343179
343179
friartikkel
2018-03-09T17:57:00.000Z
no

Brann- og ulykkesvern nøkkeltall (K) - Tabell 06491

Publisert:

P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - nøkkeltall

ID: K1179481893P00014232

Antall A-objekter

ID : 95194188017206

Informasjon

Antall A-objekter (bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv)

Antall piper pr. innbygger

ID : 95194188017205

Informasjon

Antall piper / antall innbyggere pr. 31.12.2005

Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)

ID : 1046947255181040

Informasjon

Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. Satsen er oppgitt for år n+1, dvs at for år 2017 er det satsen per 1 januar 2018 som vises. Feiegebyret er oppgitt uten merverdiavgift, tilsynsgebyret er ikke mva-pliktig. 
I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp. 

Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger , kroner

ID : 95194188017204

Informasjon

Anslått erstatning til bygningsbranner / antall innbyggere. 
Teller: Data fra Finansnæringens Hovedorganisasjon. Nevner: Nevner = Folkemengde i alt pr. 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern

ID : K1212419522P05707

Informasjon

(Netto driftsutgifter til funksjon 338 / antall innbyggere pr. 31.12.)*1000 - Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjon (338), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til funksjon 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern

ID : K1179829518P00008568

Informasjon

Netto driftsutgifter til funksjon 338 / netto driftsutgifter til funksjon 338 + 339 
Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjon (338), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). 
Nevner = kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338 og 339), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere

ID : 1011878506362643

Informasjon

Antall årsverk knyttet til funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker per innbyggere pr. 31.12*1000 Det er utregnet en felles dekningsgrad for alle grupper av kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid.

Andel A-objekter som har fått tilsyn

ID : 95194188017200

Informasjon

Antall A-objekter som har fått tilsyn i løpet av året/ antall A-objekter totalt(bygninger til opphold for et større antall mennesker hvor brann kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv)

Andel piper feiet

ID : 95194188017198

Informasjon

Antall piper feiet / antall piper totalt

Andel personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte brannobjekter

ID : K1203513390P00017298

Informasjon

Andel personer som fører tilsyn med særskilte brannobjekter med kompetanse. Antall personer som fører tilsyn med særskilte brannobjekter med kompetanse/Antall personer som fører tilsyn med særskilte brannobjekter.

Årsverk av feier pr. 1000 innbyggere funksjon 338

ID : 1012564076372308

Informasjon

(Antall årsverk feiere knyttet til funksjon 338 per innbygger pr. 31.12.)*1000 Det er utregnet felles dekningsgrad for alle grupper av kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid.

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere

ID : 95194188017194

Informasjon

(Antall bygningsbranner i løpet av året/ antall innbyggere pr. 31.12)*1000. Kilde: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Registrert etter kommunen der brannen fant sted.

Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere

ID : 95194188017193

Informasjon

(Antall utrykninger til branner og andre utrykninger (ikke ambulanseoppdrag, trygghetsalarm og annen assistanse) per innbygger pr. 31.12.)*1000 Kilde: Kvartalsrapport om utrykninger og oppdrag. Hovedregel: Registrering på utrykningskommune, og ikke på uhellskommune. Noen samarbeidende kommuner sender likevel èn rapport pr. kommune. Det er i år utarbeidet felles tall for samarbeidende kommuner.

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern

ID : K1179830310P00008730

Informasjon

(Netto driftsutgifter til funksjon 339 / antall innbyggere pr. 31.12.)*1000 - Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjon (339), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, konsern

ID : K1179830388P00008742

Informasjon

(Netto driftsutgifter til funksjon 338+339/antall innbyggere pr. 31.12.) - Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338, 339), artene (((010..480)+590) + ((600..895)-728)). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon drift, brann- og ulykkesvern, pr. innbygger (kroner), konsern

ID : K1179830636P00008773

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i kommunekonsernets driftsregnskap i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på brann- og ulykkesvern i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, brann- og ulykkesvern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, brann- og ulykkesvern = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 338,339, art 729. 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon investering, brann- og ulykkesvern, pr. innbygger (kroner), konsern

ID : K1179830762P00008785

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, i kroner per innbygger. 
Definisjon til og med regnskapsåret 2013: Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til brann- og ulykkesvern i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, brann- og ulykkesvern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, brann- og ulykkesvern = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 338,339, art 728. 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS), og fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet regnskapsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal brukes til felles finansiering av investeringsporteføljen. Dette medfører at kompensasjonen regnskapsføres samlet på en finansieringsfunksjon (F850 for 2014, F841 for senere år). Derfor kan vi ikke publisere tall for MVA-kompensasjon i investeringsregnskapet på tjenesteområdene fra og med regnskapsåret 2014.

Årsverk til funksjon 339 pr. 1000 innbyggere

ID : 95194188017188

Informasjon

Antall årsverk knyttet til funksjon 339 per innbygger 31.12.*1000 (Det er utregnet felles dekningsgrad for alle grupper av kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid.)

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere

ID : 1013172116104329

Informasjon

Antall årsverk til funksjon 338 (Forebygging av branner og andre ulykker) og funksjon 339 (Beredskap mot branner og andre ulykker) pr. 1000 innbyggere 31/12.

Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere

ID : K1172667729P00006121

Informasjon

Forklaring: (Antall boligbranner i løpet av året/ antall innbyggere pr. 31.12)*1000. Kilde: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Registrert etter kommunen der brannen fant sted.

 

Kontakt