343171
343171
friartikkel
2018-03-09T17:27:00.000Z
no

Sosialtjenesten nøkkeltall (K) - Tabell 07786

Publisert:

G1. Konsern - Sosialtjenesten - nøkkeltall

ID: KS95132706111964

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, konsern

ID : KS95132706111949

Informasjon

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger, konsern. 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern (242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk sosialhjelp), viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern = (netto driftsutgifter, konsern / antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = Kontoklasse 1 og 3, artene (010...480) + arten 590 - artene[(600...895)-728], for funksjonene (242,243,281). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

MVA-kompensasjon drift, sosialtjenesten pr. innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112273674P00012056

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger, konsern. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på sosialtjenesten i kroner per innbygger, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til sosialtjenesten, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, sosialtjenesten, konsern = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 242,243,281,273,275,276 art 729. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon investering, sosialtjenesten pr. innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112273787P00012083

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger, konsern. 
Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet på sosialtjenesten i kroner per innbygger, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til sosialtjenesten, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, sosialtjenesten, konsern = kontoklasse 1 og 3, funksjonene 242,243,276,281, art 728. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98196642831706

Informasjon

Netto driftsutgifter for sosialtjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern. 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, konsern (242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk sosialhjelp), viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter for sosialtjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern = (netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 1000 
Teller = netto driftsutgifter for sosialtjenesten er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 242,243,281, artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = netto driftsutgifter, konsern er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern

ID : KS95132706111948

Informasjon

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20 - 66 år, konsern. 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk sosialhjelp), viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 20-66 år = (netto driftsutgifter / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = Kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,281), artene (010...480) + arten 590 - artene[(600...895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Dataene er hentet i 1000 kroner. 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen pr. 31.12. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år, konsern

ID : KS95132706111947

Informasjon

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i kroner pr innbygger, konsern. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i kroner pr innbygger 20-66 år, konsern = (netto driftsutgifter til funksjon 242, konsern / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = kontoklasse 1 og 3, artene (010...480) + arten 590 - artene[(600...895)-728], for funksjonen 242. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = innbyggere i kommunen pr. 31.12. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern

ID : KS95132706111942

Informasjon

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i prosent av totale netto driftsutgifter. konsern = (netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, konsern / totale netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern ) * 100 
Teller = netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 242, artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = netto driftsutgifter for sosialtjenesten er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 242,243,281, artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, konsern

ID : KS95132706111943

Informasjon

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i kroner pr innbygger 20 til 66 år, konsern. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Indikatoren viser netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i kroner pr innbygger 20 -66 år. = (netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = Kontoklasse 1 og 3, artene (010...480) + arten 590 - artene[(600..895)-728], for funksjon 281. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 20 - 66 år i kommunen pr. 31.12. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, konsern

ID : KS95132706111938

Informasjon

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter for sosialtjenesten . 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i prosent av totale netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern = (netto driftsutgifter for økonomisk sosialhjelp, konsern / netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern) * 100 
Teller = netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp er kontoklasse 1 og 3, funksjon 281, artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = netto driftsutgifter for sosialtjenesten er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242, 243, 281), artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år, konsern

ID : KS95132706111946

Informasjon

Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer i kroner pr innbygger 20 - 66 år, konsern. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer i kroner pr innbygger 20 - 66 år, konsern = (netto driftsutgifter til personer med rusproblemer, konsern / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = Kontoklasse 1 og 3, funksjon 243, artene (010...480) + arten 590 - artene[(600...895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere 20 - 66 år i kommunen pr. 31.12. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern

ID : KS95132706111941

Informasjon

Variabelen viser kommunekonsernets netto driftsutgifter til personer med rusproblemer i prosent av netto driftsutgifter for sosialtjenesten. 
Netto driftsutgifter til personer med rusproblemer i prosent av netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern = (netto driftsutgifter til personer med rusproblemer, konsern / netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern) * 100 
Teller = netto driftsutgifter til personer med rusproblemer er kontoklasse 1 og 3, funksjon 243, artene [(010..480)+590 -(600..895)-728]. 
Nevner = netto driftsutgifter for sosialtjenesten er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242, 243, 281), artene [(010..480)+590 -(600..895)-728]. 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern

ID : KS98197004401791

Informasjon

Brutto investeringsutgifter i kroner per innbygger, konsern. 
Brutto investeringsutgifter viser investeringsutgifter korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp med videre. 
Brutto investeringsutgifter for sosialtjenesten per innbygger, konsern = (brutto investeringsutgifter for sosialtjenesten, konsern/ antall innbyggere pr. 31.12.) * 1000 
Teller = brutto investeringsutgifter for sosialtjenesten, kontoklasse 0, funksjonene 242, 243, 281, artene ((010..500)-(690,790)) og kontoklasse 4, funksjonene 242, 243, 281, artene ((( 010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895)) 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen pr. 31.12 i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Sosialhjelpsmottakere

ID : 1046188121313984

Informasjon

Antall personer i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. 
Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp

Fotnote

Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. 
Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere

ID : 104702167164288

Informasjon

Sosialhjelpsmottakere i prosent av innbyggertall. 
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbygger = (antall sosialhjelpsmottakere / antall innbyggere pr. 31.12.) * 100. 
Teller = sosialhjelpsmottakere i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp. 
Nevner = innbyggere i kommunen pr. 31.12 i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Fotnote

Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. 
Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år

ID : 95132706111935

Informasjon

Sosialhjelpsmottakere i prosent av innbyggere 20-66 år. 
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbygger 20-66 år = (sosialhjelpsmottakere / innbyggere 20-66 årpr. 31.12.) * 100. 
Teller = sosialhjelpsmottakere i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp. 
Nevner = innbyggere 20-66 år i kommunen pr. 31.12 i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Fotnote

Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. 
Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år

ID : 95191136805199

Informasjon

Sosialhjelpsmottakere i prosent av innbyggere 20-66 år. 
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år i forhold til innbygger 20-66 år = (sosialhjelpsmottakere 20-66 år / innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 100. 
Teller = sosialhjelpsmottakere 20-66 år i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp. 
Nevner = innbyggere 20-66 år i kommunen pr. 31.12 i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Fotnote

Antall mottakere per kommune kan ikke summeres direkte opp til et landsstall. Dette skyldes at enkelte mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn en kommune. Ved direkte å legge sammen mottakere fra alle kommuner vil disse personene telle med flere ganger. Gjennomsnitt for fylke, region og land viser derfor antall sosialhjelpstilfeller og ikke antall sosialhjelpsmottakere. 
Mottakere: én person = en mottaker Tilfeller: én person = flere tilfeller

Årsverk i sosialtjenesten

ID : 1085477232234255

Informasjon

Antall årsverk i sosialtjenesten pr. 31. desember rapporteringsåret, for funksjonene 242a, 242b (Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid og funksjon 243 (Tilbud til personer med rusproblemer). Antall årsverk inneholder heltidsansatte, deltidsansatte (omregnet til heltid). Prosjektstillinger og midlertidige stillinger ved kontoret er også inkludert. 
Dataene er hentet fra skjema 7 Årsverk i sosialtjenesten.

Fotnote

Årsverk knyttet til funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut i forbindelse med beregning av 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert. Endringen kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er årsverk knyttet til Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger

ID : 1022576938250726

Informasjon

Antall årsverk i sosialtjenesten pr. 31. desember rapporteringsåret, for funksjonene 242a, 242b (Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid)og funksjon 243 (Tilbud til personer med rusproblemer), per 1000 innbygger i kommunen. Antall årsverk inneholder heltidsansatte, deltidsansatte (omregnet til heltid). Prosjektstillinger og midlertidige stillinger ved kontoret er også inkludert. 
Årsverk i sosialtjenesten pr 1000 innbygger = (årsverk i sosialtjenesten / antalla innbyggere) * 1000 
Teller = årsverk i sosialtjenesten. Dataene er hentet fra skjema 7 Årsverk i sosialtjenesten. 
Nevner = innbyggere i kommunen pr. 31.12 i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Fotnote

Årsverk knyttet til funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut i forbindelse med beregning av 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert. Endringen kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er årsverk knyttet til funksjon 275 Introduksjonsordningen inkludert.

Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern

ID : KS95191136805196

Informasjon

Brutto driftsutgifter for sosialtjenesten i kroner per sosialhjelpsmottaker, konsern. 
Brutto driftsutgifter er de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 
Brutto driftsutgifter for sosialtjenesten i kroner per mottaker, konsern = (brutto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern / antall mottakere.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = kontoklasse 1, funksjonene 242, 243, 281, artene (((010..480)+590)-(690,710,729,790)), og kontoklasse 3, funksjonene 242, 243, 281, artene (((010..370)+(400..470)+590)-(690,710,729, 790,775,780,880,895)). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 100 kr. 
Nevner = antall mottakere i kommunen. Dataene er hentet fra klientstatistikken.

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern

ID : KS95132706111916

Informasjon

Kommunens samlede driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån), konsern. 
Bruttodriftsutgifter er de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp med videre. Brutto driftsutgifter benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker på grunn av organisering av tjenesten og/eller på grunn av manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområdet. 
Bruttodriftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker, konsern = (bruttodriftsutgifter, konsern/sosialhjelpsmottakere 20-66 år) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = kontoklasse 1, funksjon 281, artene (((010..480)+590)-(690,710,729,790)), og kontoklasse 3, funksjon 281, artene (((010..370)+(400..470)+590)-(690,710,729, 790,775,780,880,895)). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp.

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern

ID : KS95132706111929

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for sosialtjenesten i kroner pr mottaker, konsern. 
Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen viser enhetskostnaden ved kommunens egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitesindikator. 
Korrigerte brutto driftsutgifter for sosialtjenesten i kroner per mottaker = (korrigerte brutto driftsutgifter for sosialtjenesten / antall mottakere) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,281), artene ((010..290) + 590 - (690, 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1000 kroner. 
Nevner = antall sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp.

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner, konsern

ID : KS98292795326965

Informasjon

Kommunens lønnsutgifter for sosialtjenesten pr. sosialhjelpsmottaker, konsern. 
Lønnsutgifter til sosialtjenestne (242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblmer og 281 Økonomisk sosialhjelp) er lønns og sosiale utgifter, korrigert for sykelønnsrefusjon. 
Lønnsutgifter pr sosialhjelpsmottaker = (lønnsutgifter for sosialtjenesten/antall sosialhjelpsmottakere) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = Lønn, Kontoklasse 1 og 3, funksjonene 242,243,281, artene(010...099)+710. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) i 1000 kroner. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunen. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp.

Fotnote

Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak ble tatt ut fra sosialtjenestens beregninger i 2003 (det utarbeides egne nøkkeltall hvor funksjon 273 er inkludert). Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde ble også tatt ut fra sosialtjeneste området fra og med rapporteringsåret 2003. Disse endringene kan medføre avvik i tidsserien for sosialtjenesten. Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Samlet stønadssum (bidrag + lån)

ID : 1047224630158268

Informasjon

Kommunens samlede utbetalinger til økonomisk sosialhjelp i rapporteringsåret. Stønadssummen er lik summen av alle bidrag og lån utbetalt til sosialhjelpsmottakerne i kommunen i rapporteringsåret.

Fotnote

Fra 2005 er Introduksjonsordningen (funksjon 275) skilt ut på eget faktaark.

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned

ID : 95132706111913

Informasjon

Kommunens gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned for alle mottakere av sosialhjelp i rapporteringsåret. 
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmottaker = samlet stønadssum (bidrag + lån)/totalt antall utbetalingsmåneder i løpet av året. 
Teller = Samlet stønadssum (bidrag + lån). Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp. 
Nevner = Totalt antall måneder med stønad i løpet av rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp.

Gjennomsnittlig stønadslengde

ID : 95132706111914

Informasjon

Gjennomsnittlige stønadslengden for sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. 
Gjennomsnittlig stønadslengde = totalt antall måneder med stønadsutbetaling / antall stønadsmottakere. 
Teller = Samlet stønadslengde for alle sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunen i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp.

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år

ID : K1173172562P00012095

Informasjon

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen 18-24 år i rapporteringsåret i kommunen.

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år

ID : K1173172840P00012201

Informasjon

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen 25-66 år i rapporteringsåret i kommunen.

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer

ID : 1078231936416866

Informasjon

Antall sosialhjelpsmottakere som har mottatt sosialhjelp i seks måneder eller mer i løpet av rapporteringsåret. 
Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer

ID : K1171539705P00026422

Informasjon

Andel av sosialhjelpsmottakerne som har stønad i 6 måneder eller mer.

