289167
289167
nokkeltallsside
2016-12-21T13:49:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
Nasjonalregnskap og konjunkturer

Nøkkeltallsside

Fakta om norsk økonomi

Her finner du oversikt over noen sentrale nøkkeltall i norsk økonomi. Du kan finne figurer for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP), Norges utenriksøkonomi, med blant annet de viktigste handelspartnere, prisvekst, boligprisutvikling, renter, gjeldsrate og arbeidsledighetstall.

beskrivelse mangler

Bruttonasjonalproduktet (BNP)

BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i Norge, og uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester i en periode. BNP beregnes i nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapet stilles opp etter internasjonale retningslinjer og er egnet til å foreta økonomiske sammenligninger mellom land. 

Utvikling i bruttonasjonalprodukt (BNP) i nyere tid
Utvikling i bruttonasjonalprodukt (BNP) i nyere tid
Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge
2005K1 86.74 76.7
2005K2 87.2 78.78
2005K3 87.92 78.84
2005K4 88.12 80.3
2006K1 88.69 81.03
2006K2 88.8 82.04
2006K3 89.71 82.54
2006K4 91.35 84.91
2007K1 91.42 85.95
2007K2 91.42 86.25
2007K3 92.59 88.38
2007K4 93.6 88.92
2008K1 92.46 88.27
2008K2 92.5 89.52
2008K3 92.33 89.84
2008K4 92.62 87.82
2009K1 91.87 87.43
2009K2 91.07 87.55
2009K3 91.12 87.28
2009K4 91.17 87.88
2010K1 92.97 89.27
2010K2 91.98 89.02
2010K3 89.7 89.39
2010K4 92.21 89.24
2011K1 92.25 90.06
2011K2 91.87 90.76
2011K3 93.35 91.2
2011K4 93.4 91.83
2012K1 95.39 93.55
2012K2 95.62 93.79
2012K3 94.23 94.43
2012K4 95 95.12
2013K1 95.21 95.81
2013K2 95.9 95.83
2013K3 96.84 96.77
2013K4 96.67 97.5
2014K1 97.15 97.7
2014K2 97.82 98.58
2014K3 98.46 98.84
2014K4 99.34 99.48
2015K1 99.24 99.75
2015K2 99.67 99.93
2015K3 101.2 100.2
2015K4 99.89 100.11
2016K1 101.04 100.47
2016K2 100.88 100.87
2016K3 100.38 100.95
2016K4 101.64 101.21
2017K1 101.82 101.88
2017K2 102.99 102.54

Grafene viser indekserte sesongjusterte volumtall for bruttonasjonalprodukt og bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Indeksert vil si at 2015 er satt lik 100, og nivåforskjellene i de to seriene vil derfor være korrigert bort. Sesongjusterte volumtall vil si at seriene er korrigert for sesongvariasjoner og prisendringer. Figuren illustrerer utviklingen i de to seriene i nyere tid. 

BNP Fastlands-Norge har en brattere kurve enn BNP fra 2005 til omlag 2007. Dette viser at aktiviteten i Fastlands-Norge har hatt en sterkere vekst enn aktiviteten på sokkelen i den samme perioden. Grafen for BNP viser BNP Fastlands-Norge pluss aktiviteten på sokkelen. Fastlands-Norge omfatter alle næringer i Norge utenom produksjon i utvinningen for olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart. 

