343155
343155
friartikkel
2018-03-09T15:55:00.000Z
no

Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg nøkkeltall (K) - Tabell 07144

Publisert:

4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall

ID: KSK1234344509P31514

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : KSK1234348314P31826

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386 artene (010..480)+ 590 - [(600..895)-728].) Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : KSK1235652558P18468

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i kroner per innbygger. Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet på kommunal eiendomsforvaltning i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, kommunal eiendomsforvaltning, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet, kommunal eiendomsdrift = kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386, art 729. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : KSK1235652930P18563

Informasjon

Indikatoren viser mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i kroner per innbygger. Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet på kommunal eiendomsforvaltning i kroner per innbygger = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, kommunal eiendomsforvaltning, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, kommunal eiendomsdrift = kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386, art 729. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med 2014 utgår art 728. MVA-kompensasjon knyttet til investering føres nå i investeringsregnskapet (kontoklasse 0 og 4) og art 729 (Kompensasjon for merverdiavgift) mot tidligere føring i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringeregnskapet er frie midler som skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og andre varige driftsmidler og skal ikke lenger henføres til samme funksjon som anskaffelsen. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører at indikatoren prikkes fra og med 2014.

Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger , konsern

ID : KSK1234349239P31899

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forvaltning av kommunale eiendommer, som omfatter funksjon 121 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, forvaltningsutgifter til eiendommer / folkemengde i alt) * 1000. Teller: netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 121, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)-728].) Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KSK1234349539P31940

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386 i prosent av samlede netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning / netto driftsutgifter i alt) * 100 Teller = netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (010..480)+ 590 -[(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = netto driftsutgifter i alt er kontoklasse 1, alle tjenestefunksjoner (100..790), artene (010..480)+ 590 - [(600..895)-728]. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

ID : KSK1234356648P32392

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386 i kroner per innbygger. Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning / Folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning er kontoklasse 0, funksjonene (130, 221, 222, 261, 381, 386), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (130, 221, 222, 261, 381, 386), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : KSK1234456302P4358

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. Det samlede arealet omfatter funksjonene 130 Administrasjonslokaler, 221 Førskolelokaler, 222 Skolelokaler, 261 Institusjonslokaler, 381 Kommunale idrettsbygg og 386 Kommunale kulturbygg. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : KSK1234457124P4432

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) fra bygninger kommunen eier per innbygger. Det samlede arealet omfatter funksjonene 130 Administrasjonslokaler, 221 Førskolelokaler, 222 Skolelokaler, 261 Institusjonslokaler, 381 Kommunale idrettsbygg og 386 Kommunale kulturbygg. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : KSK1234457270P4457

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) fra bygninger kommunen leier per innbygger. Det samlede arealet omfatter funksjonene 130 Administrasjonslokaler, 221 Førskolelokaler, 222 Skolelokaler, 261 Institusjonslokaler, 381 Kommunale idrettsbygg og 386 Kommunale kulturbygg. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen leier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern

ID : KSK1234512668P5850

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1234520467P6993

Informasjon

Indikatoren viser utgifter for kommunal eiendomsforvaltning til eide bygninger, som omfatter funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381, 386, i kroner per kvadratmeter. Utgifter, kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, kommunal eiendomsforvaltning, eide bygg / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 
Teller = Utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (010..290)+429+590-(190, 690, 710, 729, 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1234522143P7449

Informasjon

Indikatoren viser utgifter for kommunal eiendomsforvaltning til leide bygninger, som omfatter funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381, 386, i kroner per kvadratmeter. 
Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, leide bygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning, leide bygg / Samlet areal på leide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386, art 190. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF leier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter , konsern

ID : KSK1234523474P7578

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for kommunal forvaltning av eiendommer, som omfatter funksjon 121, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal forvaltning av eiendommer, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal forvaltning av eiendommer / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 121 artene (010..290)+429+590-(690, 710, 729, 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1234532389P8630

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for eiendomsforvaltningen, som omfatter funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386 i kroner per kvadratmeter (BTA). Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, kommunal forvaltning av eiendommer, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, kommunal forvaltning av eiendommer / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1234805564P20905

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for eiendomsforvaltningen, som omfatter funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (010..290, 429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter, konsern

ID : K1399899620P6903

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for eiendomsforvaltningen, som omfatter funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386 i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (075 + 260). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom kommuner.

Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1234806777P20986

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, kommunal eiendomsforvaltning, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, 221, 222, 261, 381, og 386, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern

ID : KSK1234808219P21051

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386 i prosent av de totale brutto investeringsutgiftene.. Teller = brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning er kontoklasse 0, funksjonene (130, 221, 222, 261, 381, 386), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjonene (130, 221, 222, 261, 381, 386), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = brutto investeringsutgifter totalt er kontoklasse 0, alle funksjoner, artene (010..500, 690, 790) og kontoklasse 4, alle funksjoner, artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning, konsern

ID : KSK1234808905P21089

Informasjon

Indikatoren viser energi for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter = (Energi for kommunal eiendomsforvaltning / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjonen 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381, 386, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1234810650P21215

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til administrasjonslokaler, som omfatter funksjonene 130 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)-728].) Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1234811199P21266

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjon 130 i kroner per innbygger. Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, administrasjonslokaler / Folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler er kontoklasse 0, funksjon (130), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (130), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : K1241765048P22036

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 130. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235114206P31081

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 130, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler / Samlet areal på administrasjonslokaler) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 130, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjon 130. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235114709P31121

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 130, i kroner per kvadratmeter (BTA). Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 130. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235115238P31165

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 130 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene (010..290,429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 130. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler, per kvadratmeter, konsern

ID : K1399900909P7217

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 130, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene (075 + 260). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 130. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom kommuner.

Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern

ID : KSK1235116110P31220

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 130, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, administrasjonslokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for administrasjonslokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 130. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, konsern

ID : KSK1235116791P31302

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for administrasjonslokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 130, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235125719P31925

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til førskolelokaler , som omfatter funksjonene 221 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, førskolelokaler , i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 221, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)-728].) Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235130474P32107

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjon 221 i kroner per innbygger. Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, førskolelokaler / Folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til førskolelokaler er kontoklasse 0, funksjon (221), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (221), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern

ID : KSK1235130896P32157

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere 1-5 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235140599P32756

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 221, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler / Samlet areal på førskolelokaler) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 221, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235142747P485

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for førskolelokaler , som omfatter funksjon 221, i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler , i kroner pr. kvm. = (Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235143087P523

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for førskolelokaler, som omfatter funksjon 221 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, artene (010..290,429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler, per kvadratmeter, konsern

ID : K1399901557P7371

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for førskolelokaler , som omfatter funksjon 221, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, artene (075 + 260). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom kommuner.

Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235143927P572

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for førskolelokaler, som omfatter funksjon 221, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, førskolelokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for førskolelokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern

ID : KSK1235145338P658

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall barn i kommunal barnehage.

Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konsern

ID : KSK1235146488P747

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for førskolelokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 221, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235147301P810

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolelokaler, som omfatter funksjonene 222 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, skolelokaler / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 222, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)-728].) Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235147593P845

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjon 222 i kroner per innbygger. Brutto investeringsutgifter, skolelokaler, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, skolelokaler / Folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til skolelokaler er kontoklasse 0, funksjon (222), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (222), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år, konsern

ID : KSK1235147892P900

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere 6-15 år. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235489157P10795

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 130, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler / Samlet areal på skolelokaler) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 222, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235490139P10880

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for skolelokaler, som omfatter funksjon 222, i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 222, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235490793P10956

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for skolelokaler, som omfatter funksjon 222 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 222, artene (010..290,429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : K1399967838P14264

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for skolelokaler, som omfatter funksjon 222, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 222, artene (075 + 260). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom kommuner.

Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235491189P11001

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for skolelokaler, som omfatter funksjon 222, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, skolelokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for skolelokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og3, funksjon 222, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern

ID : KSK1235491306P11021

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på skolelokaler i kvadratmeter per elev i kommunale grunnskoler. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall elever i kommunale grunnskoler.

Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler, konsern

ID : KSK1235492281P11090

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for skolelokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 222, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 222, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235492670P11136

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til institusjonslokaler, som omfatter funksjonene 261 i kroner pr. innbygger. Netto driftsutgifter, institusjonslokaler, i kroner pr. innbygger = (Netto driftsutgifter, institusjonslokaler / folkemengde i alt) * 1000. Teller = (netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 261, artene (010..480)+ 590 - [(600..895)-728]). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern

ID : KSK1235552866P12473

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261 i kroner per innbygger. Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, institusjonslokaler / Folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler er kontoklasse 0, funksjon (261), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (261), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over, konsern

ID : KSK1235553405P12561

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere 80 år og over. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235555043P12816

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjonslokaler / Samlet areal på institusjonslokaler) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 261, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235557439P13023

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261, i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235561714P13335

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, artene (010..290, 429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : K1399968567P14437

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, artene (075 + 260). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom kommuner.

Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235562011P13459

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, institusjonslokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for institusjonslokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon, konsern

ID : KSK1235562250P13528

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall beboere i institusjon.

Energikostnader til institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til institusjonslokaler, konsern

ID : KSK1235567311P14002

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for institusjonslokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, artene 180...184. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 261, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235570634P14298

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, i kroner pr. innbygger. 
Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, i kroner pr. innbygger, konsern = (Netto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg / folkemengde i alt) * 1000. 
Teller = netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene [(010..480)+590-(600..895)]. 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235570960P14368

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381 i kroner per innbygger Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, kommunale idrettsbygg / folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter er kontoklasse 4, funksjon 381, artene ((010..500)- 690- 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : K1241765807P22083

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 381. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235571707P14543

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg / Samlet areal på kommunale idrettsbygg) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 381, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 381. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235642201P17083

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381, i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 381. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235642646P17158

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene (010..290,429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 381. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern

ID : K1399969165P14636

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene (075 + 260). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 381. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom kommuner.

Herav energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235643161P17227

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, kommunale idrettsbygg, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for kommunale idrettsbygg / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 381. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern

ID : KSK1235643659P17299

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for kommunale idrettsbygg / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 381, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235644079P17426

Informasjon

Indikatoren viser kommunekonsernets netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, i kroner pr. innbygger. 
Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, i kroner pr. innbygger, konsern =(Netto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern / folkemengde i alt) * 1000. 
Teller = netto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene (010..480)+590-(600..895)] 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i kommunen per 31.12. 
Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern

ID : KSK1235648972P17641

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 381 i kroner per innbygger. Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg, i kroner per innbygger = (Brutto investeringsutgifter, kommunale kulturbygg / Folkemengde i alt) * 100 Teller = brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg er kontoklasse 0, funksjon (386), artene (010..500, 690, 790), og kontoklasse 4, funksjon (386), artene (((010.. 500)-375-380-475-480), 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern

ID : K1241766205P22125

Informasjon

Indikatoren viser det samlede arealet (BTA) på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger. Teller = (BTA) fra bygninger kommunen eier og leier, funksjon 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF). Nevner = Antall innbyggere. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235649276P17692

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter for kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 386, i kroner per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, i kroner pr. kvm. = (Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg / Samlet areal på kommunale kulturbygg) * 1000 Teller = korrigerte brutto driftsutgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 386, artene (010..290)+429+590-( 690,710,729,790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier og leier, funksjonene 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235650063P17838

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til vedlikeholdsaktiviteter for kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 386, i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter omfatter ikke artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter, vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene (070 + 230 + 250). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235650594P17972

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til driftsaktiviteter for kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 386 i kroner per kvadratmeter (BTA). Utgifter til driftsaktiviteter omfatter hele beløpet ført på artene 090 ”Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger”, 099 ”Arbeidsgiveravgift” og 710 ”Sykelønnsrefusjon”. 
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg, i kroner pr. kvm. = (Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg / Samlet areal på eide formålsbygg) * 1000 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene (010..290,429) – (070 + 230 + 250) – (art 190) – (690 + 710 + 729 + 790). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern

ID : K1399969714P14741

Informasjon

Indikatoren viser utgifter til renholdsaktiviteter for kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 386, i kroner per kvadratmeter (BTA). 
Teller = utgifter er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene (075 + 260). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF eier, funksjon 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Fotnote

Art 075 Lønn renhold er ny fra og med 2013. Alle kommuner har ikke tatt denne arten i bruk. Det kan begrense sammenligningsmuligheten mellom kommuner.

Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235650828P18053

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 386, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, kommunale kulturbygg, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for kommunale kulturbygg / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern

ID : KSK1235651145P18145

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for kommunale kulturbygg / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 386, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, funksjon 386, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

 

Kontakt