343185
343185
friartikkel
2018-03-09T18:24:00.000Z
no

Videregående opplæring nøkkeltall (F) - Tabell 06942

Publisert:

C1. Konsern - Videregående opplæring - nøkkeltall

ID: KSK1167924748P00010444

Mva-kompensasjon investering, videregående opplæring pr. innbygger 16-18 år (kroner), konsern

ID : KSK1112271658P00011736

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger 16-18 år. 
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet på videregående opplæring i kroner per innbygger 16-18 år= (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til videregående opplæring) / innbyggere 16-18 år per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet videregående opplæring er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 510-590, art 729. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere 16-18 år i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Mva-kompensasjon drift, videregående opplæring per innbygger 16-18 år (kroner), konsern

ID : KSK1112271177P00011663

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger 16-18 år. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på videregående opplæring i kroner per innbygger 16-18 år= (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til videregående opplæring) / innbyggere 16-18 år per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet videregående opplæring er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 510-590, art 729. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere 16-18 år i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger, konsern

ID : KS98265659030021

Informasjon

Indikatoren viser prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. for funksjonene 510-590 (videregående opplæring og annen opplæring i regi av fylkeskommunen) per innbygger. 
Brutto investeringsutgifter viser investeringsutgifter for det aktuelle tjenesteområdet korrigert for fordelte utgifter og internsalg. 
Brutto investeringsutgifter per innbygger, konsern = (Brutto investeringsutgifter i alt, videregående opplæring, konsern)/(Folkemengde i alt)*1000 
Teller: Brutto investeringsutgifter (Kontoklasse 0 og 4. Artene (010-500)-690 -790) for funksjonene 510-590. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere pr. 31.12. Data fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år, konsern

ID : KS98265653820295

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter for området videregående opplæring og annen opplæring i regi av fylkeskommunen (funksjon 510-590), per innbygger 16-18 år. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Trekk i fylkeskommunenes rammetilskudd som følge av elevplasser i statlige og private skoler foretas før rammen tildeles. Netto driftsutgifter er derfor eksklusiv offentlige utgifter til videregående opplæring som er fordelt til private skoler. Indikatoren som angir utgifter per innbygger i aldersgruppen 16-18 har derfor en viss skjevhet ved at det kun er utgiftsomfanget for fylkeskommunal produksjon som inngår. 
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, per innbygger 16-18 år, konsern = (Netto driftsutgifter til videregående opplæring, konsern)/(Antall 16-18 år)*1000 
Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere 16-18 år pr. 31.12. Data fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98145886828580

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter til videregående opplæring (funksjon 510-590) av netto driftsutgifter totalt i fylkeskommunen. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av videregående opplæring i forhold til andre sektorer i fylkeskommunen. 
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)/(Netto driftsutgifter i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Nevner: Samlede netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+ 590 - [artene (600-895)] + kontoklasse 3. Artene (010-480)+590 - artene (600-895). Funksjonene 100..790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til skolelokaler og internater (510), konsern

ID : KS98155642604120

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter for funksjon 510, skolelokaler og internater, konsern, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller: Andel netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjon 510. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til skoleforvaltning (515), konsern

ID : K1236777542P20944

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter for funksjon 515 skoleforvaltning, konsern, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller: Andel netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjon 515. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520), konsern

ID : KS98155675504228

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter for funksjon 520, Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør (kjøp og salg av elevplasser mellom fylkene), av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til undervisning (funksjon 520) = (Netto driftsutgifter til pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør (520))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjon 520, Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjon 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533), konsern

ID : KS98214200429506

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger i Reform94 (538) og studieforberedende utdanningsprogram i Kunnskapsløftet (funksjonene 521, 527, 529, 533 og 530 fom 2017), av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til allmennfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 538 (faset ut i 2009). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Andel netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger og studieforberedende utdanningsprogram (538, 521, 527, 529 og 533) = (Netto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger (538) og studieforberedende utdanningsprogram (521, 527, 529 og 533))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 538, 521, 527, 529 og 533, allmennfaglige studieretninger og studieforberedende utdanningsprogram. 
Nevner: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600- 895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Fotnote

For 2016 omfatter ikke utgifter til studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (ny ordning). F.o.m. 2017 omfatter alle utgifter til funksjon 530 (begge ordninger).

Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanninigsprogram (522-526,528,530-532), konsern

ID : KS98214208030207

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanningsprogrammer (Kunnskapsløftet) og studieretninger (reform94), av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til yrkesfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 539 (faset ut i 2009). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanningsprogram og studieretninger (539, 522-526, 528, 530 tom 2016, 531, 532) = (Netto driftsutg til yrkesfaglige utdanningsprogram/studieretninger) /(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) til yrkesfaglige utdanningsprogram/studieretninger (funksjonene 539, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 530 tom 2016, 531, 532). 
Nevner: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Fotnote

For 2016 omfatter alle utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. F.o.m. 2017 er alle utgifter til funksjon 530, også de som gjelder gammel ordning, gruppert under utgifter for studieforberedende utdanningsprogrammer.

Andel netto driftsutgifter til landslinjer (559), konsern

ID : KSK1108982004P00016564

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter til landslinjer (funksjon 559), av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til landslinjer (559) = (Netto driftsutgifter til landslinjer (559))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 -[artene (600-895)]) for funksjon 559, Landslinjer. 
Nevner: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560), konsern

ID : KS98155894403913

Informasjon

Indikatoren viser andelen netto driftsutgifter for funksjon 560, spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Med utgangspunkt i prinsippene om elevtilpasset og likeverdig opplæring, har elever som etter en sakkyndig vurdering kan sies å ha så dårlig utbytte av det ordinære undervisningstilbudet at opplæringen ikke kan regnes som likeverdig, rett til spesialundervisning. Elever som kan ha utbytte av ekstra hjelp og støtte, men som etter sakkyndig vurdering ikke kan sies å ha et særskilt behov, har imidlertid ikke lovfestet rett til spesialundervisning. Selv om elever som kan ha utbytte av ekstra hjelp og støtte ikke har rett til spesialundervisning, blir undervisningen ofte særskilt tilrettelagt på en måte som medfører ekstrautgifter for fylkeskommunen. I FylkesKOSTRA omfatter definisjonen de mest relevante typer av særskilt tilrettelegging og oppfølging som medfører ekstrakostnader utover fylkeskommunens ordinære undervisningsopplegg. Definisjonen må også bidra til å forklare variasjoner i utgifter til særskilt tilrettelegging og oppfølging mellom fylkeskommunene. Derfor er definisjonen av særskilt tilrettelegging og oppfølging i FylkesKOSTRA mer omfattende enn begrepet spesialundervisning i loven. 
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset oppfølging (560) = (Nto driftsutg til spesialunderv og særskilt tilpasset oppl (560))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895) - art 728]) for funksjon 560, spesialundervisning og særskilt tilpasset oppfølging. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895) - art 728]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår funksjon 560, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, og erstattes med 2 nye funksjoner - funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, og funksjon 562, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring.

Fotnote

Funkjson 560 utgår fra og med regnskapsåret 2014.

Andel netto driftsutgifter til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561), konsern

ID : K1425066721P13331

Informasjon

Indikatoren viser andelen netto driftsutgifter for funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561) = (Nto driftsutg til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (562), konsern

ID : K1425066301P13290

Informasjon

Indikatoren viser andelen netto driftsutgifter for funksjon 562, Spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset oppfølging (562) = (Nto driftsutg til spesialunderv og særskilt tilpasset oppl (562))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjon 562, Spesialundervisning og særskilt tilpasset oppfølging. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480)+590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern

ID : KS98155933721635

Informasjon

Indikatoren viser andelen netto driftsutgifter for funksjon 570, fagopplæring i arbeidslivet, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). Omfatter også utgifter til alternativ vg3 i skole som erstatning for læretid. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570) = (Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet)/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 -artene (600-895)) for funksjon 570, fagopplæring i arbeidslivet. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 -artene (600-895)) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581), konsern

ID : KSK1140708814P00011413

Informasjon

Indikatoren viser andelen netto driftsutgifter for funksjon 581, Voksenopplæring etter opplæringsloven, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven (581) = (Netto driftsutgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven)/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 -artene (600-895)) for funksjon 581, Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Nevner: Netto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3. Artene (010-480) + 590 -artene (600-895)) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til fagskole (554), konsern

ID : KS95233051429117

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter til fagskole (funksjon 554), av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til fagskole (554) = (Netto driftsutgifter til fagskole (554))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjon 554, fagskole. 
Nevner: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590), konsern

ID : KS98156000705546

Informasjon

Indikatoren viser andel netto driftsutgifter for funksjon 590, utgifter til andre undervisningsformål, av fylkeskommunens netto driftsutgifter til alle utdanningsfunksjonene (510-590). 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590) = (Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590))/(Netto driftsutgifter til videregående opplæring i alt)*100 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjon 590, andre undervisningsformål. 
Nevner: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010-480) + 590 - [artene (600-895)]) for funksjonene 510-590. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern

ID : VGOK1875487P00002793

Informasjon

Indikatoren for økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring, konsern, består av netto driftsutgifter eksklusiv gjesteelevutgifter og -inntekter (f520), dvs. indikatoren viser nettoutgiftene for funksjonene per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. 
Enhetskostnadsbegrepet "Korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp fra egne foretak og IKS" omfatter flere utgifter enn det ordinære begrepet "Korrigerte brutto driftsutgifter", men det er likevel en forskjell i artsomfanget på utgiftssiden i "Korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp fra egne foretak og IKS" og utgiftskomponenten i begrepet "Økonomisk belastning" ved at sistnevnte også omfatter de resterende utgiftene i artsserie 3 (kjøp fra staten (art 300), kjøp fra kommuner (art 350) og private (art 370)) samt overføringene i artsserie 4. 
I tillegg omfatter begrepet "Økonomisk belastning" alle inntekter direkte knyttet til virksomheten. Indikatoren for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Teller: Kontoklasse 1 og 3, artene 010–290, 300, 350–480, 590, 600–710, 729, 750–790, 800–895 for funksjon 510, 515, 520, 521-533, 538, 539, 559, 560, 561, 562. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern

ID : KSK1171876281P00002844

Informasjon

Indikatoren for økonomisk belastning, fagopplæring i arbeidslivet, konsern, består av netto driftsutgifter eksklusiv utgifter og -inntekter i forbindelse med gjestelærlinger, dvs. indikatoren viser nettoutgiftene for funksjonen per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3 etter læreplassfylke/skolefylke uavhengig av bostedsadresse. 
For fagopplæring er det gjort tilpasninger i utgiftsbegrepene som gjør at enhetskostnadsbegrepet "Korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp fra egne foretak og IKS" omfatter flere utgifter enn det ordinære begrepet "Korrigerte brutto driftsutgifter", men det er likevel en forskjell i artsomfanget på utgiftssiden i "Korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp fra egne foretak og IKS" og utgiftskomponenten i begrepet "Økonomisk belastning" ved at sistnevnte også omfatter de resterende utgiftene i artsserie 3 (kjøp fra staten (art 300), kjøp fra kommuner (art 350)) samt overføringene i artsserie 4. 
I tillegg omfatter begrepet "Økonomisk belastning" alle inntekter direkte knyttet til virksomheten. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per lærling/lærekandidat/elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Teller: Kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 570. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Lærlinger og lærekandidater, etter læreplassfylke, samt elever i alternativ vg3 i skole, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for lærlinger, lærekandidater og elever foregående skoleår og 5/12 for lærlinger, lærekandidater og elever i skoleåret for rapporteringsåret, slik at tallet for lærlinger, lærekandidater og elever tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 510 skolelokaler og internater per elev, konsern

ID : VGOK1876765P00002896

Informasjon

Indikatoren for økonomisk belastning, skolelokaler og internater, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 510. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 515 skoleforvaltning per elev, konsern

ID : K1243254989P26100

Informasjon

Indikatoren for økonomisk belastning, skoleforvaltning, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 515. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 520 ped. ledelse og ped. fellesutgifter per elev, konsern

ID : VGOK1877078P00002927

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, pedagogisk ledelse og pedagogiske fellesutgifter, konsern, består av netto driftsutgifter eksklusiv gjesteelevutgifter og -inntekter, dvs. indikatoren viser nettoutgiftene for funksjonen per elev etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. 
Enhetskostnadsbegrepet "Korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp fra egne foretak og IKS" omfatter flere utgifter enn det ordinære begrepet "Korrigerte brutto driftsutgifter", men det er likevel en forskjell i artsomfanget på utgiftssiden i "Korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp fra egne foretak og IKS" og utgiftskomponenten i begrepet "Økonomisk belastning" ved at sistnevnte også omfatter de resterende utgiftene i artsserie 3 (kjøp fra staten (art 300), kjøp fra kommuner (art 350) og private (art 370)) samt overføringene i artsserie 4. 
I tillegg omfatter begrepet "Økonomisk belastning" alle inntekter direkte knyttet til virksomheten. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 520. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i videregående opplæring etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK1879631P00003408

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, alle utdanningsprogram per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonene per elev etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til studieretninger er samlet under funksjonene 538 og 539 (faset ut i 2009). 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 521-533, 538, 539, 559. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i alle studieretninger og utdanningsprogrammer inkludert landslinjer, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK1880452P00003608

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonene per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til allmennfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 538 (faset ut i 2009). 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 538, 521, 527, 529, 533 og 530 (fom 2017). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i studieforberedende utdanningsprogram i Kunnskapsløftet og allmennfaglige studieretninger i reform 94, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

For 2016 omfatter ikke utgifter til studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (ny ordning). F.o.m. 2017 omfatter alle utgifter til funksjon 530 (begge ordninger).