Hva anvendes BNP til?
Hva anvendes BNP til?
Eksportoverskudd Bruttoinvestering i alt Konsum i offentlig forvaltning Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner
1970 -570 30119 14376 47605
1971 -2614 35136 16938 53440
1972 865 35627 19170 58701
1973 -499 43137 22001 65289
1974 -4033 54886 25778 73748
1975 -9938 64351 31165 86271
1976 -16391 76266 37003 99241
1977 -20110 84203 42253 114622
1978 882 73016 48115 121875
1979 6268 76958 52033 133808
1980 19175 90035 59489 149580
1981 26293 101360 67845 169515
1982 20448 116289 76815 190773
1983 35008 118615 85228 210806
1984 44288 139417 92109 230672
1985 40604 154660 100647 266491
1986 -19696 191401 110677 299531
1987 -14026 199924 126832 322145
1988 -3878 201744 132361 333846
1989 24647 194106 141874 348008
1990 46862 184345 152103 366541
1991 61074 175179 165965 387866
1992 53709 174905 178490 405989
1993 53611 188400 187962 425427
1994 53351 205705 194029 444158
1995 58171 230818 203223 470912
1996 92434 239010 216223 506990
1997 91900 284500 229582 535342
1998 20861 327647 250245 564439
1999 91139 309570 267950 597042
2000 253421 327881 286573 640010
2001 260381 320436 316201 667567
2002 205054 319358 337746 698023
2003 205908 317188 355756 740761
2004 234878 385928 370790 790385
2005 318229 449366 386732 834615
2006 375295 535473 412571 891973
2007 315222 641277 442074 951288
2008 441747 677866 484950 1000817
2009 274576 602115 527054 1025953
2010 290867 656688 555335 1087157
2011 358545 721327 587148 1124953
2012 383304 786599 618896 1176409
2013 328201 857696 652337 1232900
2014 279595 883931 691969 1284876
2015 169139 879697 727292 1341305
2016 38584 905216 760959 1407015

Anvendelse av BNP kan deles opp i konsum, investeringer og eksportoverskudd (eksport av varer og tjenester – import av varer og tjenester).

I hvilke næringer skapes BNP?
I hvilke næringer skapes BNP?
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart Industri og bergverk Annen vareproduksjon Tjenester inkl. boligtjenester Offentlig forvaltning
1970 6846 16777 12228 33060 10973
1971 7091 18280 13525 36901 12998
1972 7494 20468 14293 41731 14978
1973 9208 23717 15639 46797 17384
1974 10619 28378 18019 54999 20135
1975 11372 31540 20373 63560 24450
1976 13946 33508 23634 72126 29451
1977 15049 36325 26804 82255 33746
1978 21492 37089 30508 89031 37914
1979 31219 43208 30388 93320 40626
1980 53660 43855 33152 107751 46150
1981 63561 46341 37088 123862 53530
1982 67577 49231 41941 140544 60845
1983 79227 53408 44530 154916 67328
1984 97323 60820 49854 169276 73760
1985 103608 65296 54434 190627 80963
1986 66408 69305 60970 214846 89676
1987 63267 76068 68842 240580 101941
1988 57340 81060 74638 258626 109841
1989 89035 80823 72772 268509 116620
1990 110128 79079 72431 280186 124596
1991 120071 80341 70669 293835 136057
1992 115675 83012 69141 306144 144434
1993 124357 88732 67379 320930 150162
1994 127355 94785 72342 331697 156261
1995 134488 105828 81610 348996 164281
1996 178246 108079 82239 371122 175328
1997 194773 116635 90392 403151 185154
1998 143131 124774 98732 437602 201025
1999 191212 130630 97958 463108 215399
2000 363047 135926 104185 498315 227939
2001 352802 142519 109916 531748 244895
2002 301489 142154 117640 557735 257501
2003 311460 146376 122255 585098 269913
2004 374089 155773 134221 636213 281978
2005 474578 166037 154700 684337 294781
2006 553613 187879 177780 742993 314130
2007 520029 199149 187312 836568 341991
2008 662107 207310 209611 891618 374100
2009 465076 182532 203494 915923 401390
2010 516135 190844 222511 952604 424349
2011 634138 193686 228343 988108 452644
2012 669813 201261 240106 1062621 482993
2013 652333 208628 255462 1124578 508017
2014 607069 218628 268615 1175819 537726
2015 497398 227555 280965 1203769 563589
2016 396338 222940 320487 1223754 586566

BNP kan også deles opp i de ulike næringenes bidrag til BNP. I næringene i figuren er både markedsrettet virksomhet, offentlig virksomhet, produksjon i ideelle organisasjoner og til eget bruk inkludert.

