343184
343184
friartikkel
2018-03-09T18:22:00.000Z
no

Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. nøkkeltall (F) - Tabell 04939

Publisert:

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall

ID: 1085400050237611

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085400988238523

Informasjon

Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet . Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv. 
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((brutto driftsinntekter, konsern - brutto driftsutgifter, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). Brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene [(010..480, 590)-(690, 790)] og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at variabelverdiene vil bli lavere.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401305238950

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjoner + motpost avskrivninger), konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsresultat, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(010..480, 590)-(600..895)]. Resultat eksterne finansieringstransaksjoner er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(900+901+905+909+920,921)-(500+501+509+510+511+520+521)]. Motpost avskrivinger er kontoklasse 1 og 3, funksjon 860, art 990. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien da brutto driftsinntekter isolert sett vil bli lavere. I de fleste tilfeller vil også dette isolert sett medføre lavere indikatorverdi.

Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401385239025

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsresultat inkl. motpost avskrivninger fratrukket netto finans og netto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern. Overskudd før lånetransaksjoner måles som kommunekonsernets samlede inntekter fratrukket samlede utgifter, ekskl. låne- og avdragsutgifter. Ved å se på sammensetningen av inntektene og utgiftene i både drifts- og investeringsregnskapet, kan det vise om det over tid vil bli en økning i nettogjelden i balanseregnskapet. 
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (brutto driftsresultat + motpost avskrivninger - netto finans - netto investeringsutgifter, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsresultat, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(600..895)-(690-790)-(010..480)+590-(690-790)]. Motpost avskrivninger, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 860, art 990. Netto finans, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene ((900,901,905,909)-(500,501,509)). Netto investeringsutgifter, konsern er Brutto investeringsutgifter, konsern = kontoklasse 0, funksjonene (100..790), artene (010..501, 690, 790) + kontoklasse 4, funksjonene (100..790), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895,901) minus Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., konsern = kontoklasse 0, alle funksjonene, artene ((600..905)- a690- a790) + kontoklasse 4, alle funksjonene, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 900..905, 375, 380, 475, 480,501) - kontoklasse 0, funksjonene (800..899), artene ((010..501)+a690+a790)- kontoklasse 4, funksjonene (800..899), artene ((010..370, 400..470, 490..500, 775, 780, 880, 895,901)+a690+a790) 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Definisjonen av begrepet er endret til publiseringen 15.06.2010. Endringen gjelder for hele tidsserien av begrepet i Kostra. Endringen består i at definisjonen av Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v. som inngår i delbegrepet Netto investeringsutgifter, nå også omfatter utgifter ført på 800-funksjonene. Se teknisk forklaring i info-knappen. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at variabelverdiene vil bli lavere.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401461236770

Informasjon

Indikatoren viser netto finans og netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og det her bare tas hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på finansielle plasseringer (aksjer etc) som er definert som omløpsmidler i balansen – både realisert og urealisert tap/gevinst. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. 
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((netto renter + netto tap/gevinst på finansielle instrumenter + netto avdrag, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = Netto renter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(900,901,905)-(500,501)]. Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene (909-509). Netto avdrag, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(920,921)-(510,511)]. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
NB! Netto utgifter vises som positive tall, mens netto inntekter er negative tall.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401516239194

Informasjon

Indikatoren viser netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Avdragbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære avdrag vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og det her bare tas hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet. 
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (netto avdrag, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = netto avdrag, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(920,921)-(510,511)]. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401644239302

Informasjon

Indikatoren viser netto finans i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Rentebelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. I tillegg til renteutgifter/-inntekter omfattes tap/gevinst på finansielle plasseringer (aksjer etc) som er definert som omløpsmidler i balansen – både realisert og urealisert tap/gevinst. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. 
Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (netto finans, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = netto finans, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene ((900,901,905,909)-(500,501,509)). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
NB! Netto (finans)utgift vises som positive tall, mens negative tall er netto (finans)inntekt.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

- herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1267087317P25967

Informasjon

Indikatoren viser netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Tap/gevinst på finansielle instrumenter er skilt ut fra renteutgifter/-inntekter f.o.m regnskapsåret 2009. 
Tap/gevinst på finansielle instrumenter omfatter plasseringer av aksjer etc, som er definert som omløpsmidler i balansen – både realisert og urealisert tap/gevinst. 
Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((netto tap/gevinst på finansielle instrumenter, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = netto tap/gevinst på finansielle instrumenter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene ((909)-(509)). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene ((600..895)-690-790). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapet til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskap (IKS). 
NB! Netto tap vises som positive tall, mens netto gevinst er negative tall.

Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1424423404P20203

Informasjon

Indikatoren viser årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunekonsernet. 
Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at (fylkes)kommunekonsernet er/kan komme i økonomisk ubalanse og merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene. 
Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet, konsern / brutto driftsinntekter, konsern)*100. 
Teller = årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 899, artene 580,980. Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..670,700..780,800..895) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene [(600..670,700..770,800..877,890),(375,380,475,480)]. Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS). 
Positive tall betyr at (fylkes)kommunekonsernet har et mindreforbruk (overskudd), mens negative tall betyr et merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet. (Fylkes)kommunekonsern med 0 i verdi har avsluttet driftsregnskapet i balanse.

Årets udisponert/udekket i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1424424226P20266

Informasjon

Indikatoren viser årets udisponerte/udekkede resultat i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunekonsernet. 
Et udisponert resultat(overskudd) kan disponeres fritt, mens et udekket resultat (underskudd) antyder at (fylkes)kommunen er/kan komme i økonomisk ubalanse og det udekkede resultatet skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene. 
Årets mindreforbruk/merforbruk i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (årets mindreforbruk/merforbruk i investeringsregnskapet, konsern / brutto driftsinntekter, konsern)*100. 
Teller = årets mindreforbruk/merforbruk i investeringsregnskapet, konsern er kontoklasse 0 og 3, funksjon 899, artene 580,980. Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..670,700..780,800..895) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene [(600..670,700..770,800..877,890),(375,380,475,480)]. Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS). 
Positive tall betyr at (fylkes)kommunekonsernet har et udisponert resultat, mens negative tall betyr et udekket resultat i investeringsregnskapet. (Fylkes)kommunekonsern med 0 i verdi har avsluttet investeringsregnskapet i balanse.

Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1109090816P00024010

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, art 729. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1109090692P00023994

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet er kontoklasse 0 og 4, (alle funksjoner t.o.m. 2013, funksjon 850 i 2014, funksjon 841 f.o.m 2015), art 729. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Indikatoren vises til og med regnskapsåret 2013. 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1267723464P19439

Informasjon

Indikatoren viser disposjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- eller investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer fylkeskonsernet har. 
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (disposisjonsfond, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = disposisjonsfond, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 56, alle sektorer (00..99). Data er hentet fra balanseregnskapet til fylkeskommunen og fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Likviditetsreserven som post i fylkeskommunenes balanseregnskap opphørte 1.1.2010. Deler av endringer i disposisjonsfondets størrelse i 2008 og 2009 kan skyldes avviklingen av likviditetsreserven.

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1424422383P19926

Informasjon

Indikatoren viser akkumulert regnskapsmessig merforbruk år i prosent av brutto driftsinntekter for (fylkes)kommunekonsernet. 
I henhold til Kommunelovens §48 nr 4, skal regnskapsmessig merforbruk (underskudd) dekkes inn i løpet av de påfølgende tre årene. (Fylkes)kommunekonsern som har et høyt akkumulert merforbruk kan være en indikasjon på at de er/kan komme i økonomisk ubalanse i henhold til Kommunelovens §60 nr 1, noe som kan medføre at de trenger statlig godkjenning før de kan fatte lovlige beslutninger om nye låneopptak og inngåelse av langsiktige leieavtaler (ROBEK-registret). 
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (akkumulert merforbruk fra tidligere år, konsern/ brutto driftsinntekter, konsern)*100. 
Teller = akkumulert regnskapsmessig merforbruk, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 5900, alle sektorer. Data er hentet fra (fylkes)kommunens balanseregnskap og balanseregnskapene til (fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene(600..670,700..780,800..895)+ kontoklasse 3, alle funksjoner, artene[(600..670,700..770,800..877,890),(375,380,475,480)] 
Data er hentet fra (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til(fylkes)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskaper (IKS). 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1380800809P1561

Informasjon

Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for fylkeskommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten. 
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((omløpsmidler ex. premieavvik, konsern - kortsiktig gjeld ex. premieavvik, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = Omløpsmidler ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (10..18), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (10,11,12,13,15,17,18) alle sektorer + kapitlene (10,13,15,18), alle sektorer i lånefond. Kortsiktig gjeld ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (31,32,34), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (31,32,34), alle sektorer + kapitlene 32 og 34, alle sektorer i lånefond. 
Data er hentet fra fylkeskommunes balanseregnskap og balanseregnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), inter(fylkes)kommunale samarbeider og inter(fylkes)kommunale selskaper (IKS), samt lånefondsbalansene fra fylkeskommunene Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
NB! Definisjonen av arbeidskapital ex. premieavvik er endret til publiseringen 17. mars 2014 for årene f.o.m. 2012 pga inkludering av lånefond i konsernbalansen. Se nærmere forklaring i fotnote.

