343183
343183
friartikkel
2018-03-09T18:17:00.000Z
no

Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg nøkkeltall (F) - Tabell 07147

Publisert:

2.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall

ID: KSK1235655734P19063

Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : KSK1235658943P19731

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 421, 430 og 510 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 421, 430 og 510 artene (010..480)+ 590 - [(600..895)].) Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon drift, fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : K1236619542P32604

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger. Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på fylkeskommunal eiendomsforvaltning i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, fylkeskommunal eiendomsdrift = kontoklasse 1 og 3, funksjon 430,530, art 729. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon investering, fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : K1236619401P32594

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger. Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet på fylkeskommunal eiendomsforvaltning i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, kommunal eiendomsdrift = kontoklasse 0 og 4, funksjon 430,510, art 729. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med 2014 utgår art 728. MVA-kompensasjon knyttet til investering føres nå i investeringsregnskapet (kontoklasse 0 og 4) og art 729 (Kompensasjon for merverdiavgift) mot tidligere føring i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringeregnskapet er frie midler som skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og andre varige driftsmidler og skal ikke lenger henføres til samme funksjon som anskaffelsen. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører at indikatoren prikkes fra og med 2014.

Netto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer (F421) per innbygger , konsern

ID : KSK1235659264P19818

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forvaltning av fylkeskommunale eiendommer, som omfatter funksjon 421 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer / folkemengde i alt) * 1000. Teller: netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 421, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)].) Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1235659691P19908

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 421, 430 og 510 i prosent av samlede netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning / netto driftsutgifter i alt) * 100 Teller = netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 421, 430 og 510, artene (010..480)+ 590 -[(600..895)]. Nevner = netto driftsutgifter i alt er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..790), artene (010..480)+ 590 - [(600..895)]. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : KSK1235660007P19943

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 430 og 510 i prosent av samlede brutto investeringsutgifter. Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, prosent av samlede brutto investeringsutgifter = (Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning / brutto investeringsutgifter i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning er kontoklasse 0, funksjonene (430, 510), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (430, 510), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : KSK1235661914P20032

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) fra bygninger fylkeskommunen eier og leier per innbygger. Det samlede arealet omfatter funksjonene 430 Administrasjonslokaler og 510 Skolelokaler, . Teller = (BTA) fra bygninger fylkeskommunen eier og leier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : KSK1235662206P20073

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) fra bygninger fylkeskommunen eier per innbygger. Det samlede arealet omfatter funksjonene 430 Administrasjonslokaler og 510 Skolelokaler. Teller = (BTA) fra bygninger fylkeskommunen eier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på formålsbyggene fylkeskommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : KSK1235662753P20127

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) fra bygninger fylkeskommunen leier per innbygger. Det samlede arealet omfatter funksjonene 430 Administrasjonslokaler og 510 Skolelokaler. Teller = (BTA) fra bygninger fylkeskommunen leier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern

ID : KSK1235663526P20179

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 421, 430 og 510, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 421, 430 og 510, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger fylkeskommunen eier og leier, funksjonene 421, 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235664290P20262

Informasjon

Indikatoren viser utgifter for fylkeskommunal eiendomsforvaltning til eide bygninger, som omfatter funksjonene 421, 430 og 510, i kroner per kvadratmeter. 
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, eide bygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, eide bygg / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = Utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 421, 430 og 510, artene (010..290)+429+590-(190, 690, 710, 729, 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235664908P20316

Informasjon

Indikatoren viser utgifter for fylkeskommunal eiendomsforvaltning til leide bygninger, som omfatter funksjonene 421, 430 og 510, i kroner per kvadratmeter. 
Utgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, leide bygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, leide bygg / Samlet areal på leide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 421, 430 og 510, art 190. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen leier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Korrigert brutto driftsutgifter til fylkeskommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern

ID : KSK1235665296P20358

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for fylkeskommunal forvaltning av eiendommer, som omfatter funksjon 421, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000. Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 421 artene (010..290)+429+590-(690, 710, 729, 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235665616P20394

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for eiendomsforvaltningen, som omfatter funksjonene 430 og 510 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, fylkeskommunal forvaltning av eiendommer / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 430 og 510, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til driftsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235665938P20430

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for eiendomsforvaltningen, som omfatter funksjonene 430 og 510 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, driftsaktiviteter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 430 og 510, artene (010..290, 429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : K1399981772P17013

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for eiendomsforvaltningen, som omfatter funksjonene 430 og 510 i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 430 og 510, artene (075 + 260). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjonene 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle fylkeskommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom fylkeskommuner.

Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235666223P20464

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 430 og 510, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 430 og 510, artene 180..184. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen (eier og leier), funksjon 430 og 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern

ID : KSK1235666457P20536

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 430 og 510 i prosent av de totale brutto investeringsutgiftene.. Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, i kroner pr. innbygger = (Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning / Brutto investeringsutgifter, i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning er kontoklasse 0, funksjonene (430, 510), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (430, 510), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Nevner = brutto investeringsutgifter for fylkeskommunen samlet er kontoklasse 0 og 4, alle tjenestefunksjoner (400..790), artene ((010..500)- 690- 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning, konsern

ID : KSK1235666766P20602

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning / Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1, funksjonene 430 og 510, art 180. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjonene 430 og 510, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, funksjonene 430 og 510, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235720577P21819

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til administrasjonslokaler, som omfatter funksjonene 430 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 430, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)].) Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235721378P21968

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjon 430 i prosent av samlede brutto investeringsutgifter. Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, i prosent av samlede brutto investeringsutgifter = (Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler / brutto investeringsutgifter i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler er kontoklasse 0, funksjon (430), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (430), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : K1267002890P22120

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger. Teller = (BTA) fra bygninger fylkeskommunen eier og leier, funksjon 430. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og KOSTRA-skjema 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235725751P22524

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 430, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler / Samlet areal på administrasjonslokaler) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 430, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 430. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235726468P22659

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 430, i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 430, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 430. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235726678P22729

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 430 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, driftsaktiviteter, administrasjonslokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = Utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 430, artene (010..290, 429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger fylkeskommunen eier, funksjon 430. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : K1399983010P17100

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 430, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 430, artene (075 + 260). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 430. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle fylkeskommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom fylkeskommuner.

Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern

ID : KSK1235727554P22925

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 430, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, administrasjonslokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for administrasjonslokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 430, art 180. Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen (eier og leier), funksjon 430.

Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, konsern

ID : KSK1235727865P22971

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for administrasjonslokaler / Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 430, art 180. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 430, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, funksjon 430, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235729358P23174

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolelokaler, som omfatter funksjonene 510 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, skolelokaler / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 510, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)].) Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235729589P23229

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjon 510 i prosent av samlede brutto investeringsutgifter. Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, i prosent av samlede brutto investeringsutgifter = (Brutto investeringsutgifter, skolelokaler / brutto investeringsutgifter i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til skolelokaler er kontoklasse 0, funksjon (510), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (510), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 16-18 år, konsern

ID : KSK1235729847P23293

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 16-18 år. Teller = (BTA) fra bygninger fylkeskommunen og FKF eier og leier, funksjon 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF). Nevner = Antall innbyggere 16-18 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235730428P23406

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 430, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler / Samlet areal på skolelokaler) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 510, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjonene 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235735019P24044

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for skolelokaler, som omfatter funksjon 510, i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler, i kroner pr. kvm. = (utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 510, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjon 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235735350P24094

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for skolelokaler, som omfatter funksjon 510 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 510, artene (010..290, 429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (692 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjon 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : K1399983991P17292

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for skolelokaler, som omfatter funksjon 510, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 510, artene (075 + 260). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjon 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle fylkeskommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom fylkeskommuner.

Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235735607P24152

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for skolelokaler, som omfatter funksjon 510, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, skolelokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for skolelokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 510, art 180. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen (eier og leier), funksjon 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF).

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern

ID : KSK1235735764P24194

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på skolelokaler i kvadratmeter per elev. Teller = (BTA) fra bygninger fylkeskommunen og FKF eier og leier, funksjon 510. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF). Nevner = Antall elever i fylkeskommunale videregående skoler.

Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler, konsern

ID : KSK1235736337P24248

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for skolelokaler / Brutto driftsutgifter, skolelokaler) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 510, art 180. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjonen 510, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, funksjon 510, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

 

Kontakt