343172
343172
friartikkel
2018-03-09T17:29:00.000Z
no

Pleie og omsorg nøkkeltall (K) - Tabell 07800

Publisert:

F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall

ID: KS95254922811832

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98171199716148

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av de frie inntektene som går til pleie og omsorg. 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern=(Netto driftsutgifter pleie og omsorg, konsern/Netto driftsutgifter i alt, konsern)*100. 
Teller= Netto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, funksjon 234,253,254,261,262, art(010-480)+art590+art([(600-895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)i 1000 kroner. 
Nevner= Netto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, art(010-480)+art590-art(600-895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1000 kroner. 
Fra 2002 inngår ikke funksjon 262 (botilbud utenfor institusjon) i beregningene. F. 262 er nå en del av f. 265 (kommunalt disponerte boliger).

Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern

ID : KSK1173171959P00011826

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av de frie inntektene brukt på pleie og omsorg som går til institusjoner (f253+261). 
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern= (Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg - Institusjoner, konsern /Netto driftsutgifter til pleie og omsorg, konsern)*100. 
Teller= Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjon 253,261, art (010-480)+art 590+art ([600-895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Netto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, funksjoner 234,253,254,261, art(010-480)+art590-art(600-895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern

ID : KSK1173174151P00012709

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av de frie inntektene brukt på pleie og omsorg som går til tjenester overfor hjemmeboende brukere i pleie og omsorg. 
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern= (Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere, konsern/Netto driftsutgifter pleie og omsorg), konsern)*100. 
Teller= Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjon 254, art (010-480)+art 590+art ([600-895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1000 kroner. 
Nevner= Netto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, funksjonene 234, 253, 254 og 261, art(010-480)+art590-art(600-895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1000 kroner.

Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern

ID : KSK1173174755P00012964

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av de frie inntektene brukt på pleie og omsorg som går til aktivisering, støttetjenester i pleie og omsorg. 
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern= (Netto driftsutgifter til aktivisering, støttetjenester (f234), konsern/Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261), konsern)*100. 
Teller= netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjon 234, art (010-480)+art 590+art ([600-895)-728].Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)i 1000 kroner. 
Nevner=Netto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, funksjoner 234,253,254,261, art(010-480)+art590-art(600-895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)i 1000 kroner.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern

ID : KS95175131616340

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som bla. inneholder øremerkede tilskudd og ev. andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten=(Netto driftsutgifter pr innbygger, pleie og omsorg/innbyggere i alt)*1000 
Teller= Netto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, funksjonene 234,253,254,261,262, artene(010-480)+590-artene[(600-895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)i 1000 kroner. 
Nevner= innbyggere totalt i kommunen, hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Fra 2002 inngår ikke funksjon 262 (botilbud utenfor institusjon) i beregningene. F. 262 er nå en del av f. 265 (kommunalt disponerte boliger).

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern

ID : KS95254922811825

Informasjon

Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg målt i kroner pr innbygger 80 år og over i kommunen etter at egenbetaling for tjenestene og øremerkete tilskudd fra staten og evt. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over, konsern= (Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261), konsern/ antall innbyggere 80 år og over pr. 31.12) * 1000 
Teller= Netto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, funksjonene 234,253,254,261, artene(010-480)+a590-artene [(600-895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)i 1000 kroner. 
Nevner= innbyggere 80 år og over hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 1000 gir indikator i kroner. 
Fra 2002 inngår ikke funksjon 262 (botilbud utenfor institusjon) i beregningene. F. 262 er nå en del av f. 265 (kommunalt disponerte boliger).

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern

ID : KS95254922811824

Informasjon

Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg målt i kroner pr innbygger 67 år og over i kommunen etter at egenbetaling for tjenestene og øremerkete tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over, konsern= (Netto driftsutgifter pleie og omsorg (f234+253+254+261), konsern/ antall innbyggere 67 år og over pr. 31.12) * 1000 
Teller= Netto driftsutgifter(kontoklasse 1, artene(010-480)+a590-artene [(600-895)-728]. Funksjonene 234,253,254,261,262. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)i 1000 kroner. 
Nevner= innbyggere 67 år og over er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 1000 gir indikator i kroner. 
Fra 2002 inngår ikke funksjon 262 (botilbud utenfor institusjon) i beregningene. F. 262 er nå en del av f. 265 (kommunalt disponerte boliger).

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning

ID : K1109951094P00012706

Informasjon

Definisjon av indikatoren: Andel avtalte årsverk av personell med fullført relevant fagutdanning av totalt antall avtalte årsverk i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten. 
Begrepsavklaringer Avtalte årsverk: Ansatte som har inngått skriftlig arbeidsavtale om ansettelse utover 1 uke uavhengig av stillingsstørrelse registreres i (Aa-reg tom. 2014, a-ordningen fom. 2015). Både personer med fravær og deres eventuelle vikarer inngår i avtalte årsverk med sin avtalte arbeidstid. 
Personell med fagutdanning: Helse- og sosialfaglige utdanninger defineres gjennom Helsedirektoratets og Statistisk sentralbyrås arbeid med register for helse- og sosialpersonell. I tillegg er enkelte andre fagutdanninger inkludert fordi de er relevante ut fra tjenestemottakerens behov (f. eks. pedagog). 
Brukerrettede tjenester: Med brukerrettede tjenester menes arbeid utført av de som jobber direkte med mottakere av helse- og sosialtjenestene i kommunene, samt de som saksbehandler og fatter vedtak om helse- og sosialtjenester. Her omfattes ansatte innen pleie- og omsorgstjenester i kommunene innen KOSTRA-funksjon 234 (aktivisering av eldre og funksjonshemmede), 253 (institusjoner for eldre og funksjonshemmede) og funksjon 254 (pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende). Årsverk av personer uten spesifisert utdanning eller yrke inkluderes i nevneren fordi det antas at disse utøver brukerrettede tjenester.

Andel fravær i brukerrettede tjenester

ID : K1173358352P00003683

Informasjon

Fravær (legemeldt sykefravær og fødselspermisjoner) sett i forhold til totalt antall avtalte årsverk fra ansatte innen brukerrettede tjenester. 
Beregnes ved (årsverk i fravær av ansatte innen brukerrettede tjenester/ totalt antall avtalte årsverk av ansatte innen brukerrettede tjenester)* 100. 
Datakilder: SSBs sentrale sykefraværsstatistikk er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær. Fødselspermisjon er hentet fra NAVs fødsels- og sykepengeregister. Avtalte årsverk hentes fra NAVs Arbeidstaker-arbeidsgiverregister.

Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste

ID : K1180012891P00017864

Informasjon

Definisjon av indikatoren: Andel avtalte årsverk av kommunalt ansatt personell med legemeldt sykefravær av totalt antall avtalte årsverk i kommunale brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten. Inkl. kommuale foretak og IKS (kommuenkonsern) 
Begrepsavklaringer Avtalte årsverk: Ansatte som har inngått skriftlig arbeidsavtale om ansettelse utover 1 uke uavhengig av stillingsstørrelse registreres i Arbeids- og velferdsetatens Arbeidstaker-arbeidsgiverregister (Aa-reg). Både personer med fravær og deres eventuelle vikarer inngår i avtalte årsverk med sin avtalte arbeidstid. 
Brukerrettede tjenester: Med brukerrettede tjenester menes arbeid utført av de som jobber direkte med mottakere av helse- og sosialtjenestene i kommunene, samt de som saksbehandler og fatter vedtak om helse- og sosialtjenester. Her omfattes ansatte innen pleie- og omsorgstjenester i kommunene innen KOSTRA-funksjon 234 (aktivisering av eldre og funksjonshemmede), 253 (institusjoner for eldre og funksjonshemmede) og funksjon 254 (pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende). Årsverk av personer uten spesifisert utdanning eller yrke inkluderes i nevneren fordi det antas at disse utøver brukerrettede tjenester. 
Teller: Avtalte årsverk av kommunalt sysselsatte med legemeldt sykefravær i brukerrettede pleie- og omsorgstjenester (KOSTRA-funksjon 234, 253 og 254) Nevner: Avtalte årsverk av kommunalt sysselsatte i brukerrettede pleie- og omsorgstjenester (KOSTRA-funksjon 234, 253 og 254) , inkl. årsverk av personer uten spesifisert utdanning eller yrke.
Ekskludert populasjon: Avtalte årsverk av privat sysselsatte som inngår i det kommunale tjenestetilbudet. Avtalte årsverk av sysselsatte i ikke-brukerrettede oppgaver innen KOSTRA-funksjon 234, 253 og 254:, renhold, service, kjøkken, vedlikehold, transport, øk/adm. KOSTRA-funksjon 261 (drift og vedlikehold av institusjoner). Overtid er ikke inkludert. Årsverk av leger og fysioterapeuter på institusjon er ikke inkludert. 
Beregnes ved (årsverk sykefravær / totalt antall avtalte årsverk)* 100. 
Datakilder: SSBs sentrale sykefraværsstatistikk er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær. Avtalte årsverk hentes fra NAVs Arbeidstaker-arbeidsgiverregister.

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern

ID : KS95254922811822

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester, konsern. 
Driftsutgiftene er inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon og korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter(internkjøp) mv. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene ved den aktuelle tjenesten. 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester=(Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, konsern/ (mottakere av hjemmetjenester pr 31.12 + antall plasser i kommunale institusjoner pr 31.12)) *1000 
Teller= Korrigerte brutto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, funksjonene 234, 253,254,261,262, artene(010-290) +429 +590-(690,710,729,790). Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Mottakere av hjemmetjenester, pkt 5 skjema 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 IPLOS hjemmetjenester + totalt antall plasser i kommunale institusjoner, pkt 2 skjema 5 
Teller mulitplisert med 1000 gir indikator i kroner. 
Fra 2002 inngår ikke funksjon 262 (botilbud utenfor institusjon) i beregningene. F. 262 er nå en del av f. 265 (kommunalt disponerte boliger). Fra 2004 inngår funksjon 234, slik at tallene for 2004 ikke er direkte sammenlignbare tidligere år.

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg, konsern

ID : KS101178106566533

Informasjon

Indikatoren viser lønn og sosiale utgifter ved egen tjenesteproduksjon korrigert for sykelønnsrefusjon, konsern. Indikatoren viser dermed lønnskostnader pr enhet eller arbeidsproduktiviteten ved den aktuelle tjenesten. 
Årsverkene er avtalte, fratrukket legemeldt sykefravær og fødelspermisjon, som tilsvarer de årsverkene som er knyttet til kommunens lønnsutgifter. 
Lønnsutgifter pr årsverk, pleie og omsorg i kroner, konsern=(Lønnsutgifter, pleie og omsorg, konsern)/(Kommunale årsverk i pleie og omsorg-Fravær)*1000 
Teller=Lønn(kontoklasse 1 og 3, art(010-099)-art710).Funksjon 234, 253,254,261,262.Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Kommunale årsverk fratrukket fravær, alle utdanningsgrupper. Funksjonene 234, 253,254,261. Data er hentet fra register, hovedsakelig Aa-registeret, f.o.m. 2003-årgangen. 
Fra 2002 inngår ikke funksjon 262 (botilbud utenfor institusjon) i beregningene. F. 262 er nå en del av f. 265 (kommunalt disponerte boliger).

Fotnote

A-ordningen er hovedkilden til statistikk over avtalte årsverk for personell i pleie- og omsorgssektoren f.o.m. 2015-årgangen. Fram til 2014 var kilde NAVs Aa-register. I tallene er alle avtalte årsverk pr. 3. uke i november i fjoråret med, også for vikarer, ikke fratrukket legemeldt sykefravær og fødselspermisjon. Korrekt fordeling på KOSTRA-funksjon er betinget av at den enkelte ansatte er oppført med korrekt virksomhet i rapportering til a-ordningen.