Fotnote

Arbeidskapital er erstattet av Arbeidskapital ex. premieavvik, fra og med publiseringen 17. mars 2014. Endringen gjelder for tidsserien fra og med 2002, som er første året premieavvik er identifiserbart i kontoplanen. Premieavviket er tatt ut for at variabelen skal gi et bedre mål på likviditeten. 
Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom (fylkes)kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i fylkeskommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. 
Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom (fylkes)kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Omløpsmidler ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (10..18), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (10,11,12,13,17,18) alle sektorer minus kontoklasse 5, kapittel 33. Kortsiktig gjeld ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (31..33), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (31,32), alle sektorer minus kontoklasse 5, kapittel 14, alle sektorer. 
Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: Omløpsmidler ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (10..18), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (10,11,12,13,17,18) alle sektorer + kapitlene (10,13,18), alle sektorer i lånefond. Kortsiktig gjeld ex. premieavvik, konsern er kontoklasse 2, kapittel (31,32), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (31,32), alle sektorer + kapittel 32, alle sektorer i lånefond. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : K1172156922P00028499

Informasjon

Indikatoren viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (netto lånegjeld, konsern / brutto driftsinntekter, konsern)*100. 
Teller = langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel 22 + kontoklasse 5, kapittel 22, alle sektorer + kapittel 22, alle sektorer i lånefond. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer. 
Data er hentet fra balanseregnskapet til fylkeskommunen og balansene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) samt lånefond for fylkeskommunene Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene ((600..895)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom (fylkes)kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i fylkeskommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. 
Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom (fylkes)kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Netto lånegjeld = langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..47), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel ((41..46) - (23)), alle sektorer Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel (22,23) + kontoklasse 5, kapittel ((22) – (47)), alle sektorer. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel (9100,9110), alle sektorer. 
Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: Langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel 22 + kontoklasse 5, kapittel 22, alle sektorer + kapittel 22, alle sektorer i lånefond. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer. 
NB! På grunn av manglende rapportering av lånefondsbalansen for 2012 og 2013 fra Drammen er alle balansestørrelser for kommunekonsernet i Drammen prikket. Det forventes at tallene er på plass til publiseringen 16. juni 2014.

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1083594291129459

Informasjon

Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (langsiktig gjeld, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapitlene (40..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (40..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. 
Data er hentet fra kommunens balanseregnskap og balanseregnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), samt lånefond for kommunene Oslo, Drammen og Bergen. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
NB! Definisjonen av langsiktig gjeld, konsern er endret til publiseringen 17. mars 2014 for årene f.o.m. 2012 pga inkludering av lånefond i konsernbalansen. Se nærmere forklaring i fotnote.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. 
Langsiktig gjeld inneholder pensjonsforpliktelser. Føring av pensjoner var ikke konsistent for alle kommuner i 2003. Dette medfører at tall for landsiktig gjeld for dette året ikke er direkte sammenlignbare for alle kommuner. 
Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i kommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. 
Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapittel (41..47), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel ((41..46) - (23)), alle sektorer. 
Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. 

- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401816239462

Informasjon

Indikatoren viser pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Pensjonsforpliktelser inngår i langsiktig gjeld. 
Pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (pensjonsforpliktelser, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = pensjonsforpliktelser, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 40, alle sektorer. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Føring av pensjoner er ikke konsistent for alle fylkeskommuner i 2003. Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er direkte sammenlignbare for alle fylkeskommuner. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern

ID : K1457186153P29492

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av (fylkes-)kommunekonsernets langsiktige gjeld ex. pensjonsforpliktelser, som er tatt opp i sertifikatlån. 
Sertifikatlån har kortere løpetid enn ett år, og disse lånene må derfor refinansieres fortløpende. Indikatoren kan derfor si noe om forfallsprofilen på (fylkes-)kommunens gjeld og hvilken refinansieringsrisiko som knytter seg til (fylkes-)kommunekonsernets gjeld. Med refinansieringsrisiko menes risiko for at (fylkes-)kommunekonsernet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering. 
Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern = (sertifikatlån, konsern/langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser, konsern) * 100. 
Teller = sertifikatlån, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 43, alle sektorer + kapittel 43, alle sektorer i lånefond. 
Nevner = langsiktig gjeld ex.pensjonsforpliktelser er kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46)+ kapitlene (41,43,45) i lånefond 
Data hentet fra (fylkes-)kommunens balanseregnskap og balanseregnskapene til (fylkes-)kommunale foretak (FKF/KF) og interkommunale selskap (IKS) og lånefondsbalansene for hhv. kommunene Oslo, Drammen og Bergen eller Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
Det vises ikke estimater for denne indikatoren.

Fotnote

Det er knyttet stor usikkerhet til datakvaliteten. Det er grunn til å tro at ikke alle (fylkes)kommunenekonsernene har fordelt kortsiktige- og langsiktige lån på riktige kapitler i balansen. Det kan således være at en større andel av lånene er tatt opp i sertifikater (og obligasjoner) enn det tallene tilsier.

Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern_fylkeskommune

ID : K1418650583P3354

Informasjon

Variabelen sier noe om hvor stor andel av fylkeskonsernets gjeld målt i forhold til driftsinntektene, som må dekkes av fylkeskonsernet selv. Hvis f.eks 70 prosent av gjelden er renteeksponert gjeld innebærer det at 30 prosent av den langsiktige gjelden til fylkeskonsernet vil være tilnærmet upåvirket av endringer i rentenivået - økte renteutgifter som følge av en renteoppgang vil motsvares av tilsvarende økte inntekter (gjennom økte gebyrinntekter, økt rentekompensasjon eller økte renteinntekter på utlån). 
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (renteeksponert gjeld, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100 
Teller = Renteeksponert gjeld, konsern er netto lånegjeld minus rentekompensasjon skole og fylkesveier. 
Netto lånegjeld, konsern er langsiktig gjeld, konsern ((kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond) minus totale utlån, konsern (kontoklassene 2 og 5, kapittel 22, alle sektorer (000..999) minus kapittel 22, alle sektorer i lånefond) minus ubrukte lånemidler, konsern (kontoklassene 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer (000..999)) 
Rentekompensasjon er hovedstolen/beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for rentekompensasjonen som Husbanken og Statens vegvesen betaler ut til fylkeskommunene for investeringer innen skole og fylkesveier. 
Regnskapsdataene er hentet fra fylkesregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), inter(fylkes)kommunale samarbeider og inter(fylkes)kommunale selskaper (IKS). Data for rentekompensasjonsordningene er hentet fra Husbanken (skole) og Samferdselsdepartementet(fylkesveier). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen må ses på som en indikasjon på hhv. hvor stor del av gjelden som fylkeskonsernet må dekke renteutgiftene på selv og hvordan en renteendring vil slå ut på fylkeskonsernets økonomi, gjort med utgangspunkt i innrapporterte regnskaper samt tall fra Husbanken og Vegvesenet på rentekompensasjonsordningene. Det vil likevel kunne være noen momenter som gjør at variablene må tolkes med en viss varsomhet. Noen slike momenter kan f.eks. være: • • Beregningene tar for seg aktiva og passiva som er rentebærende. Det er likevel ikke nødvendigvis fullt samsvar mellom de to sidene til enhver tid. Det vil kunne ta tid før tilskudd og betalingssatser blir justert i samsvar med endringer i rentenivået, og ulike poster kan knytte seg opp til ulike referanserenter for de ulike gebyrene og tilskuddene. Disse referanserentene vil nødvendigvis heller ikke være helt lik fylkeskonsernets faktiske lånerente. • Det er ikke tatt hensyn til rentebindinger. • Det er ikke tatt hensyn til hvordan endringer i renten kan virke inn på forvaltningen av pensjonsmidlene, og i neste omgang pensjonspremiene og –kostnadene. 
Tallene for Oslo omfatter både kommunekonsern og fylkeskonsern, inkludert rentekompensasjon og bokført verdi for VAR-investeringene. 

Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern_fylkeskommune

ID : K1418716648P9844

Informasjon

Variabelen gir en indikasjon på den delen av fylkeskonsernets gjeld hvor renteutgiftene må dekkes av fylkeskonsernet selv, målt i forhold til den totale gjelden eks. pensjonsforpliktelser. Hvis f.eks 70 prosent av gjelden er renteeksponert gjeld innebærer det at 30 prosent av den langsiktige gjelden til fylkeskonsernet vil være tilnærmet upåvirket av endringer i rentenivået - økte renteutgifter som følge av en renteoppgang vil motsvares av tilsvarende økte inntekter (gjennom økte renteinntekter, økt rentekompensasjon eller økte renteinntekter på utlån). 
Renteeksponert gjeld i prosent av langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern_fylkeskommune = (renteeksponert gjeld, konsern / langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern_fylkeskommune) * 100 
Teller = Renteeksponert gjeld, konsern er netto lånegjeld minus rentekompensasjon skole og fylkesveier. 
Netto lånegjeld, konsern er langsiktig gjeld, konsern ((kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond) minus totale utlån, konsern (kontoklassene 2 og 5, kapittel 22, alle sektorer (000..999) minus kapittel 22, alle sektorer i lånefond) minus ubrukte lånemidler, konsern (kontoklassene 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer (000..999)) 
Rentekompensasjon er hovedstolen/beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for rentekompensasjonen som Husbanken og Statens vegvesen betaler ut til fylkeskommunene for investeringer innen skole og fylkesveier. 
Regnskapsdataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Data for rentekompensasjon er innhentet fra Husbanken (skole)og Samferdselsdepartementet (fylkesveier). 
Nevner = langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern er ((kontoklasse 2, kapitlene (40..45) + alle sektorer(000..999) + (kontoklasse 5, kapitlene (40..46), alle sektorer(000..999) + kapitlene 41, 43, 45 i lånefond) minus (kontoklasse 2, kapittel 40, alle sektorer (000..999) + kontoklasse 5, kapittel 40, alle sektorer (000..999)). 
Data er hentet fra fylkesregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen må ses på som en indikasjon på hhv. hvor stor del av gjelden som fylkeskonsernet må dekke renteutgiftene på selv og hvordan en renteendring vil slå ut på fylkeskonsernets økonomi, gjort med utgangspunkt i innrapporterte regnskaper samt tall fra Husbanken og Vegvesenet på rentekompensasjonsordningene. Det vil likevel kunne være noen momenter som gjør at variablene må tolkes med en viss varsomhet. Noen slike momenter kan f.eks. være: • Beregningene tar for seg aktiva og passiva som er rentebærende. Det er likevel ikke nødvendigvis fullt samsvar mellom de to sidene til enhver tid. Det vil kunne ta tid før tilskudd og betalingssatser blir justert i samsvar med endringer i rentenivået, og ulike poster kan knytte seg opp til ulike referanserenter for de ulike gebyrene og tilskuddene. Disse referanserentene vil nødvendigvis heller ikke være helt lik fylkeskonsernets faktiske lånerente. • Det er ikke tatt hensyn til rentebindinger. • Det er ikke tatt hensyn til hvordan endringer i renten kan virke inn på forvaltningen av pensjonsmidlene, og i neste omgang pensjonspremiene og –kostnadene. 
Tallene for Oslo omfatter både kommunekonsern og fylkeskonsern, inkludert rentekompensasjon og bokført verdi for VAR-investeringene.

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsern_fylkeskommune

ID : K1418716238P9705

Informasjon

Variabelen gir en indikasjon på hvor mye som er igjen av fylkeskonsernets rentebærende gjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til driftsinntektene. Dersom f.eks netto renteeksponering er 40 prosent av driftsinntektene indikerer det at en renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,4 prosent av driftsbudsjettet. Variabelen gir således en indikasjon på hvor sårbar fylkeskonsernet vil være for en endring i rentenivået. 
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter, konsern_fylkeskommune = (netto renteeksponering, konsern/brutto driftsinntekter, konsern)*100. 
Teller = Netto renteeksponering, konsern er netto lånegjeld minus beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon fylkeskonsern for skole og fylkesveier minus likviditet som ikke er lånefinansiert. 
Netto lånegjeld, konsern er langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser, konsern ((kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond) minus totale utlån, konsern (kontoklassene 2 og 5, kapittel 22, alle sektorer (000..999) minus kapittel 22, alle sektorer i lånefond) minus ubrukte lånemidler, konsern (kontoklassene 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer (000..999)). 
Likviditet som ikke er lånefinansiert er kasse og bankinnskudd (kontoklassene 2 og 5, kapittel 10, alle sektorer (000..999)+ kapittel 10 i lånefond + sertifikater (kontoklassene 2 og 5, kapittel 12, alle sektorer (000..999) + kapittel 12 i lånefond + obligasjoner (kontoklassene 2 og 5, kapittel 11, alle sektorer (000..999))- kassekredittlån (kontoklassene 2 og 5, kapittel 31, alle sektorer (000..999) - ubrukte lånemidler (kontoklassene 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer (000..999) + (kontoklasse("5")+ kapittel("9100")+ sektor("000..999"))). 
Regnskapsdataene er hentet fra fylkeskommunenes balanseregnskap og balanseregnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) samt balanseregnskapene fra lånefond. Data for beregningsgrunnlaget for rentekompensasjonsordningene er hentet fra Husbanken (skole) og Samferdselsdepartementet(fylkesveier). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Variabelen må ses på som en indikasjon på hhv. hvor stor del av gjelden som fylkeskonsernet må dekke renteutgiftene på selv og hvordan en renteendring vil slå ut på fylkeskonsernets økonomi, gjort med utgangspunkt i innrapporterte regnskaper samt tall fra Husbanken og Vegvesenet på rentekompensasjonsordningene. Det vil likevel kunne være noen momenter som gjør at variablene må tolkes med en viss varsomhet. Noen slike momenter kan f.eks. være: • Beregningene tar for seg aktiva og passiva som er rentebærende. Det er likevel ikke nødvendigvis fullt samsvar mellom de to sidene til enhver tid. Det vil kunne ta tid før tilskudd og betalingssatser blir justert i samsvar med endringer i rentenivået, og ulike poster kan knytte seg opp til ulike referanserenter for de ulike gebyrene og tilskuddene. Disse referanserentene vil nødvendigvis heller ikke være helt lik fylkeskonsernets faktiske lånerente. • Det er ikke tatt hensyn til rentebindinger. • Det er ikke tatt hensyn til hvordan endringer i renten kan virke inn på forvaltningen av pensjonsmidlene, og i neste omgang pensjonspremiene og –kostnadene. 
Tallene for Oslo omfatter både kommunekonsern og fylkeskonsern, inkludert rentekompensasjon og bokført verdi for VAR-investeringene.

Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401898239545

Informasjon

Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for fylkeskommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((omløpsmidler, konsern - kortsiktig gjeld, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = Omløpsmidler, konsern er kontoklasse 2, kapittel (10..19), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (10,11,12,13,17,18,19) alle sektorer minus kontoklasse 5, kapittel 33. Kortsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (31..39), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (31,32,39), alle sektorer minus kontoklasse 5, kapittel 14, alle sektorer. 
Data hentet fra kommunes balanseregnskap og balanseregnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401955239575

Informasjon

Indikatoren viser differansen mellom regnskapsmessig merforbruk og regnskapsmessig mindreforbruk i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Akkumulert regnskapsmessig resultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((regnskapsmessig merforbruk, konsern - regnskapsmessig mindreforbruk, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) *100. 
Teller = regnskapsmessig merforbruk, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 5900, alle sektorer. Regnskapsmessig mindreforbruk, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 5950, alle sektorer. Data hentet fra fylkeskommunes balanseregnskap og balanseregnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085402024239680

Informasjon

Indikatoren viser differansen mellom udekket og udisponert i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Akkumulert resultat i investeringsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = ((udekket i investeringsregnskapet, konsern - udisponert i investeringsregnskapet, konsern) / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = Udekket i investeringsregnskapet, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 5970, alle sektorer. Udisponert i investeringsregnskapet, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 5960, alle sektorer. Data hentet fra fylkeskommunes balanseregnskap og balanseregnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Overføring fra driftsregnskapet, i % av brutto investeringsutgifter, konsern

