343177
343177
friartikkel
2018-03-09T17:47:00.000Z
no

Bolig nøkkeltall (K) - Tabell 06493

Publisert:

N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall

ID: K1179481761P00014222

Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner, konsern

ID : K1179762623P00004792

Informasjon

Indikatoren, som i 2002 består av nye regnskapsfunksjoner, viser driftskostnadene til boligformål målt i kroner pr innbygger etter at egenbetaling og øremerkete tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten, og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter. 
Netto driftsutgifter bolig, pr innbygger= (Netto driftsutgifter bolig(funksjon 265,283,315), konsern /Innbyggere i alt)*1000 
Regnskapsfunksjonene er nye i 2002, men samlet sett er det fremdeles mulig å sammenligne med boligfunksjonene fra 2001 (262, 282 og 310). For slik å kunne se evt utvikling over tid. (Det er ikke mulig å sammenligne enkelt indikatorer.) 
Teller= Netto driftsutgifter, kontoklasse 1 og 3, artene(010..480)+art590-artene(600..895)+art728. Funksjon 265,283,315. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner= Antall innbyggere totalt i kommunen pr 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
(265 Kommunalt disponerte boliger, 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig og 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak)

MVA-kompensasjon drift, bolig, pr. innbygger (kroner), konsern

ID : K1179762890P00004808

MVA-kompensasjon investering, bolig, pr. innbygger (kroner), konsern

ID : K1179763588P00004857

Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : K1179763756P00004866

Informasjon

Indikatoren viser driftskostnadene til boligformål i prosent av kommunens totale driftskostnader. 
Netto driftsutgifter bolig i prosent av netto driftsutgifter i alt=(Netto driftsutgifter til funksjon 265, 283, 315, konsern/ Netto driftsutgifter i alt, konsern)* 100. 
Regnskapsfunksjonene er nye i 2002, men samlet sett er det fremdeles mulig å sammenligne med boligfunksjonene fra 2001 (262, 282 og 310). For slik å kunne se evt utvikling over tid. (Det er ikke mulig å sammenligne enkelt indikatorer.) 
Teller= Netto driftsutgifter, kontoklasse 1 og 3, artene(010..480)+ art590-artene(600..895)+art728.Funksjon 265, 283, 315. 
Nevner= Netto driftsutgifter,kontoklasse 1 og 3, artene(010..480)+ art590-(artene(600..895)+art728. Alle tjenestefunksjoner. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
(Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger, 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig og 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak)

Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner, konsern

ID : K1179763909P00004879

Informasjon

Indikatoren viser de samlede investeringsutgiftene til boligformål per innbygger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. for boligområdet. 
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner=(Brutto investeringsutgifter til bolig, konsern / innbygger i alt)*1000 
Regnskapsfunksjonene er nye i 2002, men samlet sett er det fremdeles mulig å sammenligne med boligfunksjonene fra 2001 (262, 282 og 310). For slik å kunne se evt utvikling over tid. (Det er ikke mulig å sammenligne enkelt indikatorer.) 
Teller = brutto investeringsutgifter for boligformål er kontoklasse 0, funksjonene (265,283,315), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (265,283,315), artene ((010..500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895).Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere

ID : 1014027121342234

Informasjon

Indikatoren viser antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere. Antall kommunale boliger per 1000 innbyggere=(totalt antall kommunalt disponerte boliger / innbyggere i alt) * 1000 
Teller= totalt antall kommunalt disponerte boliger per 31.12. Data hentet fra skjema 13, punkt 2. Nevner= antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger

ID : 1013075028170930

Informasjon

Indikatoren viser andel kommunalt eide boliger av det totale antall kommunalt disponerte boliger i kommunen ved utgangen av året. Andel kommunalt eide boliger av totalt antall kommunalt disponerte boliger= (Kommunalt eide boliger / alle kommunalt disponerte boliger) * 100 
Teller: antall kommunalt eide boliger per 31.12, hentet fra skjema 13, punkt 2 Nevner: totalt antall kommunalt disponerte boliger per 31.12, hentet fra skjema 13, punkt 2

Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere

ID : K1140693604P00010715

Informasjon

Indikatoren viser andelen kommunalt disponerte boliger som er slik at en rullestolbruker på egen hånd kan komme seg fram til boligen, inn i boligen og ha tilgang til nødvendige rom inne i boligen. Teller=antall kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelig for rullestolbrukere. Nevner=antall kommunalt disponerte boliger i alt. Brøken er multiplisert med 100 for å få tall i prosent. Data er hentet fra skjema 13.

Fotnote

Indikatoren vil bare til en viss grad være sammenlignbar med tidligere publisert indikator "Andel kommunalt disponerte boliger som er tilrettelagt for rullestolbrukere". Fra og med 2009 er begrepet "tilgjengelig" benyttet i stedet for "tilrettelagt" ved innsamling av data. Det er også tidsseriebrudd fra 2005 til 2006 for denne indikatoren på grunn av definisjonsendringer.

Korrigerte brutto driftsutgifter per eid bolig, konsern

ID : K1179765086P00005069

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene til kommunalt eide boliger inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter(internkjøp) mv. Korrigerte brutto driftsutgifter viser dermed enhetskostnadene per eid bolig for kommunen. 
Korrigerte brutto driftsutgifter per bolig=(Korrigerte driftsutgifter til funksjonen 265, konsern / antall kommunalt eide boliger per 31.12) * 1000 
Teller= Korrigerte brutto driftsutgifter,kontoklasse 1 og 3, artene(010..290)+art429+art590-artene(690,710,729,790), funksjonen 265. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Antall kommunalt eide boliger, skjema 13 punkt 2. Teller multiplisert med 1000 gir indikator i kroner.

Korrigerte brutto driftsutgifter ekskl leie av privateide boliger, per eid bolig, konsern

ID : K1326716877P3458

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene til kommunalt eide boliger eksl leie av privateide boliger ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger, korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Korrigerte brutto driftsutgifter ekskl leie av privateide boliger viser dermed kommunens enhetskostnad per kommunalt eide bolig. Kommunens utgifter til leie av privateide boliger (art 190) er ikke tatt med i beregningen da dette ikke er å anse som utgifter til den kommunale egenproduksjonen. 
Korrigerte brutto driftsutgifter ekskl leie av privateide boliger, per kommunalt eide bolig=(Korrigerte driftsutgifter ekskl leie av privateide boliger, til funksjon 265 Kommunalt eide boliger / (antall kommunalt eide boliger per 31.12) * 1000 
Teller= Korrigerte brutto driftsutgifter,eksl leie av privateide boliger er kontoklasse 1, artene [(010..185)+(195..290)+(429,590) - artene (690,710,729,790), funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1000 kroner. Nevner= Antall kommunalt eide boliger, skjema 13 punkt 2. Teller multiplisert med 1000 gir indikator i kroner.

Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig, konsern

ID : K1179765785P00005114

Informasjon

Indikatoren, som er ny i 2002, viser de samlede driftsutgiftene for kommunalt disponerte boliger inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene per disponert bolig for kommunen. Benyttes i tillegg til korrigerte brutto driftsutgifter pr. bolig pga. av organiseringen av tjenesten. En del kommuner har opprettet kommunale boligforetak og boligstiftelser. 
Teller = brutto driftsutgifter for kommunalt disponert boliger er kontoklasse 1, funksjon (265), artene (010..480, 590, 690, 710, 729, 790), og kontoklasse 3, funksjon (265), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Antall kommunalt disponerte boliger. Data fra skjema 13 "Kommunalt disponerte boliger - 2002". 
Teller er multiplisert med 1000 gir indikator i kroner.

Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig, konsern

ID : K1179766138P00005143

Informasjon

Indikatoren viser lønnsutgifter per eid kommunal bolig, for funksjon 265 "Kommunalt disponerte boliger". 
Teller= Lønnsutgifter til kommunalt disponerte boliger, kontoklasse 1 og 3, funksjon 265, artene(010..099)-art710. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner= Antall kommunalt eide boliger totalt. Data hentet fra skjema 13, punkt 2. 
Teller multiplisert med 1000 gir indikator i kroner.

Antall søknader i alt per 1000 innbyggere

ID : K1263819650P14670

Informasjon

Antall søknader om kommunal bolig mottatt i løpet av året, per 1000 innbyggere 
Antall søknader i alt, per 1000 innbyggere = antall mottatte søknader om kommunal bolig i løpet av året / antall innbyggere totalt i kommunen, per 31.12. * 1000 
Teller= Antall mottatte søknader om kommunal bolig i løpet av året. Data hentet fra skjema 13. Nevner= Innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Antall søknader mottatt siste år er ikke direkte sammenlignbart med det tidligere publiserte tallet "Registrerte søknader om kommunal bolig". I begrepet "mottatt" ligger det at også søknader som ikke tilfredsstiller visse minstekrav for å få kommunal bolig, skal telles. Slike søknader blir ikke alltid registrert som søknad om kommunal bolig, og antall søknader mottatt kan derfor bli et annet enn antall registrerte søknader.

Antall søknader per 1000 innbyggere

ID : 1013622311408621

Informasjon

Antall søknader om kommunal bolig mottatt i løpet av året, per 1000 innbyggere 
Antall søknader i alt, per 1000 innbyggere = antall mottatte søknader om kommunal bolig i løpet av året / antall innbyggere totalt i kommunen, per 31.12. * 1000 
Teller= Antall mottatte søknader om kommunal bolig i løpet av året. Data hentet fra skjema 13. Nevner= Innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Antall søknader mottatt siste år er ikke direkte sammenlignbart med det tidligere publiserte tallet "Registrerte søknader om kommunal bolig". I begrepet "mottatt" ligger det at også søknader som ikke tilfredsstiller visse minstekrav for å få kommunal bolig, skal telles. Slike søknader blir ikke alltid registrert som søknad om kommunal bolig, og antall søknader mottatt kan derfor bli et annet enn antall registrerte søknader.

Antall nye søknader per 1000 innbyggere

ID : K1263820362P14772

Informasjon

Nye søknader er søknader fra husstander som ikke bodde i en kommunal utleiebolig på søknadstidspunktet. 
Antall nye søknader per 1000 innbyggere = antall mottatte nye søknader om kommunal bolig i løpet av året / antall innbyggere totalt i kommunen, per 31.12. * 1000 
Teller= Antall mottatte nye søknader om kommunal bolig i løpet av året. Data hentet fra skjema 13. Nevner= Innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andelen nye søknader

ID : K1263820800P14809

Informasjon

Indikatoren viser andelen av de søknadene som er mottatt i løpet av året, som er fra husstander som ikke bodde i en kommunal utleiebolig på søknadstidspunktet. Søknader fra disse husstandene kaller vi for "nye søknader". Dette til forskjell fra husstander som allerede bor i en kommunal utleiebolig, og som søknader om bytte av kommunal bolig eller om forlengelse/fornyelse av eksisterende husleiekontrakt i en kommunal bolig. 
Teller=antall nye søknader mottatt siste år. Nevner=antall søknader i alt mottatt i løpet av året. Brøken er multiplisert med 100 for å få tall i prosent. Data er hentet fra skjema 13.

Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig

ID : 1013530238483726

Informasjon

Indikatoren viser andel søkere som har fått avslag på søknaden om kommunal bolig i løpet av året. Andel søkere som har fått avslag= (antall avslag på søknad / alle mottatte søknader) * 100 
Teller = antall avsalg i løpet av året. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall mottatte søknader i løpet av året. Data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall søknader mottatt siste år er ikke direkte sammenlignbart med det tidligere publiserte tallet "Registrerte søknader om kommunal bolig". I begrepet "mottatt" ligger det at også søknader som ikke tilfredsstiller visse minstekrav for å få kommunal bolig, skal telles. Slike søknader blir ikke alltid registrert som søknad om kommunal bolig, og antall søknader mottatt kan derfor bli et annet enn antall registrerte søknader.

Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig

ID : K1263889761P16653

Informasjon

Indikatoren viser andel nye søkere som har fått avslag på søknaden om kommunal bolig i løpet av året. Nye søkere er husstander som ikke bodde i en kommunalt disponert utleiebolig på søknadsstidspunktet. Dette for å skille nye søknader fra søknader om bytte av kommunal bolig eller søknad om forlengelse/fornyelse av eksisterende husleiekontrakt i en kommunal bolig. 
Andel nye søkere som har fått avslag= (antall avslag på nye søknader / alle mottatte nye søknader) * 100 
Teller = antall avsalg på nye søknader i løpet av året. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall mottatte nye søknader i løpet av året. Data hentet fra skjema 13.

Andel husstander tildelt bolig av antall søknader på bolig

ID : 1013533846171565

Informasjon

Indikatoren viser andel husstander som er tildelte bolig av antall husstander som søkte på kommunal bolig i løpet av året. Andel tildelte boliger av antall søknader= (antall tildelte boliger / antall mottatte søknader om bolig) * 100. 
Teller= antall husstander som er tildelt bolig i løpet av året, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall mottatte søknader om bolig, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall søknader mottatt siste år er ikke direkte sammenlignbart med det tidligere publiserte tallet "Registrerte søknader om kommunal bolig". I begrepet "mottatt" ligger det at også søknader som ikke tilfredsstiller visse minstekrav for å få kommunal bolig, skal telles. Slike søknader blir ikke alltid registrert som søknad om kommunal bolig, og antall søknader mottatt kan derfor bli et annet enn antall registrerte søknader.

Andel nyinnflyttede husstander av antall nye søknader

ID : K1263903673P17612

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander som er tildelte bolig av antall nye husstander som søkte på kommunal bolig i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander av antall nye søknader= (antall nyinnflyttede husstander / antall mottatte nye søknader om bolig) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall mottatte nye søknader om bolig, data hentet fra skjema 13. 
Begrepene nyinnflyttede husstander og nye søknader benyttes om boligtildeling og søknader fra husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet eller ønsker å bytte kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt eller ønsker å forlenge leiekontrakten, i nåværende kommunale bolig.

Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt bolig

ID : K1263904521P17644

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander som er tildelte bolig av alle husstander som er tildelt bolig i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander tildelt bolig= (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året / antall husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt, data hentet fra skjema 13. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året.

Andel nyinnflyttede flyktninger

ID : K1264425091P13474

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede flyktninger av alle nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. 
Andel nyinnflyttede flyktninger av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig= (antall nyinnflyttede flyktninger i løpet av året / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede flyktninger som er tildelt bolig i løpet av året, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Andel nyinnflyttede flyktninger vil ikke være sammenlignbart med andelen tildelte boliger til 1. og 2. gangs flyktninger som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle flyktninger som er tildelt bolig i løpet av året, også flyktninger som byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare flyktninger som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nyinnflyttet" i denne sammenheng.

Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig

ID : K1264425846P13610

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med behov for en tilrettelagte bolig (for eksempel eldre, utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede) i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. 
Andel nyinnflyttede husstander med behov for en tilrettelagte bolig i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med behov for tilrettelagt bolig / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med behov for tilrettelagt bolig, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt, data hentet fra skjema 13.

Andel nyinnflyttede med psykiske lidelser

ID : K1264497590P15468

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. 
Andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Andelen nyinnflyttede med psykiske lidelser vil ikke være sammenlignbart med andelen tildelte boliger til personer med psykiske lidelser som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle som er tildelt bolig i løpet av året, med begrunnelse i psykisk lidelse, også de som byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare de med en psykisk lidelse som har fått kommunal bolig i løpet av året og som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nyinnflyttet" i denne sammenheng.

