343170
343170
friartikkel
2018-03-09T17:24:00.000Z
no

Kommunehelse nøkkeltall (K) - Tabell 07793

Publisert:

E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall

ID: KS95254370311646

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern

ID : KS98171175926305

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner til kommunehelsetjenesten, konsern. 
Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, rehabilitering, omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger, minus driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten. 
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner til kommunehelsetjenesten, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233 og 241/folkemengde i alt)* 1000 
Teller = Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten er kontoklassene 1 og 3, funksjonene (232,233,241), artene[((010..480)+590)-(600..895)-728)]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98171351327441

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern. 
Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, rehabilitering omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten i forhold til andre tjenesteområder. 
Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241/Netto driftsutgifter i alt) *100. 
Teller = netto driftsutgifter for kommunehelse er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241), artene [((010..480)+590)-((600..895)-728)]. 
Nevner = samlede netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene [((010..480)+590)-((600..895)-728)]. 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutg til forebygging, skole- og helsestasjonstj pr. innbygger, konsern

ID : KS95254370311637

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste i kroner pr. innbygger, konsern 
Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging - skole og helsestasjonstjeneste omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste. 
Netto driftsutgifter til forebygging - skole og helsestasjonstjeneste pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjon 232/folkemengde i alt)*1000 
Teller = netto driftsutgifter til forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste er kontoklasse 1 og 3, funksjon 232, artene [((010..480)+590)-((600..895)-728)]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern

ID : KS95254370311636

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år, konsern. 
Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innbygger 0-5 år, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjon 232/innbyggere 0-5 år)*1000. 
Teller = netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste er kontoklasse 1 og 3, funksjon 232, artene [((010..480)+590)-((600..895)-728)]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere i aldersgruppen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern

ID : KS95254370311635

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste i kroner per innbygger 0-20 år, konsern. 
Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed prioritering av disse inntektene til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innbygger 0-20 år, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjon 232/innbyggere 0-20 år)*1000. 
Teller = netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste er kontoklasse 1 og 3, funksjon 232, artene [((010..480)+590)-((600..895)-728)]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere i aldersgruppen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern

ID : KS98207877011614

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse i kroner pr. innbygger, konsern. 
Netto driftsutgifter til funksjon 233 Forebyggende arbeid, helse omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebyggende arbeid, helse. 
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjon 233/ folkemengde i alt)* 1000. 
Teller = Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse er kontoklasse 1 og 3, funksjon 233, artene [(010..480)+590)-((600..895)-728)]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern

ID : KS98231325226789

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering i kroner pr. innbygger, konsern. 
Netto driftsutgifter til funksjon 241 Diagnose, behandling og rehabilitering omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til diagnose, behandling og rehabilitering. 
Netto driftsutgifter til funksjon 241 pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter, funksjon 241/ folkemengde i alt)* 1000. 
Teller = Netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 241, artene((010..480)+ 590)-[(600..895)-728]. Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern

ID : KS98197018930892

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, i kroner pr. innbygger, konsern. 
Indikatoren omfatter de samlede investeringsutgiftene til kommunehelsetjenesten korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. innen kommunehelsetjenesten. 
Brutto investeringsutgifter kommunehelsetjenesten pr. innbygger, konsern =(Brutto investeringsutgifter til funksjonene 232,233,241/folkemengde i alt)*1000. 
Teller = Brutto investeringsutgifter kommunehelsetjenesten er kontoklasse 0, funksjonene 232,233,241, artene ((010..500)-(690,790)) og kontoklasse 4, funksjonene 232,233,241, artene (((010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895)). Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner=Innbyggere er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

ID : 95182367017576

Informasjon

Indikatoren viser legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering, 253 (pleie i institusjon)og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. F253 ble inkludert f.o.m. 2004. 
Legeårsverk pr 10000 innbyggere=(Årsverk av leger til funksjon 232, 233, 241, 253 og 120/ Antall innbygger pr 31.12)*10 000 
Teller= Årsverk av leger er beregnet som på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37, 5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232, 233, 241, 253 og 120. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 1-2 
Nevner= Innbyggere i aldersgruppen er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

ID : 1013505582158717

Informasjon

Indikatoren viser dekning av fysioterapeuter til funksjonene 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering), 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk pr.10 000 innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. F.o.m. 2004 er f253 inkludert. 
Årsverk av fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere=(Årsverk av fysioterapeuter til funksjon 232, 233, 241, 253 og 120/ Antall innbyggere pr. 31.12)* 10 000 
Teller=Årsverk av fysioterapeuter er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 36. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232, 233, 241, 253 og 120. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 2- 2 
Nevner=Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Fotnote