ID : 1085403330241394

Informasjon

Indikatoren viser overføringer fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter for fylkeskommunekonsernet. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som kan finansieres ved hjelp av overføringer fra driftsregnskapet. 
Overføringer fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern = (overføringer fra driftsregnskapet, konsern / brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = overføringer fra driftsregnskapet, konsern er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner, art 970. 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle funksjoner, artene [(010..501)-(690, 790)] og kontoklasse 4, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v., i % av brutto investeringsutgifter, konsern

ID : 1085403475241556

Informasjon

Indikatoren viser tilskudd, refusjoner og salg av fast eiendom mv. i investeringsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter for fylkeskommunekonsernet. 
Tilskudd, refusjoner og salg av fast eiendom mv. som er ført i investeringsregnskapet kan bare benyttes til investeringer eller reinvesteringer. Primærsalgsinntektene er salg av anleggsmiddel og fast eiendom. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som kunne vært finansiert ved hjelp av investeringsregnskapets inntektskilder samme år. 
Tilskudd, refusjoner og salg av fast eiendom mv. i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern = (tilskudd, refusjoner og salg av fast eiendom mv., konsern / brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v. er kontoklasse 0, alle funksjonene, artene ((600..905)- a690- a790) + kontoklasse 4, alle funksjonene, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 900,905, 375, 380, 475, 480,501) - kontoklasse 0, funksjonene (800..899), artene ((010..501)+a690+a790)- kontoklasse 4, funksjonene (800..899), artene ((010..370, 400..470, 490..500, 775, 780, 880, 895,901)+a690+a790) 
Nevner = brutto investeringsutgifter er kontoklasse 0, funksjonene (100..393), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, funksjonene (100..393), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895,901). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 inngår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i beregningen av teller (Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv.v). Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at indikatorverdien blir høyere. 
Definisjonen av begrepet er endret til publiseringen 15.06.2010. Endringen gjelder for hele tidsserien av begrepet i Kostra. Endringen består i at definisjonen nå også omfatter utgifter ført på 800-funksjonene. Se teknisk definisjon i info-knappen.

- Herav salg av fast eiendom, konsern

ID : 1099497746213167

Informasjon

Indikatoren viser salg av fast eiendom i investeringsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter for fylkeskommunekonsernet. 
Salg av fast eiendom kan bare benyttes til investeringer eller reinvesteringer. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som kan finansieres ved hjelp av salg av fast eiendom. 
Salg av fast eiendom mv. i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern = (salg av fast eiendom, konsern / brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = salg av fast eiendom, konsern er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner, art 670. 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle funksjoner, artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Diverse intern finansiering, i % av brutto investeringsutgifter, konsern

ID : 1085403552241648

Informasjon

Indikatoren viser diverse intern finansiering i investeringsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter for fylkeskommunekonsernet. 
Begrepet diverse intern finansiering omfatter avsetninger til og bruk av forskjellige investeringsfond samt årets og tidligere års udekket/udisponert "resultat" i investeringsregnskapet. 
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern = (diverse intern finansiering, konsern / brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = diverse intern finansiering, konsern er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner, artene ((930..960, 980)-(530..560, 580)). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle funksjoner, artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern

ID : 1099497898194628

Informasjon

Indikatoren viser udekket/udisponert i investeringsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter for fylkeskommunekonsernet. 
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet er "resultatet" fra årets investeringsregnskap. 
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern = (udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern / brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner, artene (580, 980). 
Nevner = totalebrutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle funksjoner, artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern

ID : 1085403620241701

Informasjon

Indikatoren viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. for fylkeskommunekonsernet. 
Bruk av lån (netto) viser fylkeskommunens bruk av lån, mottatte avdrag på utlån og salg av aksjer og andeler, fratrukket avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og andeler. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som er finansiert ved hjelp av bruk av lån (netto). 
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern = (bruk av lån (netto), konsern / brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = bruk av lån (netto), konsern er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner, artene [(910,911,920,921,929)-(510,511,520,521,529)]. 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, funksjonene (100..393), artene [(010..501)-(690, 790)] og kontoklasse 4, funksjonene (100..393), artene [(010..370, 400..470, 490..500)-(690, 790, 775, 780, 880, 895,901)]. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- Herav aksjer og andeler, konsern

ID : 1099498042198295

Informasjon

Indikatoren viser aksjer og andeler i prosent av brutto investeringsutgifter for fylkeskommunekonsernet. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som kan finansieres ved hjelp av å selge aksjer og andeler. 
Aksjer og andeler i prosent av brutto investeringsutgifter, konsern = (aksjer og andeler, konsern / brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = aksjer og andeler, konsern er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner, artene (529,929). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle funksjoner, artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085405546243409

Informasjon

Indikatoren viser skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Skatt på inntekt og formue inngår sammen med statlige rammeoverføringer i begrepet "frie inntekter". Naturressursskatt er skatt fra kraftforetak til den kommunen der de er etablert. Den skal betales av de fleste kraftforetak, og regnes som en del av fylkeskommunens skatteinntekter 
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = skatt på inntekt og formue, konsern kontoklasse 1, funksjon 800, artene 870 og 877. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

- herav Naturressursskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085405634243483

Informasjon

Indikatoren viser naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Naturressursskatt er skatt fra kraftforetak til den kommunen der de er etablert. Den skal betales av de fleste kraftforetak, og regnes som en del av fylkeskommunens skatteinntekter. 
Naturressursskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (naturressursskatt, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = naturressursskatt, konsern er kontoklasse 1, funksjon 800, art 877. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085405702243042

Informasjon

Indikatoren viser statlige rammeoverføringer i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Statlige rammeoverføringer inngår sammen med skatt på inntekt og formue i begrepet "frie inntekter". 
Statlige rammeoverføringer i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (statlige rammeoverføringer, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = statlige rammeoverføringer, konsern er kontoklasse 1, funksjon 840, art 800. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085405765243647

Informasjon

Indikatoren viser andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. 
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (andre statlige tilskudd til driftsformål, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = andre statlige tilskudd til driftsformål, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, art 810. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085405863244086

Informasjon

Indikatoren viser salgs- og leieinntekter, herunder gebyrer, i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Fra og med regnskapsåret 2014 inngår ikke salgs- og leieinntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i indikatoren. 
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (salgs- og leieinntekter, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = salgs- og leieinntekter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner eks. funksjonene 321 og 711 (100..320,325..710,715..895), artene (600..670). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. 
Variabelen har endret definisjon til publiseringen 15.3.2015 ved at inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft fra videresalg er trukket ut og vises som egen variabel.

Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085405927244174

Informasjon

Indikatoren viser andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Som andre driftsinntekter regnes refusjon fra staten, inkl. sykelønnsrefusjon, samt refusjoner og overføringer fra fylkeskommuner, kommuner, og andre (private), i tillegg andre direkte og indirekte skatter. Fra og med regnskapsåret 2014 inngår ikke andre driftsinntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i indikatoren. 
Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (andre driftsinntekter, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = andre driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner eks. funksjonene 321 og 711 (100..320,325..710,715..899), artene ((700..780)+(830..850)+(874..895)) og kontoklasse 3, alle funksjoner eks. funksjonene 321 og 711 (100..320,325..710,715..899), artene ((700..770)+(830..850)+(874..877)+(890)+375+380+475+480) minus kontoklasse 1 og 3, funksjon 800, artene (874..877). 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av andre driftsinnekter og fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører at indikatorverdiene vil bli lavere. 
Variabelen har endret definisjon til publiseringen 15.03.2015 ved at inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg er trukket ut som egen indikator.

Brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av brutto driftsinntekter_fylkeskommune

ID : K1421937111P29309

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunens brutto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i prosent av driftsinntektene. 
Inntekter knyttet til henholdsvis konsesjonskraft, kraftrettigheter, hjemfallsavgift eller annen kraft for videresalg. Skatt på næringsinntekt knyttet til konsesjonskraft, kraftrettigheter eller annen kraft. 
Inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg forekommuner kun i fylkeskommuneregnskapet. Variabelen er derfor lik for fylkeskommune og fylkeskonsern. 
NB! Denne variabelen viser bruttoinntekten fylkeskommunen får før overføringskostnaden de betaler til kraftselskapet er trukket fra. 
Inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i prosent av driftsinntektene = (inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg / brutto driftsinntekter) * 100. 
Teller = inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg er kontoklasse 1, funksjon 711, artene (600..670,700..780,800..895). Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsinntekter er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..670,700..780,800..895). Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471429227523

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter er de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Brutto driftsutgifter per innbygger i fylkeskommunen viser enhetskostnaden ved den totale fylkeskommunale virksomhet og kan også være en produktivitetsindikator. 
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern = (brutto driftsutgifter, konsern / antall innbyggere per 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471530227615

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger. 
Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved fylkeskommunenkonsernets egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i fylkeskommunekonsernet viser enhetskostnaden ved fylkeskommunekonsernets egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitetsindikator. 
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern = (korrigerte brutto driftsutgifter, konsern / antall innbyggere per 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = totale korrigerte brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene (((010..290)+429+590)-690-729-790). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471583227677

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets netto driftsutgifter i kroner per innbygger. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter per innbygger kan være en prioriteringsindikator. 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern = (netto driftsutgifter, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = Totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (010..480) +590 - artene [(600..895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471642227774

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsinntekter i kroner per innbygger. 
Brutto driftsinntekter er fylkeskommunekonsernets samlede driftsinntekter, og inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle slags salgs- og leieinntekter. 
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern = (brutto driftsinntekter, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480) 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsresultat. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at selve indikatorverdien blir lavere som følge av lavere teller.

Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471704227831

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets netto driftsresultat i kroner per innbygger. 
Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt fylkeskommunale utlån, utbytte og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. 
Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern= ((brutto driftsresultat, konsern + resultat eksterne finansieringstransaksjoner, konsern + motpost avskrivninger, konsern) / antall innbyggere per 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsresultat, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene ((600..895)-690-790) - (((010..480)+590)-690-790). Resultat eksterne finansieringstransaksjoner er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene [(900+901+905+909+920,921)-(500+501+509+510+511+520+521)]. Motpost avskrivinger, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 860, art 990. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsresultat. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at selve indikatorverdien blir lavere som følge av lavere teller, netto driftsresultat.

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471768227912

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets frie inntekter i kroner per innbygger. 
Med frie inntekter menes inntekter som fylkeskommunekonsernet kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. 
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern = (frie inntekter, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = skatt på inntekt og formue, konsern er kontoklasse 1, funksjon 800, artene 870+877. Rammetilskudd, konsern er kontoklasse 1, funksjon 840, art 800. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet, og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kr. per innbygger_fylkeskommune

ID : K1488801485P22766

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunens netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, i kroner per innbygger. 
Inntekter knyttet til henholdsvis konsesjonskraft, kraftrettigheter, hjemfallsavgift eller annen kraft for videresalg. Skatt på næringsinntekt knyttet til konsesjonskraft, kraftrettigheter eller annen kraft. 
Konsesjonskraftinntekter kan fritt benyttes til dekning av fylkeskommunale utgifter. 
Netto konsesjonskraftinntekt er den inntekt fylkeskommunen sitter igjen med ved videresalg av sin rett på konsesjonskraft til en høyere pris enn konsesjonsprisen. Dersom fylkeskommunen velger å selge kraften til fylkeskommunens selvkost, vil ikke fylkeskommunen være registret med slik inntekt. 
Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg i prosent av driftsinntektene = (netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg / antall innbyggere) * 1000. 
Teller = Netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg er kontoklasse 1, funksjon 711, artene [(600..670,700..780,800..895) - art 470]. 
Nevner = Antall innbyggere i fylket per 31.12. 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og SSBs befolkningsstatistikk. 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471839227979

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets netto lånegjeld i kroner per innbygger. 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån. Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. 
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern = (netto lånegjeld, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.)* 1000 Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. 
Teller = langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. Totale utlån er kontoklasse 2, kapittel 22, alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel 22, alle sektorer + kapittel 22 i lånefond. Ubrukte lånemidler er kontoklasse 2 og 5, kapittel (9100,9110), alle sektorer. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) samt lånefond for fylkeskommunene Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo, og fra SSBs befolkningsstatistikk. 
NB! Definisjonen av Netto lånegjeld er endret til publiseringen 17. mars 2014 for årene f.o.m. 2012 pga inkludering av lånefond i konsernbalansen. Se nærmere forklaring i fotnote.

Fotnote

Til 15.3.2007 har indikatoren har fått ny definisjon ved at pensjonsforpliktelser er trukket ut av definisjonen. Tall med ny definisjon er lagt ut på nytt f.o.m regnskapsåret 2003. Indikatoren vises ikke for årene 2001 og 2002, da pensjonsforpliktelser ikke lot seg definere for disse årene. 
Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom (fylkes)kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i fylkeskommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. 
Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom (fylkes)kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Netto lånegjeld = langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..47), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel ((41..46) - (23)), alle sektorer Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel (22,23) + kontoklasse 5, kapittel ((22) – (47)), alle sektorer. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel (9100,9110), alle sektorer. 
Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: Langsiktig gjeld, konsern er kontoklasse 2, kapittel (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. Totale utlån, konsern er kontoklasse 2, kapittel 22 + kontoklasse 5, kapittel 22, alle sektorer + kapittel 22, alle sektorer i lånefond. Ubrukte lånemidler, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 9100, alle sektorer. 

Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern

ID : 1085471917227058

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger. 
Pensjonsforpliktelser i kroner per innbygger, konsern = (pensjonsforpliktelser, konsern / antall innbyggere) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger. 
Teller = pensjonsforpliktelser, konsern er kontoklasse 2 og 5, kapittel 40, alle sektorer. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommunens balanseregnskap og balanseregnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Føring av pensjoner er ikke konsistent for alle fylkeskommuner i 2003. Dette medfører at tall for pensjonsforpliktelser ikke er direkte sammenlignbare for alle fylkeskommuner.

Brutto driftsutg. adm, styring og fellesutg, i % av tot brt driftsutg., konsern

ID : 1085474947232038

Informasjon

Brutto driftsutgifter for adm, styring og fellesutg i prosent av totale brutto driftsutgifter = (brutto driftsutgifter for adm, styring og fellesutg / totale brutto driftsutgifter) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for adm, styring og fellesutg er kontoklasse 1, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i % av tot.brt. driftsutg., konsern

ID : K1327573785P669

Informasjon

Brutto driftsutgifter for administrasjon og styring i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for administrasjon og styring, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene [(010..480, 590)-(690, 790)] og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i % av tot.brt. driftsutg., konsern

ID : K1327574426P757

Informasjon

Brutto driftsutgifter for styring og kontrollvirksomhet i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 400 og 410, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 400 og 410, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i % av tot.brt. driftsutg., konsern

ID : K1327579679P1484

Informasjon

Brutto driftsutgifter for administrasjon i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for administrasjon, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for administrasjon, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 420, 421, 430, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 420, 421, 430, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutg. videregående opplæring, i % av tot brt driftsutg., konsern

ID : 1085475085232252

Informasjon

Brutto driftsutgifter for videregående opplæring i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for videregående opplæring, konsern/ totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for videregående opplæring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 510 til 590, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 510 til 590, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutg. tannhelsetjenesten, i % av tot brt driftsutg., konsern

ID : 1085475160232303

Informasjon

Brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter, konsern for tannhelsetjenesten er kontoklasse 1, funksjonene 660 og 665, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 660 og 665, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutg. sosialtilt. og familiev. i % av tot brt driftsutg., konsern

ID : 1085475214232336

Informasjon

Brutto driftsutgifter for sosialtiltak og familievern i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 680 og 685, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 680 og 685, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totalebrutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter, barnevern, i % av totale brutto driftsutg., konsern

ID : 1085475297232459

Informasjon

Brutto driftsutgifter for barnevern i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for barnevern, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for barnevern, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 690 til 695, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 690 til 695, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutg, fys. planl./kulturminne/natur/nærmiljø, i % av tot brt driftsutg., konsern

ID : 1085475360232525

Informasjon

Brutto driftsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for fys. planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (715,716,750), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (715,716,750), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutg., konsern

ID : 1085475424232597

Informasjon

Brutto driftsutgifter for kultur i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for kultur, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for kultur, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale brutto driftsutg., konsern

ID : 1085475481232641

Informasjon

Brutto driftsutgifter for samferdsel i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for samferdsel, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for samferdsel, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 720 til 734, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 720 til 734 artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter, næring, i % av totale brutto driftsutg., konsern

ID : 1085475547232701

Informasjon

Brutto driftsutgifter for næring i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for næring, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for næring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 700 til 711, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 700 til 711, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i % av totale brutto driftsutgifter, konsern

ID : K1233923817P20523

Informasjon

Brutto driftsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern er kontoklasse 1, funksjon 465, artene (((010..480)+590)-690-710-729-790) og kontoklasse 3, funksjon 465, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interfylkeskommunale samarbeider og interfylkeskommunale selskaper (IKS).

