343173
343173
friartikkel
2018-03-09T17:53:00.000Z
no

Barnevern nøkkeltall (K) - Tabell 08845

Publisert:

H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall

ID: KS95194002517113

Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern

ID : KS95194002517109

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010- -480) +590 - artene [artene (600-895) - art 728]).Funksjonene 244 Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak i familien og 252 Barneverntiltak utenfor familien. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 
Teller multiplisert med 1 000 gir indikator i kroner. Nevner = alle innbyggere hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern

ID : KS95194002517108

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010- -480) +590 - artene [artene (600-895) - art 728]).Funksjonene 244 Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak i familien og 252 Barneverntiltak utenfor familien. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1 000 kroner. 
Nevner = alle innbyggere 0-17 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern

ID : KS95194002517107

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010- -480) +590 - artene [artene (600-895) - art 728]).Funksjonene 244 Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak i familien og 252 Barneverntiltak utenfor familien. 
Data hentet fra kommuneregnskapet regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller i 1000 kroner. 
Nevner = antall barn med undersøkelse eller tiltak

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak, konsern

ID : K1400141196P32656

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010- -480) +590 - artene [artene (600-895) - art 728] på funksjonene 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak ikke plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak plassert av barnevernet. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1000 kroner. Teller multiplisert med 1 000 gir indikator i kroner. Nevner = antall barn med tiltak i løpet av året

Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)

ID : K1424007599P30512

Informasjon

Viser netto driftsutgifter på funksjon 252 per barn som er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 252) i løpet av året.

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), konsern

ID : KS95194002517106

Informasjon

Teller: Netto driftsutgifter 244 Barneverntjeneste Nevner: Netto driftsutgifter 244 Barneverntjeneste + 251 Barneverntiltak i familien + 252 Barneverntiltak utenfor familien 
Teller er multiplisert med 100 for å gi andelen i prosent. 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).Tall i 1 000 kroner. 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern

ID : KS95194002517105

Informasjon

Teller: Netto driftsutgifter 251 Barneverntiltak i familien Nevner: Netto driftsutgifter 244 Barneverntjeneste + 251 Barneverntiltak i familien + 252 Barneverntiltak utenfor familien 
Teller er multiplisert med 100 for å gi andelen i prosent. 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1 000 kroner. 

Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern

ID : KS95194002517104

Informasjon

Teller: Netto driftsutgifter 252 Barneverntiltak utenfor familien Nevner: Netto driftsutgifter 244 Barneverntjeneste + 251 Barneverntiltak i familien + 252 Barneverntiltak utenfor familien 
Teller er multiplisert med 100 for å gi andelen i prosent. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)i 1 000 kroner. 

Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år

ID : K1424008821P30706

Informasjon

Teller: Barn med melding Nevner: Antall innbyggere 0-17 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år

ID : K1451984887P28243

Informasjon

Teller: Barn med melding 0-5 år Nevner: Antall innbyggere 0-5 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent. 

Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år

ID : K1451917808P16636

Informasjon

Teller: Barn med melding 6-12 år Nevner: Antall innbyggere 6-12 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år

ID : K1451982923P27723

Informasjon

Teller: Barn med melding 13-17 år Nevner: Antall innbyggere 13-17 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år

ID : 95194002517102

Informasjon

Teller: Barn med undersøkelse Nevner: Antall innbyggere 0-17 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år

ID : 95194002517101

Informasjon

Teller: Barn med hjelpetiltak eller omsorgstiltak i løpet av året Nevner: Antall innbyggere 0-17 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år

ID : K1288092686P15297

Informasjon

Teller: Barn med hjelpetiltak eller omsorgstiltak i løpet av året Nevner: Antall innbyggere 0-22 år hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år

ID : K1424009356P30727

Informasjon

Teller: Barn som ikke er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 251) Nevner: Antall barn 0-17 år 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år

ID : K1424010215P30928

Informasjon

Teller: Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252) Nevner: Antall barn 0-17 år 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern

ID : KS95194002517099

Informasjon

Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt pr. bruker for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. av organisering av tjenesten og /eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet. 
Teller: Brutto driftsutgifter funksjon 244 Barneverntjeneste Nevner: Barn med undersøkelse eller tiltak 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller er multiplisert med 1000 for å gi tall i kroner.

Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak, konsern

ID : K1400141588P32732

Informasjon

Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt per bruker for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter per bruker pga. av organisering av tjenesten og /eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet. 
Teller: Brutto driftsutgifter funksjon 251 Barnevernstiltak når ikke plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når plassert av barnevernet. Nevner: Barn med tiltak i løpet av året 
Teller er multiplisert med 1 000 for å gi tall i kroner.

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern

ID : KS95194002517095

Informasjon

Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt pr. bruker for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. av organisering av tjenesten og /eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet. 
Teller: Brutto driftsutgifter funksjon 251 Barneverntiltak i familien Nevner: Barn med med tiltak i opprinnelig famile 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller er multiplisert med 1000 for å gi tall i kroner.

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern

ID : KS95194002517093

Informasjon

Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttokostnadene målt pr. bruker for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. av organisering av tjenesten og /eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet. 
Teller: Brutto driftsutgifter funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien Nevner: Barn med med tiltak utenfor familien 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Teller er multiplisert med 1000 for å gi tall i kroner.

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk

ID : 1011865256350749

Informasjon

Teller: Barn med undersøkelse eller tiltak Nevner: Sum stillinger i alt

Fotnote

Fra og med 2013 er også tiltaksstillinger på funksjon 252 inkludert. Fra og med 2012 er tiltaksstillinger på funksjon 251 inkludert i tillegg til saksbehandler-/administrasjonsstillinger på funksjon 244.

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)

ID : K1447761673P14591

Informasjon

Teller: Barn med undersøkelse eller tiltak Nevner: Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244)

Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager

ID : K1424010874P30984

Informasjon

Teller: Meldinger med behandlingstid innen 7 dager Nevner: Meldinger i alt 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder

ID : K1107867136P00030143

Informasjon

Undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder i prosent av alle undersøkelser avsluttet i statistikkåret. I følge lov om barneverntjenester § 6-9 skal en undersøkelse etter § 4-3 gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder.

Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan

ID : K1202210874P00009737

Informasjon

Teller: Antall barn med tiltak per 31.12. hvor det er utarbeidet plan. Nevner: Barn med tiltak per 31.12. Brøken er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år

ID : K1107856066P00029454

Informasjon

Tall hentes fra KOSTRA-skjema 8 Personell og organisering av barneverntjenesten, antall sosionomer + barnevernspedagoger + annen høyskoleutdanning. Her ses personer med fagutdanning ift. antall barn 0-17 år i kommunen.

Fotnote

Fra og med 2013 er også tiltaksstillinger på funksjon 252 inkludert. Fra og med 2012 er tiltaksstillinger på funksjon 251 inkludert i tillegg til saksbehandler-/administrasjonsstillinger på funksjon 244.

Antall meldinger per barn med melding 0-5 år

ID : K1424011020P31032

Informasjon

Teller: Antall meldinger barn 0-5 år Nevner: Barn med melding 0-5 år

Antall meldinger per barn med melding 6-12 år

ID : K1424433626P21505

Informasjon

Teller: Antall meldinger barn 6-12 år Nevner: Barn med melding 6-12 år

Antall meldinger per barn med melding 13-17 år

ID : K1424433925P21562

Informasjon

Teller: Antall meldinger barn 13-17 år Nevner: Barn med melding 13-17 år

Andel meldinger som går til undersøkelse

ID : K1424010545P30954

Informasjon

Teller: Meldinger som gikk til undersøkelse Nevner: Meldinger i alt 
Teller er multiplisert med 100 for å gi tallet i prosent.