I 1970 bidro industri- og bergverksnæringene med om lag 20 prosent av BNP. Denne andelen har sunket over tid, og i 2014 er andelen rundt 7 prosent. Oljevirksomhet og utenriks sjøfart bidrar med om lag 20 prosent av BNP i 2014. 

Bruttonasjonalprodukt per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land. Foreløpige tall. 2016
Bruttonasjonalprodukt per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land. Foreløpige tall. 2016
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)
Albania 30
Hellas 67
Polen 69
Spania 92
Italia 96
EU (28 land) 100
Frankrike 105
Japan 105
Storbritannia 108
Finland 109
Tyskland 123
Sverige 124
Danmark 125
Nederland 128
Island 129
USA 144
Norge 149
Sveits 159
Irland 177
Luxembourg 267

Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU28. Prisnivåjustert vil si at BNP per innbygger er justert med kjøpekraftspariteter, slik at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene.

Les mer: http://www.ssb.no/ppp

Utenriksøkonomi

Norge har omfattende økonomiske forbindelser med utlandet. Eksport av varer og tjenester til andre land gjør at vi kan importere mye av det vi trenger fra utlandet og samtidig spare for fremtiden. Det har ikke alltid vært slik. I store deler av forrige århundre gikk vi med underskudd i de løpende transaksjonene med utlandet og måtte stadig øke vår gjeld for å dekke underskuddet. Selv om Norge fortsatt har gjeld til andre land er våre fordringer på utlandet nå betraktelig høyere enn gjelden. Denne utviklingen er i stor grad et resultat av fremveksten av Norge som oljenasjon.

Vare- og tjenestebalansen
Vare- og tjenestebalansen
Eksport i alt Import i alt Vare og tjenestebalansen
1970 33387 -33957 -570
1971 35780 -38394 -2614
1972 39971 -39106 865
1973 48603 -49102 -499
1974 59937 -63970 -4033
1975 62041 -71979 -9938
1976 70545 -86936 -16391
1977 75760 -95870 -20110
1978 87758 -86876 882
1979 105617 -99349 6268
1980 136078 -116903 19175
1981 156159 -129866 26293
1982 165594 -145146 20448
1983 185560 -150552 35008
1984 214042 -169754 44288
1985 236099 -195495 40604
1986 195448 -215144 -19696
1987 201650 -215676 -14026
1988 215574 -219452 -3878
1989 264470 -239823 24647
1990 295591 -248729 46862
1991 309738 -248664 61074
1992 301955 -248246 53709
1993 317851 -264240 53611
1994 335006 -281655 53351
1995 358120 -299949 58171
1996 421261 -328827 92434
1997 462896 -370996 91900
1998 429307 -408446 20861
1999 488615 -397476 91139
2000 689316 -435895 253421
2001 703348 -442967 260381
2002 630235 -425181 205054
2003 642153 -436245 205908
2004 732659 -497781 234878
2005 863705 -545476 318229
2006 989465 -614170 375295
2007 1017589 -702367 315222
2008 1197090 -755343 441747
2009 952831 -678255 274576
2010 1031368 -740501 290867
2011 1154118 -795573 358545
2012 1204351 -821047 383304
2013 1203742 -875541 328201
2014 1220367 -940772 279595
2015 1165481 -996342 169139
2016 1051673 -1013089 38584

Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008. Den siste tidens nedgang i oljeprisen gjør at overskuddet på vare- og tjenestebalansen har blitt betydelig mindre. Samtidig har våre netto inntekter økt som følge av de store netto fordringene på utlandet.

De største handelspartnere

Eksport av varer. 2016
Eksport av varer. 2016
Millioner kroner
Polen 17399
Kina 19755
Danmark 29944
USA 31292
Belgia 32696
Sverige 48264
Frankrike 50252
Nederland 79842
Tyskland 107095
Storbritannia 155502
Import av varer. 2016
Import av varer. 2016
Millioner kroner
Italia 18279
Frankrike 20120
Polen 21382
Nederland 24307
Storbritannia 30756
Danmark 34026
USA 39022
Kina 67069
Sverige 72629
Tyskland 72937

Norges fordringer og gjeld overfor utlandet

Frem til 1997 hadde Norge høyere gjeld til utlandet enn det utlandet skyldte oss. De høye overskuddene på driftsbalansen de siste ti-årene har ført til at det i dag er omvendt, Norge har stor beholdning av netto fordringer på utlandet. En betydelig del av dette er Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet gjennom plasseringene i Statens pensjonsfond, utland (populært kalt Oljefondet). 