Brutto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært fylkeskomm ansvar, i % av tot brutto driftsutg., konsern

ID : 1085563446239043

Informasjon

Brutto driftsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern = (brutto driftsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern / totale brutto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto driftsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern er kontoklasse 1, funksjon 460, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjon 460, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = totale brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Tallene omfatter også statlige forsøksordninger.

Netto driftsutgifter, adm, styring og fellesutg, i % av tot.netto driftsutg., konsern

ID : 1085480115237389

Informasjon

Netto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter / totale netto driftsutgifter) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg, konsern

ID : 1085480218237524

Informasjon

Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon og styring for fylkeskommunekonsernet. 
Netto driftsutgifter for administrasjon og styring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter, konsern for funksjonene 400 Politisk styring, 410 Kontroll og revisjon, 420 Administrasjon, 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 430 Administrasjonslokaler / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400,410,420,421,430), artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutg, konsern

ID : K1327649752P5520

Informasjon

Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til politisk styring og kontrollvirksomhet for fylkeskommunekonsernet. 
Netto driftsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter, konsern for funksjonene 400 Politisk styring og 410 Kontroll og revisjon, i prosent av totale netto driftsutgifter / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400,410), artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale netto driftsutg, konsern

ID : K1327650416P5646

Informasjon

Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon for fylkeskommunekonsernet. 
Utgifter og inntekter knyttet til premieavvik og øvrige fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. 
Netto driftsutgifter for administrasjon, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter, konsern for funksjonene 420 Administrasjon, 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 430 Administrasjonslokaler / totale netto driftsutgifter) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for administrasjon, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (420,421,430), artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i % av totale netto driftsutgifter, konsern

ID : 1085480489237781

Informasjon

Netto driftsutgifter for videregående opplæring i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for videregående opplæring, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for videregående opplæring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 510 til 590, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i % av totale netto driftsutgifter, konsern

ID : 1085480542237841

Informasjon

Netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutg., sosialtilt. og familiev., i % av tot nto driftsutg., konsern

ID : 1085480604237911

Informasjon

Netto driftsutgifter for sosialtiltak og familievern i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (680..685) artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutg., konsern

ID : 1085480671237692

Informasjon

Netto driftsutgifter for barnevern i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for barnevern, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for barnevern, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 690 til 695, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutg., fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot nto driftsutg., konsern

ID : 1085480761238026

Informasjon

Netto driftsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (715,716,750), artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutg., konsern

ID : 1085480818238115

Informasjon

Netto driftsutgifter for kultur i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for kultur, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for kultur, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutg., konsern

ID : 1085480872238108

Informasjon

Netto driftsutgifter for samferdsel i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for samferdsel, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for samferdsel, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 720 til 734, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutg., konsern

ID : 1085480929238158

Informasjon

Netto driftsutgifter for næring i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for næring, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for næring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 700 til 711, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-((600..895)). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) , i % av totale netto driftsutgifter, konsern

ID : K1233924085P20553

Informasjon

Netto driftsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 465 artene ((010..480)+590 -[(600..895)]. 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (010..480)+590 - [(600..895)]. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter, tjenester utenf ordinært fylkeskomm. ansvar, i % av tot netto driftsutg., konsern

ID : 1086444808165953

Informasjon

Netto driftsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = netto driftsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 460, artene (((010..480)+ 590)-[(600..895)]. 
Nevner = totale netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (((010..480)+590)-[(600..895)]. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Tallene omfatter også statlige forsøksordninger.

Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490110218418

Informasjon

Lønnsutgifter for administrasjon, styring, fellesutgifter i prosent av totale lønnsutgifter = (lønnsutgifter for administrasjon, styring, fellesutgifter / totale lønnsutgifter) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for administrasjon, styring, fellesutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav: lønn ført på funksjon 490, konsern

ID : 1085490440248485

Informasjon

Lønnsutgifter for funksjon 490 i prosent av totale lønnsutgifter = (lønnsutgifter for funksjon 490 / totale lønnsutgifter) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for funksjon 490 er kontoklasse 1 og 3, funksjon 490, artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, administrasjon og, styring i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : K1299103073P28293

Informasjon

Lønnsutgifter for administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for administrasjon og styring, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Lønn, styring og kontrollvirksomhet, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : K1327651466P5828

Informasjon

Lønnsutgifter for styring og kontrollvirksomhet i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410), artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Lønn, administrasjon, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : K1327652393P5948

Informasjon

Lønnsutgifter for administrasjon i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for administrasjon, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for administrasjon, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (420, 421, 430), artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, videregående opplæring, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490494248581

Informasjon

Lønnsutgifter for videregående opplæring i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for videregående opplæring, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for videregående opplæring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 510 til 590, artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, tannhelsetjenesten, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490553248625

Informasjon

Lønnsutgifter for tannhelsetjenesten i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, sosialtiltak og familievern i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490606248697

Informasjon

Lønnsutgifter for sosialtiltak og familievern i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 680 og 685, artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490655248755

Informasjon

Lønnsutgifter for barnevern i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for barnevern, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for barnevern, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 690 til 695, artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, fysisk planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i % av totale lønnsutg., konsern

ID : 1085490709248760

Informasjon

Lønnsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for kulturminne/natur/nærmiljø, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (715,716,750), artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490877229690

Informasjon

Lønnsutgifter for kultur i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for kultur, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for kultur, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490945248985

Informasjon

Lønnsutgifter for samferdsel i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for samferdsel, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for samferdsel, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 720 til 734, artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : 1085490998248976

Informasjon

Lønnsutgifter for næring i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for næring, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for næring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 700 til 711, artene ((010..099)-710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i % av totale lønnsutgifter, konsern

ID : K1233924446P20585

Informasjon

Lønnsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 465, artene ((010..099)-710). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner, artene ((010..099)-710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapet til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Lønn, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvar, i % av totale lønnsutgifter, konsern_

ID : 1086445115166033

Informasjon

Lønnsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde i prosent av totale lønnsutgifter, konsern = (lønnsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern / totale lønnsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = lønnsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 460, artene ((010..099)- 710). 
Nevner = lønnsutgifter totalt, konsern er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner, artene ((010..099)- 710). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Tallene omfatter også statlige forsøksordninger.

Salgs- og leieinntekter, adm., styring og fellesutg., i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492708251037

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunen for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunen har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av brutto driftsutgifter innen området = (salgs- og leieinntekter for administrasjon, styring og fellesutgifter / brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for administrasjon, styring og fellesutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for adm, styring og fellesutg er kontoklasse 1, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, administrasjon og styring, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern_

ID : K1327914951P19783

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for administrasjon og styring, konsern / brutto driftsutgifter administrasjon og styring, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter administrasjon og styring, konsern for er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 400 til 430, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 400 til 430, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 400 til 430, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Salgs- og leieinntekter, styring og kontrollvirksomhet, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern_

ID : K1327915167P19829

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for styring og kontrollvirksomhet i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for styring og kontrollvirksomhet, konsern/ brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter styring og kontrollvirksomhet, konsern for er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 400 til 410, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 400 til 410, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 400 til 410, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Salgs- og leieinntekter, administrasjon, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern_

ID : K1327915460P19884

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for administrasjon i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for administrasjon, konsern / brutto driftsutgifter administrasjon, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter administrasjon, konsern for er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 420 til 430, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for administrasjon, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 420 til 430, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 420 til 430, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, videregående opplæring, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492677250977

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for videregående opplæring i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for videregående opplæring, konsern/ brutto driftsutgifter videregående opplæring, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for videregående opplæring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 510 til 590, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for videregående opplæring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 510 til 590, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 510 til 590, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, tannhelsetjenesten, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492645250976

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for tannhelsetjenesten i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for tannhelsetjenesten, konsern/ brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for tannhelsetjenesten, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 660 og 665, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 660 og 665, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, sosialtiltak og familievern, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492595250926