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere

ID : K1264498601P15572

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. 
Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere vil ikke være sammenlignbart med andel tildelte boliger til personer som er rusmiddelmisbrukere som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle som er tildelt bolig i løpet av året, med begrunnelse at de er rusmiddelmisbrukere, også de som byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare rusmiddelmisbrukere som har fått kommunal bolig i løpet av året og som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nyinnflyttet" i denne sammenheng.

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser

ID : K1264500142P15948

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere og i tillegg har en psykisk lidelse, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. 
Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere med psykiske lidelser/ antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Andelen nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser vil ikke være sammenlignbart med andelen tildelte boliger til personer som er rusmiddelmisbrukere og har en psykisk lidelse, som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle som er tildelt bolig i løpet av året, med begrunnelse at de er rusmiddelmisbrukere, også de som byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare rusmiddelmisbrukere som har fått kommunal bolig i løpet av året og som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nyinnflyttet" i denne sammenheng.

Andel nyinnflyttede med andre problemer

ID : K1264501112P16227

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med andre problemer som kvalifiserer for behovsprøvd bolig, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. 
Andel nyinnflyttede husstander med andre problemer som kvalifiserer for behovsprøvd bolig, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med andre problemer som kvalifiserer for behovsprøvd bolig/ antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med andre problemer som kvalifiserer for behovsprøvd bolig. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.

Andel nyinnflyttede uten behovsprøving

ID : K1264501854P16342

Informasjon

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig uten behovsprøving (for eksempel kommunalt ansatte som har fått tjenestebolig), i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. 
Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. 
Andel nyinnflyttede husstander uten behovsprøving, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, som er tildelt bolig uten behovsprøving/ antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. 
Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, som er tildelt bolig uten behovsprøving. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Andelen nyinnflyttede husstander uten behovsprøving vil ikke være sammenlignbart med andelen tildelte boliger til personer uten behovsprøving, som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle som er tildelt bolig i løpet av året, uten behovsprøving, også de som byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare husstander som har fått kommunal bolig i løpet av året uten behovsprøving, og som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nyinnflyttet" i denne sammenheng.

Andel flyktninger på venteliste

ID : K1269950228P714

Informasjon

Indikatoren viser andel flyktninger på venteliste av alle nye husstander på venteliste. 
Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. 
Andel flyktninger på venteliste av alle nye husstander på venteliste= (antall flyktninger på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. 
Teller= antall flyktninger på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig, deriblant flyktninger på venteliste, vil ikke være sammenlignbart med antall husstander på venteliste som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle husstander på venteliste, også husstander som venter på å få byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nye husstander" i denne sammenheng.

Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste

ID : K1269951473P785

Informasjon

Indikatoren viser andel husstander med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. 
Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. 
Andel husstander med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall husstander med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. 
Teller= antall husstander med behov for tilrettelagt bolig, på ventelsite, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig, deriblant husstander med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste, vil ikke være sammenlignbart med antall husstander på venteliste som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle husstander på venteliste, også husstander som venter på å få byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nye husstander" i denne sammenheng.

Andel med psykiske lidelser, på venteliste

ID : K1269952268P843

Informasjon

Indikatoren viser andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. 
Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. 
Andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med psykiske lidelser, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. 
Teller= antall med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig, deriblant husstander med personer med psykiske lidelser, på venteliste, vil ikke være sammenlignbart med antall husstander på venteliste som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle husstander på venteliste, også husstander som venter på å få byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nye husstander" i denne sammenheng.

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste

ID : K1269952749P893

Informasjon

Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste. 
Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. 
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. 
Teller= antall rusmiddelmisbrukere på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig, deriblant rusmiddelmisbrukere på venteliste, vil ikke være sammenlignbart med antall husstander på venteliste som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle husstander på venteliste, også husstander som venter på å få byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nye husstander" i denne sammenheng.