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker

ID : 1078321396387463

Informasjon

Teller = Årsverk for alle utdanningsgrupper, registrert på funksjon 234, 253 og 254, inkl. uspesifiserte utd./ikke helseutd, ekskl. adm/øk, servicefunksjoner (som hovedsakelig uansett kommer i f261) .) 
Nevner = mottakere av hjemmetjenester (hjemmesykepleie, praktisk bistand, omsorgslønn, avlastning) og plasser i institusjon (sykehjem, aldershjem og boform, avlastning og barneboliger). Mottakere av kun aktivisering (dagsenter, aktivitetssenter, eldresenter) telles ikke. 
Data er hentet fra SSBs personellregister (bygger på bl.a. Aa-registeret tom. 2014, a-ordningen fom. 2015) samt Nasjonal utdanningsbase), og fra KOSTRA-skjema 5 (spml. 2 plasser), og skjema 6 (spml 5 - hjemmetjeneste) tom. 2006-årgangen, fom. 2007 IPLOS (hjemmetjenester). 
Årsverkene er avtalte, fratrukket legemeldt sykefravær og fødelspermisjon, slik at en kommer nærmest mulig det antall årsverk mottakerne opplever. Inkludert både kommunal og privat virksomhet, samt KF/IKS. Ved kjøp av hjemmetjenester fra vikarbyråer, kommer normalt ikke årsverkene her med. Det medfører at kommuner med stor andel outsourcing av hjemmetjenester vil få lavt antall årsverk pr. bruker.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år

ID : K1204113248P00009093

Informasjon

Andel av innbyggerne i aldersgruppen 0-66 år som mottar hjemmetjenester. 
Teller= Mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 0-66 år registrert pr 31.12. Data er hentet fra IPLOS-registeret. 
Nevner= Innbyggere 0-66 år pr 31.12.Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Med hjemmetjenester menes følgende tjenester i IPLOS: Praktisk bistand: daglige gjøremål, Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål, Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent,Hjemmetjenester kan være praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet (tidl. «hjemmesykepleie»), avlastning utenfor institusjon og omsorgslønn.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.

ID : K1204114797P00009176

Informasjon

Andel av innbyggerne i aldersgruppen 67-79 år som mottar hjemmetjenester. 
Teller= Mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67-79 år registrert pr 31.12. Data er hentet fra IPLOS-registeret. 
Nevner= Innbyggere 67-79 år pr 31.12.Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Med hjemmetjenester menes følgende tjenester i IPLOS: Praktisk bistand: daglige gjøremål, Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål, Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent,Hjemmetjenester kan være praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet (tidl. «hjemmesykepleie»), avlastning utenfor institusjon og omsorgslønn.

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.

ID : K1204115928P00009259

Informasjon

Andel av innbyggerne i aldersgruppen 80 år og over som mottar hjemmetjenester til hjemmeboende. 
Teller= Mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 80 år og over registrert pr 31.12. Data er hentet fra IPLOS-registeret. 
Nevner= Innbyggere 80 år og over år pr 31.12.Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Med hjemmetjenester i hjemmet menes følgende tjenester i IPLOS: Praktisk bistand: daglige gjøremål, Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål, Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent, Avlastning - utenfor institusjon, Omsorgslønn, Pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie). 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern

ID : KS95254922811808

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr hjemmetjenestebruker. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. 
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester i kroner, konsern= (Korrigerte brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254, konsern/ Mottakere av hjemmetjenester i alt)*1000 
Teller=Korrigerte brutto driftsutgifter kontoklasse 1 og 3, funksjon 254, artene(010-290)+art429+art590-art690- art710-art729-art790. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Mottakere av hjemmetjenester pr 31.12 Data hentet fra pkt 5a i skjema 6 tom. 2006-årgangen. Fom. 2007 er kilden IPLOS, og da også inkl. avlastning utenfor inst. og omsorgslønn, i tillegg til hjemmesykepleie, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
Teller mulitplisert med 1000 gir indikator i kroner.

Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutg, konsern

ID : KS95254922811806

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor prosentandel av kostnadene brukere av hjemmebaserte tjenester dekker ved egenandeler, konsern. 
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av brutto driftsutgifter=(Brukerbetaling for praktisk bistand, konsern/ brutto driftsutgifter for hjemmetjenester f254, konsern)*100 
Teller= Brukerbetaling for kommunale tjenester (kontoklasse 1 og 3, funksjon 254, art 600. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 254, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)], og kontoklasse 3, funksjonene (253 og 261), artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Endret fra korrigerte brutto driftsutg. til brutto driftsutg. 15.6.2016.

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats

ID : K1110354544P00009378

Informasjon

Data er hentet fra pkt 5 og 6 i KOSTRA skjema 6 tom. 2006-årgangen, og gjelder summen av spesielt ressurskrevende hjemmetjenestemottakere (hjemmesykepleie + praktisk bistand)i kommunen, definert som mottakere som krever mer enn 35,5 timer/uke sett i forhold til hjemmetjenestemottakere totalt. Fom. 2007-årgangen hentes data fra IPLOS, og nevner utvides da fra hjemmesykepleie + praktisk bistand, til også å gjelde mottakere av avlastning utenfor institusjon, mottakere av omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse.

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over

ID : K1213118937P04248

Informasjon

Teller= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe. Omfattende bistandsbehov. Nevner= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe

System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten

ID : K1109953014P00012874

Informasjon

Definisjon av indikatoren Om kommunen har system for brukerundersøkelser innen hjemmetjenester 
Begrepsavklaringer Brukerundersøkelser: Brukerundersøkelse defineres som en undersøkelse gjennomført blant tjenestemottakere eller deres pårørende for å kartlegge deres vurdering av tjenestetilbudet. Slike undersøkelser bygger vanligvis på et intervju/samtale basert på et standardisert spørreskjema i institusjoner eller ved skriftlig besvarelse av spørreskjema for hjemmetjenesten. Brukerundersøkelser gjennomføres uavhengig av tjenestetilbyders eier- eller driftsform. 
Kriterier for å svare ja a) Kravene til system jf. KOSTRA-veiledning må være tilfredsstilt, se veiledning KOSTRA-skjema 4. 
b) De organisatoriske enhetene som har gjennomført brukerundersøkelser, må representere mer enn halvparten av alle mottar tjenester innen hjemmetjenester. (En organisatorisk enhet utgjøres av det laveste nivå med et selvstendig lederansvar.) 
c) Brukerundersøkelsene skal ha vært gjennomført i løpet av de siste tre år på rapporteringstidspunktet. 
(Oslo leverer samlet for alle bydeler) 
Datakilde: KOSTRA skjema 4 p 4

Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over

ID : 95254922811796

Informasjon

Indikatoren viser personer 80 år og over som er registrert som beboere i boliger til pleie- og omsorgsformål ved utgangen av året i prosent av personer som bor i boliger til pleie- og omsorgsformål totalt. 
Andel beboere i bolig 80 år og over=(beboere i bolig 80 år og over / beboere i bolig i alt)*100 
Teller= Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål, aldersgruppene 80-84, 85-89 og 90 år og over.Pr 31.12 i rapporteringsåret. Data er hentet fra skjema 6 pkt.8 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. 
Nevner=Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål, alle aldersgrupper.Pr 31.12 i rapporteringsåret. Data er hentet fra skjema 6 pkt.8 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.

Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning

ID : K1149237130P00011404

Informasjon

Indikatoren angir andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning i forhold til beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål totalt. Heldøgns bemanning innebærer at det er minst én ansatt tilstede i bygningen/bofellesskapet hele døgnet. 
Beboere i bolig hentes fra KOSTRA skjema 6, p 8 tom. 2006-årgangen. Fom. 2007 hentes beboere totalt fra IPLOS, beboere i bolig m/ heldøgns bemanning fra KOSTRA skjema 4, p 7. 
Beregning: ("Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning") /("Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt")*100

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning

ID : K1181298825P00021680

Informasjon

Andel beboere 80 år og over i bolig m/ heldøgns bemanning av innbyggere 80 år og over. Bør ses i sammenheng med dekningsgrad for sykehjem. 
Teller: Antall beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 80 år og over = Beboere i aldersgruppene 80-84,85-89 og 90 år og over som er registrert som beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål med fast personell tilknyttet hele døgnetp r 31.12 i rapporteringsåret. Data er hentet fra KOSTRA skjema 6 pkt.8 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra skjema 4, p 7. 
Nevner: Innbyggere 80 år og over. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester

ID : 95254922811789

Informasjon

Indikatoren viser plasser i institusjoner i prosent av alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester ved utgangen av rapporteringsåret. Plasser i barneboliger og avlastningsinstitusjoner inngår i beregningene, og det er korrigert for utleie over kommune-/bydelgrenser. 
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester=(plasser i alt / (plasser i alt + mottakere av hjemmetjenester i alt))*100 
Teller=plasser i institusjon registrert pr 31.12 i rapporteringsåret.Data er hentet fra skjema 5 pkt 2. 
Nevner=plasser i institusjon + mottakere av hjemmetjenester i alt pr 31.12 i rapporteringsåret. Data er hentet fra skjema 5 pkt. 2, og pkt. 5 og skjema 6 pkt 5 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.

Fotnote

a) "Plasser" regnes som mer stabilt enn "beboere", og er også brukt i nevner.

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over

ID : 1087994882506673

Informasjon

Plasser i institusjon i alt= plasser i institusjon registrert pr 31.12 i rapporteringsåret i sykehjem, aldershjem eller boform med heldøgns omsorg, korrigert for evt. utleie. Beboere i barneboliger eller avlastningsboliger er ikke inkludert. Data er hentet fra skjema 5 pkt 2 og 5. 
Beregning: (("Plasser i institusjoner")/("Antall 80 år og over"))*100

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert. Det er korrigert for utleie over kommune-/bydelsgrenser.

Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+

ID : K1181299376P00021731

Informasjon

Indikatoren viser tilbudet på heldøgns plasser på institusjon og i kommunalt disponert bolig i forhold til befolkningen 80 år og over. I bolig telles antall beboere, i institusjon antall plasser (korrigert for utleie ). Teller: Plasser i institusjon (sykehjem, aldershjem, boform m/ heldøgns omsorg og pleie), korrigert for utleie over kommunegrensene, inkl. private inst. samt beboere i bolig m/ heldøgns bemanning, inkludert boliger for personer med utviklingshemming (PU-boliger). Data er hentet fra KOSTRA Skjema 5 Institusjoner for eldre og funksjonshemmede (p 2)og fra skjema 6 Pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende (p. 8) tom. 2006, fom. 2007 skjema 4, p. 6 i 2011. 
Nevner: Innbyggere 80 år og over per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel beboere på institusjon under 67 år

ID : 95254922811783

Informasjon

Indikatoren viser beboere i institusjon som er under 67 år i prosent av alle beboerne på institusjon ved utgangen av rapporteringsåret. 
Andel beboere på institusjon under 67 år= (beboere på institusjon under 67 år / beboere på institusjon totalt)*100 
Teller=beboere i aldersgruppene 0-17,18-49 og 50-66 år registrert pr 31.12 i rapporteringsåret. Data er hentet fra skjema 5 pkt 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. 
Nevner=heldøgnsbeboere i institusjon registrert pr 31.12 i rapporteringsåret. Data er hentet fra skjema 5 pkt 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. Tallene inkluderer også beboere i barneboliger.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen og fom. 2007-årgangen: beboere iht. KOSTRA-funkjson 253: sykehjem, aldershjem, barmebolig og avlastningsbolig. Gjelder kun sykehjem, aldershjem, 2004-2006, tom 2006 også boform m/ heldøgns omsorg.

Andel beboere i institusjoner 80 år og over

ID : 95254922811770

Informasjon

Indikatoren viser beboere som er 80 år eller eldre i prosent av alle beboere i institusjoner ved utgangen av rapporteringsåret. 
Andel beboere 80 år og over i institusjoner=(Beboere pr. 31.12. 80 år og over i institusjoner / beboere pr. 31.12. i kommunale institusjoner)*100 
Teller= Beboere i aldersgruppene 80-84,85-89,90+ pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5, pkt 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. 
Nevner= Beboere i alt pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5 pkt 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen og fom. 2007-årgangen: beboere iht. KOSTRA-funkjson 253: sykehjem, aldershjem, barmebolig og avlastningsbolig. Gjelder kun sykehjem, aldershjem, 2004-2006, tom 2006 også boform m/ heldøgns omsorg.

Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon

ID : 95254922811787

Informasjon

Indikatoren viser institusjonsdekningen målt i prosent av tilsvarende aldersgruppe i kommunen. Den tas ikke hensyn til hvorvidt de registrerte institusjonsbeboeren er hjemmehørende i kommunen eller ikke. For kommuner som selger institusjonsplasser til andre kommuner vil dekningsgraden være lavere enn indikatoren viser. 
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon=(heldøgnsbeboere 67 år og over / innbyggere 67 år og over pr. 31.12)*100 
Teller= Heldøgnbeboere i institusjon 67-74,75-79,80-84,85-89 og 90 år og over registrert pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5 pkt 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. 
Nevner= Innbyggere over 67 år pr 31.12.Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen og fom. 2007-årgangen: beboere iht. KOSTRA-funkjson 253: sykehjem, aldershjem, barmebolig og avlastningsbolig. Gjelder kun sykehjem, aldershjem, 2004-2006, tom. 2006 også boform m/ heldøgns omsorg.

Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon

ID : 95254922811785

Informasjon

Indikatoren viser institusjonsdekningen målt i prosent for aldersgruppen 67-79 år, men tar ikke hensyn hvorvidt beboeren faktisk er hjemmehørende i kommunen eller ikke. 
Andel innbyggere 67-79 år i institusjon=(Heldøgnsbeboere i institusjon 67-79 år / Innbyggere 67-79 år pr. 31.12.)*100 
Teller= Heldøgnsbeboere i aldersgruppene 67-74 og 75-79 år i institusjon pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5 pkt 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. 
Nevner= Innbyggere 67-79 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen og fom. 2007-årgangen: beboere iht. KOSTRA-funkjson 253: sykehjem, aldershjem, barmebolig og avlastningsbolig. Gjelder kun sykehjem, aldershjem, 2004-2006, tom. 2006 også boform m/ heldøgns omsorg.

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

ID : 95260526908745

Informasjon

Indikatoren viser dekningsgraden i institusjoner for personer 80 år og over i prosent av tilsvarende aldersgruppe i befolkningen. Det tas ikke hensyn til om beboeren er innbygger i kommunen eller ikke. Dekningsgraden vil dermed kunne vise et for høyt tall i kommuner som selger plasser til andre kommuner. 
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon=(Beboere på institusjon 80 år og over /innbyggere 80 år og over)*100 
Teller=Personer i aldersgruppene 80-84,85-89 og 90 år og over som er registrert som beboere på institusjon pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5, pkt 6 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. 
Nevner=Innbyggere 80 år og over. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen og fom. 2007-årgangen: beboere iht. KOSTRA-funkjson 253: sykehjem, aldershjem, barmebolig og avlastningsbolig. Gjelder kun sykehjem, aldershjem, 2004-2006, tom. 2006 også boform m/ heldøgns omsorg.

Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)

ID : K1110355371P00009477

Informasjon

Indikatoren viser antall beboere i prosent av antall plasser i institusjoner (sykehjem, aldershjem og barneboliger) totalt i kommunen. Ekskludert avlastningsinst. 
Teller: antall oppholdsdøgn gjennom året i institusjon, ekskl. avlastninginst/365* 100 Nevner: antall plasser i institusjon lokalisert i kommunen (KOSTRA skjema 5 spml 2), inkl. barnebolig, ekskl. avlastningsinst. 
Det er korrigert for evt. utleide plasser og statlige plasser.

Fotnote

dra 7.6.2017: prikker Oslo, IPLOS håndterer ikke kjøp utenfor kommune

Andel institusjonsbeboere på langtidsopphold

ID : 95254922811781

Informasjon

Indikatoren viser heldøgnbeboere som er skrevet inn for langtidsopphold i prosent av alle innskrevne heldøgnsbeboere pr 31.12. 
Andel heldøgnsbeboere på langtidsopphold=(Heldøgnsbeboere innskrevet for langtidsopphold / heldøgnsbeboere innskrevet i alt)*100 
Teller=Heldøgnsbeboere innskrevet for langtidsopphold pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5 pkt.7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. Nevner= Heldøgnsbeboere innskrevet i alt pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5 pkt 7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert.

Andel beboere på tidsbegrenset opphold

ID : 95254922811780

Informasjon

Indikatoren viser heldøgnbeboere som er skrevet inn for korttidsopphold i prosent av alle innskrevne heldøgnsbeboere pr 31.12. 
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold=(Heldøgnsbeboere innskrevet for korttidsopphold / heldøgnsbeboere innskrevet i alt)*100 
Teller=Heldøgnsbeboere innskrevet for korttidsopphold pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5 pkt.7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. 
Nevner= Heldøgnsbeboere innskrevet i alt pr 31.12. Data er hentet fra skjema 5 pkt 7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsinst. inkludert.

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold

ID : K1110535835P00022556

Informasjon

Indikatoren viser antall plasser avsatt til tidsbegrenset opphold (tidl. korttidsplasser) i prosent av antall plasser i institusjon totalt (sykehjem, aldershjem, boform m/ heldøgns omsorg). Det er ikke korrigert for evt. utleie. Ikke inkludert barneboliger og avlastningsinst. 
Teller: antall plasser avsatt til tidsbegrenset opphold (KOSTRA skjema 5 p 3) * 100 
Nevner: antall plasser totalt lokalisert i kommunen (KOSTRA skjema 5 p 2)

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens

ID : 98198874210683

Informasjon

Indikatoren viser plasser i skjermede enheter i prosent av alle institusjonsplasser i kommunen pr 31.12 
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens= (Plasser i skjermet enhet for personer med demens/Institusjonsplasser lokalisert i kommunen i alt)*100 
Teller= Plasser i skjermet enhet for personer med demens. Data er hentet fra skjema 5 pkt 3. 
Nevner= Institusjonsplasser lokalisert i kommunen i alt (både private og kommunale). data er hentet fra skjema 5, pkt 2.

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering

ID : K1110536359P00022656

Informasjon

Indikatoren viser plasser i skjermede enheter i prosent av alle institusjonsplasser i kommunen pr 31.12 
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering= (plasser avsatt til rehabilitering/habilitering/Institusjonsplasser lokalisert i kommunen i alt)*100 
Teller= Plasser avsatt til rehabilitering/habilitering. Data er hentet fra skjema 5 pkt 3. 
Nevner= Institusjonsplasser lokalisert i kommunen i alt (både private og kommunale). Data er hentet fra skjema 5, pkt 2.