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for sosialtiltak og familievern i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for sosialtiltak og familievern, konsern / brutto driftsutgifter sosialtiltak og familievern, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for sosialtiltak og familievern, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 680 og 685, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 680 og 685, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 680 og 685, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, barnevern, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492548250640

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for barnevern i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for barnevern, konsern/ brutto driftsutgifter barnevern, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for barnevern, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 690 til 695, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for barnevern, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 690 til 695, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 690 til 695, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, fys.planl./kulturminne/natur/nærmiljø, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492503250834

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern / brutto driftsutgifter fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (715,716,750), artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for fys. planl./kulturminne/natur/nærmiljø, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (715,716,750), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (715,716,750), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, kultur, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492460250457

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for kultur i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for kultur, konsern/ brutto driftsutgifter kultur, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for kultur, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for kultur, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492409250781

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for samferdsel i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for samferdsel, konsern/ brutto driftsutgifter samferdsel, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for samferdsel, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 720 til 734, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for samferdsel, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 720 til 734, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 720 til 734 artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, næring, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1085492332250672

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for næring i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for næring, konsern/ brutto driftsutgifter næring, konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for næring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 700 til 711, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for næring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 700 til 711, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene 700 til 711, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i % av brutto dr.utg innen området, konsern

ID : K1233931442P20898

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern / brutto driftsutgifter interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern)*100 
Teller = salgs- og leieinntekter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (465), artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern er kontoklasse 1, funksjon 465, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjon 465, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Salgs- og leieinntekter, tjenester utenf ord. fylkeskomm. ansvar, i % av bto. dr.utg. innen området, konsern

ID : 1086445376165459

Informasjon

Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i prosent av brutto driftsutgifter innen området viser om tjenesten over tid "tapper" fylkeskommunekonsernet for ressurser eller finansieres av brukerne. Dersom fylkeskommunekonsernet har vedtatt en lavere pris for tjenesten enn hva kostnadene over tid er, vil dette innebære en subsidie til brukeren av denne tjenesten i forhold til brukere av andre tjenester. 
Salgs- og leieinntekter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde i prosent av brutto driftsutgifter innen området, konsern = (salgs- og leieinntekter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern / brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern)* 100 
Teller = salgs- og leieinntekter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 460, artene (600..670). 
Nevner = brutto driftsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern er kontoklasse 1, funksjon 460, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjon 460, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Tallene omfatter også statlige forsøksordninger.

Brutto inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot brutto inv.utg., konsern

ID : 1085555937231445

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for adm, styring, fellesutg i prosent av totale brutto investeringsutgifter = (brutto investeringsutgifter for adm, styring, fellesutg / totale brutto investeringsutgifter) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter er kontoklasse 0, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = brutto investeringsutgifter er kontoklasse 0, alle funksjoner, artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i % av tot brutto inv.utg., konsern

ID : K1327656015P6736

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for administrasjon og styring i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for administrasjon og styring, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 0, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Brutto inv.utg, styring og kontrollvirksomhet, i % av tot brutto inv.utg., konsern

ID : K1327656502P6856

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for styring og kontrollvirksomhet i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for styring og kontrollvirksomhet, konsern er kontoklasse 0, funksjonene (400, 410), artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (400, 410), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav Brutto inv.utg, administrasjon, i % av tot brutto inv.utg., konsern

ID : K1327656985P6956

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for administrasjon i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for administrasjon, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for administrasjon, konsern er kontoklasse 0, funksjonene (420, 421, 430), artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (420, 421, 430), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle ftjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto inv.utg, videregående opplæring, i % av tot brutto inv.utg., konsern

ID : 1085556002231496

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for videregående opplæring i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for videregående opplæring, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for videregående opplæring, konsern er kontoklasse 0, funksjonene 510 til 590, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene 510 til 590, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle ftjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto inv.utg, tannhelsetjenesten, i % av totale brutto inv.utg., konsern

ID : 1085556081231499

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for tannhelsetjenesten i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for tannhelsetjenesten, konsern er kontoklasse 0, funksjonene 660 og 665, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene 660 og 665, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto inv.utg, sosialtiltak og familievern, i % av tot brt inv.utg., konsern

ID : 1085556158231684

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for sosialtiltak og familievern i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for sosialtiltak og familievern, konsern er kontoklasse 0, funksjonene 680 og 685, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene 680 og 685, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutgifter, barnevern, i % av totale brutto inv.utg., konsern

ID : 1085556211231683

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for barnevern i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for barnevern, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for barnevern, konsern er kontoklasse 0, funksjonene 690 til 695, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene 690 til 695, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutg, fys.planl./kulturminne/natur/nærmiljø, i % av tot brt inv.utg., konsern

ID : 1085556281231856

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø, konsern er kontoklasse 0, funksjonene (715,716,750), artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (715,716,750), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutg, kultur, i % av totale brutto inv.utg., konsern

ID : 1085556370231970

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for kultur i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for kultur, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for kultur, konsern er kontoklasse 0, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (740,760,771,772,775,790), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutg, samferdsel, i % av totale brutto inv.utg., konsern

ID : 1085556428231988

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for samferdsel i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for samferdsel, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for samferdsel, konsern er kontoklasse 0, funksjonene 720 til 734, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene 720 til 734, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutg, næring, i % av totale brutto inv.utg., konsern

ID : 1085556517232079

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for næring i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for næring, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for næring, konsern er kontoklasse 0, funksjonene 700 til 711, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene 700 til 711, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i % av totale brutto inv.utg

ID : K1233932358P21007

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid), konsern er kontoklasse 0, funksjon 465, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon 465, artene ((010..500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjonene(100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjonene (100..799), artene ((010..500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringutg, tjenester utenf ordinært fylkeskomm ansvar, i % av tot brutto inv.utg., konsern

ID : 1086444192165608

Informasjon

Brutto investeringsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde i prosent av totale brutto investeringsutgifter, konsern = (brutto investeringsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern / totale brutto investeringsutgifter, konsern) * 100. 
Teller = brutto investeringsutgifter for tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde, konsern er kontoklasse 0, funksjon 460, artene (010..501, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon 460, artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Nevner = totale brutto investeringsutgifter, konsern er kontoklasse 0, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..501, 690, 790) og kontoklasse 4, alle tjenestefunksjoner (100..799), artene (010..370, 400..470, 490..500, 690, 790, 775, 780, 880, 895, 901). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Tallene omfatter også statlige forsøksordninger.

Brutto driftsutgifter for adm., styring og fellesutgifter i kr. pr. innb, konsern

ID : 1085558682234563

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger = (brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter / antall innbyggere pr. 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter er kontoklasse 1, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790) , og kontoklasse 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = antallet innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern

ID : 1085558879234688

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger, konsern. 
Netto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger, konsern = (netto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = netto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (((010...480)+590)-[(600..895)-728]). 
Nevner = antallet innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern

ID : 1085558952234770

Informasjon

Indikatoren viser lønnsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger. 
Lønnsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger = (lønnsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = lønnsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene ((010..099)-710). 
Nevner = antallet innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

av dette: Lønnsutgifter pr. innb. i kr. ført på funksjon 490, konsern

ID : 1085559028234900

Informasjon

Indikatoren viser lønn som er ført på funksjon 490 i kroner per innbygger. 
Lønnsutgifter for funksjon 490 = (lønnsutgifter for funksjon 490 / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = lønnsutgifter for funksjon 490 er kontoklasse 1 og 3, artene ((010..099)-710). 
Nevner = antallet innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Mva-kompensasjon drift pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern

ID : K1117636916P00018797

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, administrasjon, styring og fellesutgifter = kontoklasse 1 og 3, funksjon 400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490, art 729. 
Nevner = antallet innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Mva-kompensasjon investering pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern

ID : K1117637100P00018808

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, administrasjon, styring og fellesutgifter = kontoklasse 0 og 4, funksjon 400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490, art 729. 
Nevner = antallet innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr., konsern

ID : 1085562400237866

Informasjon

Indikatoren viser de utgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll samt servicefunksjoner knyttet til administrasjon og styring. Utgifter knyttet til premieavvik og øvrige fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. 
Brutto driftsutgifter for administrasjon og styring, i kroner per innbygger = (brutto driftsutgifter for funksjonene 400 Politisk styring, 410 Kontroll og revisjon, 420 Administrasjon, 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 430 Administrasjonslokaler, 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak og 450 Interne servicefunksjoner / antall innbyggere per 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter for administrasjon og styring er kontoklasse 1, funksjonene (400,410,420,421,430,440,450), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjonene (400,410,420,421,430,440,450), artene artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr., konsern