2001-årgangen: For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst

ID : K1172244451P00002627

Informasjon

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt, dividert på antall fødte gjeldende år. 
Nyfødt: 0-8 uker etter fødsel Hjemmebesøk: Helsestasjonenes representant (helsesøster eller jordmor) besøker barn og foreldre i barnets eget hjem. Helsestasjon: Helsestasjonstjeneste er tilbud til gravide og barn og ungdom 0 – 20 år jfr. Forskrift om kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nr. 450, 2003

Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke

ID : 98223649630237

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange spedbarn som fullførte helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke i prosent av antall fødte. På grunn av blant annet tidsforløpet mellom fødsel og helseundersøkelse kan tall på over 100 prosent forekomme i enkelte kommuner. 
Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke=(Antall fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke/Antall fødte i løpet av året)*100 
Teller = Antall fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 3-6 
Nevner = Antall fødte i løpet av året er hentet SSBs befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 100 gir indikator i prosent

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder

ID : 98216511510978

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange barn som fullførte helseundersøkelse ved 2-3 års alder målt i prosent av antall barn i aldersgruppen. 
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder=(Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder/Antall barn i aldersgruppen)*100 
Teller = Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 3-6 
Nevner = Antall barn i aldersgruppe (2+3 år)/2 er hentet SSBs befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 100 gir indikator i prosent

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder

ID : K1141833448P00020967

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange barn som fullførte helseundersøkelse ved 4 års alder målt i prosent av antall barn i aldersgruppen. 
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder=(Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder/Antall barn i aldersgruppen)*100 
Teller = Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 3-6 
Nevner = Antall barn i aldersgruppe er hentet SSBs befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 100 gir indikator i prosent

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn

ID : 98224066322266

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange barn som fullførte helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (5-6 års alder) målt i prosent av antall barn i aldersgruppen. 
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn =(Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn /Antall barn i aldersgruppen)*100 
Teller = Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 3-6 
Nevner = (Antall barn i aldersgruppen 5+6 år)/2 er hentet SSBs befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 100 gir indikator i prosent

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.

ID : K1178178817P00010425

Informasjon

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Totalt antall timer per uke. Indikatoren viser summen av antall timer åpningstid per uke ved helsestasjon for ungdom. Dersom kommunen har flere helsestasjoner for ungdom er det f.o.m. 2010 gjennomsnittlig tid for disse som vises. Helsestasjon for ungdom: Helsetjeneste til ungdom der rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling er tilrettelagt for deres behov og på deres premisser. Tilbudet skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten, jf. lov om kommunehelsetjenesten nr. 776 1983 og forskrift nr. 450 2003 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ungdom: Defineres her som aldersgruppen 13 – 20 år. Jfr. Forskrift av 3. april 2003 nr. 450

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere 13-20 år

ID : K1180442242P00016967

Informasjon

Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Antall timer per uke per 1000 innbyggere 13-20 år. Dersom kommunen har flere helsestasjoner for ungdom summeres timene før divisjon på antall ungdommer. 
Helsestasjon for ungdom: Helsetjeneste til ungdom der rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling er tilrettelagt for deres behov og på deres premisser. Tilbudet skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, den obligatoriske skolehelsetjenesten, jf. lov om kommunehelsetjenesten nr. 776 1983 og forskrift nr. 450 2003 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ungdom: Defineres her som aldersgruppen 13 – 20 år. Jfr. Forskrift av 3. april 2003 nr. 450

Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232

ID : 1013422000443312

Informasjon

Indikatoren viser årsverksinnsatsen til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0- 6 år. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av alle yrkesgrupper pr. 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232=(Årsverk av alle yrkesgrupper/ Antall innbygger 0-5 år pr 31.12)*10 000 
Teller= Årsverk er beregnet som på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 36 for fysioterapeuter og 37,5 for alle andre yrkesgrupper. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punktene 1-2, 2-2 og 3-2. Fra og med 2010-rapporteringen er alle årsverk utenom lege og fysioterapiårsverk hentet fra register. 
Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde. 
Nevner= Innbyggere i aldersgruppen er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232

ID : 98225166607514

Informasjon

Indikatoren viser legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året 
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 232=(Årsverk av leger til funksjon 232/Antall innbygger pr 31.12)*10 000 
Teller= Årsverk av leger er beregnet som på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 1-2 
Nevner= Innbyggere i aldersgruppen er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232

