel undersøkt i løpet av året

ID : 1013605563380135

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange 18-åringer som er undersøkt i løpet av året målt i prosent av alle 18-åringer. 
18-åringer, andel undersøkt i løpet av året = (18-åringer undersøkt/ registrert / Antall 18-åringer) * 100. 
Teller = 18-åringer undersøkt/ registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = Antall 18-åringer er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk.

18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring

ID : 1013605058366777

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange av de undersøkte 18-åringene som er helt uten karieserfaring målt i prosent. 
Andel undersøkte 18-åringer helt uten karieserfaring = (18-åringer med DMFT = 0 / 18-åringer undersøkt/registrert) * 100. 
Teller = 18-åringer helt uten karieserfaring (DMFT = 0). Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 18-åringer undersøkt/registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

18-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring

ID : 1013603628401435

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange av de undersøkte 18-åringene som er uten ny karieserfaring målt i prosent. 
18-åringer, andel undersøkte uten ny karieserfaring = (18-åringer uten ny karieserfaring / 18-åringer undersøkt/ registrert) * 100. 
Teller = 18-åringer uten ny karieserfaring. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 18-åringer undersøkt/ registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

18-åringer, andel behandlet med DMFT>9

ID : K1235652483P18458

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange av de undersøkte 18-åringene som er har mye karieserfaring (DMFT>9) målt i prosent. 
Andel undersøkte 18-åringer med mye karieserfaring = (18-åringer med DMFT = 0 / 18-åringer undersøkt/registrert) * 100. 
Teller = 18-åringer med mye karieserfaring (DMFT > 9). Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 18-åringer undersøkt/registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring

ID : 1013610422375115

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring som er undersøkt/behandlet i løpet av året. 
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring = 5-åringer, antall tenner med karieserfaring / 5-åringer undersøkt/registrert. 
Teller = 5-åringer, antall tenner med karieserfaring. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 5-åringer undersøkt/registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring

ID : 1013611039409243

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring som er undersøkt/behandlet i løpet av året. 
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring = 12-åringer, antall tenner med karieserfaring / 12-åringer undersøkt/registrert. 
Teller = 12-åringer, antall tenner med karieserfaring. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 12-åringer undersøkt/registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring

ID : 1013611268219035

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring som er undersøkt/ behandlet i løpet av året. 
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring = 18-åringer, antall tenner med karieserfaring / 18-åringer undersøkt/ registrert. 
Teller = 18-åringer, antall tenner med karieserfaring. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3. Nevner = 18-åringer undersøkt/ registrert. Data er hentet fra skjema 43 Tannhelsetjenesten, punkt 3.

SIC-indeks for 12-åringer

ID : K1266930453P19230

Informasjon

SIC-indeks = Signifikant karies indeks. Gjennomsnittlig DMFT på den tredjedelen av gruppen med 12-åringer med mest karies. 
Teller: Summen av DMFT-tall for den tredjedel av 12-åringene med de høyeste DMFT-verdiene. 
Nemner: Antallet på tredjedelen av 12-åringene med de høyeste DMFT-verdiene. 
Estimat for landet og landet uten oslo er vekta gjennomsnitt basert på antall 12-åringer i de forskjellige fylkene.

Fotnote

*SIC-indeksverdien for Rogaland og Vest-Agder fylkeskommune er vektet gjennomsnitt fra alle kommuner/klinikker i fylke.

12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene

ID : K1299508288P25728

Informasjon

Indikatoren viser andel 12-åringer som i løpet av de tre siste årene har fått gjennomført en undersøkelse og/eller behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. 
Antall 12-åringer undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene / Antall 12-åringer per 31.12. * 100

18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene

ID : K1299508563P25971

Informasjon

Indikatoren viser andel 18-åringer som i løpet av de tre siste årene har fått gjennomført en undersøkelse og/eller behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. 
Antall 18-åringer undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene / Antall 18-åringer per 31.12. * 100

Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene

ID : K1299507558P25127

Informasjon

Indikatoren viser andel psykisk utviklingshemmede over 18 år som i løpet av de tre siste årene har fått gjennomført en undersøkelse og/eller behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. 
Antall psykisk utviklingshemmede over 18 år undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene / Antall psykisk utviklingshemmede over 18 år per 31.12. * 100

Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste

ID : 1076328470182739

Informasjon

Indikatoren viser andel ledige tannlegestillinger av totalt antall tannlegeårsverk i den offentlige tannhelsetjenesten. Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste = Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannleger (m/1620 t.),off. tannhelst./Tannlegeårsverk, offentlig tannhelsetjeneste*100. 
Teller = Data for ledige tannlegestillinger (offentlig) er hentet fra skjema 43, Tannhelsetjenesten. Nevner = Tannlegeårsverk er hentet fra SSB"s registerstatistikk. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde.

Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste

ID : 107633015696244

Informasjon

Indikatoren viser andel ledige tannpleierstillinger av totalt antall tannpleierårsverk i den offentlige tannhelsetjenesten. Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste = "Ledige stillinger pr. 31.12. Antall tannpleiere off. tannhelst./ Tannpleierårsverk, offentlig tannhelsetjeneste* 100 
Teller = Data for ledige tannpleierstillinger (offentlig) er hentet fra skjema 43, Tannhelsetjenesten. Nevner = Tannpleierårsverk er hentet fra SSB"s registerstatistikk. Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde.