Andel av de statlig veiledende utgiftene som inngår i den kommunal stønadsnormen for enslige mottakere uten barn

ID : K1171546827P00027001

Informasjon

I hvilken grad inkluderer kommunen i sin stønadssats de samme utgiftene som angitt i de statlig veiledende retningslinjene. De statlige veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet: mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). 
Indikatoren viser hvor mange av de følgende utgiftene som inngår i kommunens stønadssats for enslige stønadsmottakere uten barn: • Mat/drikke • Klær og sko • Husholdningsartikler • Reiseutgifter • TV-lisens, avis, telefon • Fritidsaktiviteter 
Indikatoren må ses i sammenheng med om kommunen sier at økonomisk sosialhjelp ytes etter statens veiledende satser - og om andre utgifter inkluderes i stønadssatsen.

Fotnote

Utgiftsbegrepene som er samlet inn for 2006 avviker noe fra begrepene som benyttes i de statlige veiledende retningslinjene. Ved tolkning av data for 2006 må dette tas hensyn til. Antall komponenter som inngår er endret fra 5 i 2006 til 6 i 2007. Fra og med 2007 er husholdningsartikler egen komponent.

Andel sosialhjelpsmottakere med rett til individuell plan

ID : K1202985973P00002550

Informasjon

Indikatoren viser andel av sosialhjelpsmottakere som har rett til individuell plan. Opplysningene hentes fra KOSTRA-skjema 11. Teller: Antall sosialhjelpsmottakere som har rett på individuell plan Nevner: Antall sosialhjelpsmottakere 
Brøken multipliseres med 100 for å få indikatoren i prosent.

Andel av sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan

ID : K1202986552P00002649

Informasjon

Teller: Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet individuell plan Nevner: Sosialhjelpsmottakere 
Brøken multipliseres med 100 for å få indikatoren i prosent. 
Opplysningene hentes fra KOSTRA-skjema 11: Registreringsskjema for sosialhjelp.

Andel sosialhjelpsmottakere som har fått oppnevnt koordinator for individuell plan

ID : K1204897812P00014623

Informasjon

Teller: Sosialhjelpsmottakere som har fått oppnevnt koordinator for individuell plan Nevner: Sosialhjelpsmottakere 
Brøken multipliseres med 100 for å få indikatoren i prosent. 
Opplysningene hentes fra KOSTRA-skjema 11: Registreringsskjema for sosialhjelp.

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde

ID : 95132706111915

Informasjon

Andel av sosialhjelpsmottakerne i kommunen som har oppgitt sosialhjelp som den viktigste kilden til livsopphold ved siste kontakt med sosialkontoret. 
Mottakere med sosialhjelp som hovedintektskilde = (Mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde / Totalt antall sosialhjelpsmottakere / )*100 
Teller = Antall sosialhjelpsmottakere i kommunen som har oppgitt sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp. 
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i kommunens i rapporteringsåret. Dataene er hentet fra skjema 11 Registreringsskjema for sosialhjelp.

Har kommunen i løpet av det siste året gjennomført en egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten (1=ja, 0=nei)

ID : K1171547051P00027021

Informasjon

Har kommunen i løpet av det siste året gjennomført en egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern

ID : KS1085474770231861

Informasjon

Netto driftsutgifter for sosialtjenesten inkludert kommunale sysselsettingstiltak i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter for sosialtjenesten inkludert kommunale sysselsettingstiltak i prosent av totale netto driftsutgifter = (netto driftsutgifter for sosialtjenesten, konsern / totale netto driftsutgifter, konsern) * 100 
Teller = netto driftsutgifter for sosialtjenesten er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,273,281), artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene (010..480)+590 -[(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav driftsutgifter til funksjon 273, konsern

ID : KS1085479986237288

Informasjon

Driftsutgifter til funksjon 273, Kommunale sysselsettingstiltak. Indikatoren er inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter. 
Netto driftsutgifter, Kontoklasse 1 og 3. Artene ((010..480)+590 -[(600..895)-728], for funksjonene 273. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år, konsern

