343175
343175
friartikkel
2018-03-09T17:44:00.000Z
no

Kultur nøkkeltall (K) - Tabell 06936

Publisert:

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall

ID: KS95254433811665

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98403799313213

Informasjon

Netto driftsutgifter kultursektoren/netto driftsutgifter i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Alle tjenestefunksjoner. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Indikatoren er videre definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, konsern

ID : KS95191144605215

Informasjon

Netto driftsutgifter kultur, konsern/Folkemengde i alt*1000 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

MVA-kompensasjon drift, kultur, per innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112276736P00012591

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på kultur i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til kultur, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, kultur = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 231,370,373,375,377,380,381,383,385,386, art 729. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

MVA-kompensasjon investering, kultur, per innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112276857P00012614

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger. 
Definisjon til og med regnskapsåret 2013: Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet på kultur i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til kultur, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, kultur, konsern = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 231,370,373,375,377,380,381,383,385,386 art 728. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet regnskapsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal brukes til felles finansiering av investeringsporteføljen. Dette medfører at kompensasjonen regnskapsføres samlet på en finansieringsfunksjon (F850 for 2014, F841 for senere år). Derfor kan vi ikke publisere tall for MVA-kompensasjon i investeringsregnskapet på tjenesteområdene fra og med regnskapsåret 2014.

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern

ID : KS99235476413449

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets brutto investeringsutgifter til kultursektoren i kroner per innbygger. 
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern = (brutto investeringsutgifter kultursektoren, konsern/antall innbygger per 31.12)*1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = Brutto investeringsutgifter er kontoklasse 0, artene ((010..500) minus 690 og 790) + kontoklasse 4, artene ((010..370, 400..470, 490..500) minus (690, 790, 775, 780, 880, 895)). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) og fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern

ID : KS95191144605224

Informasjon

Netto driftsutgifter Aktivitetstilbud barn og unge/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonen 231. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern

ID : KS95191144605230

Informasjon

Netto driftsutgifter Bibliotek/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 370. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjone 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Innholdet i variabelen «Netto driftsutgifter» kan variere mellom bibliotekene, da det kan forekomme ulik praksis av føring av husleiekostnader og kostnader knytt til leie og drifting av lokaler. En bør derfor være varsom med sammenligning av nøkkeltallene. 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kino ( F 373) , konsern

ID : KS95191144605229

Informasjon

Netto driftsutgifter Kino /Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 373. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjone 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. . Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern

ID : KS95191144605228

Informasjon

Netto driftsutgifter Museer/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 375. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjone 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kunstformidling (F 377), konsern

ID : KS95191144605227

Informasjon

Netto driftsutgifter Kunstformidling/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 377. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjone 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern

ID : KS95191144605226

Informasjon

Netto driftsutgifter Idrett/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 380. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-890)- art 728]). Funksjone 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern

ID : K1236588023P26462

Informasjon

Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg /Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonen 381. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380,381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern

ID : KS98395332921312

Informasjon

Netto driftsutgifter Musikkskoler/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 383. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjone 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (F 385) , konsern

ID : KS95191144605225

Informasjon

Netto driftsutgifter Andre kulturaktiviteter/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 385. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjone 231, 370, 373, 375, 377, 380, 383, 385. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern

ID : K1236588533P26567

Informasjon

Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386), konsern/Netto driftsutgifter kultursektoren i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonen 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern

ID : K1236591048P27437

Informasjon

Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg /Netto driftsutgifter totalt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonen 381. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Alle tjenestefunksjoner. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235570634P14298

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, i kroner pr. innbygger. 
Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, i kroner pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg / folkemengde i alt) * 1000. 
Teller = netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern

ID : K1236591503P27570

Informasjon

Indikatoren visert brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning som omfatter funskjon 381 i prosent av totale investeringsutgifter til kultur. 
Teller:Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg(kontoklasse 0 og 4. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonen 381. 
Nevner: Brutto investeringsutgifter til kultursektoren(kontoklasse 0 og 4. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235570960P14368

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381 i kroner per innbygger Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg / folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter er kontoklasse 4, funksjon 381, artene ((010..500)- 690- 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg (f386) i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern

ID : K1236591369P27539

Informasjon

Netto driftsutgifter kommunale kulturbygg /Netto driftsutgifter totalt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonen 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Alle tjenestefunksjoner. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235644079P17426