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

ID : K1149236479P00011287

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (evt. sykehjem kombinert med aldershjem eller statlig virksomhet) og boform med heldøgns omsorg og pleie. Verdien angis i timer med 2 desimaler, dvs. 0,25 timer tilsvarer 15 minutter pr. beboer. 
Data gjelder pr. 31.12 og hentes fra: teller: KOSTRA skjema 1, del 1 spml. 1-2: "Institusjoner med heldøgns pleie og omsorg (f253)" nevner: KOSTRA skjema 5, spml. 7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.: "Samlet tall på heldøgnsbeboere i sykehjem" 
Beregning:("Timer pr. uke av leger. Funksjon 253") / ("sykehjemsbeboere")

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

ID : K1180074054P00006103

Informasjon

Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig antall timer av fysioterapeut pr. uke pr. beboer i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. 
Begrepsavklaringer: Institusjoner: Inkluderer sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet etter kommunehelsetj. loven § 1-3 (annet ledd pkt. 3), eksklusiv aldershjem og andre inst. hjemlet etter sosialtjenesteloven § 4-2 pkt. d, jf. §7-12 med forskrift §7-2. Fysioterapitimer: Avtalte timer pr uke i både kommunale og private sykehjem/boformer. Inkluderer også tid til journalføring, telefontid mm. 
Data gjelder pr. 31.12 og hentes fra: teller: KOSTRA skjema 1, del 3 spml. 3-2: "Institusjoner med heldøgns pleie og omsorg (f253)" nevner: KOSTRA skjema 5, spml. 7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.: "Samlet tall på heldøgnsbeboere i sykehjem"

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner

ID : 95254922811765

Informasjon

Definisjon av indikatoren: Andel plasser i enerom i institusjon for eldre og funksjonshemmede 
Begrepsavklaringer Institusjon: Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie regulert etter lov om helsetjenesten i kommunene, jfr. §1-3, annet ledd, pkt.6, samt aldershjem, regulert etter lov om sosiale tjenester, jfr. § 4-2, pkt.d. Unntatt fra institusjonsbegrepet i denne sammenheng er rene avlastningsbolige/-institusjoner for funksjonshemmede og barneboliger. 
Institusjoner inkluderes uavhengig av om det er kommunal eller privat eierform og drift, så lenge de er en del av det kommunale tilbudet. 
Enerom: Med enerom menes rom dimensjonert for én person 
Langtidsopphold: Med langtidsopphold menes vedtak om varig opphold med adresseendring. 
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner= (("Rom for en beboer i institusjoner")/("Plasser i institusjon lokalisert i kommunen"))*100 
Teller=Rom for en beboer. Data hentet fra skjema 5 pkt 4. Nevner=Plasser i alt. Data hentet fra skjema 5 pkt 2. Evt. statlige plasser er inkludert. 
Plasser i avlastningsinstitusjoner og barneboliger er ikke tatt med. Det er ikke korrigert for eventuelle utleieplasser over kommunegrensen.

Fotnote

T.o.m. 2003-årgangen var beboere i barneboliger og avlastningsboliger inkludert. F.o.m. statistikkåret 2003 er også private institusjoner med, ikke bare kommunale/interkommunale.

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc

ID : K1109880540P00007399

Informasjon

Definisjon av indikatoren: Andel plasser i brukertilpassede enerom i institusjon med eget bad og WC 
Begrepsavklaringer Institusjon: Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie regulert etter lov om helsetjenesten i kommunene, jfr. §1-3, annet ledd, pkt.6, samt aldershjem, regulert etter lov om sosiale tjenester, jfr. § 4-2, pkt.d. Unntatt fra institusjonsbegrepet i denne sammenheng er rene avlastningsinstitusjoner for funksjonshemmede og barneboliger. 
Institusjoner inkluderes uavhengig av om det er kommunal eller privat eierform og drift, så lenge de er en del av det kommunale tilbudet. 
Enerom: Rom dimensjonert for én person. 
Brukertilpasset Med "brukertilpasset " menes det at rommet er utformet/innredet slik at den aktuelle beboers behov blir møtt, samtidig som nødvendig pleie kan skje på en hensiktsmessig måte. 
Eget bad og WC: Eget bad og WC med direkte adkomst fra beboerens rom. 
Teller: Antall plasser i brukertilpassede enerom med bad/wc (fra KOSTRA skjema 5 p 4) Nevner: Antall plasser i institusjon (sykehjem, alderhjem eller boform med heldøgns pleie/omsorg)(fra KOSTRA skjema 5 p 2). 
Beregning: (("Brukertilpasset enerom med bad/wc")/ ("Plasser i institusjon lokalisert i kommunen"))*100

System for brukerundersøkelser i institusjon

ID : K1109952732P00012841

Informasjon

Definisjon av indikatoren Om kommunen har system for brukerundersøkelser innen institusjoner 
Begrepsavklaringer Brukerundersøkelser: Brukerundersøkelse defineres som en undersøkelse gjennomført blant tjenestemottakere eller deres pårørende for å kartlegge deres vurdering av tjenestetilbudet. Slike undersøkelser bygger vanligvis på et intervju/samtale basert på et standardisert spørreskjema i institusjoner eller ved skriftlig besvarelse av spørreskjema for hjemmetjenesten. Brukerundersøkelser gjennomføres uavhengig av tjenestetilbyders eier- eller driftsform. 
Kriterier for å svare ja a) Kravene til system jf. KOSTRA-veiledning må være tilfredsstilt, se veiledning KOSTRA-skjema 4. 
b) De organisatoriske enhetene som har gjennomført brukerundersøkelser, må representere mer enn halvparten av alle mottar tjenester innen institusjon. (En organisatorisk enhet utgjøres av det laveste nivå med et selvstendig lederansvar.) 
c) Brukerundersøkelsene skal ha vært gjennomført i løpet av de siste tre år på rapporteringstidspunktet. 
(Oslo leverer samlet for alle bydeler) 
Datakilde: KOSTRA skjema 4 p 4

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern

ID : K1327506715P28999

Informasjon

Brutto driftsutgifter per beboerdøgn for alle institusjoner som utgiftsføres på KOSTRA funksjon 253+261 (sykehjem, aldershjem og barnebolig, ekskl. avlastningsbolig). Gjelder både kommunale og private institusjoner, også opphold kjøpt utenfor egen kommune. 
Beregning: ("Brutto driftsutg., institusjon, f253+261, konsern")*1000/ ("Antall beboerdøgn totalt")

Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser

ID : K1110354773P00009395

Informasjon

Indikatoren viser institusjonsplasser eid av kommunen i prosent av totalt antall institusjonsplasser lokalisert i kommunen (sykehjem, aldershjem eller boform med heldøgns omsorg). 
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser=(kommunale institusjonsplasser / totalt antall institusjonsplasser )*100 
Teller=kommunale institusjonsplasser . Data hentet fra skjema 5 pkt 2. Bare plasser i institusjoner med kommunal eier er regnet med. 
Nevner=Institusjonsplasser i alt.Data hentet fra skjema 5 pkt 2.