Antall innbyggere per tannlegeårsverk

ID : K1235655178P18956

Informasjon

Antall innbyggere /avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) 
Innbyggere i fylket per 31.12. Fra og med 2015 er årsverksdata hentet fra A-ordningen. 

Antall innbyggere per tannpleieårsverk

ID : K1235655761P19072

Informasjon

Antall innbyggere per avtalte tannpleieårsverk i fylket (offentlig og privat). Innbyggere i fylket per 31.12. Ett tannpleierårsverk = 1950 timer. Fra og med 2015 er årsverksdata hentet fra A-ordningen.

Antall innbyggere per tannlegespesialist

ID : K1235656481P19224

Informasjon

Antall innbyggere per avtalte årsverk for tannlegespesialister (offentlig og privat). Summen av antall innbyggere i fylket/avtalte årsverk for tannlegespsialister i det offentlige og det private. Fra og med 2015 er årsverksdata hentet fra A-ordningen.

Antall pasienter per 1000 innb. som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, utdanningsnivå i alt

ID : K1424081976P9744

Informasjon

Antall Pasienter per 1000 innbyggere som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, utdanningsnivå i alt. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over de 15 innslagspunktene som gir refusjon av tannbehandling over folketrygden per 1000 innbyggere. 
Indikatoren viser pasinter i alt og utdanningsnivå i alt per 1000 innbyggere.

Antall pasienter per 1000 innb. som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, grunnskole

ID : K1424082371P9764

Informasjon

Antall Pasienter per 1000 innbyggere som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, grunnskole som høyeste utdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over de 15 innslagspunktene som gir refusjon av tannbehandling over folketrygden per 1000 innbyggere. 
Indikatoren viser pasienter i alt med grunnskole som høyeste utdanning per 1000 innbyggere med grunnskole som høyeste udanning.

Antall pasienter per 1000 innb. som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, videregående skole

ID : K1424082509P9774

Informasjon

Antall Pasienter per 1000 innbyggere som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, videregående skole som høyeste utdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over de 15 innslagspunktene som gir refusjon av tannbehandling over folketrygden per 1000 innbyggere. 
Indikatoren viser pasienter i alt med videregående skole som høyeste utdanning per 1000 innbyggere med videregående skole som høyeste utdanning.

Antall pasienter per 1000 innb. som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, universitets- og høgskoleutdanning

ID : K1424082674P9792

Informasjon

Antall Pasienter per 1000 innbyggere som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, universitets- og høgskole som høyeste utdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over de 15 innslagspunktene som gir refusjon av tannbehandling over folketrygden per 1000 innbyggere. 
Indikatoren viser pasienter i alt med universitets- og høgskole som høyeste utdanning per 1000 innbyggere universitets- og høgskole som høyeste utdanning.

Antall pasienter per 1000 innb. som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, uoppgitt eller ingen fullført utdanning

ID : K1424082790P9820

Informasjon

Antall Pasienter per 1000 innbyggere som utløser tannhelserefusjoner fra folketrygden, med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over de 15 innslagspunktene som gir refusjon av tannbehandling over folketrygden per 1000 innbyggere. 
Indikatoren viser pasienter i alt med uoppgitt eller ingen fullført utdanning per 1000 innbyggere med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, utdanningsnivå ialt

ID : K1496221227P22997

Informasjon

Andel personer i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner fra folketrygden, utdanningsnivå i alt. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over andel personer i befolkningen 21 år og over som får refusjon av utgifter til tannbehandling gjennom folketrygden.

Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, grunnskole

ID : K1496221460P23153

Informasjon

Andel personer i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner fra folketrygden med grunnskoleutdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over andel personer i befolkningen 21 år og over som får refusjon av utgifter til tannbehandling gjennom folketrygden.

Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, videregående utdanning

ID : K1496221533P23187

Informasjon

Andel personer i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner fra folketrygden, med videregående utdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over andel personer i befolkningen 21 år og over som får refusjon av utgifter til tannbehandling gjennom folketrygden.

Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, høgskole og universitetsutdanning

ID : K1496221602P23310

Informasjon

Andel personer i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner fra folketrygden, med høgskole og universitetsutdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over andel personer i befolkningen 21 år og over som får refusjon av utgifter til tannbehandling gjennom folketrygden.

Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, uoppgitt utdanning

ID : K1496221677P23359

Informasjon

Andel personer i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner fra folketrygden, med uoppgitt utdanning. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over andel personer i befolkningen 21 år og over som får refusjon av utgifter til tannbehandling gjennom folketrygden.

Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8

ID : K1496227899P27791

Informasjon

Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner fra folketrygden, etter innslagspunkt 8. Innslagspunkt 8 gir blant annet refusjon for utgifter til tannregulering. 
Data er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) og SSBs befolkningstatistikk, og viser en samlet oversikt over andel personer 1-18 år som får refusjon for utgifter til tannbehandling gjennom folketrygden.

 

Kontakt