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, i kroner pr. innbygger. 
Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, i kroner pr. innbygger, konsern =(Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern / folkemengde i alt) * 1000. 
Teller = netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene (010..480)+590-(600..895)] 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg (f386) i prosent av brutto investeringsutgifter til kultursektoren, konsern

ID : K1236591719P27648

Informasjon

Indikatoren visert brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning som omfatter funskjon 386 i prosent av totale investeringsutgifter til kultur. 
Teller:Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg(kontoklasse 0 og 4. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonen 386. 
Nevner: Brutto investeringsutgifter til kultursektoren(kontoklasse 0 og 4. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235648972P17641

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 381 i kroner per innbygger. Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg / Folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg er kontoklasse 0, funksjon (386), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (386), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger - konsern

ID : K1455540657P18813

Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern

ID : KS95254433811659

Informasjon

Netto driftsutgifter Folkebibliotek/Netto driftsutgifter i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 370. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Alle tjenestefunksjoner. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Innholdet i variabelen «Netto driftsutgifter» kan variere mellom bibliotekene, da det kan forekomme ulik praksis av føring av husleiekostnader og kostnader knytt til leie og drifting av lokaler. En bør derfor være varsom med sammenligning av nøkkeltallene. 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern

ID : KS95254433811658

Informasjon

Netto driftsutgifter folkebibliotek/Folkemengde i alt*1000 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 370. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Innholdet i variabelen «Netto driftsutgifter» kan variere mellom bibliotekene, da det kan forekomme ulik praksis av føring av husleiekostnader og kostnader knytt til leie og drifting av lokaler. En bør derfor være varsom med sammenligning av nøkkeltallene. 
Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger

ID : 95254433811657

Informasjon

Utlån alle fysiske medier / Befolkning i alt Innholdet i denne indikatoren endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år. 
Teller: Utlån alle fysiske medier. Utlån alle fysiske medier ved kommunens folkebibliotek. Inkluderer bøker, musikkinnspillinger, video, lydbøker, e-medier, CD-rom og andre medier. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Innholdet i denne indikatoren endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år. 

Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt

ID : 95254433811656

Informasjon

Totalt bokutlån / Befolkning i alt 
Teller: Totalt bokutlån, førstegangslån ved kommunens folkebibliotek.Innhold endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Innholdet i telleren endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år.

Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år

ID : 95254433811655

Informasjon

Totalt bokutlån skjønnlitteratur, førstegangslån barn/ Per innbyggere 0-13 år Indikatoren har endret innhold fra statistikkåret 2016. 
Teller: Totalt bokutlån, førstsegangslån, skjønnlitteratur barn. Nevner: Innbyggere 0-13 år i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
T.o.m. 2015 inneholdt indikatoren totalt bokutlån barnelitteratur: Totalt bokutlån av barnelitteratur ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 

Fotnote

Innholdet i telleren endret til førstegangslån fra statistikkåret 2016 - ikke sammenliknbart med tidligere år.

Voksenlitteratur, bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 14 år og over

ID : 95254433811654

Informasjon

Totalt bokutlån skjønnlitteratur voksne, førstegangslån/ Per innbyggere 14 år og over Indikatoren har endret innhold fra statistikkåret 2016. 
Teller: Totalt bokutlån skjønnlitteratur voksne, førstegangslån Nevner: Innbyggere 14 år og over i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
T.o.m. 2015 inneholdt indikatoren totalt bokutlån voksenlitteratur: Totalt bokutlån av voksenlitteratur ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Innbyggere 14 år og eldre i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 

Fotnote

Fra 2016 inneholder indikatoren kun førstegangslån av voksenlitteratur, kan ikke sammenlignes med tidligere år.

Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger

ID : 95254433811653

Informasjon

Utlån andre medier, førstegangslån / Befolkning i alt 
Teller: Utlån andre medier, førstegangslån. Inkluderer musikkinnspillinger, videoprogram, CD-rom og andre medier. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Innhold endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.