ID : 101341917040171

Informasjon

Indikatoren viser dekningen av fysioterapeuter (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0- 5 år. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året 
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innbyggere. Funksjon 232=(Årsverk av fysioterapeuter til funksjon 232/ Antall innbygger i aldersgruppen pr 31.12)* 10 000 
Teller= Årsverk av fysioterapeuter er beregnet som på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 36. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 2-2 
Nevner= Innbyggere i aldersgruppen er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Fotnote

20001-årgangen: For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232

ID : 95254370311609

Informasjon

Indikatoren viser dekningen av helsesøstre til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året 
Helsesøsterårsverk pr. 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232=(Årsverk av helsesøstre til funksjon 232/Antall innbygger pr 31.12)*10 000 
Teller= Årsverk av helsesøstre er beregnet som på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232. Data er t.o.m 2009 hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 3-2. Fra og med 2010-rapporteringen er alle helsesøsterårsverk for funksjon 232 hentet fra register. 
Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde. 
Nevner= Innbyggere i aldersgruppen er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232

ID : 95254370311608

Informasjon

Indikatoren viser dekningen av jordmødre til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall fødte. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året 
Årsverk av jordmødre pr. 10000 fødte. Funksjon 232=(Årsverk av jordmødre til funksjon 232/Antall fødte)*10 000 
Teller= Årsverk av jordmødre er beregnet som på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232. Data er t.o.m. 2009-årgangen hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 3-2. F.o.m. 2010 er årsverk for jordmødre hentet fra register. 
Fra og med 2015 har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som kilde. 
Nevner= Antall fødte er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 fødte

Andel 2-åringer som har fått kikhostevaksinasjon

ID : 95254370311631

Informasjon

Indikatoren viser andel 2-åringer som har fått kikhostevaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud. 
Andel 2-åringer som har fått kikhostevaksinasjon = (Antall 2-åringer som har fått kikhostevaksinasjon/innbyggere 2 år)*100 
Teller = barn i aldersgruppen som har fått kikhostevaksinasjon. Data hentet fra SYSVAK. 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel 2-åringer som har fått difterivaksinasjon

ID : 95254370311630

Informasjon

Indikatoren viser andel 2-åringer som har fått difterivaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud barn og ungdom. 
Andel 2-åringer som har fått difterivaksinasjon = (Antall 2-åringer som har fått difterivaksinasjon/innbyggere 2 år)*100 
Teller = barn i aldersgruppen som har fått difterivaksinasjon. Data hentet fra SYSVAK 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Andel 2-åringer som har fått tetanusvaksinasjon

ID : 95254370311629

Informasjon

Indikatoren viser andel 2-åringer som har fått tetanusvaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud. 
Andel 2-åringer som har fått tetanusvaksinasjon = (Antall 2-åringer som har fått tetanusvaksinasjon/innbyggere 2 år)*100 
Teller = barn i aldersgruppen som har fått tetanusvaksinasjon. Data hentet fra SYSVAK. 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Andel 2-åringer som har fått MMR-vaksinasjon

ID : 95254370311628

Informasjon

Indikatoren viser andel 2-åringer som har fått MMR-vaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud. 
Andel 2-åringer som har fått MMR-vaksinasjon = (Antall 2-åringer som har fåttMMR-vaksinasjon/innbyggere 2 år)*100 
Teller = barn i aldersgruppen som har fått MMR-vaksinasjon. Data hentet fra SYSVAK. 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Andel 2-åringer som har fått poliovaksinasjon

ID : 95254370311627

Informasjon

Indikatoren viser andel 2-åringer som har fått poliovaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud. 
Andel 2-åringer som har fått poliovaksinasjon = (Antall 2-åringer som har fått poliovaksinasjon/innbyggere 2 år)*100 
Teller = barn i aldersgruppen som har fått poliovaksinasjon. Data hentet fra SYSVAK. 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Andel 2-åringer som har fått HIB-vaksinasjon

ID : 95254370311626

Informasjon

Indikatoren viser andel 2-åringer som har fått HIB-vaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud. 
Andel 2-åringer som har fått HIB-vaksinasjon = (Antall 2-åringer som har fått HIB-vaksinasjon/innbyggere 2 år)*100 
Teller = barn i aldersgruppen som har fått HIB-vaksinasjon. Data hentet fra SYSVAK. 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Andel 6-åringer som ikke har fått kikhostevaksinasjon