Andel undersøkelser som førte til tiltak

ID : 95194002517097

Informasjon

Teller: Undersøkelser etter BVL som førte til tiltak Nevner: Undersøkelser avsluttet 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent

Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US

ID : K1424089236P10842

Informasjon

Teller: Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering Nevner: Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering + Undersøkelser henlagt etter partens ønske + Undersøkelser henlagt som følge av flytting 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent.

Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser

ID : K1424090167P10992

Informasjon

Teller: Undersøkelser henlagt etter partens ønske Nevner: Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering + Undersøkelser henlagt etter partens ønske + Undersøkelser henlagt som følge av flytting 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent.

Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser

ID : K1424090294P10998

Informasjon

Teller: Undersøkelser henlagt som følge av flytting Nevner: Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering + Undersøkelser henlagt etter partens ønske + Undersøkelser henlagt som følge av flytting 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent.

Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak

ID : K1424090441P11007

Informasjon

Teller: Undersøkelser henlagt etter partens ønske Nevner: Undersøkelser som førte til tiltak + Undersøkelser henlagt etter partens ønske 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent.

Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak

ID : K1425569011P2334

Informasjon

Teller: Barn med tiltak institusjon i løpet av året + Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året Nevner: Barn med tiltak i løpet av året 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent

Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak

ID : K1425570068P2738

Informasjon

Teller: Barn med hjelpetiltak 31.12. med tiltaksplan Nevner: Barn med hjelpetiltak per 31.12. 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent

Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg

ID : K1425571391P3052

Informasjon

Teller: Barn med omsorgstiltak 31.12. med omsorgsplan Nevner: Barn med omsorgstiltak per 31.12. 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent

Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger

ID : K1425571670P3207

Informasjon

Teller: Stillinger med fagutdanning Nevner: Stillinger knyttet til saksbehandling og tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 244 unntatt støttefunksjoner, funksjon 251 og 252) 
Teller multipliseres med 100 for å gi andelen i prosent

System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten

ID : K1170854378P00009088

Informasjon

System for brukerundersøkelse defineres som en undersøkelse gjennomført blant tjenestemottakere eller deres pårørende for å kartlegge deres vurdering av tjenestetilbudet. Slike undersøkelser bygger vanligvis på et intervju/samtale basert på et standardisert spørreskjema eller ved skriftlig besvarelse av spørreskjema for barnevernstjenesten. System for brukerundersøkelser gjennomføres uavhengig av tjenestetilbyders eier- eller driftsform. For å svare ”ja” på at en har et system for brukerundersøkelser må barnevernstjenesten ha utarbeidet et ferdig opplegg for brukerundersøkelser.

Benyttet brukerundersøkelse siste år

ID : K1171105797P00015180

Informasjon

Brukerundersøkelse defineres som en undersøkelse gjennomført blant tjenestemottakere eller deres pårørende for å kartlegge deres vurdering av tjenestetilbudet. Slike undersøkelser bygger vanligvis på et intervju/samtale basert på et standardisert spørreskjema eller ved skriftlig besvarelse av spørreskjema for barnevernstjenesten. For å svare ”ja” på at en har benyttet brukerundersøkelse i barnevernstjenesten siste år må man ha gjennomført en brukerundersøkelse i statistikkåret.

Innført internkontroll i barnevernstjenesten

ID : K1171107614P00015320

Informasjon

Ifølge Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kapittel 2, annet ledd, skal kommunen ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll. For å svare Ja må kommunen ha innført system for internkontroll for barnevernstjenesten i kommunen.

Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid

ID : K1288097677P15609

Barnevernstjenesten organisert i NAV

ID : K1288097911P15627

MVA-kompensasjon drift, barnevern pr. innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112273904P00012104

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på barnevern i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til barnevern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, barnevern = kontoklasse 1, funksjonene 244,251,252, art 729. Data hentet fra kommuneregnskapet 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon investering, barnevern pr. innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112274043P00012157

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet på barnevern i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til barnevern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, barnevern = kontoklasse 1, funksjonene 244,251,252, art 729. Data hentet fra kommuneregnskapet 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

 

Kontakt