Økonomisk belastning 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK1881143P00003802

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonene per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til yrkesfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 539 (faset ut i 2009). 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 522-526, 528, 530 (tom 2016), 531, 532, 539. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i yrkesfaglige utdanningsprogram i Kunnskapsløftet og yrkesfaglige studieretninger i Reform 94, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

For 2016 omfatter ikke utgifter til studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (ny ordning). F.o.m. 2017 omfatter alle utgifter til funksjon 530 (begge ordninger).

Økonomisk belastning 559 landslinjer per elev, konsern

ID : VGOK1881772P00003984

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, landslinjer per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 559. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i landslinjer, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

Antall elever for funksjon 559 Landslinjer omfatter ikke rettighetselever som har lærekontrakt, for eksempel i yrkessjåførfaget. Det vil si at lærlinger som også får en del undervisning som elever, telles bare som lærlinger. Utgifter for funksjon 559 per elev kan derfor være høyere for de fylkene som har slike landslinjetilbud. For gjeldende oversikt over landslinjetilbud se http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle-tilskuddsordninger/Skoleeiere/Landsliner/

Økonomisk belastning 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern

ID : VGOK1877279P00002955

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 560. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i videregående opplæring totalt etter skolefylke. Dette på grunn av at det ikke er mulig å identifisere eller på en god måte måle utgiftene i forhold til den enkelte elev som mottar denne type tjenester. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår funksjon 560, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, og erstattes med 2 nye funksjoner - funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, og funksjon 562, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring.

Fotnote

Funksjon 560 utgår fra og med regnskapsåret 2014.

Økonomisk belastning 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev, konsern

ID : K1425071941P14023

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 561. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i videregående opplæring totalt etter skolefylke. Dette på grunn av at det ikke er mulig å identifisere eller på en god måte måle utgiftene i forhold til den enkelte elev som mottar denne type tjenester. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern

ID : K1425071777P14017

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 562. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i videregående opplæring totalt etter skolefylke. Dette på grunn av at det ikke er mulig å identifisere eller på en god måte måle utgiftene i forhold til den enkelte elev som mottar denne type tjenester. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 521 utdprog Studiespesialisering per elev, konsern

ID : VGOK2331298P00006087

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for studiespesialisering per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 521. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for studiespesialisering etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 527 utdprog Idrettsfag per elev, konsern

ID : VGOK2331489P00006120

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for idrettsfag per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 527. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for idrettsfag, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 529 utdprog Musikk, dans og drama per elev, konsern

ID : VGOK2331603P00006135

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for musikk, dans og drama per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 529. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 533 utdprog Kunst, design og arkitektur per elev, konsern

ID : K1487159857P25798

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 533. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk per elev, konsern

ID : VGOK2331685P00006144

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 522. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 523 utdprog Elektrofag per elev, konsern

ID : VGOK2331770P00006154

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for elektrofag per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 523. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for elektrofag, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 524 utdprog Design og håndverk per elev, konsern

ID : VGOK2331849P00006163

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for design og håndverk per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 524. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for design og håndverk, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 525 utdprog Restaurant- og matfag per elev, konsern

ID : VGOK2331919P00006172

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for restaurant- og matfag per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 525. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 526 utdprog Helse- og oppvekstfag per elev, konsern

ID : VGOK2331999P00006182

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 526. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

Utdanningsprogrammet «Helse- og sosialfag» har i 2015 endret navn til «Helse- og oppvekstfag».

Økonomisk belastning 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon per elev, konsern

ID : VGOK2332073P00006191

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 528. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 530 utdprog Medier og kommunikasjon per elev, konsern

ID : VGOK2332164P00006202

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for medier og kommunikasjon per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 530. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (begge ordninger), etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

Omfatter utgifter og elever til både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

Økonomisk belastning 531 utdprog Naturbruk per elev, konsern

ID : VGOK2332287P00006215

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for naturbruk, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 531. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for naturbruk, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 532 utdprog Service og samferdsel per elev, konsern

ID : VGOK2332361P00006225

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, utdanningsprogram for service og samferdsel per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 532. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i utdanningsprogram for service og samferdsel, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 538 allmennfaglige studieretninger per elev, konsern

ID : VGOK2330735P00006050

Informasjon

Gjelder Reform 94. Fases ut fra 2009. 
Indikator for økonomisk belastning, allmennfaglige studieretninger per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 538. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i allmennfaglige studieretninger i Reform 94, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 539 yrkesfaglige studieretninger per elev, konsern

ID : VGOK2330902P00006057

Informasjon

Gjelder Reform 94. Fases ut fra 2009. 
Indikator for økonomisk belastning, yrkesfaglige studieretninger per elev, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per elev, etter skolefylke uavhengig av hvor elever har sin bostedsadresse. Indikatorene for "økonomisk belastning", målt per elev på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 539. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er elever i yrkesfaglige studieretninger i reform 94, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for rapporteringsåret, slik at elevtallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 581 voksenopplæring etter opplæringsloven per deltaker, konsern

ID : KSK1171877562P00002981

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, opplegg spesielt tilpasset voksne, per deltaker, konsern, viser nettoutgiftene for funksjonen per deltaker etter skolefylke uavhengig av bostedsadresse. Målt per deltaker på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir indikatoren grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 581. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er deltakere i tilbud tilpasset voksne, etter skolefylke, tilpasset regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Økonomisk belastning 554 fagskoleutdanning per student, konsern

ID : KSK1171881977P00004034

Informasjon

Indikator for økonomisk belastning, fylkeskommunal fagskoleutdanning per student, konsern, viser netto driftsutgifter for funksjonen per student etter skolefylke uavhengig av bostedsadresse. Målt per student på samme måte som enhetskostnader for produktivitetsindikatorene, gir indikatoren grunnlag for å vurdere hvilken faktisk utgiftsbelastning (netto utgift) tjenesten står for. 
Telleren i indikatorene omfatter kontoklasse 1 og 3, artene 010-290, 300, 350-480, 590, 600-710, 729, 750-790, 800-895 for funksjon 554. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner i indikatorene er studenter i fylkeskommunal fagskoleutdanning, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for skoleåret for rapporteringsåret, slik at studenttallet tilpasses regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

I 2007 og 2008 er indikatoren for enkelte fylkeskommuner påvirket av mangler i innrapporteringen av studenter i fagskoleutdanning for 2007.

Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke

ID : 95217951611789

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av 16-18-åringene, bosatt i fylket, som er i videregående opplæring. Indikatoren sier således noe om dekningsgraden i forhold til den primære målgruppen. 
Tallet omfatter i tillegg til ordinære elever også alle personer som får alternativ opplæring i regi av fylkeskommunen. Elever registrert med elevstatus "V" er også inkludert. Fra 2006 omfatter datagrunnlaget også lærekandidater. Elever med undervisning som ikke er knyttet til videregående opplæring (f.eks. innføringskurs til minoritetsspråklige) omfattes ikke. 
Andel 16-18 åringer i videregående opplæring = (Elever og lærlinger 16-18 år, bostedsfylke)/(Ungdom 16-18 år, bostedsfylke)*100 
Teller: Elever og lærlinger 16-18 år i videregående opplæring per 1.10 etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO 
Nevner: Antall 16-18-åringer. Tall per 31.12. Kilde: SSBs befolkningsstatistikk.

Andelen av personer 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som er i vgo, bostedsfylke

ID : 98145946428870

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av 16-18-åringene, som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, bosatt i fylket, som er i videregående opplæring, av alle 16-18-åringer som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Indikatoren sier således noe om dekningsgraden blant elever i disse innvandringskategoriene i forhold til antall personer i den primære aldersmålgruppen. 
Tallet omfatter i tillegg til ordinære elever også elever som får alternativ opplæring i regi av fylkeskommunen. Elever registrert med elevstatus "V" er også inkludert. Fra 2006 omfatter datagrunnlaget også lærekandidater. 
Andelen av personer 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som er i vgo, bostedsfylke = (Elever og lærlinger/lærekand 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke)/(Ungdom 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bostedsfylke)*100 
Teller: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, 16-18 år, som er innvandrere eller er norskfødte med innvandrerforeldre, per 01.10, etter bostedsfylke iflg. folkeregisteret. Inkluderer alle elever i alternativ opplæring. Elever registrert med elevstatus "V" er også inkludert. Kilde: VIGO, for innvandringskategorier: SSBs befolkningsstatistikk. 
Nevner: Antall personer 16-18 år, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, per 31.12 samme år som elevtall. Kilde: SSBs befolkningsstatistikk. 
Tidsbrudd for indikatoren 2005 pga endret definisjon av omfanget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (unntak for personer med svensk eller dansk landbakgrunn ble fjernet).

Andelen av personer 16-18-år som er i utdanning utenfor vgo, bostedsfylke

ID : K1108992599P00017884

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av 16-18-åringene, bosatt i fylket, som er i utdanning utenfor videregående opplæring. All videregående opplæring, inkludert all alternativ opplæring organisert og finansiert av fylkeskommunen, betraktes som opplæring innenfor videregående opplæring. 
Andelen av 16-18 åringene som er i utdanning utenfor videregående opplæring = (Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videregående opplæring )/(Ungdom 16-18 år)*100 
Teller: Elever 16-18 år i utdanning utenfor videregående opplæring per 1.10 etter bostedsfylke. Data fra SSBs utdanningsstatistikk. 
Nevner: Antall 16-18 åringer. Tell per 31.12. Data fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andelen i videregående opplæring som er i opplæring i skole, bostedsfylke

ID : K1109158929P00026864

Informasjon

Indikatoren viser andelen av personer i videregående opplæring som er i opplæring i skole. Tallet omfatter elever i alternativ vg3 på skole, alle som får alternativ videregående opplæring og elever registrert med elevstatus "V". 
Andelen i videregående opplæring som er elever = ((Elever i videregående opplæring, bostedsfylke)/(Elever og lærlinger i alt)*100 
Teller: Elever i videregående opplæring, per 01.10, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret), bostedsfylke. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever, inkludert alle elever i alternativ videregående opplæring + lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret). Kilde: VIGO

Andelen i vgo som er i fagopplæring, bostedsfylke

ID : K1109159193P00026888

Informasjon

Indikatoren viser andelen av personer i videregående opplæring som er i opplæring i bedrift, som lærlinger eller lærekandidater. 
Andelen i videregående opplæring som er i bedrift = ((Lærlinger, etter bostedsfylke)+(lærekandidater, etter bostedsfylke)+ (Elever i alternativ VKII i skole)) / (Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke)*100 
Teller: Lærlinger i videregående opplæring, per 01.10, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret), og lærekandidater, etter bostedsfylke. Kilde: VIGO 
Nevner: Elever, inkludert alle elever i alternativ opplæring + lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring + elever som får fagopplæring i skole, etter bostedsfylke (hjemmefylke, iflg. folkeregisteret). Kilde: VIGO

Fotnote

Fra regnskapsåret 2016 omfatter også fagopplæring i skole, vg3.