ID : 95254370311621

Informasjon

Indikatoren viser andel 6-åringer som ikke har fått kikhostevaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud. 
Andel 6-åringer som ikke har fått kikhostevaksinasjon = ((innbyggere 6 år - antall 6-åringer som har fått kikhostevaksinasjon)/innbyggere 6 år)*100 
Teller = innbyggere 6 år - antall 6-åringer som har fått kikhostevaksinasjon.Data hentet fra SYSVAK. 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Andel 6-åringer som ikke har fått difterivaksinasjon

ID : 95254370311620

Informasjon

Indikatoren viser andel 6-åringer som ikke har fått difterivaksinasjon i prosent for aldersgruppen. Vaksinasjoner i henhold til vaksinasjonsprogrammet er et frivillig tilbud. Ved første publisering (15. mars) brukes 6 åringer ved inngangen til året som estimat for antall 6 åringer ved utgangen av året. 
Andel 6-åringer som ikke har fått difterivaksinasjon =((innbyggere 6 år - antall 6-åringer som har fått difterivaksinasjon)/innbyggere 6 år)*100 
Teller = innbyggere 6 år - antall 6-åringer som har fått difterivaksinasjon. Data hentet fra SYSVAK. 
Nevner = innbyggere i aldersgruppen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere. Funksjon 120 og 233

ID : 95254370311603

Informasjon

Indikatoren viser samlet antall beregnede årsverk til forebyggende arbeid målt i forhold til antall innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Samlet antall årsverk funksjon 120 og 233 pr. 10000 innbyggere=(Samlet antall årsverk funksjon 120 og 233/antall innbyggere pr. 31/12)*10 000. 
Teller= Samlet antall årsverk er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med en normalarbeidsuken. For fysioterapeuter er normalarbeidsuken 36 timer i uken, for alle andre 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik årsverk. Funksjon 120 og 233. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punktene 1-2, 2-2, 4-2 og 4-4. 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Fotnote

T.o.m. 2005 kun funksjon 233. F.o.m. 2006 er funksjon 120 lagt til.

Årsverk av helsepersonell pr. 10000 innbyggere. Funksjon 120 og 233

ID : 95254370311602

Informasjon

Indikatoren viser dekning av helsesøstre, sykepleiere, leger, fysioterapeuter, psykiatriske sykepleiere, jordmødre, psykologer, hjelpepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, miljøterapeuter, legesekretærer, veterinærer og andre med helsefaglig utdanning til forebyggende arbeid, helse, målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere. 
Helsepersonellårsverk pr. 10000 innbyggrere=(Antall årsverk av helsepersonell til funksjon 120 og 233 /Antall innbyggere pr. 31.12)*10000 
Teller=Årsverk av helsepersonell er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik at årsverk. Data hentes fra skjema 1 "personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" 
Nevner=Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10000 gifr indikator pr. 10000 innbyggere.

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233

ID : 95254370311601

Informasjon

Indikatoren viser legedekning (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til miljørettet helsevern og annet forebyggende arbeid målt i antall beregnet årsverk i forhold til pr. 10000 innbygere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av leger pr. 1000 innbyggere.=(Årsverk av leger/Antall innbyggere pr. 31.12)*10000 
Teller=Årsverk av leger er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Data er hentet fra skjema 1. 
Nevner=Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere.

Årsverk av tekn./hyg. personell pr. 10000 innbyggere. Funksjon 120 og 233

ID : 95254370311600

Informasjon

Indikatoren viser beregnede årsverk av teknisk/hygienisk personell til forebyggende arbeid, helse, i forhold til pr. 10 000 innbyggere. Omfatter helseinspektører/teknisk-hygienisk personell og ingeniører. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av teknisk/hygienisk personell pr 10 000=(Årsverk av helseinspektører/teknisk-hygienisk personell og ingeniørerhelseinspektører/teknisk-hygienisk personell og ingeniører/Antall innbyggere pr. 31.12)*10 000. 
Teller=Årsverk av teknisk/hygienisk personell er beregnet på grunnlag av avtalt timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 5-2. 
Nevner=Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000.

