343119
343119
friartikkel
2018-03-09T13:46:00.000Z
no

Kjøp av tjenester nøkkeltall (K) - Tabell 08846

Publisert:

2.1. Konsern - Kjøp av tjenester - nøkkeltall

ID: KS1076396311104976

Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern

ID : KS1077613422330802

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til alle tjenesteområdene som benyttes til renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, målt i prosent. 
Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester i alt, konsern = (Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester i alt, konsern /Brutto driftsutgifter, tjenesteområder, i alt, konsern)*100 
Teller = Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..393), art 260. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern

ID : KS1077618133367208

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter som benyttes til andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, målt i prosent. 
Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) i alt, konsern = (Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)i alt, konsern/Brutto driftsutgifter tjenesteområder i alt, konsern)*100 
Teller = Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjonene (100..393), art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter tjenesteområder i alt, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene (((010..480)+590)-690-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private , i alt, konsern

ID : KS1077618297375759

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter som benyttes til kjøp av tjenester fra private, i alt, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private i alt, konsern= (Kjøp av tjenester fra andre (private) i alt, konsern/Brutto driftsutgifter tjenesteområder i alt, konsern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra private i alt, konsern:kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjonene (100..393),art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter tjenesteområder i alt, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern

ID : KS1077864587247867

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter som benyttes til kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, målt i prosent. Som andre offentlige virksomheter regnes andre kommuner, fylkeskommuner og staten. 
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern =(Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern/Brutto driftsutgifter tjenesteområder i alt, konsern)*100 
Teller = Kjøp fra andre offentlige virksomheter i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (100..393),artene (300, 330 og 350). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder i alt, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel overføringer, i alt, konsern

ID : KS1077779599310200

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter som overføres uten krav på motytelse, i alt, målt i prosent. Indikatoren omfatter overføringer til stat, fylkeskommune, andre kommuner og private. 
Andel overføringer i alt, konsern =(Overføringer i alt, konsern/Brutto driftsutgifter tjenesteområder i alt, konsern)* 100 
Teller = Overføringer i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (100..393), artene (400, 430..470). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder i alt, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (100..393), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel konsulenttjenester, adm, styring og fellesutgifter, konsern

ID : KS1078154734389231

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter som benyttes til konsulenttjenester, målt i prosent. 
Andel konsulenttjenester, adm, styring og fellesutgifter= ((Konsulenttjenester, adm, styring og fellestj)/(Brutto driftsutgifter,administrasjon,styring og fellesutgifter))* 100 
Teller = Konsulenttjenester, adm, styring og fellesutgifter: kontoklasse 1, funksjonene (100,110,120,121,130,170,171,180,190) art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,administrasjon,styring og fellesutgifter: kontoklasse 1,funksjonene (100,110,120,121,130,170,171,180,190), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern

ID : K1328012935P538

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets utgifter til administrasjon og styring som benyttes til andre tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, målt i prosent. 
Andel andre tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, administrasjon og styring, konsern = ((Andre tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, administrasjon og styring, konsern)/(Brutto driftsutgifter,administrasjon og styring, konsern))* 100 
Teller = Andre tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (100,110,120,121,130), art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,administrasjon og styring er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (100,110,120,121,130), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern

ID : KS1077778259312842

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets utgifter til administrasjon som benyttes til andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), målt i prosent. 
Andel Andre tjenester(som inngår i egenproduksjon), administrasjon=(Andre tjenester(som inngår i egenproduksjon), administrasjon/Brutto driftsutgifter, administrasjon)* 100 
Teller = Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon: kontoklasse 1, funksjon 120, art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon: kontoklasse 1, funksjon 120, artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet.

Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon og styring, konsern

ID : K1328013612P781

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til administrasjon og styring som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon og styring, konsern = (Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon og styring, konsern/Brutto driftsutgifter,administrasjon og styring, konsern )*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (100..130), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (100..130), artene(((010..480)+590)-690-790) og kontoklasse 3, funksjonene (100..130), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern

ID : K1328014017P908

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til administrasjon og styring som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern / Brutto driftsutgifter,administrasjon og styring, konsern )*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter ,administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (100..130), artene 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, konsern er kontoklasse 1, funksjonene (100..130), artene(((010..480)+590)-690-790) og kontoklasse 3, funksjonene (100..130), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern

ID : KS1077778387151292

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter til administrasjon,styring og fellesutgifter som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon, styring og fellesutgifter= (Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon, styring og fellesutgifter/Brutto driftsutgifter,administrasjon,styring og fellesutgifter)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon,styring og fellesutgifter:kontoklasse 1, funksjonene (100..190), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, : kontoklasse 1, funksjonene (100..190), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art fra og med 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern

ID : KS1077778593247218

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter/Brutto driftsutgifter,administrasjon, styring og fellesutgifter)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter: kontoklasse 1, funksjonene (100,110,120,121,130,170,171,180,190), art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter: kontoklasse 1, funksjonene (100,110,120,121,130,170,171,180,190), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet

Andel kjøp av tjenester fra private, barnehager, konsern

ID : KS107786502838996

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på barnehager som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, barnehager= (Kjøp av tjenester fra andre (private),barnehager/Brutto driftsutgifter,barnehager)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra private,barnehager:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (201,211,221), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,barnehager: kontoklasse 1, funksjonene (201,211,221), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager, konsern

ID : KS1077865167283852

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på barnehager som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnehager= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnehager/Brutto driftsutgifter,barnehager)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnehager: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (201,211,221),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, barnehager: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (201,211,221), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel overføringer, barnehager, konsern

ID : KS1077782867318594

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter som overføres på barnehager uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel overføringer=(Overføringer til staten,fylkeskommuner, kommuner, andre (private) og til egne foretak og IKS, barnehager/Brutto driftsutgifter, barnehager)* 100 
Teller=Overføring til staten,fylkeskommuner, kommuner, andre (private) egne foretak og IKS, barnehager: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (201,211,221), artene 400-480. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, barnehager: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (201,211,221), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern, konsern

ID : KS1077865449267426

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på barnevern som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern= (Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern/Brutto driftsutgifter, barnevern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),barnevern:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (244,251,252), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,barnevern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (244,251,252), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern

ID : KS1077865598276380

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til barnevern som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnevern= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnevern/Brutto driftsutgifter,barnevern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnevern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (244,251,252),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, barnevern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (244,251,252), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, kirke, konsern

ID : KS1077865809269012

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter som benyttes til kjøp av tjenester fra private på kirke, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, kirke= (Kjøp av tjenester fra andre (private),kirke/Brutto driftsutgifter,kirke)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),kirke:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (390,392,393), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kirke: kontoklasse 1, funksjonene (390,392,393), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke, konsern

ID : KS1077865931256895

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kirke som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kirke= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kirke/Brutto driftsutgifter,kirke)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kirke: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (390,392,393),artene 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kirke: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (390,392,393), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel overføringer, kirke, konsern

ID : KS1078210529406594

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på kirke som overføres uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel overføringer fra kirke=(Overføringer til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og til egne foretak og IKS, kirke/Brutto driftsutgifter, kirke)* 100 
Teller=Overføring til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og egne foretak og IKS fra kirke: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (390,392,393), artene 400-480. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kirke: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (390,392,393), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, grunnskole, konsern

ID : KS1077866750273829

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på grunnskole som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også og kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, grunnskole= (Kjøp av tjenester fra andre (private),grunnskole/Brutto driftsutgifter,grunnskole)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),grunnskole:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (202,213,214,215,222,223), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,grunnskole: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (202,213,214,215,222,223), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS" 
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, konsern

ID : KS1077866886366321

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på grunnskole som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, grunnskole= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, grunnskole/Brutto driftsutgifter,grunnskole)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, grunnskole: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (202,213,214,215,222,223),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, grunnskole: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (202,213,214,215,222,223), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001

Andel kjøp av tjenester fra private, bolig, konsern

ID : KS1077867038256449

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på bolig som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, bolig= (Kjøp av tjenester fra andre (private), bolig/Brutto driftsutgifter, bolig)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),bolig:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig, konsern

ID : KS107786714695428

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på bolig som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, bolig= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, bolig/Brutto driftsutgifter, bolig)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS). 

