343174
343174
friartikkel
2018-03-09T17:43:00.000Z
no

Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø nøkkeltall (K) - Tabell 08855

Publisert:

J1. Konsern. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - nøkkeltall

ID: KS95254593411740

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter , konsern

ID : KS98258686401713

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Formel: (Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365/Netto driftsutgifter i alt)*100 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern

ID : KS95191139405181

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene, inkludert avskrivninger, konsern etter at driftsinntektene, konsern som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene, konsern må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Formel: (Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern/Folkemengde i alt)*1000 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

MVA-kompensasjon drift, fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø, per innb (kroner), konsern

ID : KSK1112276489P00012551

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø i kroner per innbygger= (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø, konsern = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 300,335,360,365, art 729. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-komp investering, fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø, per innb (kroner), konsern

ID : KSK1112276614P00012569

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger. 
Definisjon til og med regnskapsåret 2013: 
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 300,335,360,365, art 728. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet regnskapsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal brukes til felles finansiering av investeringsporteføljen. Dette medfører at kompensasjonen regnskapsføres samlet på en finansieringsfunksjon (F850 for 2014, F841 for senere år). Derfor kan vi ikke publisere tall for MVA-kompensasjon i investeringsregnskapet på tjenesteområdene fra og med regnskapsåret 2014.

Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger., konsern

ID : KS95191139405179

Informasjon

Brutto investeringsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygge = (Brutto investeringsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365)/(Folkemengde i alt per 01.01.)*1000 
Teller=Brutto investeringsutgifter for fysisk planl/kulturminner/natur og nærmiljø (kontoklasse 0 og 4, artene (010-500) - 690 - 790), funksjonene 301, 302, 303, 335, 360 og 365. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. i komm. Konsern. Prosent

ID : KS1012984309475673

Informasjon

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern. 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner

ID : KS1012984546474025

Informasjon

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger, konsern. Kroner 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Brutto investeringsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner

ID : KS1012987371475904

Informasjon

Brutto investeringsutgifter til planlegging, bygge- og delesaksbehandling, eierseksjonering og kart- og oppmålingsarbeid. Kroner per innbygger. 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1172763280P00012677

Informasjon

Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner

ID : KSK1172763846P00012725

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto investeringsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Konsern. Kroner

ID : KSK1172764620P00012854

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Alder for kommunal planstrategi

ID : K1423843829P14280

Alder for kommuneplanens arealdel

ID : K1109323754P00004178

Informasjon

Data hentes fra Kostraskjema 20Plan, del B, spørsmål om årstall for vedtatt plan Alder beregnes slik: Rapporteringsår - oppgitt årstall for vedtatt plan

Alder for kommuneplanens samfunnsdel

ID : K1109326092P00004488

Informasjon

Data hentes fra Kostraskjema 20, del B, spørsmål om årstall for vedtatt plan Alder beregnes slik: Rapporeringsår - oppgitt årstall for vedtatt plan

Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på universell utforming

ID : K1172239835P00001854

Informasjon

Data hentes fra Kostraskjema 20, Fysisk planlegging Spørsmålet gjelder alle type planer eller retningslinjer som er bindende eller påvirker kommunens beslutninger. 
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser er sentralt.

Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på klima og energi, som omfatter mål om å redusere klimagassutslipp

ID : K1203940228P00032753

Informasjon

Data hentes fra Kostraskjema 20, del B. Spørsmålet gjelder alle type planer eller retningslinjer som er bindende eller påvirker kommunens beslutninger. 
Plan må innholde mål om utslippsreduksjoner for at kommunen skal svare "Ja".

Fotnote

Plan må innholde mål om utslippsreduksjoner for at kommunen skal svare "Ja".

Antall kommunedelplaner for areal vedtatt i rapporteringsåret

ID : K1109326268P00004517

Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapporteringsåret

ID : K1109326390P00004530

Antall reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret siste år

ID : 1073653948134866

Informasjon

Data hentes fra skjema 20Plan, del B

Av disse fremmet som private forslag

ID : K1109327907P00004648

Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år

ID : 1073654055142481

Informasjon

Data hentes fra skjema 20Plan, del B

Av disse fremmet som private forslag

ID : K1109328100P00004667

Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år

ID : K1327070571P11260

Informasjon

Her er summert antallet vedtak fra kommunestyret for både private forslag til detaljregulering, detaljregulering fremmet av kommunen og områdereguleringer.

Av disse fremmet som private forslag

ID : K1327071185P11300

Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet etter forskrift om konsekvensutredning. Prosent

ID : K1400505540P880

Informasjon

Andel av reguleringsplaner (område og detalj) som ble utredet etter forskrift om konsekvensutredninger. Prosent

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1172763542P00012689

Informasjon

Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger., konsern

ID : KSK1172764288P00012828

Informasjon

Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto invest.utg. til bygg-, delesak- og seksjon.beh. per innb. Konsern.