Utlån alle e-medier fra folkebibliotek per innbygger

ID : K1483433337P25262

Informasjon

Totalt antall utlån av e-medier i folkebibliotek/ Befolkning i alt Ny indikator i 2017 (2016-tall). 
Teller: Totalt antall utlån av e-medier i folkebibliotek. Data hentet fra folkebibliotekstatistikken som rapporteres til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Nedlasting av e-bøker fra folkebibliotek per innbygger

ID : K1483442033P31057

Informasjon

Totalt antall nedlastede e-bøker i folkebibliotek/ Befolkning i alt Ny indikator i 2017. 
Teller: Totalt antall nedlastede e-bøker i folkebibliotek. Data hentet fra folkebibliotekstatistikken som rapporteres til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 

Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek

ID : 95254433811647

Informasjon

Indikatoren skal vise hvor mange ganger i gjennomsnitt hver enkelt barnebok i samlingen er lånt ut. Totalt bokutlån, førstegangslån, barnebøker fra folkebibliotek/ Total bokbestand barnebøker i folkebibliotek. 
Teller: Totalt bokutlån, førstegangslån,barnebøker ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Total bestand barnebøker i folkebibliotek. Viser total bestand av bøker ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket.

Fotnote

Innhold i telleren er endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år

Omløpshastighet skjønnlitteratur for barn i folkebibliotek

ID : K1483625816P23287

Informasjon

Indikatoren skal vise hvor mange ganger i gjennomsnitt hver enkelt skjønnlitterær bok for barn i samlingen er lånt ut. 
Totalt bokutlån skjønnlitteratur, førstegangslån for barn/ Total bokbestand skjønnlitteratur for barn 
Teller: Totalt bokutlån, førstegangslån, skjønnlitteratur for barn ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Nevner: Total bokbestand skjønnlitteratur for barn. Viser total bestand av skjønnlitterære barnebøker ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket.

Fotnote

Innhold i telleren er endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.

Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek

ID : 95254433811645

Informasjon

Indikatoren skal vise hvor mange ganger i gjennomsnitt hver enkelt skjønnlitterær bok for voksne i samlingen er lånt ut. 
Totalt bokutlån skjønnlitteratur for voksne (førstegangslån)/ Total bokbestand skjønnlitteratur for voksne 
Teller: Totalt bokutlån skjønnlitteratur for voksne ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Total bokbestand skjønnlitteratur for voksne. Viser total bestand av skjønnlitterære voksenbøker ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket.

Fotnote

Innhold i telleren er endret til førstegangslån - ikke sammenliknbart med tidligere år.

Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger

ID : K1169736111P00017531

Informasjon

Totalt tilvekst alle medier/ Befolkning i alt 
Teller: Total tilvekst alle medier i folkebibliotek. Viser totalt tilvekst alle medier ved kommunens folkebibliotek og omfatter bøker, tidsskrifter, aviser, musikkinnspillinger, lydbøker, video/DVD, CD-rom og annet. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 

Besøk i folkebibliotek per innbygger

ID : K1169734936P00017476

Informasjon

Totalt besøk i folkebibliotek/ Befolkning i alt 
Teller: Totalt besøk i folkebibliotek. Viser totalt besøk ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Antall deltakere på alle typer arrangement i folkebibliotek per 1000 innbygger

ID : K1481790208P14781

Informasjon

Totalt antall deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek/ Befolkning i alt, per 1000 
Teller: Totalt antall besøk/deltakere på alle typer arrangement gjennomført i folkebibliotek. Data hentet fra folkebibliotekstatistikken som rapporteres til Nasjonalbiblioteket. Ny indikator i 2017. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger, konsern

ID : KSK1170679279P00004581

Informasjon

Utgifter til mediekjøp og lønnsutgifter i folkebibliotek/ Befolkning i alt. Indikatoren viser lønnsutgifter og utgifter til mediekjøp i folkebibliotek, per innbygger. 
Teller: (Lønnsutgifter til funksjon 370 (Artene (010-099)-art710. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr + Totale utgifter til mediekjøp (bøker, aviser, tidsskrift og AV-medium). Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). 
Nevner: Innbyggere i kommunenen hentet fra SSBs befolkningstall. Dersom en av de to variablene i teller er blank eller ikke rapportert, blir indikatoren null (0).

Fotnote

For Stavanger er folkebiblioteket et foretak som fører særregnskap. Derfor fremgår ikke lønnsutgifter fra kommuneregnskapet.

Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek

ID : 95254433811644

Informasjon

Befolkning i alt / Årsverk i alt folkebibliotek 
Teller: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Nevner: Årsverk i alt bibliotek. Rapporterte årverk i alt ved kommunens folkebibliotek. Data hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum).

Fotnote

Årsverk i alt er endret f.o.m 2002, innehold ikke "andre årsverk".

Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent), konsern

ID : KS95254433811640

Informasjon

Netto driftsutgifter Kino/Netto driftsutgifter i alt*100 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 373. 
Nevner: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Alle tjenestefunksjoner. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger - konsern

ID : K1455541925P18935

Netto driftsutgifter til kino per innbygger, konsern

ID : KS95254433811639

Informasjon

Netto driftsutgifter Kino / Folkemengde i alt*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3. artene (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 373. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kino per besøkende, konsern

ID : KS95254433811638

Informasjon

Netto driftsutgifter Kino / Totalt antall kinobesøk*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 373. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Totalt antall kinobesøk. Totalt besøkstall i kinoer i kommunen. Data hentet fra rapporter til Film & Kino.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Antall innbyggere per kinosete

ID : 95254433811634

Informasjon

Befolkning i alt / Antall kinoseter 
Teller: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Nevner: Antall kinoseter. Totalt seter i kinosaler i kommunen. Data hentet fra rapporter til Film & Kino.

Besøk per kinoforestilling

ID : 95254433811631

Informasjon

Totalt antall besøk / Antall forestillinger 
Teller: Totalt antall kinobesøk. Totalt besøkstall i kinoer i kommunen. Data hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen A/S. 
Nevner: Antall forestillinger. Totalt antall filmforestillinger ved kinoer i kommunen. Data hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen A/S.

Fotnote

Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen A/S tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separt for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern

ID : KS98276370419371

Informasjon

Netto driftsutgifter Idrett, konsern/Folkemengde i alt *1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 380. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger, konsern

ID : KS98276228707632

Informasjon

Netto driftsutgifter Aktivitetstilbud barn og unge, konsern/per innbygger*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 231. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere år i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år, konsern

ID : KSK1180093334P00007650

Informasjon

Netto driftsutgifter Aktivitetstilbud barn og unge, konsern/per innbygger 6-18 år*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 231. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere 6 - 18 år i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år, konsern

ID : K1212144410P30518

Informasjon

Netto driftsutgifter Aktivitetstilbud barn og unge/per innbygger 6-20 år*1000 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 231. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere 6 - 20 år i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Antall fritidsklubber, ferieklubber, musikkverksted, medieverksted ol.

ID : 98276118714622

Informasjon

Indikatoren inneholder antall fritidsklubber for barn og unge, både kommunale og private.

Fotnote

Indikatoren er avsluttet i 2008.

Antall fritidssenter

ID : K1301905387P28914

Informasjon

Indikatoren inneholder antall fritidssenter for barn og unge, både kommunale og private.

Fotnote

Indikatoren er ny i 2009.

Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år

ID : K1299145464P31056

Informasjon

Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år

Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år

ID : K1299147477P31690

Informasjon

Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år

Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter

ID : 98276209914318

Informasjon

Antall kommunale årsverk til barne- og ungdomstiltak ved kommunale fritidssenter. Inkluderer kommunale fritidsklubber, MC-senter, fritidsverksted, musikkverksted o.l. Data hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger"

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd, konsern

ID : K1212150621P31078

Informasjon

(Teller: Tilskudd/overføringer til barn- og unge regnskapsfunksjon 231, art 470 i 1000 kroner/Nevner: Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får tilskudd fra skjema 17,"Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger", pkt. 2) *1000 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Denne indikatoren er ny i 2007. Grunnlag for beregningen av tilskuddset er hentet fra kommuneregnskapet f231, art 470.

Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd

ID : 98276420413136

Informasjon

Antall frivillige lag og foreninger som har søkt og mottar kommunale driftstilskudd. Inkluderer Sang- og musikkforeninger, teater- og dansforeninger, idrettslag/skytterlag og andre foreninger. Data hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger". Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.

Fotnote

Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd

ID : 98276538914954

Informasjon

Driftstilskudd til lag og foreninger / Lag og foreninger som mottar tilskudd *1000 
Teller: Samlet kommunalt driftstilskudd i hele 1000 til lag og foreninger som har søkt og mottar kommunale driftstilskudd. Inkluderer Sang- og musikkforeninger, teater- og dansforeninger, idrettslag/skytterlag og andre foreninger. Data hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger" pkt. 4. 
Nevner: Antall lag og foreninger som har søkt og mottar kommunale driftstilskudd. Inkluderer Sang- og musikkforeninger, teater- og dansforeninger, frivillige barne- og ungdomsforeninger, idrettslag/skytterlag og andre foreninger. Data hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger", pkt. 4. Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.

Fotnote

Fra 2007 er ikke frivillige barne- og ungdomsforeninger med i denne beregningen. Se egen (ny) indikator.