Andelen elever og lærlinger som er i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke

ID : K1109159603P00026938

Informasjon

Indikatoren viser andelen av elevene og lærlingene i videregående opplæring som er i studieforberedende utdanningsprogram og tidligere allmennfaglige studieretninger. Elever registrert med elevstatus "V" er inkludert. Tallet omfatter ikke elever i alternativ opplæring som ikke er relatert til utdanningsprogram, og heller ikke lærekandidater. Som studieforberedende utdanningsprogram regnes utdanningsprogram for studiespesialisering, idrett, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon (ny ordning). 
Andelen elever og lærlinger som er i studieforberedende utdanningsprogram = ((Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke)+(Lærlinger i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke))/(((Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke)+(Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram))+(Lærlinger i videregående opplæring, bostedsfylke))*100 
Teller: Elever i studieforberedende utdanningsprogram + Lærlinger i studieforberedende utdanningsprogram, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO 
Nevner: Elever i studieforberedende utdanningsprogram + Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram + Lærlinger i videregående opplæring, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO

Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige utdanningsprogram, bostedsfylke

ID : K1109159815P00026966

Informasjon

Indikatoren viser andelen av elevene og lærlingene i videregående opplæring som er i yrkesfaglige utdanningsprogram og tidligere studieretning. Elever registrert med elevstatus "V" er inkludert. Tallet omfatter ikke elever i alternativ opplæring som ikke er relatert til utdanningsprogram, og heller ikke lærekandidater. 
Som yrkesfaglige utdanningsprogram regnes utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, design og håndverk, restaurant- og matfag, helse- og sosialfag, teknikk og industriell produksjon, medier og kommunikasjon, naturbruk, og service og samferdsel. 
Andelen elever og lærlinger som er i yrkesfaglige utdanningsprogram = ((Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram)+(Lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram))/(((Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke)+(Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram))+(Lærlinger i videregående opplæring, bostedsfylke))*100 
Teller: Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram + Lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i studieforberedende utdanningsprogram + Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram + Lærlinger i videregående opplæring, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO.

Andel elever med ungdomsrett til videregående opplæring, bostedsfylke

ID : 1043936586407064

Informasjon

Indikatoren viser andel elever (på elevfil) etter bostedsfylke som hadde ungdomsrett per 1.10. Elever som avslutter grunnskole har ungdomsrett 5 år etter avsluttet grunnskole. 
Andel elever med ungdomsrett til videregående opplæring = (Elever med ungdomsrett, bostedsfylke)/(Elever i videregående opplæring, bostedsfylke)*100 
Teller: Elever med ungdomsrett etter bostedsfylke. Ungdomsrett = rettskode "U" i elevdata. Kilde: VIGO 
Nevner: Antall elever i videregående opplæring etter bostedsfylke. Kilde: VIGO

Andel lærlinger med lovfestet rett til videregående opplæring, bostedsfylke

ID : 98301764830716

Informasjon

Indekatoren viser andel lærlinger med rett i prosent av antall lærlinger totalt. Reform 94 ga all ungdom mellom 16 og 18 år lovfestet rett til videregående opplæring. 
Andel lærlinger med lovfestet rett til videregående opplæring = (Lærlinger med rett, bostedsfylke)/(Lærlinger, etter bostedsfylke)*100 
Teller: Antall lærlinger med rett til videregående opplæring etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO 
Nevner: Antall lærlinger, etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO

Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke

ID : 98162569908544

Informasjon

Indikatoren viser andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke, av det totale antall elever. Elever registrert med elevstatus "V" er inkludert. Elevens bosted defineres som den bostedskommune der eleven i følge folkeregisteret er registrert som bosatt per 1. oktober i skoleåret. 
Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke = (Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke)/(Elever, etter bostedsfylke)*100 
Teller: Elever som går på skole i et annet fylke enn bostedsfylket. Tall per 1.10. Kilde: VIGO, SSBs befolkningsstatistikk 
Nevner: Elever etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO, SSBs befolkningsstatistikk

Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke

ID : 98163243428507

Informasjon

Indikatoren viser andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke. Lærlingens bosted defineres som den bostedskommune der eleven i følge folkeregisteret er registrert som bosatt per 1. oktober i skoleåret 
Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedfylke = (Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke)/(Lærlinger, etter bostedsfylke)*100 
Teller: Antall lærlinger med læreplass i annet fylke enn bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO, SSBs befolkningsstatistikk 
Nevner: Antall lærlinger, etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO

Andel bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre

ID : K1306251461P23138

Informasjon

Andel av elever og lærlinger som var 25 år og eldre, som besto et skoleår (dvs utfall "B") i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår. Filgrunnlaget er laget ved å koble igangværende elever per 1.10 med resultatfilen for det samme skoleåret. Kilde: VIGO. 
Teller: Antall elever og lærlinger, 25 år og eldre, som besto videregående opplæring forrige skoleår 
Nevner: Antall elever og lærlinger i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre 

Andel av deltakere i vgo forrige skoleår som var blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre

ID : K1306251660P23146

Informasjon

Andel av elever og lærlinger i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre, som var blitt realkompetansevurdert. Filgrunnlaget er laget ved å koble igangværende elever per 1.10 med resultatfilen for samme skoleår. Kilde: VIGO. 
Teller: Antall elever og lærlinger forrige skoleår, 25 år og eldre, som har blitt realkompetansevurdert 
Nevner: Antall elever og lærlinger forrige skoleår, 25 år og eldre 

Andel på yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår som var blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre

ID : K1306252177P23168

Informasjon

Andel elever og lærlinger, 25 år og eldre, på yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår som har blitt realkompetansevudert. Filgrunnlaget er laget ved å koble igangværende elever og lærlinger per 1.10 med resultatfilen for det samme skoleåret. Kilde: VIGO. 
Teller: Antall elever og lærlinger på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre, som har blitt realkompetansevurdert 
Nevner: Antall elever og lærlinger på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre

Andel på studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre

ID : K1306252657P23204

Informasjon

Andel elever og lærlinger på studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert. Filgrunnlaget er laget ved å koble igangværende elever og lærlinger per 1.10 med resultatfilen for det samme skoleåret. Kilde: VIGO 
Teller: Antall elever og lærlinger på studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre 
Nevner: Antall elever og lærlinger på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre 

Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre

ID : K1354796088P1033

Informasjon

Indikatoren viser andel elever og lærlinger, 25 år og eldre, som for fem år siden startet i videregående opplæring og ikke har hatt aktivitet 3 år forut for starttidspunktet, og som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år. Som voksne regnes alle som er 25 år eller eldre og starttidspunktet regnes uavhengig av trinn. For å begrense innholdet til «nye» voksne deltakere, settes som krav at de ikke skal ha hatt aktivitet 3 år forut for starttidspunktet. Startpopulasjonen inkluderer ikke praksiskandidater. 
Andel av elever og lærlinger, 25 år og eldre, som har bestått vgo i løpet av tre år = (Deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år) / (Deltakere som startet i videregående opplæring for fem år siden) * 100 
Teller: Deltakere, 25 år og eldre, som startet i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, og som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år, etter bostedsfylke. 
Nevner: Deltakere, 25 år og eldre, som startet i videregående opplæring for fem år siden, etter bostedsfylke. 
Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år, 25 år og eldre

ID : K1354796381P1073

Informasjon

Indikatoren viser andel elever og lærlinger, 25 år og eldre, som for fem år siden startet i videregående opplæring og ikke ha hatt aktivitet 3 år forut for starttidspunktet, og som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år. Som voksne regnes alle som er 25 år eller eldre og starttidspunktet regnes uavhengig av trinn. For å begrense innholdet til «nye» voksne deltakere, settes som krav at de ikke skal ha hatt aktivitet 3 år forut for starttidspunktet. Startpopulasjonen inkluderer ikke praksiskandidater. 
Andel av elever og lærlinger, 25 år og eldre, som har bestått vgo i løpet av fem år = (Deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år) / (Deltakere som startet i videregående opplæring for fem år siden) * 100 
Teller: Deltakere, 25 år og eldre, som startet i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, og som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år, etter bostedsfylke. 
Nevner: Deltakere, 25 år og eldre, som startet i videregående opplæring for fem år siden, etter bostedsfylke. 
Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

Andel bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre

ID : K1367830610P14823

Informasjon

Andel av praksiskandidater som var 25 år og eldre, som besto praksikandidatprøve i løpet av forrige skoleår. Filgrunnlaget er laget ved å koble igangværende elever per 1.10 med resultatfilen for det samme skoleåret. Kilde: VIGO. Teller: Antall beståtte praksiskandidatprøver forrige skoleår, 25 år og eldre 
Nevner: Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre

Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne totalt, andel kvinner

ID : 1078474359472333

Informasjon

Indikatoren viser andelen kvinner som har søkt eller deltar i videregående opplæring i tilbud tilpasset voksne, av alle som har søkt eller deltar i tilbud tilpasset voksne. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. 
I dette nøkkeltallet, og for de øvrige nøkkeltall relatert til tilbud tilpasset voksne, er det inkludert de personer som er registrert både som lærlinger og som søker til/deltaker i tilbud tilpasset voksne. Voksne som søker videregående opplæring etter bestemmelsene i Opplæringsloven og har fag/svennebrev som ønsket sluttkompetanse, har etter vurdering av realkompetanse anledning til å gjennomføre opplæringen som lærling eller som praksiskandidat, etter fastsatte regler for kompetanse og arbeidserfaring. 
Andel i tilbud tilpasset voksne, kvinner = (Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, kvinner, bostedsfylke)/(Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Kvinner som har søkt eller deltar i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne som har søkt sluttkomp fra videregående opplæring, av alle søkere

ID : K1116508817P00027037

Informasjon

Indikatoren viser andel av personer som har søkt eller deltar i videregående opplæring i fylkeskommunen i tilbud tilpasset voksne, som har søkt sluttkompetanse i form av vitnemål, fag/svennebrev eller generell studiekompetanse og som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Voksnes rett til videregående opplæring er rett til fullført videregående opplæring, dvs. til kompetanse fra videregående opplæring dokumentert i vitnemål eller fag/svennebrev, eventuelt kompetansebevis for oppnådd generell studiekompetanse. Andel uttrykker derfor i hvilken grad voksne som søker videregående opplæring søker fullverdig kompetanse fra dette utdanningsnivået. 
Andel voksne som har søkt sluttkompetanse = (Voksne som har søkt sluttkompetanse fra videregående opplæring, bostedsfylke)/(Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Personer rapportert som søkere/deltaker tilbud tilpasset voksne, som har søkt ønsket sluttkompetanse i form av vitnemål, fag/svennebrev eller generell studiekompetanse. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter altså søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne søkere som har fått tilbud om opplæring, av alle søkere

ID : K1116508989P00027042

Informasjon

Indikatoren viser andelen av voksne som har søkt videregående opplæring som faktisk har fått et tilbud om opplæring. Andelen omfatter voksne som har en faktisk startdato for opplæring innen 30. september i rapporteringsåret. 
Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. 
Andel voksne søkere som har fått tilbud om opplæring = (Voksne søkere som har fått tilbud om opplæring, bostedsfylke)/ (Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Personer rapportert som søkere/deltakere tilbud tilpasset voksne, foregående skoleår eller per 1. oktober i rapporteringsåret, som har fått og startet i et tilbud om opplæring. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår, av alle søkere

ID : K1117177741P00023346

Informasjon

Indikatoren viser andelen av voksne i tilbud tilpasset voksne som har bestått sluttkompetanse, dvs. vitnemål, fag/svennebrev, eller generell studiekompetanse, foregående skoleår. 
Andel voksne søkere som har bestått sluttkompetanse forrige skoleår = (Voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår, bostedsfylke)/ (Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Personer rapportert som deltakere i tilbud tilpasset voksne, i perioden 1. oktober foregående skoleår til 30. september i rapporteringsåret, som har bestått sluttkompetanse. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår, av alle søkere

ID : K1116509328P00027053

Informasjon

Indikatoren viser andelen i tilbud tilpasset voksne som har avbrutt opplæringsløpet foregående skoleår. 
Andel voksne søkere som har avbrutt opplæringsløpet forrige skoleår = (Voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår, bostedsfylke)/ (Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Personer rapportert som deltakere i tilbud tilpasset voksne, i perioden 1. oktober foregående skoleår til 30. september i rapporteringsåret, som har avbrutt opplæringsløpet. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne som er realkompetansevurdert, av alle søkere

ID : K1116509412P00027057

Informasjon

Indikatoren viser andelen av deltakere i tilbud tilpasset voksne som er blitt realkompetansevurdert frem til 30. september i rapporteringsåret. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Andelen i nøkkeltallet omfatter ikke personer som er realkompetansevurdert, men som har bestått sluttkompetanse eller avbrutt opplæringsløpet før 1. oktober foregående skoleår. 
Andel voksne søkere er realkompetansevurdert = (Voksne som er realkompetansevurdert, bostedsfylke)/(Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Personer rapportert fra videregående opplæring i fylkeskommunen, som har utfylt dato for dokumentert realkompetanse innen 30. september i rapporteringsåret. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd per 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO/fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne praksiskandidater/privatister, av alle søkere