ID : KSK1172764724P00012860

Informasjon

Brutto investeringsutgifter til byggesaksbehandling, delesaksbehandling og seksjoneringsbehandling per innbygger. Konsern. Kroner 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 302 Bygge- og delesaksbehandling, eierseksjonering ble f.o.m. 2013 og for kommuner over 20 000 innbyggere splittet i to nye funksjoner: 304 Bygge- og delesaksbehandling 305 Eierseksjonering For kommuner under 20 000 innbyggerere ble det fra og med 2014 mulig å rapportere tilsvarende oppsplittet. 
Indikatoren for funksjon 302 er en sum av funksjon 304 og 305 for de kommuner som har rapportert oppsplittet. Tall er derfor sammelignbare for alle kommuner.

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1172763689P00012700

Informasjon

Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern

ID : KSK1172764508P00012844

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto investeringsutgifter til kart og oppmåling per innbygger., konsern

ID : KSK1172764825P00012878

Informasjon

Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern

ID : KS1012989699292151

Informasjon

Omfatter funksjon 335 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern

ID : KS1012990223480986

Informasjon

Omfatter funksjon 335 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern

ID : KS1012991061466796

Informasjon

Omfatter funksjon 360 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto investeringsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern

ID : KS1012991238480854

Informasjon

Omfatter funksjon 360

Netto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern

ID : KS1012997192489029

Informasjon

Omfatter funksjon 365 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto investeringsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern

ID : KS1013064211395484

Informasjon

Omfatter funksjon 365 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Kartlagte områder verdiklassifisert som svært viktig eller viktig berørt av fysiske inngrep

ID : 1073652231140615

Informasjon

Gjelder etter at det foreligger kart. 
Tall hentes fra skjema 20, del G.

Plan med spesiell fokus på naturmangfold, friluftsliv og/eller kulturminner/kulturmiljø

ID : 98267767907403

Informasjon

Finnes vedtatt plan med spesiell fokus på naturmangfold, friluftsliv og/eller kulturminner og kulturmiljø. Dette er en indikator på i hvilken grad kommunen prioriterer disse formål. 
Data hentes fra skjema 20, del B.

Fotnote

Data for 2002 mangler pga. teknisk feil i spørsmål om plan med fokus på kulturminner/kulturmiljøer

Antall regulerings-/bebyggelsesplaner som omfatter spesialområde naturvern eller bevaring av kulturminner (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret

ID : 98276604216423

Informasjon

Spørsmålformulering 2001: "Antall kulturminner vernet med hjemmel i PBL §25.6 (spes.omr. bevaring)". 
Fra 2002 er også naturvernområder inkludert. 
Fra 2003 er også bebyggelsesplaner inkludert. Fra 2003 er omreguleringer fra spesialområder inkludert (avgang) 

Fotnote

Før 2002 er ikke naturvernområder inkludert.

Andel regulerings-/bebyggelsesplan som omfatter spesialomr. naturvern eller bevaring av kulturmin. i forhold til alle regulering- og bebyg.planer vedtatt i rapporteringsåret.

ID : 1013169433386043

Informasjon

Data hentes fra skjema 20Plan, del B.

Fotnote

Før 2002 er ikke naturvernområder inkludert. Fra 2003 inngår også bebyggelsesplaner.

Antall lokale tiltak kommunen har initiert eller støttet, kulturminner eller kulturmiljø

ID : 98276922518152

Informasjon

Antall lokale miljøtiltak som kommunen har initiert eller støttet som berører kulturminner eller kulturmiljøer 
Data er hentet fra skjema 20. Spørsmålet ble tatt ut av skjemaet fra og med statistikkåret 2010.

Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb., konsern

ID : KS101306484092306

Informasjon

Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Andel av dette lønnsutgifter., konsern

ID : KS1073985482203410

Informasjon

Andel av totale driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365 som er lønnsutgifter 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner

ID : KS1013069384167169

Informasjon

Brutto driftsutgifter til planlegging, bygge- og delesaksbehandling, eierseksjonering, kart og oppmåling per innbygger. Konsern. Kroner 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Brutto driftsutg til plan/bygg/kart ift tot driftsutg i komm. Konsern. Prosent

ID : KSK1109602249P00022841

Informasjon

Brutto driftsutgifter til planlegging, bygge- og delesaksbehandling, eierseksjonering, kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter. Konsern. Prosent 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner

ID : KS1013510985149312

Informasjon

Brutto driftsinntekter til planlegging, bygge- og delesaksbehandling, eierseksjonering, kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter. Konsern. Kroner Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Brutto driftsinnt til plan/bygg/kart ift tot driftsinnt i komm. Konsern.Prosent

ID : KSK1109603232P00022993

Informasjon

Brutto driftsinntekter fysisk planlegging som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern. Prosent Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Kjøp av varer/tj istf egenprod. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner

ID : KS1013517704200621

Informasjon

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger, konsern, kroner 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Korrigerte brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern. Kroner

ID : KS1013519849169730

Informasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter fysisk tilrettelegging og planlegging, per årsinnbygger, konsern, kroner 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon. 302 Bygge-, delesaksbehandling. og seksjonering (for kommuner under 20 000 innbyggere), funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandling (for kommuner over 20 000 innbyggere), funksjon 305 eierseksjonering (for kommuner over 20 000 innbyggere) og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
Data blir hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 

Fotnote

Daværende funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging ble splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i funksjon 301 Plansaksbehandling, funksjon 302 Bygge-, delesaksbehandling og eierseksjonering og funksjon 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Brutto driftsutgifter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1172815998P00014862

Informasjon

Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner

ID : KSK1172817944P00015015

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsinntekter plansaksbehandling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern

ID : KSK1172819238P00015113

Informasjon

Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsinnt. til plansaksbehandling (funk 301), per innb., Konsern. Kroner

ID : KSK1172818707P00015076

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Kjøp av varer og tjen. til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner

ID : KSK1172821079P00015195

Informasjon

Kjøp av varer og tjenester til plansaksbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Omfatter funksjon 301 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Korrigerte brutto driftsutg. til plansaksbeh. per årsinnbygger. Konsern. Kroner

ID : KSK1172821549P00015251

Informasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter til plansaksbehandling, per årsinnbygger. Konsern. Kroner 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Omfatter funksjon 301 Plansaksbehandling 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner.

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsutg. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302 og 303. Prosent

ID : KS98275133708298

Informasjon

Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av funksjon 301, 302, 303, 304 og 305 i alt. Prosent 
Indikatoren viser hvor stor andel av utgiftene til plansak, byggesak, delesak, eierseksjonering og kart/oppmåling i alt som går til plansaksbehandlingen. 
Fra og med 2006 er plansaksbehandling egen regnskapsfunksjon, og data hentes fra regnskapsrapporteringen. For 2003 er data hentet fra skjema 20. Før 2003 var denne beregningen basert på flere spørsmål i skjema og avstemt i forhold til regnskapstall. Endringen i beregningsmetode i 2003 kan påvirke sammenlignbarheten fra 2002 til 2003. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling. 
For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Brutto driftsinnt. til plansaksbehandl. av sum funksjon 301, 302, 303. Prosent

ID : KS95254593411729

Informasjon

Fra og med 2006 er plansaksbehandling egen regnskapsfunksjon, og data hentes fra regnskapsrapporteringen. Før 2006 ble data hentet fra skjema 20. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling For rapporteringsåret 2014 ble funksjon 302 ytterligere splittet, men gjeldende bare for kommuner over 20 000 innbyggere, i funksjon 304 Bygge- og delesaksbehandliing, og funksjon 305 Eierseksjonering.

Brutto driftsutg bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per søkn. Konsern. Kroner

ID : KSK1172845272P00017064

Informasjon

Formel: (Brutto driftsutg. f.302)/(antall meldinger+antall byggesøknader mottatt). (obs: Utgifter til f.302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering omfatter også andre oppgaver enn saksbehandling knyttet til søknader og meldinger) 
Data hentes fra KOSTRA-skjema 20, del C og KOSTRA regnskap f.302 bygge-, delesaksbeh. og seksjonering. 
Data til teller hentes fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto driftsutgifter f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering pr. kvm. godkjent bruksareal, konsern

ID : KSK1180600683P00023804

Informasjon

Godkjent bruksareal gjelder alle typer bygg. Kilde: GAB 
Data til teller hentes fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1172816375P00014878

Informasjon

Data hentes fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering (f. 302), per innb., konsern

ID : KSK1172818191P00015041

Informasjon

Brutto driftsutgifter til byggesaksbehandling og seksjoneringsbehandling per innbygger. Konsern. Kroner 
Data til teller hentes fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsinntekter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern

ID : KSK1172820469P00015154

Informasjon

Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsinnt. til beh. av bygge-, dele- og seksjon. saker per innb.Konsern

ID : KSK1172818826P00015087

Informasjon

Brutto driftsinntekter til byggesaksbehandling, delesaksbehandling og seksjoneringsbehandling per innbygger. Konsern. Kroner 
Data til teller hentes fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Tot. gebyrinnt. bygge-, delesak og seksjonering pr kvm. br.areal, konsern

ID : KSK1180601553P00023852

Informasjon

Igangsatt bruksareal gjelder alle typer bygg. Kilde: GAB Gebyrinntekter f. 302 omfatter Kostraart 600 og 620 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Kjøp av varer og tjen. bygge-, dele- og seksj.beh. per årsinnb. Konsern. Kroner