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern

ID : KS95175131616331

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter i kr., inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal drift. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. 
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern=(rigerte brutto driftsutgifter, institusjon, konsern/Kommunale plasser i institusjoner)*1000. 
( ("Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon") /("Kommunale plasser i institusjon i alt") )*1000 
Teller=Korrigerte brutto driftsutgifter(kontoklasse 1 og 3, Funksjonene 253 og 261, artene((010..290)+429+590)- artene (690,710,729,790). Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner=Plasser i i alt,institusjoner med kommunal drift (også KF og interkommunal), barneboliger og avlastningsboliger inkludert. Data er hentet fra skjema 5, pkt 2.

Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon, konsern

ID : KS95254922811775

Informasjon

Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie, av korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, konsern. 
Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp i prosent av alle driftsutgifter til kommunale institusjoner. 
Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie, av korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, konsern= (Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon, konsern/Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, konsern)*100 
Teller=Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjon 253, artene ((010-290)+(429,590))- artene (690,710,729,790). Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner=Korrigerte brutto driftsutgifter((kontoklasse 1 og 3, funksjonene 253,261, artene ((010-290)+(429,590))- artene (690,710,729,790). Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern

ID : KS95254922811772

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor prosentandel av kostnadene i institusjon beboerne dekker ved egenandeler, konsern. 
Brukerbetaling i institusjon i forhold til brutto driftsutgifter, konsern= Brukerbetaling, institusjon, konsern/ Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, konsern)*100 
Teller=Brukerbetaling for kommunale tjenester (kontoklasse 1 og 3, funksjon 253 og 261, art 600).Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1, funksjonene 253 og 261, artene [(010..480, 590)-(690, 710, 729, 790)], og kontoklasse 3, funksjonene (253 og 261), artene [(010..370, 400..470, 590)-(690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Endret fra korrigerte brutto driftsutg. til brutto driftsutg. 15.6.2016.

Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over(f234), konsern

ID : KSK1173180566P00014134

Informasjon

Indikatoren viser driftskostnadene til aktivisering/støttetjenester i pleie og omsorg pr innbygger, konsern. 
(Netto driftsutgifter til aktivisering, støttetjenester (f234), konsern/Folkemengde 18+)*1000 
Teller= netto driftsutgifter (kontoklasse 1, funksjon 253 og 261, artene (010-480)+590 - artene[(600-895)-728]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= antall innbyggere 18+ i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Overtid av lønnsutgifter pleie og omsorg, konsern

ID : KSK1110357856P00009774

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år

ID : K1204728449P00003148

Informasjon

Teller= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe. Omfattende bistandsbehov. Nevner= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år

ID : K1204729105P00003287

Informasjon

Teller= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe. Omfattende bistandsbehov. Nevner= Mottakere av tjenestetype1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over

ID : K1204729480P00003359

Informasjon

Teller= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe. Omfattende bistandsbehov. Nevner= Mottakere av tjenestetype1,2,3,7,11,15 i aldersgruppe

Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan

ID : K1204211897P00014491

Informasjon

Andel av alle brukere som har individuell plan, eksklusiv beboere på lantidsopphold (Tjeneste 21). 
Teller= Mottakere av tjenestetype (1,2,3,7,8,10,11,15,18,19,20) som har individuell plan, eksklusiv beboere på lantidsopphold pr 31.12. 
Nevner= Mottakere av tjenestetype (1,2,3,7,8,10,11,15,18,19,20), eksklusiv beboere på lantidsopphold 
Data er hentet fra IPLOS-registeret. 

Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov

ID : K1204723481P00002223

Informasjon

Teller= Antall brukere som har lite bistandsbehov 
Nevner= Alle brukere med gyldig tjenesteforhold

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov

ID : K1204726818P00003012

Informasjon

Teller= Antall brukere som har omfattende bistandsbehov Nevner= Alle brukere med gyldig tjenesteforhold

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand

ID : K1204811519P00008482

Informasjon

Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av praktisk bistand får

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie

ID : K1213111619P03232

Informasjon

Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av hjemmesykepleie får

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon

ID : K1204642320P00031003

Informasjon

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken for brukere utenfor institusjon, for flg. tjenester: Praktisk bistand - daglige gjøremål Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse Dagaktivitetstilbud Helsetjenester i hjemmet Avlastning - utenfor institusjon Støttekontakt Omsorgslønn Dagopphold i institusjon Nattopphold i institusjon 
Kilde: IPLOS-registeret

Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold.

ID : K1204800619P00006616

Informasjon

Teller= Antall brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. Nevner= Antall brukere i institusjon:Tidsbegrenset opphold. Prosent

Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold

ID : K1204796383P00005911

Informasjon

Teller: Antall brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold Nevner:Antall brukere i institusjon : Langtidsopphold

Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj.

ID : K1204647470P00031284

Informasjon

Andel tjenestemottaker utensfor institusjon som bor alene og mottar både hjemmetjenester og støttetjenester. Pr. 31/12. Prosent. 
Teller = Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som mottar både hjemmetjenester (minst en) og støttetjenester (minst en) og som bor alene. Pr. 31/12. Data er hentet fra IPLOS-registeret. 
Nevner = Antall tjenestemottakere utenfor institusjon som bor alene. Pr. 31/12. Data er hentet fra IPLOS-registeret.

