343178
343178
friartikkel
2018-03-09T17:49:00.000Z
no

Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft nøkkeltall (K) - Tabell 07802

Publisert:

O1. Konsern - Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall

ID: KS1012901161263736

Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kr), konsern

ID : K1425569185P2393

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter inkl avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i forhold til andre tjenesteområder. 
Netto driftsutgifter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern = (Netto driftsutgifter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern / samlede netto driftsutgifter, konsern)* 100. 
Teller = Netto driftsutgifter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329) artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Nevner = Samlede netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..393), artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

MVA-kompensasjon drift, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, pr. innb. (kroner), konsern

ID : KSK1112277714P00012698

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskrafti kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i kroner per innbygger, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern) / innbyggere per 31.12)*1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern = kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329) art 729. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon investering, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, pr. innb. (kroner), konsern

ID : KSK1112277833P00012709

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i kroner per innbygger, konsern. 
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i kroner per innbygger, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern = kontoklasse 0 og 4, funksjonene (320,321,325,329) art 729. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98326282010737

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter inkl avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i forhold til andre tjenesteområder. 
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern = (Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern / samlede netto driftsutgifter, konsern)* 100. 
Teller = Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 325, artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Nevner = Samlede netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..393), artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : K1425566825P32238

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter inkl avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til kommunal næringsvirksomhet i forhold til andre tjenesteområder. 
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern = (Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern / samlede netto driftsutgifter, konsern)* 100. 
Teller = Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 320, artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Nevner = Samlede netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..393), artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : K1425567091P32295

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter inkl avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i forhold til andre tjenesteområder. 
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern = (Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern / samlede netto driftsutgifter, konsern)* 100. 
Teller = Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 329, artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Nevner = Samlede netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..393), artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : K1425567799P32427

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter inkl avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i forhold til andre tjenesteområder. 
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern = (Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg, konsern / samlede netto driftsutgifter, konsern)* 100. 
Teller = Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter, og annen kraft for videresalg, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 321, artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Nevner = Samlede netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..393), artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Nto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr)., konsern

ID : K1425568141P504

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkl. avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til tilrettelegging og bistand for næringslivet . 
Netto driftsutgifter tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern / Folkemengde i alt)*1000. 
Teller = Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet er kontoklasse 1 og 3, funksjon 325, artene [(010..480)+590-(600..895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS),i 1000 kroner. 
Nevner = Folkemengde i alt per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Nto driftutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr)., konsern

ID : K1425568594P2194

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkl. avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til kommunal næringsvirksomhet. 
Netto driftsutgifter kommunal næringsvirksomhet pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern / Folkemengde i alt)*1000. 
Teller = Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet er kontoklasse 1 og 3, funksjon 320, artene [(010..480)+590-(600..895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS),i 1000 kroner. 
Nevner = Folkemengde i alt per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr)., konsern

ID : K1425568356P2153

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkl. avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling. 
Netto driftsutgifter landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern / Folkemengde i alt)*1000. 
Teller = Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling er kontoklasse 1 og 3, funksjon 329, artene [(010..480)+590-(600..895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS),i 1000 kroner. 
Nevner = Folkemengde i alt per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr)., konsern

ID : K1425567948P32479

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkl. avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg. 
Netto driftsutgifter konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern / Folkemengde i alt)*1000. 
Teller = Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg er kontoklasse 1 og 3, funksjon 321, artene [(010..480)+590-(600..895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS),i 1000 kroner. 
Nevner = Folkemengde i alt per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Bto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb., konsern

ID : KS98326325411176

Informasjon

Indikatoren omfatter kommunekonsernets samlede investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. innen tilrettelegging og bistand for næringslivet. 
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innbygger, konsern = (Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern / Folkemengde i alt)* 1000. 
Teller= Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern er kontoklasse 0, funksjon 325, artene [(010..501)-(690,790)] og kontoklasse 4, funksjon 325, artene [((010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895,901)]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Bto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb., konsern

ID : KS1015357041166280

Informasjon

Indikatoren omfatter kommunekonsernets samlede investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. innen kommunal næringsvirksomhet. 
Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet pr. innbygger, konsern = (Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern / Folkemengde i alt)*1000 
Teller= Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern er kontoklasse 0, funksjon 320, artene [(010..501)-(690,790)] og kontoklasse 4, funksjon 320, artene ((( 010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895,901)). Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Bto investeringsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb., konsern

ID : KSK1233907130P19316

Informasjon

Indikatoren omfatter kommunekonsernets samlede investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. innen landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling. 
Brutto investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innbygger, konsern = (Brutto investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern / Folkemengde i alt)*1000. 
Teller= Brutto investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern er kontoklasse 0, funksjon 329, artene [(010..501)-(690,790)] og kontoklasse 4, funksjon 329, artene [((010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895,901)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Bto investeringsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb., konsern

ID : K1425566134P31894

Informasjon

Indikatoren omfatter kommunekonsernets samlede investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. innen konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg. 
Brutto investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern = (Brutto investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern / Folkemengde i alt)* 1000. 
Teller= Brutto investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern er kontoklasse 0, funksjon 321, artene [(010..501)-(690,790)] og kontoklasse 4, funksjon 321, artene [((010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895,901)]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

 

Kontakt