ID : KSK1172821281P00015226

Informasjon

Kjøp av varer og tjenester til byggesaksbehandling, delesaksbehandling og seksjoneringsbehandling per årsinnbygger. Konsern. Kroner 
Telleren i brøken er hentet fra kommuneregnskapene. 
Nevneren i brøken: Årsinnbygger, er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Omfatter funksjon 302, 304 og 305 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Korrigerte brutto driftsutgifter bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, per årsinnbygger, konsern

ID : KSK1172822046P00015292

Informasjon

Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Omfatter funksjon 302 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Andel driftsutg. til byggesaksbehandling av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern

ID : KS98275179409341

Informasjon

Fra og med 2006 er byggesaksbehandling egen regnskapsfunksjon, og data hentes fra regnskapsrapporteringen. For 2003 er data hentet fra skjema 20. Før 2003 var denne beregningen basert på flere spørsmål i skjema og avstemt i forhold til regnskapstall. Endringen i beregningsmetode i 2003 kan påvirke sammenlignbarheten fra 2002 til 2003. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Andel driftsinntekter til byggesaksbehandling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern

ID : KS95254593411727

Informasjon

Fra og med 2006 er byggesaksbehandling egen regnskapsfunksjon, og data hentes fra regnskapsrapporteringen. Før 2006 ble data hentet fra skjema 20. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1172816630P00014900

Informasjon

Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb., konsern

ID : KSK1172818427P00015064

Informasjon

Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsinntekter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsinntekter, konsern

ID : KSK1172820809P00015175

Informasjon

Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Brutto driftsinntekter til kart og oppmåling, per innbygger, konsern

ID : KSK1172819036P00015102

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod, kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern

ID : KSK1172821394P00015231

Informasjon

Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Omfatter funksjon 303 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger, konsern

ID : KSK1172822399P00015320

Informasjon

Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Omfatter funksjon 303 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Andel driftsinntekter fra kart og oppmåling av totale driftsinntekter fra fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern

ID : KS95254593411728

Informasjon

Fra og med 2006 er kart og oppmåling egen regnskapsfunksjon, og data hentes fra regnskapsrapporteringen. Før 2006 ble data hentet fra skjema 20. 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Fotnote

Funksjon 300 Fysisk planlegging og tilrettelegging er splittet i tre nye funksjoner fra og med 2006 i f. 301 Plansaksbehandling, f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering og f. 303 Kart og oppmåling

Andel driftsutg. til kart- og oppmålingsvirk. av totale driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging., konsern

ID : KS98275154809747

Informasjon

Fra og med 2006 er kart og oppmåling egen regnskapsfunksjon, og data hentes fra regnskapsrapporteringen. For 2003 er data hentet fra skjema 20. Før 2003 var denne beregningen basert på flere spørsmål i skjema og avstemt i forhold til regnskapstall. Endringen i beregningsmetode i 2003 kan påvirke sammenlignbarheten fra 2002 til 2003. 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.

ID : 98275569930137

Informasjon

Nøkkeltallet gjelder saksbehandlingsgebyr (ekskl. mva.) for et privat forslag til reguleringsplan, i tråd med overordnet plan, med planavgrensning 10 dekar og 4 dekar bebyggelsesareal (BRA) til boligformål, jf. PBL-08 § 33-1 
Data er hentet fra skjema 20Plan, del B.

Fotnote

Brudd i tidsserien fra 2009. Før 2009 gjaldt nøkkeltallet: Basisgebyr for enkel sak, dvs. reguleringforslag som er i samsvar med overordnet plan, og som bare krever få og små rammeavklaringer. (PBL-85 §30.) 

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a

ID : 98275594911647

Informasjon

PBL-08 §20-1 a:oppføring av ny boligbygning med en boenhet. Data hentes fra skjema 20, del C.

Fotnote

Fra og med 2007 gjelder oppgitt gebyr enebolig på 200 kvm, til og med 2006 gjaldt gebyrstørrelsen enebolig på 120 kvm. 

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2.

ID : 98275616827204

Informasjon

Data er hentet fra skjema 20, del D.

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager

ID : 104505605021442

Informasjon

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fram til vedtak for detaljreguleriong fremmet som private forslag. Kalenderdager 
Til og med 2012: Gjelder reguleringsplaner etter pbl-85, områdereguleringer etter pbl-08 og detaljreguleringer etter pbl-08. Fra og med 2013: Gjelder detaljregulering etter pbl-08 fremmet som privat forslag. Data hentes fra skjema 20Plan.

Fotnote

Beregnes på grunnlag av vedtatte planer. For 2002 har en rekke kommuner oppgitt saksbehandlingstid uten at det er vedtatt planer. 
For 2010: I mellomregningen for teller er ikke lenger tid mellom oppstartsmøte og innkommet forslag regnet med (V1605). Kommunene skal ikke måles på treghet hos forslagsstillerne.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager.