Årsverk av annet personell pr. 10000 innbyggere. Funksjon 120 og 233

ID : 95254370311599

Informasjon

Indikatoren viser antall årsverk av andre uten helsefaglig utdanning til forebyggende arbeid pr. 10 000 innbygger. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av annet personell pr. 10 000 innbyggere=(Årsverk av annet personell/Antall innbyggere pr. 31.12)*10 000. 
Teller=Årsverk av annet personell på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Data hentes fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommu7nehelsetjenesten"punkt 4-3. 
Nevner=innbyggere hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 og 241

ID : 95254370311590

Informasjon

Indikatoren viser legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til funksjonene 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial) og 241 (diagnose, behandling, rehabilitering) målt i antall beregnede årsverk pr. 10000 innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere=(Årsverk av leger til funksjon 233 og 241/Antall innbyggere pr. 31.12)*10000 
Teller=Årsverk av leger er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 233 og 241. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunalhelsetjenesten" punkt 1-2, 1-3 og 1-4. 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241

ID : 95254370311589

Informasjon

Indikatoren viser legedekning (både kommunalt og privatpraktiserende) til funksjon 241 "diagnose, behandling, rehabilitering" målt i beregnede årsverk pr. 10000 innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon241=(Årsverk av leger til funksjon 241/Antall innbyggere pr. 31.12)*10 000 
Teller=Årsverk av leger er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 37,5. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 241. Data hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 1-2. 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241

ID : 95254370311586

Informasjon

Indikatoren viser antall timer i uken av fast ansatte leger (både kommunalt ansatte leger og turnuskandidater) i funksjon 241 "diagnose, behandling, funksjon 241 rehabilitering" målt i prosent av totalt antall timer i uken av leger til . Timeverk oppgis for en representativ uke ved utgangen av året. 
Andel årsverk fastlønnsleger og turnuskandidater i forhold til totalt antall legeårsverk=(Timer pr. uke av fast ansatte leger til funksjon 241/Timer pr. uke av alle leger til funksjon 241)*100 
Teller=Avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året for fast ansatte leger og turnusleger. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunalhelsetjenesten" punkt 1-2. 
Nevner=Avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året for alle leger. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunalhelsetjenesten" punkt 1-2. 
Teller multiplisert med 100 gir indikator i prosent 
T.o.m. statistikkåret 2002 var kommunalt ansatte leger splittet i fastleger og leger med samfunnsmedisin. F.o.m. 2003 er dette slått sammen til én kategori.

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innb. Funksjon 233 og 241

ID : 95254370311588

Informasjon

Indikatoren viser dekning av fysioterapeuter til funksjon 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial) og 241 (diagnose, behandling, rehabilitering) målt i antall beregnede årsverk pr.10 000 innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere. Funksjon 233 og 241=(Årsverk av fysioterapeuter til funksjon 233 og 241/Antall innbyggere pr. 31.12)*10 000 
Teller=Årsverk av fysioterapeuter er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 36. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 233 og 241. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 2-2 
Nevner=Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Fotnote

For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241

ID : 95254370311587

Informasjon

Indikatoren viser dekning av fysioterapeuter til funksjon 241 "diagnose, behandling, rehabilitering" målt i antall beregnede årsverk pr. 10 000 innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241=(Årsverk av fysioterapeuter til funksjon 241/Antall innbyggere pr. 31.12)*10 000 
Teller=Årsverk av fysioterapeuter er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 36. Dette gir antll ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 241. Data er hentet fra skjem 1, "personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 2-2 
Nevner=Innbyggere er hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere.

Fotnote

For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle

Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241

ID : 95254370311585

Informasjon

Indikatoren viser antall timer i uken av fast ansatte fysioterapeuter (både kommunalt ansatte fysioterapeuter og turnuskandidater) til funksjon 241 "diagnose, behandling, rehabilitering" målt i prosent av totalt antall timer i uken av fysioterapeuter til funksjon 241. Timeverk oppgis for en representativ uke ved utgangen av året. 
Andel timeverk fastlønnede fysioterapeuter og turnuskandidater i forhold til totalt antall timeverk av fysioterapeuter=(Timer pr. uke av fast ansatte fysioterapeuter og turnuskandidater til funksjon 241/Timer pr. uke av alle fysioterapeuter til funksjon 241)*100 
Teller=Avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året for fast ansatte fysioterapeuter og turnuskandidater. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunalhelsetjenesten" punkt 2-2. 
Nevner=Avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året for alle fysioterapeuter. Data er hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunalhelsetjenesten" punkt 2-2. 
Teller multiplisert med 100 gir indikator i prosent