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS1045755360508561

Informasjon

Indikatoren viser kommunen konsernets netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383 "Kommunale musikk- og kulturskoler") i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering av musikk- og kulturskolene i forhold til andre sektorer i kommunen. 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler (f 383) i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 383) / (Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 
Teller = Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895)), funksjon 383. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895)), alle tjenestefunksjoner. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger, konsern

ID : KS98276377615666

Informasjon

Netto driftsutgifter Musikkskoler/Folkemengde i alt*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 383. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern

ID : KS1013592825383534

Informasjon

Indikatoren viser driftskostnader til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern (funksjon 383) per innbygger 6-15 år (målgruppen), etter at tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie (ubundne) inntekter. 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler (f 383) pr. innbygger 6-15 år = (Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern) / (Antall innbyggere 6-15 år)* 1000 
Teller = Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 6-15 år i kommunen per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Kommunenes musikk- og kulturskoletilbud for barn og unge er hjemlet i opplæringsloven (§ 13- 6). Målgruppen er elever i grunnskolealder, men musikk- og kulturskolene kan også ha elever i andre aldersgrupper.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern

ID : KS101551692178597

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene til kommunekonsernets egen tjenesteproduksjon av musikk- og kulturskoletilbud (funksjon 383) per bruker. Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes videreformidling av utgifter/internkjøp mv. Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker i kommunekonsernets musikk- og kulturskoletilbud viser enhetskostnaden ved kommunekonsernets egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitetsindikator. 
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker = (Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern)/(Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole, i fjor)* 7/12)+(Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole)* 5/12)* 1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 383 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er antall musikk- og kulturskoleelever i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern

ID : KS1046164618281217

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskoletilbud (funksjon 383), per bruker. Brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved egen tjenesteproduksjon + kjøp av tjenester fra andre og overføringer til andre til musikk- og kulturskoletilbud, inkludert avskrivninger og korrigert for dobbeltføringer som skyldes videreformidling av utgifter/internkjøp mv. (Alle elever fra kommunen som får et musikk- og kulturskoletilbud er regnet med, uavhengig av hvilken kommune de får tilbudet i.) 
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker, konsern = (Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, konsern)/(Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler)*1000 
Teller = Brutto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-480)+590-(690,710,729,790)], funksjon 383 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

ID : K1233246822P29439

Informasjon

Indikatoren viser andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole av antall barn i alder 6-15 år. 
Antall elever i grunnskole alder i kommunale musikk- og kulturskoler av alle barn i alderen 6-15 år, prosent = (Antall elever i grunnskolealder i kommunale musikk- og kulturskoler)/( Antall barn i alderen 6-15 år)*100 
Teller = Antall elever i grunnskolealder i kommunale musikk- og kulturskoler. Nevner = Antall barn i alderen 6-15. Data i telleren er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Data i nevneren er her hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Fotnote

Fra 2014 gir GSIinformasjon om antall elever i grunnskolealder i andre kommuner enn vertskommunen. dIndikatoren vil derfor gi et mer korrekt tall.Før 2014 var ikke antall elever i grunnskolealder i kommunenes kultur- og musikkskole alltid direkte sammenlignbart med antall 6-15 åringer i kommunen. Dette kan være på grunn av elever til/fra andre kommuner og registreringer av elever i interkommunale kultur- og musikkskoler. I kommuner "med høy" dekningsgrad kan det være elever i den interkommunale musikkskolen som er registrert i denne kommunen. Kommuner med "null" i denne indikatoren kan likevel ha elever i en interkommunal musikkskole som er lokalisert i annen kommune. Den kommunen som innehar eller administrerer den interkommunale musikkskolen vil da i de fleste tilfeller ha unormal høy dekningsgrad.

Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

ID : K1299151100P32132

Informasjon

Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

Netto driftsutgifter til muséer per innbygger, konsern

ID : KS98276402930746

Informasjon

Netto driftsutgifter museer, konsern/Folkemengde i alt*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 375. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger, konsern

ID : KS98276395814672

Informasjon

Netto driftsutgifter Kunstformidling, konsern/Folkemengde i alt*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 377. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, konsern

ID : KS98276411315265

Informasjon

Netto driftsutgifter Andre kulturaktivteter, konsern/Folkemengde i alt*1000 
Teller: Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) +590 - [artene(600-895)]). Funksjon 385. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

 

Kontakt