ID : K1423831912P10838

Informasjon

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fram til vedtak for detaljregulering fremmet av kommunen. Kalenderdager

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager

ID : K1423838607P11806

Informasjon

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for områderegulering som er vedtatt av kommunen siste året. Kalenderdager

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)

ID : 1045056317138317

Informasjon

Gjelder søknader som krever ett trinns behandling, jf. PBL §95, og som er i samsvar med gjeldende arealplaner. Data hentes fra skjema 20, del C. Kommunene beregner selv gjennomsnittet av behandlede saker siste år. Saksbehandlingstiden for en enkeltsak beregnes slik: Starttidspunkt: Antall kalenderdager regnes fra søknaden er registrert mottatt. 
Sluttidspunkt: Når vedtak er sendt. For saker som behandles i flere trinn, skal sluttidspunkt settes når rammetillatelse eller avslag er gitt. 

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager

ID : K1327918241P20506

Informasjon

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) 
Gjelder rammesøknader og ett-trinns-byggesøknader med 12 ukers frist.

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager

ID : K1328005812P31068

Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid

ID : K1233746284P11477

Informasjon

Andel søknader om tiltak der kommunen har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid. Prosent 
Andelen beregnes ut fra følgende sakstyper: 
* Rammesøknad * Ett-trinnssøknad med 12 ukers frist * Enkle tiltak / ett-trinnssøknad med 3 ukers frist * Søknader uten ansvarsrett

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager

ID : 104505690872651

Informasjon

Gjelder kombinert kart- og delingsforetn., ny boligtomt. Sluttidspunkt er når endelig målbrev sendes ut til rekvirent, men lengden på saksbehandlingtiden er IKKE nødvendigvis et uttrykk for effektiviteten i saksbehandlingen fordi søker kan få foreløpig delingstillatelse.

Antall søknader om tiltak uten ansvarsrett mottatt siste år per 10 000 årsinnbygger i kommunen

ID : K1172831342P00016110

Informasjon

Indikator for utbyggingspresset i kommunen. 
Årsinnbygger er et konstruert begrep som tar hensyn til fritidsboliger også beslaglegger saksbehandlingsressurser i kommunen. 
Formel: (Antall meldinger om tiltak mottat siste år i kommunen/(Folkemengde i alt + antall fritidsboliger*3))*10000 
Teller: Data er hentet fra skjema 20, spm. C.2 Nevner: Data er hentet SSB befolkningsstatistikk og GAB-registeret (fritidsboliger)

Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 årsinnbygger i kommunen

ID : 98283295723628

Informasjon

Antall søknader om tiltak mottatt siste år per 10 000 årsinnbyggere i kommunen. 
Indikator for utbyggingspresset i kommunen. Ordlyden er endret fra "byggesøknader" til "søknader om tiltak" fra 2000 til 2001. 
Årsinnbygger er et konstruert begrep som tar hensyn til fritidsboliger også beslaglegger saksbehandlingsressurser i kommunen. 
Formel: (Antall søknader om tiltak mottat siste år i kommunen/(Folkemengde i alt + antall fritidsboliger*3))*10000 
Teller: Data er hentet fra skjema 20, spm. C.1 Nevner: Data er hentet SSB befolkningsstatistikk og GAB-registeret (fritidsboliger)

Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen

ID : 1013162301378471

Informasjon

Antall utstedte målebrev (nye grunneiendommer) hentes fra Matrikkelen. 
Antall eiendommer hentet fra Matrikkelen. Kilde: Kartverket.

Fotnote

Antall eiendommer før 2004 regnes som usikkert. Fra og med 2010 er grunnlaget for antall utstedte målebrev hentet i registeret Matrikkelen, og ikke fra kommunenes rapportering på KOSTRA-skjema. Dette kan bidra til at nivået på tallene endres. Hensikten med å benytte Matrikkelen er å redusere oppgavebyrden på kommunene, samt å basere statistikken på en antatt sikrere datakilde enn KOSTRA-skjemaene.

Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), innb., konsern

ID : KS98267408521626

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger., konsern

ID : KS1013070277168473

Informasjon

Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger, konsern

ID : KS1013517608148688

Informasjon

Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger, konsern

ID : KS1013520143174413

Informasjon

Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger., konsern

ID : KS1013071137162348

Informasjon

Omfatter funksjon 360 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger, konsern

ID : KS1013517479170219

Informasjon

Omfatter funksjon 360. 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger, konsern

ID : KS1013520395126621

Informasjon

Omfatter funksjon 360. 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3.