ID : K1116509504P00027060

Informasjon

Indikatoren viser andelen av deltakere i tilbud tilpasset voksne som planlegger eller faktisk har oppnådd sluttkompetanse som praksiskandidat eller privatist. Etter søknad om en bestemt sluttkompetanse og realkompetansevurdering som avdekker restbehovet for opplæring og/eller praksis, har kandidaten anledning til selv å avgjøre å dekke restopplæringsbehovet som elev/lærling, eller som privatist/praksiskandidat (etter bestemte regler). 
Andel voksne som søker sluttkompetanse som praksiskandidat eller privatist = (Voksne praksiskandidater/privatister, bostedsfylke)/(Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Personer rapportert som søkere/deltakere tilbud tilpasset voksne, som planlegger et opplæringsløp som praksiskandidat/privatist eller som har avlagt fagprøve som praksiskandidat. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd per 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO/fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne bestått teoriopplæring praksiskandidater/privatister, av alle søkere

ID : K1116509600P00027064

Informasjon

Indikatoren viser andelen av deltakere i tilbud tilpasset voksne som har bestått teoriopplæring som praksiskandidat eller privatist. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. 
Opplæringsloven gir etter bestemte regler om variert arbeidspraksis adgang for voksne til å fravike krav om læretid. Kandidater til sluttkompetanse i form av vitnemål har anledning til å fremstille seg til eksamener som privatister, ikke som elever. Nøkkeltallet gir en indikasjon på omfanget av kandidater som har bestått nødvendig teoriopplæring innenfor de ulike opplæringsløpene, på vei mot full sluttkompetanse. 
Andel voksne som har bestått teoriopplæring som praksiskandidat eller privatist = (Voksne med bestått teoriopplæring for praksiskandidater/privatister, bostedsfylke)/(Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Personer rapportert som søkere/deltakere tilbud tilpasset voksne, som har bestått nødvendig teoriopplæring som praksiskandidat/privatist. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne med tilbud om avkortet opplæring, av alle søkere

ID : K1116509684P00027068

Informasjon

Indikatoren viser andelen av deltakere i tilbud tilpasset voksne som har fått tilbud om avkortet opplæring. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. 
Voksne som ønsker å fullføre en sluttkompetanse innenfor videregående opplæring har rett til realkompetansevurdering og rett til et opplæringsløp for det resterende opplæringsbehovet som er tilpasset i forhold til vedkommendes godkjente realkompetanse. Det innebærer at kandidaten har rett til å følge opplæring i og få godkjent fag eller deler av fag innenfor læreplanen til det enkelte kurs i læreplanen. Nøkkeltallet gir en indikasjon på omfanget av kandidater totalt som har fått et tilbud om avkortet opplæring. 
Andel voksne som har fått tilbud om avkortet opplæring = (Voksne med tilbud om avkortet opplæring, bostedsfylke)/(Personer i opplæringstilbud tilpasset voksne, bostedsfylke)*100 
Teller: Deltakere i tilbud tilpasset voksne, som har fått tilbud om avkortet opplæring. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO/fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel voksne med tilbud om avkortet opplæring, av alle som er realkompetansevurdert

ID : K1173182949P00014774

Informasjon

Indikatoren viser andelen av deltakere i tilbud tilpasset voksne som er blitt realkompetansevurdert og fått tilbud om avkortet opplæring, av søkere som faktisk er blitt realkompetansevurdert. Tallgrunnlaget omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. 
Voksne som ønsker å fullføre en sluttkompetanse innenfor videregående opplæring har etter gjennomført og dokumentert realkompetansevurdering rett til et opplæringsløp for det resterende opplæringsbehovet som er tilpasset vedkommendes realkompetanse. Det innebærer at kandidaten har rett til å følge opplæring i og få godkjent fag eller deler av fag innenfor læreplanen til det enkelte kurs i læreplanen. Nøkkeltallet gir en indikasjon på omfanget av kandidater som har fått et tilbud om avkortet opplæring på grunnlag av sin fastsatte realkompetanse. 
Teller: Deltakere i tilbud tilpasset voksne, som er blitt realkompetansevurdert og har fått tilbud om avkortet opplæring innen 30. september i rapporteringsåret. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO/fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Personer rapportert fra videregående opplæring i fylkeskommunen, som har utfylt dato for dokumentert realkompetanse innen 30. september i rapporteringsåret. Omfatter alle som er rapportert som søkere til videregående opplæring som voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår. Kilde: VIGO/fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel søkere til tilbud tilpasset voksne siste år, av søkere totalt

ID : K1172666111P00005819

Informasjon

Andelen som har søkt videregående opplæring for voksne siste år, av alle søkere til og deltakere i videregående opplæring for voksne. 
Teller: Voksne registrert med søknad om videregående opplæring eller realkompetansevurdering pr. 1.10 året før rapporteringsåret frem til 30.09 i rapporteringsåret, dvs. "siste år", som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Kilde: Fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Søkere til eller deltakere i videregående opplæring i fylkeskommunen, i tilbud tilpasset voksne, som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Tallgrunnlaget for voksne omfatter søkere totalt, uavhengig av søknadsdato, og kan omfatte søkere tilbake til 2000. Opplysninger om voksne er supplert med elevopplysninger fra foregående skoleår og per 1. oktober i rapporteringsåret. Kilde: VIGO og fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel søkere til tilbud tilpasset voksne siste år som er realkompetansevurdert

ID : K1172666493P00005907

Informasjon

Andelen søkere siste år som er blitt realkompetansevurdert. 
Teller: Voksne registrert med søknad om videregående opplæring eller realkompetansevurdering pr. 1.10 året før rapporteringsåret frem til 30.09 i rapporteringsåret, dvs. "siste år", som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, og som er realkompetansevurdert i perioden, etter bostedsfylke. Kilde: Fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Voksne registrert med søknad om videregående opplæring eller realkompetansevurdering pr. 1.10 året før rapporteringsåret frem til 30.09 i rapporteringsåret, dvs. "siste år", som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Kilde: Fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel søkere til tilbud tilpasset voksne siste år som har fått tilbud om opplæring

ID : K1172666610P00005943

Informasjon

Andelen søkere siste år som har fått tilbud om og faktisk startet i opplæring. 
Teller: Voksne registrert med søknad om videregående opplæring eller realkompetansevurdering pr. 1.10 året før rapporteringsåret frem til 30.09 i rapporteringsåret, dvs. "siste år", som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, og som har fått et opplæringstilbud i perioden, etter bostedsfylke. Kilde: Fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Voksne registrert med søknad om videregående opplæring eller realkompetansevurdering pr. 1.10 året før rapporteringsåret frem til 30.09 i rapporteringsåret, dvs. "siste år", som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, etter bostedsfylke. Kilde: Fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel søkere til tilbud tilpasset voksne som har fått tilbud om opplæring, av nye søkere som er realkompetansevurdert

ID : K1173183405P00014880

Informasjon

Andenen av voksne søkere siste år som er blitt realkompetansevurdert og har startet opplæring, av nye søkere som er blitt realkompetansevurdert. 
Andel som har fått tilbud om opplæring, av nye søkere som er realkompetansevurdert = Søkere voksne siste år, realkompetansevurdert og startet opplæring/Søkere til tilbud tilpasset voksne siste år, realkompetansevurdert, bostedsfylke*100 
Teller: Voksne registrert med søknad om videregående opplæring eller realkompetansevurdering pr. 1.10 året før rapporteringsåret frem til 30.09 i rapporteringsåret, dvs. "siste år", som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, og som er realkompetansevurdert og har fått et opplæringstilbud i perioden, etter bostedsfylke. Kilde: Fylkeskommunens register over voksenopplæring. 
Nevner: Voksne registrert med søknad om videregående opplæring eller realkompetansevurdering pr. 1.10 året før rapporteringsåret frem til 30.09 i rapporteringsåret, dvs. "siste år", som ikke har bestått sluttkompetanse eller avbrudd pr. 1. oktober foregående skoleår, og som er realkompetansevurdert i perioden, etter bostedsfylke. Kilde: Fylkeskommunens register over voksenopplæring.

Andel av søkere til elevplass som har blitt elever

ID : K1108995128P00018257

Informasjon

Indikatoren viser andelen av søkerne til elevplass som har blitt elever 01.10. Tallene fremkommer ved kobling mellom søker- og elevtall. 
Andel av søkere til elevplass som har blitt elever = (Søkere til elevplass som har blitt elev)/(Søkere til elevplass)*100 
Teller: Elever per 01.10. Kilde: Utdanningsdirektoratet 
Nevner: Søkere til elevplass. Søkertallet omfatter også elever per 01.10.04 som ikke hadde søkt ordinært gjennom VIGO. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andel elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram

ID : K1109859338P00006269

Informasjon

Indikatoren viser andelen av søkerne til elevplass som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram per 01.10. Tallene fremkommer ved kobling mellom søker- og elevtall. 
Fram til og med 2007 viste indikatoren andel elever som fikk oppfylt førsteønske til skole og utdanningsprogram. 
Fra 2006 er andelen som har fått oppfylt førsteønske beregnet av de som er blitt elever, mens tallet tidligere ble beregnet ut fra søkertallet. Det er likevel valgt ikke å sette tidsbrudd for indikatoren. 
Andel av søkere til elevplass som har fått oppfylt førsteønske = (Søkere til elevplass som har fått oppfylt førsteønske)/(Søkere til elevplass som har blitt elev)*100 
Teller: Elever som har fått oppfylt førsteønske per 01.10. Kilde: Utdanningsdirektoratet. 
Nevner: Elever per 01.10. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1.10

ID : K1108995502P00018319

Informasjon

Indikatoren viser andelen av søkerne til læreplass som har blitt lærlinger per 01.10. Tallene fremkommer ved kobling mellom søkertall og tall for lærlinger. Formidling til læreplasser fortsetter også etter 1.10. 
Andel av søkere til læreplass som har blitt lærlinger = (Søkere til læreplass som var lærling per 01.10.04)/(Søkere til læreplass)*100 
Teller: Nye lærlinger per 01.10. Kilde: Utdanningsdirektoratet 
Nevner: Søkere til læreplass. Søkertallet omfatter også nye lærlinger som ikke hadde søkt ordinært i VIGO. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andel lærlinger som har fått oppfylt førsteønske om læreplass

ID : K1109859450P00006276

Informasjon

Indikatoren viser andelen av nye lærlinger som har fått oppfylt førsteønske om læreplass per 01.10. 
Fra 2007 er andelen som har fått oppfylt førsteønske beregnet av de som er blitt tatt inn som (nye) lærlinger, mens tallet tidligere ble beregnet ut fra søkertallet. Det er likevel valgt ikke å sette tidsbrudd for indikatoren. 
Andel av nye lærlinger som har fått oppfylt førsteønske = (Søkere til læreplass som har fått oppfylt førsteønske)/(Søkere til lærlingeplass som har blitt lærling)*100 
Teller: Nye lærlinger som har fått oppfylt førsteønske per 01.10. Kilde: Utdanningsdirektoratet 
Nevner: Nye lærlinger per 01.10. Kilde: Utdanningsdirektoratet. Tallene fremkommer ved kobling mellom søkertall og tall for lærlinger. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Andel søkere som ikke er i opplæring per 1.10.

ID : K1109859588P00006295

Informasjon

Indikatoren viser andelen av søkerne til elev- og/eller læreplass som står uten plass per 01.10. Tallene fremkommer ved kobling mellom søker- og elev-/lærlingetall. 
Andel søkere uten plass = (Søkere som ikke var elever eller lærlinger per 01.10.04)/((Søkere til elevplass)+(Søkere til lærlingeplass))*100 
Teller: Søkere til elev- og/eller lærlingeplass som ikke har fått plass per 01.10. Kilde: Utdanningsdirektoratet 
Nevner: Søkere til elev- og/eller lærlingeplass. Søkertallet omfatter også elever og nye lærlinger som ikke hadde søkt ordinært i VIGO. Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andel av søkere til elevplass uten rett som har blitt elever

ID : K1108997415P00018670

Informasjon

Indikatoren viser andelen av søkere uten ungdomsrett som er elev eller lærling per 01.10. Tallene fremkommer ved kobling mellom søker- og elev-/lærlingetall. 
Andelen søkere som er kommet inn = (Søkere uten rett som har kommet inn)/(Søkere uten rett)*100 
Teller: Elever per 01.10. og nye lærlinger (fram til 01.10. rapporteringsåret) uten ungdomsrett. 
Nevner: Søker i VIGO uten ungdomsrett, og elever og nye lærlinger uten ungdomsrett som ikke var ordinære søkere i VIGO.