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste

ID : K1269953107P931

Informasjon

Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. 
Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. 
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser,på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. 
Teller= antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig, deriblant rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, vil ikke være sammenlignbart med antall husstander på venteliste som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle husstander på venteliste, også husstander som venter på å få byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nye husstander" i denne sammenheng.

Andel med andre problemer, på venteliste

ID : K1269953536P979

Informasjon

Indikatoren viser andel med andre problemer, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. 
Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. 
Andel med andre problemer, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med andre problemer, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. 
Teller= antall med andre problemer, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig, deriblant husstander med andre problemer, på venteliste, vil ikke være sammenlignbart med antall husstander på venteliste som er publisert fram til og med 2008. Tallene fram til og med 2008 omfatter alle husstander på venteliste, også husstander som venter på å få byttet til en annen kommunal bolig. Tallene fra og med 2009 omfatter bare husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Det er det som ligger i begrepet "nye husstander" i denne sammenheng.

Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd

ID : K1269944925P327

Informasjon

Indikatoren viser andelen husstander som har vært i et midlertidig botilbud i 0-3 måneder i løpet av rapporteringsåret, av totalt antall husstander som har benyttet seg av et midlertidig botilbud i løpet av året. 
Andelen husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3=((antall husstander i midlertidig botilbud i alt - antall husstander i midlertidige botilbud utover 3 måneder i løpet av året/antall husstander i midlertidige botilbud i alt) * 100 Data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Indikatoren vil ikke være direkte sammenlignbar med tidligere (til og med 2008) publisert indikator for antall opphold i midlertidig botilbud med varighet 0-3 måneder. Fra og med 2009 måles andel husstander i midlertidig botilbud i 0-3 mnd. En lavere andel husstander i midlertidig botilbud i 0-3 mnd enn andel opphold i midlertidgi botilbud i 0-3 mnd indikerer nødvendig vis ikke at lengden av oppholdene har økt. Dette fordi en husstand som har mer enn ett opphold ofte vil ha flere, forholdsvis korte opphold. Er dette tilfellet, vil andelen opphold med varighet 0-3 måneder være større enn andel husstander som er i midlertidig botilbud i 0-3 mnd.

Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet utover 3 mnd

ID : K1265632555P16039

Informasjon

Indikatoren viser andelen husstander som har vært i et midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i løpet av rapporteringsåret, av totalt antall husstander som har benyttet seg av et midlertidig botilbud i løpet av året. 
Andelen husstander i midlertidig botilbud med varighet utover 3 mnd=(antall husstander i midlertidige botilbud utover 3 måneder i løpet av året/antall husstander i midlertidige botilbud i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.

Andel husstander med barn midlertidige botilbud

ID : K1265633635P16104

Informasjon

Indikatoren viser andelen husstander med barn under 18 år boende i det midlertidige botilbudet, av totalt antall husstander som har benyttet seg av et midlertidig botilbud i løpet av året. 
Andelen husstander med barn i midlertidig botilbud=(antall husstander med barn i midlertidige botilbud i løpet av året/antall husstander i midlertidige botilbud i alt, i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.

Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd

ID : K1265634060P16127

Informasjon

Indikatoren viser andelen husstander med barn under 18 år boende i det midlertidige botilbudet i mer enn 3 mnd , av totalt antall husstander med barn i midlertidige botilbud i løpet av året. 
Andelen husstander med barn i midlertidig botilbud i mer enn 3 mnd=(antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd i løpet av året/antall husstander med barn i midlertidige botilbud i alt, i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.

Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd

ID : K1269946540P429

Informasjon

Indikatoren viser andelen husstander med barn under 18 år boende i det midlertidige botilbudet i 0-3 mnd , av totalt antall husstander med barn i midlertidige botilbud i løpet av året. 
Andelen husstander med barn i midlertidig botilbud i 0-3 mnd=(((antall husstander med barn i midlertidige botilbud i alt)-(antall husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd i løpet av året))/(antall husstander med barn i midlertidige botilbud i alt, i løpet av året)) * 100 Data hentet fra skjema 13.