Brutto driftsutgifter til kulturminnevern per innbygger., konsern

ID : KS1013072724170505

Informasjon

Omfatter funksjon 365. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon, kulturminnevern, per årsinnbygger, konsern

ID : KS1013516357120707

Informasjon

Omfatter funksjon 365. 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Korrigerte brutto driftsutgifter kulturminnevern, per årsinnbygger, konsern

ID : KS1013520656175485

Informasjon

Omfatter funksjon 365. 
Årsinnbygger er en variabel som tar hensyn til at også feriebefolkningen beslaglegger planleggingingskapasitet i kommunen. Beregnes slik: Folkemengde i alt + antall fritidsboliger * 3. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Antall søknader om tiltak for fredete bygg og ikke-fredede bygn. oppført før 1850 mottatt

ID : 1073654369143288

Informasjon

Fra 2003 er spørsmålsstillingen endret fra "behandlet" til "mottatt"

Kommunale energikostnader., konsern

ID : KS1045838840378421

Informasjon

Energikostnader omfatter art 180 i regnskapet (Strøm/el. kraft til belysning og oppvarming. Olje, parafin, ved til oppvarming). 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern

ID : KS1045838907363955

Informasjon

Energikostnader omfatter art 180 i regnskapet (Strøm/el. kraft til belysning og oppvarming. Olje, parafin, ved til oppvarming). 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern

ID : KS1045839420321083

Informasjon

Energikostnader omfatter art 180 i regnskapet (Strøm/el. kraft til belysning og oppvarming. Olje, parafin, ved til oppvarming). 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Tekn. kartlegging. Andel ferdig av forutsatt kartlagt,std. FKB-A og FKB-B.

ID : 1075724144134255

Fotnote

Tallene er basert på oppgaver fra Statens kartverk

Teknisk kartlegging. Andel av tettstedsarealet i kommunen dekket av FKB-A eller -B-standard.

ID : 1078483737454749

Fotnote

Tallene er basert på oppgaver fra Statens kartverk og beregninger i SSB

Tekn. og øk. kartlegging.Andel ferdig av forutsatt kartlagt,std. FKB-A,-B og -C

ID : K1109328964P00004726

Fotnote

Tallene er basert på oppgaver fra Statens kartverk

Ortofotokart. Andel ferdig kartlagt av forutsatt kartlagt areal.

ID : K1109328580P00004700

Fotnote

Tallene er basert på oppgaver fra Statens kartverk

Innsyn i kartverk via kommunens Internettsider

ID : K1172846384P00017124

Informasjon

Data hentes fra Kostraskjema 25, del 5.

Fotnote

Fra og med 2007 gjelder spørsmålet om publikum har innsyn i kartverk via Internett, før 2007 gjaldt spørsmålet om kommunen har innsyn via Internett for tjenester som kommunen selv forvalter.

Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder. 1000 innb. i tettsteder

ID : 1013076847174368

Informasjon

Data er hentet fra skjema 20, del E og SSBs befolkningsstatistikk. Formel: (Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder i dekar/befolkning i tettsteder)*1000

Leke- og rekreasjonsareal. 1000 innb.

ID : K1141309096P00014847

Informasjon

Gjelder hele kommunen, også utenfor tettsteder. Data hentes fra Kostra-skjema 20, del E og befolkningsstatistikk

Andel av leke- og rekreasjonsarealer innenfor tettsteder som er under kommunalt driftsansvar.

ID : 1073913579262869

Fotnote

Tom. 2004 gjaldt dette andel av leke-/rekreasjonsarealer i tettsteder

Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie eller bruksavtale. 10000 årsinnb.

ID : 1013506298124991

Informasjon

Årsinnbyggere er omfatter både fastboende befolkning og befolkning knyttet til hyttebebyggelse. Beregnes slik: Fastboende + antall fritidsboliger*3 
Data er hentet fra skjema 20, del E, SSBs befolkningsstatistikk og GAB-registeret

Rekr-. og friluftslivsomr. med kommunalt ansvar tilrettelagt med universell utforming

ID : K1172832223P00016177

Informasjon

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser er sentralt.

Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km)

ID : K1172847522P00017230

Informasjon

Samlet lengde av turveier, turstier og løyper som er tilrettelagt for sommerbruk og skiløyper som ble planlagt maskinpreparert, gitt normale snøforhold (km). 
Data hentes fra Kostraskjema 20, del I.

Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk per 10 000 innbygger

ID : 1013073489144105

Informasjon

Data er hentet fra skjema 20, del E, og SSBs befolkningsstatistikk

Fotnote

Fom. 2005 gjelder tilrettelegging kun til sommerbruk

Andel av turstier og sommerløyper som er under kommunalt driftsansvar

ID : 1073905060259949

Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper.

ID : K1140607724P00007749

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.

ID : 1045142033467591

Informasjon

Opplysningene om gangveier/turstier omfatter turstier/løyper tilrettelagt for sommerbruk og hentes fra skjema 20, del E. Sykkel-/gangveier hentes fra skjema 24, del 3.

Fotnote

Tom. 2004 gjaldt turstier kun tettsteder. Tom. 2004 gjaldt antall innbyggere bare innbyggere i tettsteder.

Antall kommunale planer sendt på høring

ID : K1109329353P00004767

Informasjon

Omfatter kommune(del)planer, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

Andel av kommunale planer (komm-pl + reg-pl) som det er fremmet innsigelse til.