- herav andel kjøp fra andre kommuner, bolig, konsern

ID : KSK1298466678P27135

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på bolig som benyttes til kjøp av tjenester fra andre kommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre kommuner, bolig= (Kjøp av tjenester fra andre kommuner, bolig/Brutto driftsutgifter, bolig)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre kommuner, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315),art 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, bolig, konsern

ID : KSK1298467042P27183

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på bolig som benyttes til kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, bolig= (Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, bolig/Brutto driftsutgifter, bolig)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315),art 330. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

- herav andel kjøp fra staten, bolig, konsern

ID : KSK1298467257P27215

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på bolig som benyttes til kjøp av tjenester fra staten, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra staten, bolig= (Kjøp av tjenester fra staten, bolig/Brutto driftsutgifter, bolig)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra staten, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315),art 300. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, bolig: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (265,283,315), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, helse og omsorg, konsern

ID : K1361527085P1216

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til helse og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, helse og omsorg = (Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg/Brutto driftsutgifter, helse og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261),art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg, konsern

ID : K1361527640P1439

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til helse og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg/Brutto driftsutgifter, helse og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS). 

Fotnote

Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.

- herav andel kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg, konsern

ID : K1361528304P1712

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter på helse og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra andre kommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre kommuner, helse og omsorg = (Kjøp av tjenester fra andre kommuner, helse og omsorg/Brutto driftsutgifter, helse og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre kommuner, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261),art 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.

- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg, konsern

ID : K1361528422P1774

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til helse og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, helse og omsorg= (Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, helse og omsorg/Brutto driftsutgifter, helse og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261),art 330. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.

- herav andel kjøp fra staten, helse og omsorg, konsern

ID : K1361528578P1822

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til helse og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra staten, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra staten, helse og omsorg= (Kjøp av tjenester fra staten, helse og omsorg/Brutto driftsutgifter, helse og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra staten, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261),art 300. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, helse og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232, 233, 234, 241, 253, 254, 255, 256, 261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen er en sammenstilling av områdene for kommunehelse (F233, F234 og F241), pleie og omsorg(F234, F253, F254 og F261) og fra og med 2012 de nye funksjonene (F255 og F256) som ble etablert ifm samhandlingsreformen.

Andel kjøp av tjenester fra private, kommunehelse, konsern

ID : KS1077867293504818

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kommunehelse som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunehelse= (Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunehelse/Brutto driftsutgifter, kommunehelse)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),kommunehelse:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS" 
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse, konsern

ID : KS107786741954200

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kommunehelse som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse/Brutto driftsutgifter, kommunehelse)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS). 

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

- herav andel kjøp fra andre kommuner, kommunehelse, konsern

ID : KSK1298468022P27334

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kommunehelse som benyttes til kjøp av tjenester fra andre kommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre kommuner, kommunehelse= (Kjøp av tjenester fra andre kommuner, kommunehelse/Brutto driftsutgifter, kommunehelse)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre kommuner, kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241),art 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse, konsern

ID : KSK1298474153P28137

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kommunehelse som benyttes til kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, kommunehelse= (Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, kommunehelse/Brutto driftsutgifter, kommunehelse)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241),art 330. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunehelse: kontoklasse 1, funksjonene (232,233,241), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

- herav andel kjøp fra staten, kommunehelse, konsern

ID : KSK1298474401P28163

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kommunehelse som benyttes til kjøp av tjenester fra staten, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra staten, kommunehelse= (Kjøp av tjenester fra staten, kommunehelse/Brutto driftsutgifter, kommunehelse)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra staten, kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241),art 300. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunehelse: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (232,233,241), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

Andel kjøp av tjenester fra private, pleie og omsorg, konsern

ID : KS1077867673232163

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på pleie og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, pleie og omsorg= (Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg/Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261),art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS" 
Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg, konsern

ID : KS1077867792285702

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på pleie og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg/Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS). 

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

- herav andel kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg, konsern

ID : KSK1298474734P28239

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på pleie og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra andre kommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre kommuner, pleie og omsorg= (Kjøp av tjenester fra andre kommuner, pleie og omsorg/Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre kommuner, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261),art 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

- herav andel kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg, konsern

ID : KSK1298474939P28272

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på pleie og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, pleie og omsorg= (Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, pleie og omsorg/Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261),art 330. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

- herav andel kjøp fra staten, pleie og omsorg, konsern

ID : KSK1298475132P28327

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på pleie og omsorg som benyttes til kjøp av tjenester fra staten, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra staten, pleie og omsorg= (Kjøp av tjenester fra staten, pleie og omsorg/Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra staten, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261),art 300. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (234,253,254,261), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Variabelen utgår fra og med 2012 og er erstattet av helse og omsorg.

Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern

ID : KS1077870318281944

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern = (Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern /Brutto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern

ID : KS1077870520248253

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern / Brutto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern : kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329),artene (300,330,350). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS). 

Andel overføringer, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern

ID : KS1078210732389144

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft som overføres uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel overføringer fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern=(Overføringer til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og til egne foretak og IKS, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern / Brutto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern)* 100 
Teller = Overføring til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og egne foretak og IKS, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329), artene 400-480. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (320,321,325,329), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal eiendomsdrift, konsern

ID : KS1077870686277031

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kommunal eiendomsdrift som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal eiendomsdrift= (Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal eiendomsdrift/Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),kommunal eiendomsdrift:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (130,221,222,261,265, 381 og 386), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (130,221,222,261,265, 381 og 386), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift, konsern

ID : KS1077870763283503

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens utgifter til kommunal eiendomsdrift som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift=(Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift/ Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS, kommunal eiendomsdrift:kontoklasse 1, funksjonene (130,221,222,261,265),artene 375 og 380. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,kommunal eiendomsdrift: kontoklasse 1, funksjonene (130,221,222,261,265), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift, konsern

ID : KS1077870823173365

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kommunal eiendomsdrift som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift/Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (130,221,222,261,263,381 og 386),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift: kontoklasse 1, funksjonene (130,221,222,261,265,381 og 386), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern

ID : KS1077870973276142

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kultur, barne- og ungdomstiltak som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungdomstiltak= (Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, barne- og ungdomstiltak/Brutto driftsutgifter, kultur, barne- og ungdomstiltak)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),kultur, barne- og ungdomstiltak:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (231,370,373,375,377,380,381,383,385,386), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (231,370,373,375,377,380,381,383,385,386), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS)

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS" 
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern

ID : KS1077871024291264

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på kultur, barne- og ungdomstiltak som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, barne- og ungdomstiltak= (Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak/Brutto driftsutgifter, kultur, barne- og ungdomstiltak)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak:kontoklasse 1, funksjonene (231,370,373,375,377,380,381,383,385,386),artene 375 og 380. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kultur barne- og ungdomstiltak: kontoklasse 1, funksjonene (231,370,373,375,380,381,383,385,386), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS" 
Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern

ID : KS1077871075258894

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kultur, barne- og ungdomstiltak som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak/Brutto driftsutgifter, kultur, barne- og ungdomstiltak)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (231,370,373,375,377,380,381,383,385,386),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kultur, barne- og ungdomstiltak: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (231,370,373,375,377,380,381,383,385,386), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001

Andel overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern

ID : KS1078211051251412

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på kultur, barne- og ungdomstiltak som overføres uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak=(Overføringer til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og til egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak/Brutto driftsutgifter, kultur, barne- og ungdomstiltak)* 100 
Teller=Overføring til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og egne foretak og IKS, kultur, barne- og ungdomstiltak: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (231,370,373,375,377,380,381,383,385,386), artene 400-480. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kultur, barne- og ungdomstiltak: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (231,370,373,375,377,380,381,383,385,386), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Funksjon 383 for musikk- og kulturskoler er flyttet fra tjenester for grunnskole til tjenester for kultur f.o.m 2001

Andel kjøp av tjenester fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø, konsern

ID : KS1077871231253690

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø/Brutto driftsutgifter, fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø:kontoklasse 1 og 3, funksjonene (301,302,303,335,360,365), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (301,302,303,335,360,365), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut i egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø, konsern

ID : KS1077871283291931

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø=(Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS), fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø/Brutto driftsutgifter, kultur, barne- og ungdomstiltak)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS,fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø: kontoklasse 1, funksjonene (301,302,303,335,360,365), artene 375 og 380. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø: kontoklasse 1, funksjonene (301,302,303,335,360,365), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, konsern

ID : KS1077871341288365

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på fysisk planlegging, natur og nærmiljø som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø/Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (301,302,303,335,360,365),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (301,302,303,335,360,365), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel, konsern

ID : KS1077871562271860

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på samferdsel som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel=(Kjøp av tjenester fra andre (private),samferdsel/Brutto driftsutgifter, samferdsel)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (330,333,334), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (330,333,334), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel, konsern