Andel av hjemmeboenede brukere som mottar hjemmetjenester, som har omfattende bistandsbehov

ID : K1213118119P04158

Informasjon

Teller= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15 . Omfattende bistandsbehov. Nevner= Mottakere av tjenestetype 1,2,3,7,11,15

Andel hjemmetjenestemottakere med høy timeinnsats 0-66 år

ID : K1213113132P03396

Informasjon

Data er hentet fra pkt 5 og 6 i KOSTRA skjema 6 tom. 2006-årgangen, og gjelder summen av spesielt ressurskrevende hjemmetjenestemottakere (hjemmesykepleie + praktisk bistand)i kommunen, definert som mottakere som krever mer enn 35,5 timer/uke sett i forhold til hjemmetjenestemottakere totalt. Fom. 2007-årgangen hentes data fra IPLOS, og nevner utvides da fra hjemmesykepleie + praktisk bistand, til også å gjelde mottakere av avlastning utenfor institusjon, mottakere av omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse.

Andel hjemmetjenestemottakere med høy timeinnsats 67 år og over

ID : K1213114056P03490

Informasjon

Data er hentet fra pkt 5 og 6 i KOSTRA skjema 6 tom. 2006-årgangen, og gjelder summen av spesielt ressurskrevende hjemmetjenestemottakere (hjemmesykepleie + praktisk bistand)i kommunen, definert som mottakere som krever mer enn 35,5 timer/uke sett i forhold til hjemmetjenestemottakere totalt. Fom. 2007-årgangen hentes data fra IPLOS, og nevner utvides da fra hjemmesykepleie + praktisk bistand, til også å gjelde mottakere av avlastning utenfor institusjon, mottakere av omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse.

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av praktisk bistand (daglige gjøremål,opplæring i daglige gjøremål og brukerstyrt personlig assistent) på Alminnelig husarbeid

ID : K1204809582P00008133

Informasjon

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av praktisk bistand (daglige gjøremål,opplæring i daglige gjøremål og brukerstyrt personlig assistent) på Alminnelig husarbeid

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av pleie og omsorg i hjemmet (hjemmesykepleie)på funksjonen Spise

ID : K1204813766P00009061

Informasjon

Gjennomsnittlig bistandsbehovn blant brukere av pleie og omsorg i hjemmet (hjemmesykepleie)på funksjonen Spise

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av pleie og omsorg i hjemmet (hjemmessykepleie)på funksjonen Kle av og på seg

ID : K1204813523P00008982

Informasjon

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av pleie og omsorg i hjemmet (hjemmessykepleie)på funksjonen Kle av og på seg

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av pleie og omsorg i hjemmet (hjemmesykepleie) på funksjonen Ivareta egen helsetilstand.

ID : K1204811971P00008602

Informasjon

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av pleie og omsorg i hjemmet (hjemmesykepleie) på funksjonen Ivareta egen helsetilstand

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av praktisk bistand (daglige gjøremål,opplæring i daglige gjøremål og brukerstyrt personlig assistent) på å Lage mat

ID : K1204811799P00008555

Informasjon

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av praktisk bistand (daglige gjøremål,opplæring i daglige gjøremål og brukerstyrt personlig assistent) på å Lage mat

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av praktisk bistand (daglige gjøremål,opplæring i daglige gjøremål og brukerstyrt personlig assistent) på å skaffe seg varer og tjenester

ID : K1204809191P00008060

Informasjon

Gjennomsnittlig bistandsbehov blant brukere av praktisk bistand (daglige gjøremål,opplæring i daglige gjøremål og brukerstyrt personlig assistent) på å "skaffe seg varer og tjenester"

Andel av aleneboende brukere som bor hjemme (%) og har omfattende bistandsbehov

ID : K1204792787P00005380

Informasjon

Teller= Antall aleneboende brukere som bor hjemme og har omfattende bistandsbehov Nevner= Antall aleneboende brukere som bor hjemme.

Gjennomstrømning opphold per plass i tidsbegrenset opphold i institusjon

ID : K1361528246P1686

Gjennomstrømning opphold per plass 31.12 på tidsbegrenset opphold i institusjon

ID : K1361528915P1927

Informasjon

Egentlig gjennomstrøming av opphold gjennom året per BEBOER 31.12. Det viser seg at det vanlgivis er flere personer på tidsbegrenset opphold enn hva avsatte plasser skulle tilsi. (ekskl. avlastning) 
Teller: Antall tidsbegrensede opphold gjennom året ekskl. avlastning Nevner: Heldøgnsbeboere på korttidsopphold ekskl. avlastning 31.12

Gjennomstrømning personer per plass i tidsbegrenset opphold i institusjon

ID : K1361529387P2078

Gjennomstrømning personer per plass 31.12. på tidsbegrenset opphold i institusjon

ID : K1361529588P2128

Informasjon

Egentlig gjennomstrøming av personer gjennom året per BEBOER 31.12. Det viser seg at det vanlgivis er flere personer på tidsbegrenset opphold enn hva avsatte plasser skulle tilsi. Dersom en person har flere tidsbegrensede opphold gjennom året, telles denne bare en gang. (ekskl. avlastning) 
Teller: Antall ULIKE personer på tidsbegrensede opphold ekskl. avlastning gjennom året Nevner: Heldøgnsbeboere på korttidsopphold ekskl. avlastning 31.12

Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegr. opphold i institusjon

ID : K1361546703P4476

Informasjon

Antall liggedøgn totalt på tidsbegrenset opphold (ekskl. avlastning) dividert med antall tidsbegrensede opphold gjennom året 
Teller: Liggedøgn tidsbegrenset opphold Nevner: Antall tidsbegrensede opphold gjennom året

Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år

ID : K1456400443P15776

Informasjon

Andel beboere på langtidsopphold i sykehjem eller aldershjem per 31.12 som har blitt vurdert av lege i løpet av siste år. Data er hentet fra IPLOS. 
Teller: Antall beboere på langtidsopphold i sykehjem eller aldershjem per 31.12 som har blitt vurdert av lege i løpet av siste år. Nevner:Antall beboere på langtidsopphold i sykehjem eller aldershjem per 31.12

Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år

ID : K1456400860P15930

Informasjon

Andel beboere på langtidsopphold i sykehjem eller aldershjem per 31.12 som har blitt vurdert av tannhelsepersonell i løpet av siste år. Data er hentet fra IPLOS. 
Teller: Antall beboere på langtidsopphold i sykehjem eller aldershjem per 31.12 som har blitt vurdert av tannhelsepersonell i løpet av siste år. Nevner:Antall beboere på langtidsopphold i sykehjem eller aldershjem per 31.12

 

Kontakt