ID : K1109574100P00020501

Informasjon

Omfatter kommune(del)planer, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Med innsigelse menes innsigelse formelt fremmet i rapporteringsåret, uavhengig av utfall av innsigelsen.

Antall innsigelser til kommune(del)plan pga plankrav

ID : K1399651887P16173

Antall innsigelser til kommune(del)plan pga miljøvernhensyn

ID : K1399899546P6885

Antall innsigelser til kommune(del)plan pga. næringsforhold

ID : K1399901870P7487

Antall innsigelser til kommune(del)plan pga andre hensyn

ID : K1399905089P7984

Antall innsigelser til reguleringsplan pga plankrav

ID : K1399906357P8297

Antall innsigelser til reguleringsplan pga miljøvernhensyn

ID : K1399907676P8509

Antall innsigelser til reguleringsplan pga næringsforhold

ID : K1399908818P8592

Antall innsigelser til reguleringsplan ut fra andre hensyn

ID : K1399910484P8892

Antall innsigelser fremmet til kommunale planer

ID : K1109580586P00020929

Informasjon

Omfatter kommune(del)planer, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Med innsigelse menes innsigelse formelt fremmet i rapporteringsåret, uavhengig av utfall av innsigelsen.

Andel av disse fremmet av fylkeskommunen.

ID : K1109581083P00020951

Informasjon

Omfatter kommune(del)planer, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Med innsigelse menes innsigelse formelt fremmet i rapporteringsåret, uavhengig av utfall av innsigelsen.

Andel av disse fremmet av fylkesmannen.

ID : K1109581372P00020980

Informasjon

Omfatter kommune(del)planer, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Med innsigelse menes innsigelse formelt fremmet i rapporteringsåret, uavhengig av utfall av innsigelsen.

Andel av disse fremmet av andre innsigelsesmyndigheter.

ID : K1109581534P00021003

Informasjon

Omfatter kommune(del)planer, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Med innsigelse menes innsigelse formelt fremmet i rapporteringsåret, uavhengig av utfall av innsigelsen.

Antall innsigelser per kommunal plan som er møtt med innsigelse

ID : K1109582608P00021067

Informasjon

Omfatter kommune(del)planer, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Med innsigelse menes innsigelse formelt fremmet i rapporteringsåret, uavhengig av utfall av innsigelsen.

Antall innvilgede disp. for nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje

ID : K1109586884P00021364

Informasjon

Antall innvilgede dispensasjoner knyttet til nye bygninger i strandsonen per 100 km kystlinje. Gjelder utenfor tettsteder. 
Indikatoren beregner tetthet av dispensasjoner i strandsonen på en sammenlignbar måte mellom kommune. Telleren i brøken hentes fra skjema, spørsmål E2.d. Nevneren er beregninger av kystlengde fra digitale kart i målestokk 1:50 000. Øyer og holmer er regnet med i kystlengden.

Fotnote

Fra og med 2014 er grunnlaget for lengde på kystlinja basert på revidert N50-kart fra Kartverket. Revisjonen har medført at kystlinja er blitt mer nøyaktig kartlagt og dette har resultert i endringer i kystlengden for en del kommuner.

Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent

ID : 99199219626108

Informasjon

Andel av dispensasjonssøknadene for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget.Prosent 
Andel av alle søknader om dispensasjon for nybygg i 100-m beltet langs sjø (saltvann) utenom tettsteder som ble innvilget (prosent), uavhengig av planstatus. 
Data hentes fra skjema 20, del E. 
Formel: Teller: Antall søknader om dispensasjon innvilget Nevner: Antall søknader om dispensasjon innvilget + avslått

Fotnote

Tom. 2002 gjaldt spørsmålet alle søknader om dispensasjon, fom. 2003 kun dispensasjoner knyttet til nybygg. Fom. 2004 gjaldt rapporteringen hele 100m-beltet langs sjø. Fom. 2005 er ikke landbruk eller tettsteder medregnet.

Andel erstatningsbygg av nybygg i 100-m-beltet langs sjø innv. v/disp. Prosent

ID : K1203943488P00000574

Informasjon

Andel nye bygninger i 100m-beltet langs sjø (saltvann) innvilget v/disp. som er erstatningsbygg 
Nøkkeltallet angir hvor stor andel av nye bygninger i 100m-beltet langs sjø (saltvann) som er tillatt utbygd gjennom dispensasjon, og som er erstatningsbygg. Jo høyere tall (prosentandel), jo mindre andel av dispensasjonene bidrar til en netto nedbygging av strandsonen. 
Data hentes fra skjema 20, del E. 
Formel: Teller: Antall søknader om dispensasjon for erstatningsbygg innvilget Nevner: Antall søknader om dispensasjon for erstataningsbygg i alt

Andel innv. disp.søkn. om nybygg i LNFR-omr. m byggeforb. v. ferskvann. Prosent

ID : 98284724210079

Informasjon

Andel av søknadene om dispensasjon knyttet til nybygg i LNF/LNFR-områder med byggeforbud langs ferskvann som ble innvilget. Prosent 
Andel av søknadene om dispensasjon knyttet til nybygg i LNF/LNFR-områder med byggeforbud langs ferskvann som ble innvilget. Prosent 
Data hentes fra skjema 20, del E. 
Formel: Teller: Antall søknader om dispensasjon innvilget Nevner: Antall søknader om dispensasjon i alt

Fotnote

Tom. 2002 gjaldt spørsmålet alle søknader om tiltak, fom. 2003 kun søknader knyttet til nybygg. Fom. 2005 er landbruk ikke inkludert.