Fotnote

Indikatoren vil ikke være direkte sammenlignbar med tidligere (til og med 2008) publisert indikator for antall opphold i midlertidig botilbud for husstander med barn, med varighet 0-3 måneder. Fra og med 2009 måles andel husstander med barn i midlertidig botilbud i 0-3 mnd. En lavere andel husstander i midlertidig botilbud i 0-3 mnd enn andel opphold i midlertidgi botilbud i 0-3 mnd indikerer nødvendig vis ikke at lengden av oppholdene har økt. Dette fordi en husstand som har mer enn ett opphold ofte vil ha flere, forholdsvis korte opphold. Er dette tilfellet, vil andelen opphold med varighet 0-3 måneder være større enn andel husstander som er i midlertidig botilbud i 0-3 mnd.

Andel husstander med unge midlertidige botilbud

ID : K1477480379P23362

Informasjon

Indikatoren viser andelen husstander med barn under 18 år boende i det midlertidige botilbudet, av totalt antall husstander som har benyttet seg av et midlertidig botilbud i løpet av året. 
Andelen husstander med barn i midlertidig botilbud=(antall husstander med barn i midlertidige botilbud i løpet av året/antall husstander i midlertidige botilbud i alt, i løpet av året) * 100 Data hentet fra skjema 13.

Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i 0-3 mnd

ID : K1477481266P23678

Informasjon

Indikatoren viser andelen husstander med unge mellom 18 og 24 år boende i det midlertidige botilbudet i 0-3 mnd , av totalt antall husstander med barn i midlertidige botilbud i løpet av året. 
Andelen husstander med barn i midlertidig botilbud i 0-3 mnd ((mr("Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud ")-(mr("Antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd")))/(mr("Antall husstandere med unge i midlertidige botilbud ")))*100 
Data hentet fra skjema 13.

Kommunalt disponerte omsorgsboliger per 1000 innbyggere

ID : 1100510582511993

Informasjon

Indikatoren viser antall kommunalt disponerte omsorgsboliger med oppstartingstilskudd fra Husbanken (fra 1995) per 1000 innbyggere. Antall omsorgsboliger per 1000 innbyggere=(totalt antall kommunalt disponerte omsorgsboliger / innbyggere i alt) * 1000 Teller= totalt antall kommunalt disponerte omsorgsboliger per 31.12. Data hentet fra Husbanken. Nevner= antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Brudd i tidsserien fra 2004 til 2005 skyldes endring i metode for innhenting av data. 
Tallene for omsorgsboliger er ikke oppdatert etter statistikkåret 2009, etter at ordningen med oppstartstilskudd opphørte.

Kommunalt eide omsorgsboliger som andel av alle kommunalt disponerte omsorgsboliger

ID : 1100520434522754

Informasjon

Indikatoren viser andel kommunalt eide omsorgsboliger av det totale antall kommunalt disponerte omsorgsboliger med oppstartingstilskudd fra Husbanken,i kommunen ved utgangen av året. Andel kommunalt eide omsorgsboliger av kommunalt disponerte omsorgsboliger i alt= (Kommunalt eide omsorgsboliger / kommunalt disponerte omsorgsboliger i alt) * 100 Teller: antall kommunalt eide omsorgsboliger per 31.12, hentet fra Husbanken. Nevner: kommunalt disponerte omsorgsboliger i alt per 31.12, hentet fra Husbanken. 

Fotnote

Brudd i tidsserien fra 2004 til 2005 skyldes endring i metode for innhenting av data. 
Tallene for omsorgsboliger er ikke oppdatert etter statistikkåret 2009, etter at ordningen med oppstartstilskudd opphørte.

Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere

ID : 1014039390353934

Informasjon

Indikatoren viser antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken per 1000 innbyggere. Def. nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken: Boliger godkjent for oppføringslån i Husbanken + nye omsorgsboliger godkjent for oppstartingstilskudd. 
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken per 1000 innbyggere = (antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken / innbyggere i alt) * 1000. 
Teller = antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken. Data er hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere

ID : 1014041940356559

Informasjon

Indikatoren viser antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken per 1000 innbyggere. Def. Utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken: Boliger godkjent for utbedringslån i Husbanken + utbedrede omsorgsboliger godkjent for oppstartingstilskudd. 
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken per 1000 innbyggere = (antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken / innbyggere i alt) * 1000. 
Teller = antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken. Data er hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere

ID : 1014044918355851

Informasjon

Indikatoren viser antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken per 1000 innbyggere. Def. Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken: Boliger godkjent for startlån i Husbanken + brukte omsorgsboliger godkjent for oppstartingstilskudd. Startlån fra Husbanken gis til kommuner, stiftelser osv., til bruk på utleieboliger. 
Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken per 1000 innbyggere = (antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken / innbyggere i alt) * 1000. 
Teller = antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken. Data er hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken

ID : 1014554123124277

Informasjon

Indikatoren viser beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken. Def. beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken: tilkjent bostøttebeløp i 3. termin / 4. 
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken = Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken / antall husstander som mottar statlig bostøtte fra Husbanken. 
Teller = beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall husstander som mottar statlig bostøtte fra Husbanken. Data hentet fra Husbanken.

Fotnote

Brudd i tallene for statlig bostøtte fra 2006 til 2007 skyldes endring fra terminvise til månedlige vedtak (1 termin=4 måneder).

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere

ID : 1047051238115113

Informasjon

Indikatoren viser antall husstander som ble tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken i 3. termin per 1000 innbyggere i kommunen. Data bygger på 3. termin fordi antall mottakere varierer i løpet av året. Data er hentet fra Husbanken.

Fotnote

Brudd i tallene for statlig bostøtte fra 2006 til 2007 skyldes endring fra terminvise til månedlige vedtak (1 termin=4 måneder).

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken

ID : 101489042146765

Informasjon

Indikatoren viser antall husstander som ble tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken i 3. termin pr region. 
Data er hentet fra Husbanken.

Fotnote

Brudd i tallene for statlig bostøtte fra 2006 til 2007 skyldes endring fra terminvise til månedlige vedtak (1 termin=4 måneder).

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere

ID : 1014557501101395

Informasjon

Indikatoren viser antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån per 1000 innbyggere. Startlån fra kommunen erstatter fra og med 2003, etableringslån fra kommunen og kjøpslån fra Husbanken. 
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån per 1000 innbyggere = (antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån / innbyggere i alt) * 1000 
Teller = antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen

ID : 1014558568124957

Informasjon

Indikatoren viser beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen. Startlån fra kommunen erstatter fra og med 2003, etableringslån fra kommunen og kjøpslån fra Husbanken. 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen = (Kronebeløp i startlån / innbyggere i alt) 
Teller = Kronebeløp i startlån, videretildelt av kommunen. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere

ID : 1014560819126584

Informasjon

Indikatoren viser antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning per 1000 innbyggere. 
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning per 1000 innbyggere = ( antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning / innbyggere i alt) * 1000 
Teller = antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen

ID : 1014561242103975

Informasjon

Indikatoren viser beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen. 
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen = (beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen / innbyggere i alt) 
Teller = beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere

ID : 1014562677127028

Informasjon

Indikatoren viser antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering per 1000 innbyggere. 
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering per 1000 innbyggere = ( antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering / innbyggere i alt) * 1000 
Teller = antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen

ID : 1014563633105785

Informasjon

Indikatoren viser beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen. 
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen = (beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen / innbyggere i alt) 
Teller = beløp til i boligtilskudd til etablering videretildelt fra kommunen. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

 

Kontakt