Fotnote

For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

ID : K1149236479P00011287

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (evt. sykehjem kombinert med aldershjem eller statlig virksomhet) og boform med heldøgns omsorg og pleie. Verdien angis i timer med 2 desimaler, dvs. 0,25 timer tilsvarer 15 minutter pr. beboer. 
Data gjelder pr. 31.12 og hentes fra: teller: KOSTRA skjema 1, del 1 spml. 1-2: "Institusjoner med heldøgns pleie og omsorg (f253)" nevner: KOSTRA skjema 5, spml. 7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.: "Samlet tall på heldøgnsbeboere i sykehjem" 
Beregning:("Timer pr. uke av leger. Funksjon 253") / ("sykehjemsbeboere")

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

ID : K1180074054P00006103

Informasjon

Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig antall timer av fysioterapeut pr. uke pr. beboer i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. 
Begrepsavklaringer: Institusjoner: Inkluderer sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet etter kommunehelsetj. loven § 1-3 (annet ledd pkt. 3), eksklusiv aldershjem og andre inst. hjemlet etter sosialtjenesteloven § 4-2 pkt. d, jf. §7-12 med forskrift §7-2. Fysioterapitimer: Avtalte timer pr uke i både kommunale og private sykehjem/boformer. Inkluderer også tid til journalføring, telefontid mm. 
Data gjelder pr. 31.12 og hentes fra: teller: KOSTRA skjema 1, del 3 spml. 3-2: "Institusjoner med heldøgns pleie og omsorg (f253)" nevner: KOSTRA skjema 5, spml. 7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS.: "Samlet tall på heldøgnsbeboere i sykehjem"

Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon

ID : 98198555109681

Informasjon

Indikatoren viser legedekningen i institusjoner. 
Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon=(Legetimer pr. uke i institusjon(funksjon 253)/37,5)/Institusjonsplasser i alt)*1000 
Teller=Legeårsverk avtalt i institusjon (sum funksjon 253). Data er hentet fra skjema 1, del 2. 
Nevner=Institusjonsplasser loalisert i kommunen i alt (både kommunale og private). Data er hentet fra skjema 5, pkt 2. Gjelder sykehjem og aldershjem,, ikke avlastningsinstitusjoner/-boliger og barneboliger.

Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon

ID : 98198770310103

Informasjon

Indikatoren viser fysioterapeutdekningen i institusjoner. 
Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon=(Fysioterapetimer pr. uke i institusjon(funksjon 253)/36)/Institusjonsplasser i alt)*1000 
Teller=Fysioterpeutårsverk i institusjon (sum funksjon 253). Data er hentet fra skjema 1, del 3. 
Nevner=Institusjonsplasser i alt lokalisert i kommunen (både kommunale og private). Data er hentet fra skjema 5, pkt 2. Gjelder sykehjem og aldershjem,, ikke avlastningsinstitusjoner/-boliger og barneboliger.

Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern

ID : KS98197682004489

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger til kommunehelsetjenesten, konsern. 
Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene til funksjonene 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttoutgiftene målt pr. innbygger for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. organisering av tjenesten og/eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen i kommunehelsetjenesten. 
Brutto driftsutgifter kommunehelsetjenesten pr innbygger, konsern = (Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241/folkemengde i alt)*1000. 
Teller = Brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjonene 232,233,241, artene (((010..480)+590)-(690,710,729,790)), og kontoklasse 3, funksjonene 232,233,241, artene (((010..370)+(400..470)+590)-(690,710,729, 790,775,780,880,895)). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk

Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern

ID : KS98198387007691

Informasjon

Indikatoren viser lønnsutgifter i kroner per innbygger for kommunehelsetjenesten, konsern. 
Indikatoren omfatter lønn og sosiale utgifter korrigert for sykelønnsrefusjon til funksjonene 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, målt i kroner per innbygger. Benyttes i stedet for lønn og sosiale utgifter pr. bruker pga. organisering av tjenesten og/eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen i kommunehelsetjenesten. 
Lønnsutgifter i kommunehelsetjenesten pr. innbygger, konsern = (Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241/ folkemengde i alt)* 1000. 
Teller = Lønn er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 232,233,241, artene (010..099)-710). Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Innbyggere er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern

ID : KSK1172581853P00032241

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til helsestasjons- og skolehelsetjeneste i kroner per innbygger i alderen 0-5 år, konsern. 
Indikatoren viser de samlede driftsutgiftene til funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkludert avskrivninger, korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed bruttoutgiftene målt pr. innbygger for det aktuelle tjenesteområdet. Benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker pga. organisering av tjenesten og/eller pga. manglende statistikk for tjenesteproduksjonen i kommunehelsetjenesten. 
Brutto driftsutgifter for helsestasjons- og skolehelsetjeneste i kroner per innbygger i alderen 0-5 år, konsern = (brutto driftsutgifter for funksjon 232, helsestasjons- og skolehelsetjeneste/innbygger i alderen 0-5 år) * 1000. 
Teller = brutto driftsutgifter til helsestasjons- og skolehelsetjeneste er kontoklasse 1, funksjon 232, artene (((010..480)+590)-(690,710,729,790)), og kontoklasse 3, funksjon 232, artene (((010..370)+(400..470)+590)-(690,710,729, 790,775,780,880,895)). Dataene hentes fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = innbyggere 0-5 år. Data hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.

Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)

ID : K1149231598P00010748

Informasjon

Indikatoren viser samlet antall årsverk av ergoterapeuter innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester, målt i forhold til antall innbyggere. Årsverk hentes med utgangspunkt i a-ordningen. Samlet antall årsverk av ergoterapeuter pr. 10000 innbyggere=(Samlet antall årsverk av ergoterapeuter/antall innbyggere pr. 31/12)*10 000. 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)

ID : K1149232448P00010870

Informasjon

Indikatoren viser samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere = (Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere/antall innbyggere per 31.12)*10 000. 
Teller = Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelse+plo). Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.

Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo)

ID : K1149233022P00010924

Informasjon

Indikatoren gir et anslag på årsverk innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester som antas å være særlig tilknyttet rehabilitering, målt i forhold til antall innbyggere: ergoterapeuter, fastlønnede fysioteraputer, fysioteraputer i turnusstilling samt psykiatriske sykepleiere. Årsverk hentes med utgangspunkt i NAVs Aa-register (ergoterapeuter og psykiatriske sykepleiere) og skjema 1 kommunehelsetjeneste. Samlet antall årsverk til rehabilitering pr. 10000 innbyggere=(Samlet antall årsverk av rehabilitering /antall innbyggere pr. 31/12)*10 000. 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk. 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo)

ID : K1172583612P00032421

Informasjon

Indikatoren viser hvor mange personer universitets-/høgskoleutdanning som har tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, sett i forhold til innbyggertallet. Tallene hentes med utgangspunkt i NAVs Aa-register og utdanningsstatistikk.

Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253.

ID : K1149235438P00011131

Informasjon

Årsverk av kommunale fysioterapeuter, dvs. fysioterapeuter med fast lønn samt turnuskandidater innen KOSTRA-funksjoner 232, 233, 241 og 253 målt i beregnede årsverk pr. 10000 innbyggere. Årsverk beregnes på basis av avtalte timeverk i en representativ uke ved utgangen av året. 
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253. =(Årsverk av kommunale fysioterapeuter til funksjon 232, 233, 241 og 253 /Antall innbyggere pr. 31.12)*10 000 
Teller=Årsverk av kommunale fysioterapeuter er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normalarbeidsuken 36. Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjon 232, 233, 241 og 253 . Data hentet fra skjema 1, "Personell og virksomhet i kommunehelsetjenesten" punkt 3-2, og fastlønnede fysioterapeuter samt turnuskandidater. 
Nevner=Innbyggere hentet fra SSB"s befolkningsstatistikk 
Teller multiplisert med 10 000 gir indikator pr. 10 000 innbyggere

Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel

ID : K1239784442P6541

Informasjon

Gjennomsnittlig antall årsverk av private fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen per avtalehjemmel. Størrelsen på avtalehjemler varierer mellom 20 og 100 prosent.

Gjennomsnittlig listelengde

ID : K1149181772P00006220

Informasjon

Indikatoren angir gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegelistene. Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. 
Beregning: ("Antall pasienter på fastlegeliste")/("antall fastlegeavtaler")

Fotnote

Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.

Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer

ID : K1149184690P00006335

Informasjon

Indikatoren angir gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegelistene, inkl. antall kommunale timer (f120, f232, f233, f253) av fastleger, omgjort til antall pasienter (full stilling tilsvarer 37,5 timer eller 1500 pasienter). Data gjelder pr. 31.12 og hentes fra: Helsedirektoratets Fastlegeregister:"Antall pasienter på fastlegeliste" "antall FL-avtaler" "Antall fastlegelister uten lege" KOSTRA skjema 1, del 2, pnkt 2-1: "Næringsdrivende leger med fastlegeavtale" 
Beregning: ( ("Antall pasienter på fastlegeliste")+ ("Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger")/37.5*1500) /( ("antall FL-avtaler")-("Antall fastlegelister uten lege") )

Fotnote

Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.