Andel av disp.søknader for nybygg i LNFR-områder som ble innvilget. Prosent

ID : 95254593411710

Informasjon

Andel av søknadene om dispensasjon for nybygg i LNFR-områder som innvilget. Prosent 
Andel av søknadene om dispensasjon for nybygg i LNFR-områder som innvilget. Konsern. Prosent 
Data hentes fra skjema 20, del E. 
Formel: Teller: Antall søknader om dispensasjon innvilget Nevner: Antall søknader om dispensasjon i alt

Fotnote

Tom. 2002 gjaldt det andelen av alle søknader om tiltak som ble innvilget ved dispensasjon, fom. 2003 kun andelen av søknader knyttet til nybygg. Fom. 2005 er landbruk ikke medregnet. Fom. 2005 er dispensasjonandelen beregnet på grunnlag av søknader om dispensasjon, før 2005 var den beregnet på grunnlag av alle søknader

Andel søknader om tiltak i spesialområde bevaring for kulturminner innvilget ved dispensasjon.

ID : 98284761111759

Informasjon

Andel av søknader om tiltak i spesialområder for bevaring av kulturminner som ble innvilget ved dispensasjon (prosent) 
Data hentes fra skjema 20, del C. Spørsmålene som dannet grunnlag for nøkkeltallet ble tatt ut før statistikkåret 2010. Tidsserien stopper på 2009.

Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gjeldende i rapporteringsåret.

ID : K1173611376P00002506

Informasjon

Omfatter aller dispensasjoner gitt et etter § 6 i loven og §§5 og 6 i forskriften siste år + tilsvarende dispensasjoner gitt i tidligere år og som fortsatt var gyldige i rapporteringsåret.

Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gitt i rapporteringsåret.

ID : K1173611761P00002525

Informasjon

Omfatter aller dispensasjoner gitt et etter § 6 i loven og §§5 og 6 i forskriften siste år.

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.

ID : 1013173573393505

Informasjon

Gjelder søknader om dispensasjon etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og den nasjonale forskriften 
Nøkkeltallet er en indikator på praksis for innvilging av søknader om dispensasjon for kjøring i utmark, og angir hvor stor andel av alle søknader behandlet i rapporteringsåret som ble innvilget.

Fotnote

Formel for beregning endret fom. rapporteringsåret 2008, da det fra dette året ble rapportert antall avslåtte søknader.

Andel avslag på meld. om tiltak i spes.omr. for bevar. av kulturminne

ID : K1234451166P4041

Informasjon

Spørsmålene som danner grunnlag for dette nøkkeltallet ble tatt ut før statistikkåret 2010. Tidsserien stopper på 2009.

Andel område- og detaljreguleringsplaner som omfatter arealformål naturvern, vern av kulturminner og bevaring av kulturmiljø, i forhold til alle område- og detaljreguleringsplaner vedtatt i rapporteringsåret

ID : K1327160646P14422

Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent

ID : K1423924225P22072

Brutto driftsutg. per behandlet plan (komm.delplan, reg.plan). Konsern. Kroner

ID : K1424010383P30932

Informasjon

Brutto driftsutgifter per behandlet plan (kommunedelplan for areal,tematiske kommunedelplaner, områdereguleringsplaner og detaljreguleringer). Konsern. Kroner 
Telleren i brøken er hentet fra kommuneregnskapet. 
Nevneren i breøken er en sum av alle plantypene fra KOSTRA-skjema 20Plan i spørsmålet om omfanget av planbehandlingen.

Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent

ID : K1424015171P31603

Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent

ID : K1424094598P11885

Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent

ID : K1424801505P3857

Informasjon

Andel av innsigelsene til kommune(del)planer som ble fremmet av fylkesmannen. Prosent 
Indikatoren beregnes slik: Teller: Antall innsigelser til kommune(del)planer fra fylkesmannen Nevner: Antall innsigelser til kommune(del)planer i alt

Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen.

ID : K1424805339P4418

Informasjon

Andel av innsigelsene til reguleringsplaner (område og detalj) som er fremmet av fylkesmannen. Prosent 
Indikatoren beregnes slik: Teller: Antall innsigelser til reguleringsplaner fra fylkesmannen Nevner: Antall innsigelser til reguleringsplaner i alt

 

Kontakt