ID : 1085562467238342

Informasjon

Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll samt servicefunksjoner knyttet til administrasjon og styring. Utgifter og inntekter knyttet til premieavvik og øvrige fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. 
Netto driftsutgifter for administrasjon og styring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for funksjonene 400 Politisk styring, 410 Kontroll og revisjon, 420 Administrasjon, 421 Forvaltningsutgifter til eiendomsforvaltningen, 430 Administrasjonslokaler, 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak og 450 Interne servicefunksjoner / antall innbyggere per 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = netto driftsutgifter for administrasjon og styring er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400,410,420,421,430,440,450), artene (((010..480)+590)-[(600..895)]). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern

ID : K1327657937P7204

Informasjon

Indikatoren viser de utgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll samt servicefunksjoner knyttet til administrasjon og styring for fylkeskommunekonsernet. 
Utgifter knyttet til premieavvik og øvrige fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. 
Brutto driftsutgifter for administrasjon og styring, i kroner per innbygger, konsern = (brutto driftsutgifter, konsern for funksjonene 400 Politisk styring, 410 Kontroll og revisjon, 420 Administrasjon, 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 430 Administrasjonslokaler / antall innbyggere per 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter for administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (400,410,420,421,430), artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)], og kontoklasse 3, funksjonene (400,410,420,421,430), artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern

ID : K1327659550P7446

Informasjon

Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll samt servicefunksjoner knyttet til administrasjon og styring for fylkeskommunekonsernet. 
Utgifter og inntekter knyttet til premieavvik og øvrige fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. 
Netto driftsutgifter for administrasjon og styring, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter, konsern for funksjonene 400 Politisk styring, 410 Kontroll og revisjon, 420 Administrasjon, 421 Forvaltningsutgifter til eiendomsforvaltningen, 430 Administrasjonslokaler / antall innbyggere per 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = netto driftsutgifter for administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400,410,420,421,430), artene (((010..480)+590)-[(600..895)-728]). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Lønnsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern

ID : K1327659832P7506

Informasjon

Indikatoren viser lønnsutgifter for administrasjon og styring i kroner per innbygger for fylkeskommunekonsernet. 
Lønnsutgifter for administrasjon og styring i kroner per innbygger, konsern = (lønnsutgifter for administrasjon og, styring, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = lønnsutgifter for administrasjon og, styring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene ((010..099)-710). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 400 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern

ID : 1085563156238782

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter i kroner per innbygger for funksjon 400 Politisk styring. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 400 Politisk styring, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter for funksjon 400 Politisk styring, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 400 Politisk styring, konsern er kontoklasse 1, funksjon 400, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 400, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 410 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern

ID : K1235478118P9453

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 400 Kontroll og revisjoni kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 410 Kontroll og revisjon, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter for funksjon 410 Kontroll og revisjon, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 410, konsern er kontoklasse 1, funksjon 410, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 410, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 420 Administrasjon, i kr. pr innb., konsern

ID : 1085563230238831

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 420 Administrasjon, i kroner per innbygger. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 420, konsern er kontoklasse 1, funksjon 420 Administrasjon, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 420 Administrasjon, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr innb., konsern

ID : K1235479139P9539

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 421 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kroner per innbygger. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 421, konsern er kontoklasse 1, funksjon 421, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 421, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 430 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern

ID : 1085563297238894

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 430 Administrasjonslokaler, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter for funksjon 430 Administrasjonslokaleri kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter for funksjon / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 430, konsern er kontoklasse 1, funksjon 430, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 430, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, i kr. pr. innb., konsern

ID : 1085563342238901

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter for funksjon 440, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 440, konsern er kontoklasse 1, funksjon 440, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 440, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 450 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern

ID : 1085563398238945

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 450 Interne serviceenheter, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 450 Interne serviceenheter, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter for funksjon 450, konsern / antall innbyggere pr. 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 450, konsern er kontoklasse 1, funksjon 450, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 450, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutg. til F 470 og 471 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern

ID : 1085563522239124

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjonene 470 Årets premieavvik og 471 Amortisering av tidligere års premieavvik, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjonene 470 og 471, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter til funksjonene 470 og 471, konsern / antall innbyggere pr. 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjonene 470 og 471, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 470 og 471, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjonene 470 og 471, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutg. til funksjon 472 Pensjon, i kr. pr. innb., konsern

ID : K1421934970P28832

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 472 Pensjon, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter til funksjon 472, konsern / antall innbyggere pr. 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 472, konsern er kontoklasse 1, funksjon 472, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 472, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutg. til funksjon 473 Premiefond, i kr. pr. innb., konsern

ID : K1421935323P28874

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 473 Premiefond, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter til funksjon 473, konsern / antall innbyggere pr. 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 473, konsern er kontoklasse 1, funksjon 473, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 473, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til funksjon 480 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern

ID : 1085563646239185

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 480 Diverse fellesutgifter, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 480, i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter til funksjon 480, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 480, konsern er kontoklasse 1, funksjon 480, artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790) og kontoklasse 3, funksjon 480, artene artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 kan brutto driftsutgifter til diverse fellesutgifter bli lavere p.g.a. endret omfang av funksjon 480. Noen utgifter knyttet til pensjon er skilt ut fra funksjon 480 og til ny funksjon 472. Videre skal bruk av premifond krediteres ny funksjon 473, mot tidligere, funksjon 480. For uendret innbyggertall, vil da indikatoren kunne bli høyere.

Brutto driftsutgifter til funksjon 490 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern

ID : 1085563692239223

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til funksjon 490 Interne serviceenheter, i kroner per innbygger. 
Brutto driftsutgifter til funksjon 490 Interne serviceenheter i kroner per innbygger, konsern = brutto driftsutgifter for funksjon 490, konsern / antall innbyggere pr. 31.12) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = brutto driftsutgifter til funksjon 490, konsern er kontoklasse 1, funksjon 490, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)] og kontoklasse 3, funksjon 490, artene artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

ID : 1085401706239354

Informasjon

Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskommunekonsernet. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern = (langsiktig gjeld, konsern / brutto driftsinntekter, konsern) * 100. 
Teller = langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapitlene (40..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (40..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond. 
Data er hentet fra fylkeskommunens balanseregnskap og balanseregnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), inter(fylkes)kommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), samt lånefond for fylkeskommunene Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo. 
Nevner = totale brutto driftsinntekter, konsern er kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (600..895)-690-790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (600..670, 700..770, 800..877, 890, 375, 380, 475, 480). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
NB! Definisjonen av langsiktig gjeld, konsern er endret til publiseringen 17. mars 2014 for årene f.o.m. 2012 pga inkludering av lånefond i konsernbalansen. Se nærmere forklaring i fotnote.

Fotnote

Langsiktig gjeld skal inneholde pensjonsforpliktelser. Føring av pensjoner er ikke konsistent for alle fylkeskommuner i 2003. Dette medfører at tall for langsiktig gjeld for dette året ikke er direkte sammemlignbare for alle fylkeskommuner. 
Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere. 
Fra og med regnskapsåret 2012 er det innført egne kapitler for konserninterne fordringer og gjeld mellom (fylkes)kommunen, særbedrifter og lånefond. Fra og med publiseringen 17. mars 2014 omfattes også lånefondsbalansene i fylkeskommunekonsernets balansetall for 2012 og fremover. Som en følge av dette er definisjonen for 2012 og fremover endret. 
Definisjon 2012 i publiseringene 15. mars og 15. juni 2013 - det korrigeres for konserninterne transaksjoner mellom (fylkes)kommunen og særbedrifter. Lånefondsbalansene inngår ikke: Langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapittel (41..47), alle sektorer + kontoklasse 5, kapittel ((41..46) - (23)), alle sektorer. 
Definisjon 2012 og fremover fra og med publiseringen 17. mars 2014 - lånefondsbalansene inngår i konsernet. Konserninterne transaksjoner for fordringer og gjeld utelates fra definisjonen: langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapitlene (41..45), alle sektorer + kontoklasse 5, kapitlene (41..46), alle sektorer + kapitlene (41,43,45), alle sektorer i lånefond.

 

Kontakt