Antall åpne fastlegelister

ID : K1149184090P00006300

Informasjon

Antall fastlegelister med ledig plass, dvs. (listekapasitet - pasienter på lista) > 0. 
Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12.

Fotnote

Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.

Reservekapasitet fastlege

ID : K1149186222P00006430

Informasjon

Indikatoren angir kapasiteten (listetaket) i forhold til antall pasienter på listene i prosent. En verdi > 100 betyr at det er ledig plass. Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. 
Beregning: ( ("Kapasitet hos fastlegene (iht. liste)") /("Antall pasienter på fastlegeliste") )*100

Fotnote

Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.

Andel kvinnelige leger

ID : K1149186504P00006453

Informasjon

Indikatoren angir andel kvinnelige leger av fastleger(fastlegeavtaler) i alt - i prosent. Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. 
Beregning: ("Antall kvinnelige leger")/ ( ("antall FL-avtaler") - ("Antall fastlegelister uten lege") ) *100

Fotnote

Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.

Andel pasienter på liste uten lege

ID : K1149186724P00006481

Informasjon

Indikatoren angir gjennomsnittlig andel pasienter på fastlegeliste uten lege i forhold til antall pasienter på fastlegeliste totalt. Typisk vil en stå på liste uten lege dersom legen slutter, og det vil ta noen tid å ansette ny lege. Dette vil også kunne gjelde i kommuner med god legedekning. I små kommuner med få leger vil andelen uten lege midlertidig kunne bli høy under rektutteringsprosessen. Det blir først alvorlig om samme kommune viser høy andel med pasienter på liste uten lege i to etterfølgende år. 
Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. 
Beregning: ("Antall pasienter på fastlegeliste uten lege")/ ("Antall pasienter på fastlegeliste") *100

Fotnote

Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.

Avtalte årsverk i kommunehelsetjenesten per 10 000 innbyggere

ID : K1210760411P16498

Informasjon

Indikatoren viser dekning av avtalte årsverk i kommunehelsetjenesten. Hovedkilden er Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. AA-registeret er kilden for alle årsverk med unntak av lege- og fysioterapiårsverk hvor tallene hentes fra KOSTRA-skjema 1. Årsaken er at AA-registeret ikke viser legers- og fysioterapeuters driftsavtaletilknytning til kommunene. 
Si noe om sektorkode.

Fotnote

Kilden er både AA-registeret og KOSTRA-skjema 1.

Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune

ID : K1433489442P19308

Informasjon

Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune viser gjennomsnittlig antall konsultasjoner per person på kommunenivå. 
Beregning: Antall fastlegekonsultasjoner / befolkningen i alt = Fastlegekonsultasjoner per person 
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune sier noe om aktiviteten og fastlegetilbud i den aktuelle kommunen. Den bør sees i sammenheng med indikatoren "Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune" og indikatorer knyttet til fastlegeliste publisert i samme statistikkbanktabell. 
Konsultasjon: En konsultasjon innebærer et fysisk møte mellom lege og pasient og at legen foretar en utredning. 
I små kommuner med få leger, der noen leger ikke registrerer refusjoner elektronisk vil tallene være ekstra sårbare, og gi lavere tall enn det faktiske antall konsultasjoner. 
Datakilde er Helsedirektoratets KUHR-data(Kontroll og utbetaling av refusjoner). For mer informasjon om definisjoner, se i om statistikken til allmennlegetjenesten SSBs nettsider:(http://www.ssb.no/helse/statistikker/fastlegetj/aar).

Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune

ID : K1433490818P19745

Informasjon

Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune viser gjennomsnittlig antall konsultasjoner per person på kommunenivå. 
Beregning: Antall fastlegekonsultasjoner / middelfolkemengdebefolkningen i alt = Fastlegekonsultasjoner per person 
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune sier noe om bruken og behovet til alle bosatte for fastlegetjenesten i den aktuelle kommunen. Den bør sees i sammenheng med indikatoren "Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune" og indikatorer knyttet til fastlegeliste publisert i samme statistikkbanktabell. 
Konsultasjon: En konsultasjon innebærer et fysisk møte mellom lege og pasient og at legen foretar en utredning. 
I små kommuner med få leger, der noen leger ikke registrerer refusjoner elektronisk vil tallene være ekstra sårbare, og gi lavere tall enn det faktiske antall konsultasjoner. 
Datakilde er Helsedirektoratets KUHR-data(Kontroll og utbetaling av refusjoner). For mer informasjon om definisjoner, se i om statistikken til allmennlegetjenesten SSBs nettsider:(http://www.ssb.no/helse/statistikker/fastlegetj/aar).

 

Kontakt