ID : KS95132706111944

Informasjon

Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak i kroner per innbygger 20-66 år, konsern. 
Netto driftsutgifter viser driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter (inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter) er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak i kroner per innbygger 20-66 år, konsern = (netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak, konsern / antall innbyggere 20-66 år pr. 31.12.) * 1000. Brøk multiplisert med 1000 gir tall i hele kroner. 
Teller = kontoklasse 1 og 3, funksjonene (273), artene (010...480) + arten 590 - artene[(600...895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = innbyggere 20-66 år i kommunen pr. 31.12. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 273, konsern

ID : KS1085579335271636

Informasjon

Kommunens lønns og sosiale utgifter til sosialtjenesten, korrigert for sykelønnsrefusjon pr innbygger. Indikatoren viser dermed lønnskostnadene pr. mottaker eller arbeidsproduktivitet ved sosialtjenesten, konsern.

Årsverk i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak

ID : 1085579291271587

Informasjon

Antall årsverk i sosialtjenesten pr. 31. desember rapporteringsåret, for funksjonene 242a, 242b (Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid), 243 (Tilbud til personer med rusproblemer)og 273 (Kommunale sysselsettingstiltak). Antall årsverk inneholder heltidsansatte, deltidsansatte (omregnet til heltid). Prosjektstillinger og midlertidige stillinger ved kontoret er også inkludert. 
Dataene er hentet fra skjema 7 Årsverk i sosialtjenesten.

Andel sosialhjelpsmottakere med individuell plan som har fått oppnevnt koordinator

ID : K1202986825P00002676

Informasjon

Teller: Sosialhjelpsmottakere som har fått oppnevnt koordinator Nevner: Sosialhjelpsmottakere som har fått utarbeidet indviduell plan 
Brøken multipliseres med 100 for å få indikatoren i prosent.

Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år

ID : K1276507185P24613

Informasjon

Personer med iverksatt kvalifiseringsprogram i løpet av året per 1000 innbyggere 20-66 år 
Teller = personer med iverksatt kvalifiseringsprogram i rapporteringsåret. Data er hentet fra skjema 11 C Registreringsskjema for kvalifiseringsstønad. 
Nevner = innbyggere 20-66 år i kommunen per 31.12 i rapporteringsåret. Data er hentet fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk

Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker

ID : K1337709341P30870

Informasjon

Netto driftsutgifter til funksjon 276 kvalifiseringsstønad per deltaker i kvalifiseringsprogrammet

Andel med sosialhjelp som fast supplement samtidig med KVP

ID : K1337721138P31392

Informasjon

Antall personer som, i perioden med KVP, også mottok økonomisk sosialhjelp som fast supplement til dekking av løpende livsoppholdsutgifter, i prosent av alle deltakere på KVP

Andel med KVP og Husbankens bostøtte samtidig

ID : K1337721529P31436

Informasjon

Antall personer som mottok Husbankens bostøtte i løpet av perioden med KVP, i prosent av samtlige deltakere på KVP

Andel med sosialhjelp som livsopphold før KVP av alle deltakere

ID : K1337713095P31074

Informasjon

Antall deltakere på kvalifiseringsprogram (KVP) som hadde sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold i løpet av de siste to måneder før søknad om KVP i prosent av alle deltakere på KVP

Deltakere på kvalifiseringsprogram 18-24 år per 1000 innbyggere

ID : K1337710705P30940

Informasjon

Antall deltakere på kvalifiseringsprogram (KOSTRA-skjema 11 C) 18-24 år per 1000 innbyggere 18-24 år

Deltakere på kvalifiseringsprogram 25-66 år per 1000 innbyggere

ID : K1337711225P30966

Informasjon

Antall deltakere på kvalifiseringsprogram (KOSTRA-skjema 11 C) 25-66 år per 1000 innbyggere 25-66 år

Andel deltakere på kvalifiseringsprogram 20-24 år av alle deltakere

ID : K1337711404P30980

Informasjon

Antall deltakere på kvalifiseringsprogram 20-24 år (KOSTRA-skjema 11 C) i prosent av av alle deltakere på kvalifiseringsprogram

Andel deltakere på kvalifiseringsprogram 25-66 år av alle deltakere

ID : K1337711693P31000

Informasjon

Antall deltakere på kvalifiseringsprogram 25-66 år (KOSTRA-skjema 11 C) i prosent av av alle deltakere på kvalifiseringsprogram

 

Kontakt