Andel elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole (vg3)

ID : 98163236127581

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever i alternativ vg3 i skole/fagopplæring i skole, i prosent av elever i alternativ vg3 i skole + nye lærlinger, dvs. andelen av de som har fått tilbud som lærling/fagopplæring i skole, som går i skole. Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift til de som ønsker slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringen skje i skole. (Elever i alternativ vg3/fagopplæring i skole regnes som elever, ikke lærlinger.) 
Andel elever i altnernativ vg3 i skole av nye lærlinger og elever i alternativ vg3 i skole = (Elever i alternativ vg3 i skole)/((Lærlinger, nye, siste år + elever i alternativ vg3 i skole ))*100 
Teller: Antall elever i alternativ vg3 i skole, etter bostedsfylke. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke inkludert. Tall per 1.10. Kilde: VIGO. 
Nevner: Antall nye lærlinger inkludert elever i alternativ vg3 i skole , etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern

ID : VGOK2785316151

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til videregående opplæring i skole (funksjonene 510-562, unntatt 554), konsern, per elev i videregående opplæring. Utgifter til fagopplæring i arbeidslivet og voksenopplæring etter opplæringsloven (elevstatus V) er ikke med her. 
Indikatoren viser enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290)+ 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjonene 510, 515, 520, 521-533, 538, 539, 556, 559, 560, 561 og 562. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring og alternativ opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet inkl kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern

ID : KS98257579125506

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon av fagopplæring i arbeidslivet og alternativ vg3 i skole, konsern, per lærling/lærekandidat/elev. I tillegg er kjøp fra private i forbindelse med fagopplæring i arbeidslivet tatt med. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. Indikatoren viser således enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. 
Fra 2006 anvendes sum vektet antall lærlinger og lærekandidater som grunnlag for beregning av enhetskostnader for funksjon 570 fagopplæring i arbeidslivet. Siden lærekandidater ikke har vært inkludert i tjenestetallene tidligere er tallene for enhetskostnader ikke direkte sammenlignbare med tall fra tidligere år. En lærling er en person som har inngått lærekontrakt, møtt frem og startet lære i bedrift, opplæringskontor eller opplæringsring med sikte på å avlegge fagprøve/svenneprøve. En lærekandidat har en opplæringskontrakt. 
Fra 2016 anvendes sum vektet antall lærlinger, lærekandidater og elever i alternativ vg3 i skole som grunnlag for beregning av enhetskostnader for funksjon 570 fagopplæring i arbeidslivet. Siden elever i alternativ vg3 i skole ikke har vært inkludert i tjenestetallene tidligere er tallene for enhetskostnader ikke direkte sammenlignbare med tall fra tidligere år. En elev i alternativ vg3 i skole er en person som har fått tilbud om fagopplæring i skole fordi man ikke har fått læreplass i bedrift. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) +370 + 429 + 590 -(690, 710, 729, 790) for funksjon 570. Data fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Lærlinger og lærekandidater, etter læreplassfylke, samt elever i alternativ vg3 i skole, etter skolefylke.Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Tall per 1.10. Kilde: VIGO.

Brutto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3, konsern

ID : KSK1109852646P00005371

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon av fagopplæring i arbeidslivet (funksjonen 570), per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3. Brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon + kjøp av varer og tjenester fra andre + overføringer fra andre. Indikatoren viser således enhetskostnader ved tjenester produsert for lærlinger, lærekandidater og elever i alternativ vg3 hjemmehørende i fylket. 
Fra 2016 anvendes sum vektet antall lærlinger, lærekandidater og elever i alternativ vg3 i skole som grunnlag for beregning av enhetskostnader for funksjon 570 fagopplæring i arbeidslivet. En lærling er en person som har inngått lærekontrakt, møtt frem og startet lære i bedrift, opplæringskontor eller opplæringsring med sikte på å avlegge fagprøve/svenneprøve. En lærekandidat har en opplæringskontrakt. En elev i alternativ vg3 i skole er en person som har fått tilbud om fagopplæring i skole fordi man ikke har fått læreplass i bedrift. 
Teller: Brutto driftsutgifter (Kontoklasse 1 og 3, (010..480) + 590 - (690, 710, 729, 790) - art 730 (refusjon fra andre fylkeskommuner) for funksjon 570. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Lærlinger, lærekandidater og elever i alternativ vg3 i skole, etter bostedsfylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Tall per 1.10. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater per elev, konsern

ID : VGOK4164900530

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og internater, konsern, per elev i videregående opplæring. Indikatoren viser enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290)+ 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 510. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning per elev, konsern

ID : K1243256778P26269

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skoleforvaltning, konsern, per elev i videregående opplæring. Indikatoren viser enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290)+ 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 515. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 520 ped. ledelse og ped. fellesutg per elev, konsern

ID : VGOK4172500611

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til pedagogisk ledelse og pedagogiske fellesutgifter, konsern, per elev i videregående opplæring. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne (elevstatus V) er ikke med i nevneren. Indikatoren viser enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Merk at artene som vedrører gjesteelevsoppgjør ikke inngår i definisjonen av brutto korrigerte driftsutgifter. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290)+ 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 520. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Lønnsutgifter 520 ped. ledelse og ped. fellesutg per elev, konsern

ID : VGOK4215719843

Informasjon

Indikatoren viser arbeidsproduktiviteten, målt ved lønnsutgifter, til pedagogisk ledelse og pedagogiske fellesutgifter, konsern, per elev i fylkeskommunale videregående opplæring. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke med i nevneren. Merk at artene som vedrører gjesteelevsoppgjør ikke inngår. Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter ved egen tjenesteproduksjon, korrigert for sykelønnsrefusjon. 
Teller: Lønnsutgifter (kontoklasse 1 og 3, art (010-099) - 710), funksjon 520, undervisning til alle elever. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunale videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK4224400950

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter alle utdanningsprogrammer, studieretninger og landslinjer i videregående skole (funksjonene 521-533,538 og 539, og 559), konsern, per elev i videregående opplæring. Elever i opplæringstilbud for voksne er ikke tatt med her, men i funksjon 581. Tallet er også eksklusiv elever i alternativ opplæring. Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til studieretninger er samlet under funksjonene 538 og 539 (faset ut i 2009). 
Indikatoren viser enhetskostnader i tilknytning til utdanningsprogrammer og studieretninger i videregående opplæring. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290)+ 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjonene 521-533, 538-539, 559. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i alle studieretninger og utdanningsprogrammer i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke, per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Lønnsutgifter 521-533,559 alle utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK4257331371

Informasjon

Indikatoren viser arbeidsproduktiviteten, målt ved lønnsutgifter, ved alle utdanningsprogrammer og studieretninger i videregående opplæring inkludert landslinjer (funksjonene 521-533, 538-539, 559), konsern, per elev i videregående opplæring. Elever i opplæringstilbud for voksne er ikke tatt med her, men i funksjon 581. Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter ved egen tjenesteproduksjon, korrigert for sykelønnsrefusjon. 
Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til studieretninger er samlet under funksjonene 538 og 539 (faset ut i 2009). 
Teller: Lønnsutgifter (kontoklasse 1 og 3, art (010-099) + art 710) funksjonene 521-533,538-539,559. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for helårsekvivalentene i fjor og 5/12 for helårsekvivalentene i år, per 1.10., slik at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK1631677P00030142

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til studieforberedende utdanningsprogrammer og allmennfaglige studieretninger, konsern, per elev i videregående opplæring. 
Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til allmennfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 538 (faset ut i 2009). 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjonene 521, 527, 529, 538, 533 og 530 (fom 2017). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i studieforberedende utdanningsprogram/allmennfaglige studieretninger i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og årstall 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

For 2016 omfatter ikke utgifter/elevtall til studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (ny ordning). F.o.m. 2017 omfatter alle utgifter/elevtall til funksjon 530 (begge ordninger).

Lønnsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK1646015P00030748

Informasjon

Indikatoren viser arbeidsproduktiviteten, målt ved lønnsutgifter, ved studieforberedende utdanningsprogrammer og allmennfaglige studieretninger i videregående opplæring, konsern, per elev i videregående opplæring. Elever i opplæringstilbud for voksne er ikke tatt med her, men i funksjon 581. Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter ved egen tjenesteproduksjon, korrigert for sykelønnsrefusjon. 
Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til allmennfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 538 (faset ut i 2009). 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Teller: Lønnsutgifter (kontoklasse 1 og 3, art (010-099) + art 710) funksjonene 521, 527, 529, 538, 533 og 530 (fom 2017). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i studieforberedende utdanningsprogrammer og allmennfaglige studieretninger, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, per 1.10., slik at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

For 2016 omfatter ikke utgifter/elevtall til studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (ny ordning). F.o.m. 2017 omfatter alle utgifter/elevtall til funksjon 530 (begge ordninger).

Korr bto driftsutg 522-526,528,530,532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK1648467P00030967

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og studieretninger, konsern, per elev i videregående opplæring. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til yrkesfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 539 (faset ut i 2009). 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjonene 522-526, 528, 530 (tom 2016), 531, 532, 539. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i yrkesfaglige utdprog/studretn i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og årstall 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

For 2016 omfatter alle utgifter/elevtall til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. F.o.m. 2017 er alle utgifter/elevtall til funksjon 530, også de som gjelder gammel ordning, gruppert under studieforberedende utdanningsprogrammer.

Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram per elev, konsern

ID : VGOK1649062P00031007

Informasjon

Indikatoren viser arbeidsproduktiviteten, målt ved lønnsutgifter, ved yrkesfaglige utdanningsprogrammer og studieretninger, konsern, per elev i videregående opplæring. Elever i opplæringstilbud for voksne er ikke tatt med her, men i funksjon 581. Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter ved egen tjenesteproduksjon, korrigert for sykelønnsrefusjon. 
Fra og med 2006 erstatter funksjonene for utdanningsprogrammer de tidligere funksjonene for studieretninger. Utgifter til yrkesfaglige studieretninger er samlet under funksjonen 539 (faset ut i 2009). 
Utgifter til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, grupperes som yrkesfaglige t.o.m. 2016. Fra regnskapsåret 2017 grupperes de som utgifter for studieforberedende utdanningsprogram. 
Teller: Lønnsutgifter (kontoklasse 1 og 3, art (010-099) + art 710) funksjonene 522-526, 528, 530 (tom 2016), 531, 532, 539. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer og studieretninger, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, per 1.10., slik at skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

For 2016 omfatter alle utgifter/elevtall til funksjon 530, både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. F.o.m. 2017 er alle utgifter/elevtall til funksjon 530, også de som gjelder gammel ordning, gruppert under studieforberedende utdanningsprogrammer.

Korr bto driftsutg 559 landslinjer per elev, konsern

ID : VGOK8998834P00018824

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til landslinjer, konsern, per elev i landslinjer i fylkeskommunal videregående skole. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) funksjon 559, Landslinjer. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i landslinjer i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og årstall 5/12, per 1.10, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

Antall elever for funksjon 559 Landslinjer omfatter ikke rettighetselever som har lærekontrakt, for eksempel i yrkessjåførfaget. Det vil si at lærlinger som også får en del undervisning som elever, telles bare som lærlinger. Utgifter for funksjon 559 per elev kan derfor være høyere for de fylkene som har slike landslinjetilbud. For gjeldende oversikt over landslinjetilbud se http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle-tilskuddsordninger/Skoleeiere/Landsliner/

Korr bto driftsutg 560 spesundervisning og særskilt tilpasset oppl per elev, konsern

ID : VGOK4271324007

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern, per elev i videregående opplæring. 
Selv om nevner i indikatoren er ALLE elever i videregående opplæring - og ikke antall elever som får spesialundervisning eller særskilt tilpasset opplæring (pga. variabel kvalitet/underrapportering i elevdata), er formålet med indikatoren å vise enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon, pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Med utgangspunkt i prinsippene om elevtilpasset og likeverdig opplæring, har elever som etter en sakkyndig vurdering kan sies å ha så dårlig utbytte av det ordinære undervisningstilbudet at opplæringen ikke kan regnes som likeverdig, rett til spesialundervisning. Elever som kan ha utbytte av ekstra hjelp og støtte, men som etter sakkyndig vurdering ikke kan sies å ha et særskilt behov, har imidlertid ikke lovfestet rett til spesialundervisning. Selv om elever som kan ha utbytte av ekstra hjelp og støtte ikke har rett til spesialundervisning, blir undervisningen ofte særskilt tilrettelagt på en måte som medføre ekstrautgifter for fylkeskommunen. I FylkesKOSTRA omfatter definisjonen særskilt tilrettelegging og oppfølging som medfører ekstrakostnader utover fylkeskommunens ordinære undervisningsopplegg. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår funksjon 560, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, og erstattes med 2 nye funksjoner - funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, og funksjon 562, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, art (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 560, spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for inneværende skoleår, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

Funksjon 560 utgår fra og med regnskapsåret 2014.

Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste per elev, konsern

ID : K1425124336P19183

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern, per elev i videregående opplæring. 
Selv om nevner i indikatoren er ALLE elever i videregående opplæring - og ikke antall elever som får oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (pga. variabel kvalitet/underrapportering i elevdata), er formålet med indikatoren å vise enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon, pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, art (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for inneværende skoleår, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 562 spesundervisning og særskilt tilpasset oppl per elev, konsern

ID : K1425124074P19173

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern, per elev i videregående opplæring. 
Selv om nevner i indikatoren er ALLE elever i videregående opplæring - og ikke antall elever som får spesialundervisning eller særskilt tilpasset opplæring (pga. variabel kvalitet/underrapportering i elevdata), er formålet med indikatoren å vise enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon, pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, art (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 562, spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for inneværende skoleår, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560) per elev, konsern

ID : VGOK1887096P00005677

Informasjon

Indikatoren viser utgifter ført på art 350, kjøp fra kommuner, for funksjon 560, spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern, per elev i videregående opplæring. 
Indikatoren utgjør tilleggsinformasjon til de andre enhetskostnadsindikatorene for funksjon 560. Innenfor området spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring foregår i utstrakt grad kjøp av tjenester fra kommuner for å gi den enkelte elev et tilpasset tilbud. Disse kostnadene inngår ikke i korrigerte brutto driftsutgifter etter standard definisjon, heller ikke i utvidet definisjon av korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS. 
Selv om nevner i indikatoren er ALLE elever i videregående opplæring - og ikke antall elever som får spesialundervisning eller særskilt tilpasset opplæring (pga. variabel kvalitet/underrapportering i elevdata), forsøkes med indikatoren å vise enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Indikatoren kan med dette også direkte vurderes i sammenheng med andre enhetskostnader som omfatter funksjon 560. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår funksjon 560, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, og erstattes med 2 nye funksjoner - funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, og funksjon 562, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring. 
Teller: Utgifter ført på art 350, Kjøp fra kommuner, for funksjon 560. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for inneværende skoleår, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

Funksjon 560 utgår fra og med regnskapsåret 2014.

Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561) per elev, konsern

ID : K1425125299P19365

Informasjon

Indikatoren viser utgifter ført på art 350, kjøp fra kommuner, for funksjon 561, Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern, per elev i videregående opplæring. 
Indikatoren utgjør tilleggsinformasjon til de andre enhetskostnadsindikatorene for funksjon 561. Innenfor området oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste foregår kjøp av tjenester fra kommuner for å gi den enkelte elev et tilpasset tilbud. Disse kostnadene inngår ikke i korrigerte brutto driftsutgifter etter standard definisjon, heller ikke i utvidet definisjon av korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS. 
Selv om nevner i indikatoren er ALLE elever i videregående opplæring - og ikke antall elever som får spesialundervisning eller særskilt tilpasset opplæring (pga. variabel kvalitet/underrapportering i elevdata), forsøkes med indikatoren å vise enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Indikatoren kan med dette også direkte vurderes i sammenheng med andre enhetskostnader som omfatter funksjon 561. 
Teller: Utgifter ført på art 350, Kjøp fra kommuner, for funksjon 561. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for inneværende skoleår, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562) per elev, konsern

ID : K1425125132P19359

Informasjon

Indikatoren viser utgifter ført på art 350, kjøp fra kommuner, for funksjon 562, Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern, per elev i videregående opplæring. 
Indikatoren utgjør tilleggsinformasjon til de andre enhetskostnadsindikatorene for funksjon 562. Innenfor området spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring foregår i utstrakt grad kjøp av tjenester fra kommuner for å gi den enkelte elev et tilpasset tilbud. Disse kostnadene inngår ikke i korrigerte brutto driftsutgifter etter standard definisjon, heller ikke i utvidet definisjon av korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS. 
Selv om nevner i indikatoren er ALLE elever i videregående opplæring - og ikke antall elever som får spesialundervisning eller særskilt tilpasset opplæring (pga. variabel kvalitet/underrapportering i elevdata), forsøkes med indikatoren å vise enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten. Indikatoren kan med dette også direkte vurderes i sammenheng med andre enhetskostnader som omfatter funksjon 562. 
Teller: Utgifter ført på art 350, Kjøp fra kommuner, for funksjon 562. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for foregående skoleår og 5/12 for inneværende skoleår, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 521 utdprog Studiespesialisering per elev, konsern

ID : VGOK2145490P00026068

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for studiespesialisering, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 521. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for studiespesialisering i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 527 utdprog Idrettsfag per elev, konsern

ID : VGOK2145820P00026101

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for idrettsfag, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 527. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for idrettsfag i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 529 utdprog Musikk, dans og drama per elev, konsern

ID : VGOK2148303P00026427

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for musikk, dans og drama, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 529. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 533 utdprog Kunst, design og arkitektur per elev, konsern

ID : K1487860183P9893

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 533. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk per elev, konsern

ID : VGOK2148489P00026456

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 522. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 523 utdprog Elektrofag per elev, konsern

ID : VGOK2148583P00026464

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for elektrofag, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 523. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for elektrofag i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 524 utdprog Design og håndverk per elev, konsern

ID : VGOK2148668P00026476

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for design og håndverk, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 524. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for design og håndverk i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 525 utdprog Restaurant- og matfag per elev, konsern

ID : VGOK2148751P00026490

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for restaurant- og matfag, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 525. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 526 utdprog Helse- og oppvekstfag per elev, konsern

ID : VGOK2148834P00026511

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 526. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

Utdanningsprogrammet «Helse- og sosialfag» har i 2015 endret navn til «Helse- og oppvekstfag».

Korr bto driftsutg 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon per elev, konsern

ID : VGOK2148928P00026531

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 528. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 530 utdprog Medier og kommunikasjon per elev, konsern

ID : VGOK2149114P00026582

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 530. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 531 utdprog Naturbruk per elev, konsern

ID : VGOK2149185P00026598

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for naturbruk, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 531. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for naturbruk i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 532 utdprog Service og samferdsel per elev, konsern

ID : VGOK2149270P00026628

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til utdanningsprogram for service og samferdsel, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under de enkelte studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 532. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i utdanningsprogram for service og samferdsel i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og rapporteringsåret 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 538 allmennfaglige studretn per elev, konsern

ID : VGOK0476503326

Informasjon

Gjelder Reform 94. Fases ut fra 2009. 
Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til allmennfaglige studieretninger, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring etter opplæringsloven. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjon 538. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i allmennfaglige studieretninger i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og årstall 5/12, per 1.10, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 539 yrkesfaglige studretninger per elev, konsern

ID : VGOK0508829662

Informasjon

Gjelder Reform 94. Fases ut fra 2009. 
Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til yrkesfaglige studieretninger, konsern, per elev. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Elever i landslinjer og elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke tatt med under studieretningene, men under funksjonene 559 Landslinjer og 581 Voksenopplæring. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 -(690, 710, 729, 790)) for funksjon 539. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Elever i yrkesfaglige studieretninger i fylkeskommunale videregående skoler, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og årstall 5/12, per 1.10, slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Korr bto driftsutg 581 voksenopplæring etter opplæringsloven per deltaker, konsern

ID : KS1010672117208088

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern, per deltaker i opplæringstiltak tilpasset voksne eller som har dokumentert realkompetanse. Kostnadselementer omfatter bl.a. særskilte tilbud for voksne rettet mot tilegnelse av kompetanse fra videregående opplæring, vurdering av realkompetanse for voksne uavhengig av rettsstatus, og administrasjon av opplæring for voksne. Det er forutsatt at personer rapportert med elevstatus "V" (i tilbud tilpasset voksne), er kostnadsført på denne funksjonen. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790)) for funksjon 581. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Personer som er i opplæringstiltak tilpasset voksne eller som har utfylt dato for dokumentert realkompetansevurdering, foregående skoleår eller per 1. oktober i rapporteringsåret.

Lønnsutgifter 581 voksenopplæring etter opplæringsloven per deltaker, konsern

ID : KS1010672244230705

Informasjon

Indikatoren viser arbeidsproduktiviteten målt ved lønnsutgifter ved voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern, per elev i opplæringstiltak tilpasset voksne eller som er realkompetansevurdert. Det forutsettes her at utgifter i tilknytning til elevstatus V (i tilbud tilpasset voksne) i elevtallene, er ført på funksjon 581. Kostnadselementer omfatter bl.a. særskilte tilbud for voksne rettet mot tilegnelse av kompetanse fra videregående opplæring, vurdering av realkompetanse for voksne uavhengig av rettsstatus, og administrasjon av opplæring for voksne. 
Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter ved egen tjenesteproduksjon korrigert for sykelønnsrefusjon. 
Teller: Lønnsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-099) - 710) for voksenopplæringsfunksjonen 581, voksenopplæring etter opplæringsloven. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Personer som er i opplæringstiltak tilpasset voksne eller som har utfylt dato for dokumentert realkompetansevurdering, foregående skoleår eller per 1. oktober i rapporteringsåret.

Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning per student, konsern

ID : KS95200613602620

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til fagskole (funksjon 554), konsern, per student i fagskoleutdanning i fylkeskommunen. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp mv. 
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-290) + 429 + 590 - (690, 710, 729, 790)) funksjon 554. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Studenter i fagskoleutdanning i fylkeskommunen, etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og årstall 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

I 2007 og 2008 er indikatoren for enkelte fylkeskommuner påvirket av mangler i innrapporteringen av studenter i fagskoleutdanning for 2007.

Lønnsutgifter 554 fagskoleutdanning per student, konsern

ID : KS98205418429786

Informasjon

Indikatoren viser arbeidsproduktiviteten målt ved lønnsutgifter til Fagskole (funksjon 554), konsern, per student i fagskoleutdanning i fylkeskommunen. 
Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter ved egen tjenesteproduksjon korrigert for sykelønnsrefusjon. 
Teller: Lønnsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-099) - 710) for funksjon 554. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Studenter i teknisk fagskole og annen fagskole etter skolefylke. Tallet er vektet i forholdet fjorårstall 7/12 og årstall 5/12, per 1.10., slik at skoleåret tilsvarer regnskapsåret. Kilde: VIGO.

Fotnote

I 2007 og 2008 er indikatoren for enkelte fylkeskommuner påvirket av mangler i innrapporteringen av studenter i fagskoleutdanning for 2007.

Elever per skole, fylkeskommunale skoler (vgo)

ID : 98198441503337

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall elever per fylkeskommunal videregående skole (eksl fagskoler). 
Elever per skole = ((Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke/(Videregående skoler, fylkeskommunale) 
Teller: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. til og med 2009 var studenter ved fagskoler medregnet. Kilde: VIGO 
Nevner: Antall videregående skoler som er fylkeskommunalt eid, etter skolefylke, per 01.10. Som videregående skoler regnes skoler som har elever i videregående opplæring, og som har næring 85.310 (Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger) eller 85.320 (Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger) i Enhetsregisteret. Til og med 2003 var alle skoler som hadde elever i videregående opplæring og teknisk fagskole medregnet, uansett næring. Til og med 2009 fylkeskommunale fagskoler medregnet. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret.

Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring

ID : K1173458771P00016202

Informasjon

Indikatoren viser andel korrigerte avtalte årsverk i videregående opplæring. 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall korrigerte avtalte årsverk i videregående opplæring. Nevner = Antall korrigerte avtalte årsverk for fylkeskommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler

ID : 98215141902362

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall elever i fylkeskommunale videregående skoler (elever i videregående opplæring og studenter i fagskoleutdanning i fylkeskommunale skoler) per lærerårsverk (avtalte årsverk eksklusive lange fravær) i fylkeskommunale videregående skoler. Årsverk for lærere omfatter ikke stillinger definert som leder/inspektør, og lederårsverk inngår ikke i indikatoren. Omfanget av årsverk for en lærer defineres av yrkeskodingen av arbeidsforholdet. 
Kopling av elever og studenter mot årsverk for personell foretas direkte på fylkesnivå, sammenstillingen er ikke aggregert fra kopling på skolenivå. Eventuelle uoverensstemmelser mellom elever/studenter og personell rapportert på den enkelte skole fra hhv VIGO og Aa-registeret er ikke korrigert og kan påvirke indikatoren. Det samme gjelder for eventuelt manglende rapportering av enten elever/studenter eller personell. 
Det er satt tidsbrudd for indikatoren i 2004 på grunn av definisjonsendringer i tallet for "Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær", dvs. at tall vises fra og med 2005. Tallene for lærerårsverk foreligger likevel som mellomregninger på nivå 3 også for tidligere år. Merk at kilde Aa-registeret gjelder fra 2004, for tidligere årganger er STS kilde for personell. 
Teller: Elever i videregående opplæring og studenter i fagskoleutdanning i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke, pr. 1.10. Omfatter elever/studenter registrert på gyldig organisasjonsnummer, for undervisning på videregående skoles nivå (85.310, 85.320, 85.410) iht. Enhetsregisteret. Kilde: VIGO. 
Nevner: Antall avtalte årsverk registrert på personer i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler, eksklusive lange fravær (dvs. fratrukket legemeldt sykefravær og fødselspermisjon). Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Andel lærere som er 40 år og yngre

ID : 98197744705102

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere som er 40 år eller yngre, av alle lærere. Andel lærere som er yngre enn 40 år = (Lærere 40 år og yngre)/(Lærere, antall)*100 
Teller: Antall personer 40 år og yngre registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Andel lærere som er 41-49 år og eldre

ID : K1488797134P19741

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere 41-49, av alle lærere. Andel lærere 41-49 år = (Lærere 41-49 år)/(Lærere, antall)*100 
Teller: Antall personer over 41-49 år registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Andel lærere som er 50 år og eldre

ID : 98163368524426

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere over 50 år, av alle lærere. Andel lærere over 50 år = (Lærere over 50 år)/(Lærere, antall)*100 
Teller: Antall personer over 50 år registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Andel lærere som er 50-59 år

ID : K1488797724P20126

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere 50-59 år, av alle lærere. Andel lærere 50-59 år = (Lærere 50-59 år)/(Lærere, antall)*100 
Teller: Antall personer 50-59 år registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Andel lærere som er 60 år og eldre

ID : 1011358640253938

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere i fylkeskommunale skoler som er 60 år eller eldre, av alle lærere. Andel lærere som er eldre enn 60 år = (Lærere over 60 år)/(Lærere, antall)*100 
Teller: Antall personer over 60 år registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Andel kvinnelige lærere

ID : 98163364918270

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærerne ved fylkeskommunale videregående skoler som er kvinner. Andel kvinnelige lærere = (Lærere, kvinner)/(Lærere, antall)*100 
Teller: Antall kvinner registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Andel lærere i heltidsstilling

ID : 98197755515783

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere som har heltidsstilling av antall lærere i alt, i fylkeskommunale videregående skoler. Andel lærere i heltidsstilling = (Lærere i heltidsstilling)/(Lærere, antall)*100 
Teller: Antall personer registrert i undervisningsstillinger, med avtalt heltidsstilling, i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Andel kvinnelige lærere i heltidsstilling

ID : 98197760213412

Informasjon

Indikatoren viser andelen av kvinnelige lærere i fylkeskommunale videregående skoler som er i heltidsstillinger. 
Andel kvinnelige lærere i heltidsstilling = (Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger)/(Lærere, kvinner)*100 
Teller: Antall kvinner registrert i undervisningsstillinger, med avtalt heltidsstilling, i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall kvinner registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Fotnote

Unormalt lave tall for lærere i heltidsstilling i Buskerud i 2005 skyldes at fylkeskommunen har rapportert feil timetall for mange ansatte til arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Tidliger har SSB justert for dette ved bruk av andre beregningsmodeller. Dette har gitt noe dårligere kvalitet på arbeidstid for andre grupper og man har derfor gått bort fra dette.

Andel mannlige lærere i heltidsstilling

ID : 1054490870211781

Informasjon

Indikatoren viser andelen av mannlige lærere i fylkeskommunale videregående skoler som er i heltidsstillinger. Andel mannlige lærere i heltidsstilling = (Lærere, mannlige, i heltidsstillinger)/(Lærere, menn)*100 
Teller: Antall menn registrert i undervisningsstillinger, med avtalt heltidsstilling, i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall menn registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Tidsbrudd 2004 pga definisjonsendringer. Før 2005 omfatter tallene undervisnings-, inspektør- og lederstillinger samlet.

Fotnote

Unormalt lave tall for lærere i heltidsstilling i Buskerud i 2005 skyldes at fylkeskommunen har rapportert feil timetall for mange ansatte til arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Tidliger har SSB justert for dette ved bruk av andre beregningsmodeller. Dette har gitt noe dårligere kvalitet på arbeidstid for andre grupper og man har derfor gått bort fra dette.

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, samt pedagogisk utdanning

ID : K1181053198P00007676

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, og pedagogisk utdanning, av alle lærere i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. 
Andel lærere med høyere universitets- og høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning = (Lærere med høyere universitets- og høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning)/(Lærere, antall) 
Teller: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler som har universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, og pedagogisk utdanning. Pedagogisk utdanning omfatter allmenn-, fag- og førskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og annen pedagogisk utdanning, bl.a. videreutdanning for lærere. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning

ID : K1181054141P00007732

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, men ikke pedagogisk utdanning, av alle lærere i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. 
Andel lærere med høyere universitets- og høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning = (Lærere med høyere universitets- og høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning)/(Lærere, antall) 
Teller: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler som har universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, men ikke pedagogisk utdanning. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, samt pedagogisk utdanning

ID : K1181054311P00007743

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå, og pedagogisk utdanning, av alle lærere i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. 
Andel lærere med lavere universitets- og høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning = (Lærere med lavere universitets- og høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning)/(Lærere, antall) 
Teller: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler som har universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå, og pedagogisk utdanning. Pedagogisk utdanning omfatter allmenn-, fag- og førskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og annen pedagogisk utdanning, bl.a. videreutdanning for lærere. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning

ID : K1181054392P00007748

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå, men ikke pedagogisk utdanning, av alle lærere i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. 
Andel lærere med lavere universitets- og høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning = (Lærere med lavere universitets- og høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning)/(Lærere, antall) 
Teller: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler som har universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå, men ikke pedagogisk utdanning. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Andel lærere med videregående utdanning

ID : K1181054474P00007753

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har videregående utdanning eller lavere, av alle lærere i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. 
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere = (Lærere med videregående utdanning eller lavere)/(Lærere, antall) 
Teller: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler som har videregående utdanning eller lavere. Tallet inkluderer lærere med uoppgitt utdanning. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 85.310 (videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger), 85.320 (videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger) og 85.410 (undervisning ved fagskoler). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 
Nevner: Antall personer registrert i undervisningsstillinger i fylkeskommunale videregående skoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Som videregående skole regnes enheter som er registrert med næringene 80.210 (undervisning i allmennfag på videregående nivå) og 80.220 (undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag på videregående nivå). Kilde: Registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid

ID : 101127783936827

Informasjon

Indikatoren viser andel elever og lærlinger som for fem år siden startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang, og som har bestått videregående opplæring på normert tid. 
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo på normert tid = (Elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring på normert tid) / (Elever og lærlinger som startet grunnkurs for fem år siden) * 100 
Teller: Elever og lærlinger som startet i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, og som har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev i løpet av normert tid, etter bostedsfylke ved 16 år. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). 
Nevner: Elever og lærlinger som startet i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, etter bostedsfylke ved 16 år. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år

ID : K1194630353P00009888

Informasjon

Indikatoren viser andel elever og lærlinger som for fem år siden startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang, og som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år. 
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år = (Elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år) / (Elever og lærlinger som startet grunnkurs for fem år siden) * 100 
Teller: Elever og lærlinger som startet i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, og som har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev i løpet av fem år, etter bostedsfylke ved 16 år. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). 
Nevner: Elever og lærlinger som startet i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, etter bostedsfylke ved 16 år. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB).

Andel av elever som startet på yrkesfag som har oppnådd yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år

ID : K1368428455P26672

Informasjon

Indikatoren viser andel elever som for fem år siden startet på grunnkurs i yrkesfaglige utdanningprogram i videregående opplæring for første gang, og som har bestått videregående opplæring med vitnemål med yrkeskompetanse eller fag-/svennebrev i løpet av fem år 
Andel av elever som startet på yrkesfag som har oppnådd yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år = (Elever som oppnår yrkeskompetanse/fag-/svennebrev i løpet av fem år) / (Elever startet på yrkesfag i grunnkurs for fem år siden) * 100 
Teller: Elever som startet på yrkesfag i grunnkurs for fem år siden, og som har oppnådd vitnemål med yrkeskompetanse eller fag-/svennebrev i løpet av fem år, etter bostedsfylke ved 16 år. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) 
Nevner: Elever som startet på yrkesfag i grunnkurs i videregående opplæring for fem år siden, etter bostedsfylke ved 16 år. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)

Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av to år

ID : K1368644887P11783

Informasjon

Andel av lærlinger som startet i lære for to år siden og som besto fag-/svennebrev i løpet av to år, etter skolefylke. Tallet inkluderer både lærlinger i bedrift og fagopplæring i skole. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase 
Teller: Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve etter to år Nevner: Antall lærlinger som startet i lære for fire år siden

Andel lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve i løpet av fire år

ID : K1368645002P11789

Informasjon

Andel av lærlinger som startet i lære for fire år siden og som besto fag-/svennebrev i løpet av fire år, etter skolefylke. Tallet inkluderer både lærlinger i bedrift og fagopplæring i skole. Kilde: Nasjonal utdanningsdatabase 
Teller: Antall lærlinger som har bestått fag-/svenneprøve etter fire år Nevner: Antall lærlinger som startet i lære for fire år siden

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring

ID : 98214561332641

Informasjon

Indikatoren viser andelen av de elevene som var i videregående opplæring det aktuelle skoleåret som gikk direkte over fra grunnskole til videregående opplæring. 
Overgang fra grunnskole til videregående opplæring, andel = (Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole)/(Elever som avsluttet grunnskole på våren)*100 
Teller: Elever som var i videregående opplæring høsten etter de avsluttet grunnskole, etter bostedfylke ved avsluttet grunnskole. Kilde: VIGO 
Nevner: Elever som avsluttet grunnskolen på våren, etter bostedsfylke. Kilde: VIGO

Fotnote

Det er brudd i tidsserien fra 2010 til 2011. Fra 2011 telles bare elever som var 16 år i statistikkåret.

Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning

ID : 101066916722176

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse, og som var i høyere utdanning samme høst. Indikatoren viser dermed direkte overgang mellom videregående opplæring og høyere utdanning. 
Andel elever med direkt overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning = (Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo)/(Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse)*100 
Teller: Studenter som var i høyere utdanning høsten etter at de avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse, etter bostedfylke ved avsluttet videregående opplæring. Kilde: SSBs utdanningsstatistikk 
Nevner: Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse på våren, etter bostedsfylke. Data fra SSBs utdanningsstatistikk.

Andel beståtte kurs VKII/vg3

ID : 1011277605512572

Informasjon

Indikatoren viser andel beståtte vg3 kurs i videregående opplæring, av antall kurs totalt på vg3, i prosent. Indikatoren måler bestått vg3 oppnådd studiekompetanse/vitnemål og omfatter kurs i skole. Beståtte fag-/svennebrev måles i egen indikator. Siden utdanningsstatistikkens definisjoner tillater at en person kan fullføre mer enn ett kurs på et skoleår, er indikatoren målt i antall kurs, ikke antall personer. Differansen mellom antall kurs og antall personer er ikke betydelig. 
Det er noe usikkerhet knyttet til kvaliteten på indikatoren. 
Teller: Antall beståtte kurs i vg3, etter elevenes bostedsfylke. Antall er målt i kurs, fordi det er mulig å avslutte/bestå flere kurs. Omfanget er hovedsaklig elever men kan også bestå av personer som ikke har vært elever, f.eks. privatister og personer med vitnemål/godkjent utdanning fra Nasjonal vitnemåldatabase (NVB) eller Helsepersonellregisteret (HPR), som er inkludert i tallet dersom kurset er bestått (selv om de ikke inngår i datagrunnlaget fra VIGO). Antallet vil av disse grunner være større enn omfanget av elever (foregående år) i andre grunnlagstall i KOSTRA. Kilde: VIGO, NVB, HPR. Før 2004 målt i antall personer. 
Nevner: Antall som har startet i opplæring på vg3, etter elevenes bostedsfylke. Antall er målt i kurs, fordi det er mulig å avslutte/bestå flere kurs. Omfanget er hovedsaklig elever men kan også bestå av personer som ikke har vært elever, f.eks. privatister og personer med vitnemål/godkjent utdanning fra Nasjonal vitnemåldatabase (NVB) eller Helsepersonellregisteret (HPR), som er inkludert i tallet dersom kurset er bestått (selv om de ikke inngår i datagrunnlaget fra VIGO). Antallet vil av disse grunner være større enn omfanget av elever (foregående år) i andre grunnlagstall i KOSTRA. Kilde: VIGO, NVB, HPR. Før 2004 målt i antall personer.