ID : KS1077871611292372

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på samferdsel som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, samferdsel=(Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel/Brutto driftsutgifter, samferdsel)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS,samferdsel: kontoklasse 1, funksjonene (330,333,334), artene 375 og 380. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, samferdsel: kontoklasse 1, funksjonene (330,333,334), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern

ID : KS1077871660256926

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på samferdsel som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, samferdsel= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, samferdsel/Brutto driftsutgifter, samferdsel)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (330,333,334),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (330,333,334), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten, konsern

ID : KS1077871845291435

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på sosialtjenesten som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten=(Kjøp av tjenester fra andre (private),sosialtjeneste/Brutto driftsutgifter, sosialkontortjeneste)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),sosialtjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,273,275,276,281), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,273,275,276,281), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten, konsern

ID : KS1077871904265764

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på sosialtjenesten som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, sosialkontortjeneste/Brutto driftsutgifter, sosialtjeneste)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,273,275,276,281),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,273,275,276,281), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, sosialtjenesten, konsern

ID : KS1077871954475959

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på sosialtjenesten som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, sosialtjenesten=(Kjøp av tjenester fra andre (private), sosialtjenesten/Brutto driftsutgifter, sosialkontortjeneste)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS,sosialtjenesten: kontoklasse 1, funksjonene (242,243,273,275,276,281), artene 375 og 380. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten: kontoklasse 1, funksjonene (242,243,273,275,276,281), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel overføringer, sosialtjenesten, konsern

ID : KS1078155088454541

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på sosialtjenesten som overføres uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel overføringer fra sosialtjenesten=(Overføringer til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og til egne foretak og IKS, sosialtjenesten/Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten)* 100 
Teller=Overføring til staten,fylkeskommuner,kommuner,andre (private) og egne foretak og IKS, sosialtjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,273,275,276,281), artene 400-480. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, sosialtjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (242,243,273,275,276,281), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, vann, avløp og renovasjon, konsern

ID : KS1077872086290109

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på vann, avløp og renovasjon som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, vann, avløp og renovasjon=(Kjøp av tjenester fra andre (private),vann, avløp og renovasjon/Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),vann, avløp og renovasjon: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (340,345,350,353,354,355,357), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (340,345,350,353,354,355,357), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Dataene er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon, konsern

ID : KS1077872198293585

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på vann, avløp og renovasjon som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon=(Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, vann, avløp og renovasjon/Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS,vann, avløp og renovasjon: kontoklasse 1, funksjonene (340,345,350,353,354,355,357), art 375 og 380. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon: kontoklasse 1, funksjonene (340,345,350,353,354,355,357), artene(((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon, konsern

ID : KS1077872133285814

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på vann, avløp og renovasjon som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon/Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (340,345,350,353,354,355,357),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, vann, avløp og renovasjon: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (340,345,350,353,354,355,357), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Andel kjøp av tjenester fra private, brann- og ulykkesvern, konsern

ID : KS1077872342221537

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på brann- og ulykkesvern som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, brann- og ulykkesvern/Brutto driftsutgifter, brann- og ulykkesvern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),brann- og ulykkesvern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338,339), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, brann- og ulykkesvern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338,339), artene(((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra egne foretak og IKS , brann- og ulykkesvern, konsern

ID : KS1077872385260003

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter på brann- og ulykkesvern som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, brann- og ulykkesvern=(Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, brann- og ulykkesvern/Brutto driftsutgifter, brann- og ulykkesvern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, brann- og ulykkesvern: kontoklasse 1, funksjonene (338,339), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, brann- og ulykkesvern: kontoklasse 1, funksjonene (338,339), artene(((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern, konsern

ID : KS1077872439283753

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto drifts-utgifter på brann- og ulykkesvern som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern/Brutto driftsutgifter, brann- og ulykkesvern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338,339),art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, brann- og ulykkesvern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (338,339), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde, konsern

ID : KS1086449394158759

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også og kommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde/ Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon 285, art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon 285, artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært komm ansvarsomr., konsern

ID : KS1086449799168242

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde =(Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde/ Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon 285, artene 375 og 380. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon 285, artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, konsern

ID : KS1086450344161669

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunekonsernets brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde/ Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon 285, art 300, 330, 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon 285, artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra kommuneregnskapet.

 

Kontakt