Andel beståtte fag- og svenneprøver

ID : 101127990936714

Informasjon

Indikatoren viser andelen av avlagte fag- eller svenneprøver som er bestått. Fagprøve og svenneprøve er sluttevalueringer i fag der departementet, med hjemmel i oppl § 3-3 sjette leddet if, har bestemt skal ha læretid i bedrift, for å dokumentere faglig kompetanse i henhold til fastsatt læreplan for faget. Fag- og svenneprøven består i en praktisk prøve bedømt av prøvenemnd. Det fremkommer i fagets læreplan om evalueringen skjer ved fagprøve eller svenneprøve. Svenneprøvebetegnelsen brukes i de tradisjonelle håndverksfagene. 
Andel beståtte fag- eller svenneprøver = (Antall beståtte fag- eller svenneprøver)/(Antall avlagte fag- eller svenneprøver)*100 
Teller: Antall beståtte fag- eller svenneprøver, etter kandidatens bostedsfylke. Kilde: VIGO 
Nevner: Antall avlagte fag- eller svenneprøver, etter kandidatens bostedsfylke. Kilde: VIGO

Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn

ID : 98205524630342

Informasjon

Indikatoren viser andel elever som har avbrutt utdanningen i løpet av skoleåret, av alle personer som har vært elever i videregående opplæring i skoleåret. Elevmassen omfatter både Vg1/grunnkurs, Vg2/VKI og Vg3/VKII. 
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn = (Elever som har sluttet i løpet av skoleåret)/(Antall elever alle trinn forrige skoleår)*100 
Teller: Antall elever etter bostedsfylke som har sluttet i løpet av skoleåret. Grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II. Kilde: VIGO 
Nevner: Antall personer som var elever i skoleåret, etter bostedsfylke, i grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II. Kilde: VIGO 
I 2004 og 2005 ble indikatoren målt i antall kurs, fra 2006 beregnes andelen som har sluttet ved å måle antall personer som ikke har andre resultater enn sluttet i forhold til alle personer som har vært elever forrige skoleår. I forhold til andre indikatorer om resultater fra skoleåret (andel bestått) betyr det for eksempel at en person som har fulgt to kurs og sluttet på det ene, ikke vil betraktes som en som har sluttet.

Andel av ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste år

ID : K1368527500P2628

Informasjon

Andel av ungdommer som ble tilmeldt oppfølgingstjeneste (OT) for to år siden og som var i utdanning og/eller arbeid neste skoleår. Både OT-status og aktivitetsstatus gjelder foregående år. OT-status måles i juni, mens utdannings- og arbeidsmarkedsstatus måles i fjerde kvartal. 
Teller: Antall ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår, og som har oppfølgingsrett neste skoleår. Nevner: Antall ungdommer som tilmeldes OT og som har oppfølgingsrett neste skoleår. 
Eksempel for regnskapsåret 2014: Teller viser ungdommer registrert med OT-status i juni 2013 som er i videregående opplæring per 1.10.2013 og/eller arbeid i 4. kvartal 2013, mens nevner viser ungdommer registrert med OT-status i juni 2013. Både teller og nevner er begrenset til ungdommer med oppfølgingsrett, dvs. født i 1993 eller senere. 
Kilde: Utdanningsdirektoratet, Registerbasert Sysselsettingsstatistikk, VIGO 

Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg2 i år

ID : K1400490316P31830

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, som fortsetter i vg2 (inkluderer ev. vg3/lære) inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som er elever i vg2 inneværende skoleår, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Inkluderer også de som har overgang til vg3/lære direkte etter vg1. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som har foretatt omvalg på vg1

ID : K1202844207P00029382

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, som har foretatt omvalg på vg1 inneværende skoleår. Omvalg på nivå vg1 innebærer at eleven følger undervisning på samme nivå i nytt skoleår, men på et annet utdanningsprogram. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som uavhengig av lokalisering i nytt skoleår har foretatt omvalg på vg1 inneværende skoleår, dvs. begynt på vg1 på nytt på et annet utdanningsprogram. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt uten omvalg

ID : K1202844326P00029396

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, som følger vg1 på samme utdanningsprogram inneværende skoleår. Alternativ opplæring er ikke med. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som uavhengig av lokalisering i nytt skoleår går vg1 på nytt inneværende skoleår på samme utdanningsprogram. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt

ID : K1400669204P17485

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, som har foretatt omvalg på vg1 eller følger vg1 på samme utdanningsprogram inneværende skoleår. Omvalg på nivå vg1 innebærer at eleven følger undervisning på samme nivå i nytt skoleår, men på et annet utdanningsprogram. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Teller: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som uavhengig av lokalisering i nytt skoleår har foretatt omvalg på vg1 inneværende skoleår, eller følger vg1 på samme utdanningsprogram inneværende skoleår dvs. begynt på vg1 på nytt på et annet utdanningsprogram eller samme utdanningsprogram. Kilde: VIGO. Nevner: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som er i annen utdanning i år

ID : K1204886560P00012449

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som er i utdanning inneværende skoleår, men ikke i vg2 eller vg1. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som inneværende skoleår ikke er elever på vg1 eller vg2 men er i annen utdanning, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til alternativ opplæring etter vg1. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som ikke er i utdanning i år

ID : K1204886806P00012497

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som ikke er i utdanning inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som ikke er i noen form for opplæring inneværende skoleår. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som ikke er i vgo i år

ID : K1400670108P17806

Informasjon

Indikatoren viser sum av andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som ikke er i utdanning inneværende skoleår eller som er i utdanning inneværende skoleår, men ikke i vg2 eller vg1. Elever som er i utdanning inneværende skoleår, men ikke i vg2 eller vg1 utgjør en liten del av summen. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, enten ikke er i noen form for opplæring inneværende skoleår eller i inneværende skoleår ikke er elever på vg1 eller vg2 men er i annen utdanning, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til alternativ opplæring etter vg1. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg1 i studieforberedende utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg2 i år

ID : K1400674817P18851

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, som fortsetter i vg2 (inkluderer ev. vg3/lære) inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som er elever i vg2 inneværende skoleår, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Inkluderer også de som har overgang til vg3/lære direkte etter vg1. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som har foretatt omvalg på vg1

ID : K1202844639P00029439

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, som har foretatt omvalg på vg1 inneværende skoleår. Omvalg på nivå vg1 innebærer at eleven følger undervisning på samme nivå i nytt skoleår, men på et annet utdanningsprogram. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som uavhengig av lokalisering i nytt skoleår har foretatt omvalg på vg1 inneværende skoleår, dvs. begynt på vg1 på nytt på et annet utdanningsprogram. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt uten omvalg

ID : K1202844733P00029447

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, som følger vg1 på samme utdanningsprogram inneværende skoleår. Alternativ opplæring er ikke med. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som uavhengig av lokalisering i nytt skoleår går vg1 på nytt inneværende skoleår på samme utdanningsprogram. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt

ID : K1400676128P19206

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, som har foretatt omvalg på vg1 eller følger vg1 på samme utdanningsprogram inneværende skoleår. Omvalg på nivå vg1 innebærer at eleven følger undervisning på samme nivå i nytt skoleår, men på et annet utdanningsprogram. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som uavhengig av lokalisering i nytt skoleår har foretatt omvalg på vg1 inneværende skoleår, eller følger vg1 på samme utdanningsprogram inneværende skoleår dvs. begynt på vg1 på nytt på et annet utdanningsprogram eller samme utdanningsprogram. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som er i annen utdanning i år

ID : K1204886956P00012542

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som er i utdanning inneværende skoleår, men ikke i vg2 eller vg1. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som inneværende skoleår ikke er elever på vg1 eller vg2 men er i annen utdanning, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til alternativ opplæring etter vg1. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som ikke er i utdanning i år

ID : K1204887315P00012606

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som ikke er i utdanning inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som ikke er i noen form for opplæring inneværende skoleår. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som ikke er i vgo i år

ID : K1400677164P19292

Informasjon

Indikatoren viser sum av andelen elever som startet i vg1 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdprog som ikke er i utdanning inneværende skoleår eller som er i utdanning inneværende skoleår, men ikke i vg2 eller vg1. Elever som er i utdanning inneværende skoleår, men ikke i vg2 eller vg1 utgjør en liten del av summen. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdprog , fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, enten ikke er i noen form for opplæring inneværende skoleår eller i inneværende skoleår ikke er elever på vg1 eller vg2 men er i annen utdanning, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til alternativ opplæring etter vg1. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg1 i yrkesfaglige utdprog , fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, vg3 i år

ID : K1400742497P26667

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som fortsetter på et vg3 som gir studiekompetanse inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som er elever i vg3 inneværende skoleår på kurs som gir studiekompetanse, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, omvalg i år

ID : K1400743362P26738

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som har foretatt omvalg på vg2 innenfor retten til videregående opplæring, dvs. vg2 på nytt innenfor et annet programområde. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som uavhengig av lokalisering i nytt skoleår har foretatt omvalg på vg2 inneværende skoleår, dvs. begynt på vg2 på nytt innenfor et annet programområde. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. . Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, annen utdanning i år

ID : K1234971585P27123

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som er i utdanning inneværende skoleår, men som ikke er i lære/vg3 eller har foretatt omvalg på vg2. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som inneværende skoleår ikke er elever på vg3 som gir studiekompetanse eller tar omvalg på vg2, men er i annen utdanning, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til vg3 som gir yrkeskompetanse, lære eller alternativ opplæring etter vg2. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, ikke i utdanning i år

ID : K1234971898P27148

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som ikke er i utdanning inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som ikke er i noen form for opplæring inneværende skoleår. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, ikke i vgo i år

ID : K1400744751P27026

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene som er i utdanning inneværende skoleår, men som ikke er i lære/vg3 eller har foretatt omvalg på vg2 eller som ikke er i utdanning inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som ikke er i utdanning inneværende skoleår eller som inneværende skoleår ikke er elever på vg3 som gir studiekompetanse eller tar omvalg på vg2, men er i annen utdanning, og uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til vg3 som gir yrkeskompetanse, lære eller alternativ opplæring etter vg2. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg2 i studieforberedende utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, i lære i år

ID : K1400749593P27895

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som er i gang med lærefag inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som er i lære inneværende skoleår, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år

ID : K1400749811P27918

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som er i gang med vg3 som gir yrkeskompetanse med vitnemål inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. 
Teller: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som er elever i vg3 som gir yrkeskompetanse inneværende skoleår, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, omvalg i år

ID : K1234974043P27331

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som har foretatt omvalg på vg2 innenfor retten til videregående opplæring, dvs. vg2 på nytt innenfor et annet programområde. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som har foretatt omvalg på vg2 inneværende skoleår, dvs. begynt på vg2 på nytt innenfor et annet programområde, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år

ID : K1400749962P27938

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som er i gang med vg3 som gir studiekompetanse med vitnemål inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen Teller: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som er elever i vg3 som gir studiekompetanse inneværende skoleår, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO. Nevner: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

Fotnote

((mr("Elever vg2 yrkesfagl utdprog forrige skoleår, vg3 studiekomp dette år"))/(mr("Elever vg2 yrkesfaglige utdprog forrige skoleår")))*100 

Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, annen utdanning i år

ID : K1234974299P27361

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som er i utdanning inneværende skoleår, men som ikke er i lære/vg3 eller har foretatt omvalg på vg2. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som inneværende skoleår ikke er i lære, elever på vg3 eller tar omvalg på vg2 men er i annen utdanning, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til vg3 som gir yrkeskompetanse, lære eller alternativ opplæring etter vg2. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i utdanning i år

ID : K1234974627P27395

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som ikke er i utdanning inneværende skoleår. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. 
Teller: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som ikke er i noen form for opplæring inneværende skoleår. Kilde: VIGO. 
Nevner: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Kilde: VIGO.

Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i vgo i år

ID : K1433878956P2768

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever som startet i vg2 i Kunnskapsløftet forrige skoleår innenfor ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som er i utdanning inneværende skoleår, men som ikke er i utdanning inneværende skoleår eller som ikke er i lære/vg3 eller har foretatt omvalg på vg2. Indikatoren omfatter både offentlige og private skoler. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Teller: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår, som ikke er i utdanning inneværende skoleår eller som inneværende skoleår ikke er i lære, elever på vg3 eller tar omvalg på vg2 men er i annen utdanning, uavhengig av lokalisering i nytt skoleår. Annen utdanning omfatter bl.a. folkehøgskole og andre undervisningsinstitusjoner på videregående utdannings nivå, i tillegg til overgang til vg3 som gir yrkeskompetanse, lære eller alternativ opplæring etter vg2. Kilde: VIGO, NAV, Navi (folkehøgskoler), utdanningsinstitusjoner. 
Nevner: Elever i vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram forrige skoleår, fordelt etter skolefylke, 1.10 forrige skoleår. Elever med planlagt grunnkompetanse og voksne i tilpassede løp er ikke inkludert i populasjonen. Kilde: VIGO.

 

Kontakt