Hvor mye Norge på et hvert tidspunkt eier og skylder overfor utlandet finnes det tall for i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Norges fordringer overfor utlandet
Norges fordringer overfor utlandet
Norges fordringer overfor utlandet Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet
1995K4 474904 13690
1996K1 518184 12370
1996K2 556732 13122
1996K3 577129 11934
1996K4 628091 58443
1997K1 688891 59089
1997K2 730286 64653
1997K3 768554 64561
1997K4 801297 127048
1998K1 876020 135369
1998K2 935411 151279
1998K3 925336 160231
1998K4 953639 200377
1999K1 1046590 199431
1999K2 1071244 222985
1999K3 1136672 249229
1999K4 1253819 279467
2000K1 1398829 318291
2000K2 1471062 360660
2000K3 1685411 437029
2000K4 1768778 528292
2001K1 1824584 551091
2001K2 1907421 631872
2001K3 1923876 665661
2001K4 1956018 751663
2002K1 2031744 772746
2002K2 1967930 761406
2002K3 1987256 784572
2002K4 2033605 837149
2003K1 2212434 947391
2003K2 2427515 1107159
2003K3 2428449 1091535
2003K4 2586594 1174472
2004K1 2792673 1266030
2004K2 3011933 1430791
2004K3 3102173 1513078
2004K4 2984567 1491279
2005K1 3215444 1554127
2005K2 3409200 1635989
2005K3 3643804 1786959
2005K4 3816612 1876209
2006K1 4135900 1993535
2006K2 4253835 2088585
2006K3 4742056 2407071
2006K4 4936473 2558410
2007K1 5272763 2640160
2007K2 5347567 2688021
2007K3 5341469 2729612
2007K4 5452426 2797874
2008K1 5342024 2605292
2008K2 5451837 2613223
2008K3 5767339 2773180
2008K4 6495835 3112270
2009K1 5943649 2743582
2009K2 6139344 2945008
2009K3 6178812 3014861
2009K4 6158142 2983940
2010K1 6444156 3098308
2010K2 6774828 3204474
2010K3 6720712 3310168
2010K4 6929578 3451464
2011K1 7138411 3551130
2011K2 7040806 3569133
2011K3 7259931 3494409
2011K4 7254527 3407453
2012K1 7889144 3655864
2012K2 7910972 3683849
2012K3 8059390 3893768
2012K4 8033140 3931976
2013K1 8430947 4368827
2013K2 8805946 4659827
2013K3 9181537 4944445
2013K4 9702258 5222530
2014K1 9918232 5332714
2014K2 10323488 5658673
2014K3 10389378 5687894
2014K4 11714720 6541635
2015K1 12553522 7187679
2015K2 12396823 7130465
2015K3 12820163 7288820
2015K4 13083084 7707377
2016K1 12761413 7352497
2016K2 13068942 7508441
2016K3 12883003 7427725
2016K4 13206395 7810261
2017K1 13766122 8259475
2017K2 13816747 8406627
Norges gjeld overfor utlandet
Norges gjeld overfor utlandet
Norges gjeld overfor utlandet
1995K4 522865
1996K1 566182
1996K2 598726
1996K3 598454
1996K4 647168
1997K1 718127
1997K2 760797
1997K3 797933
1997K4 791126
1998K1 860084
1998K2 921126
1998K3 874955
1998K4 883245
1999K1 969719
1999K2 1007274
1999K3 1050268
1999K4 1134604
2000K1 1250201
2000K2 1306040
2000K3 1497764
2000K4 1512452
2001K1 1542110
2001K2 1579162
2001K3 1569335
2001K4 1561553
2002K1 1646547
2002K2 1571421
2002K3 1603285
2002K4 1637418
2003K1 1744415
2003K2 1873664
2003K3 1841821
2003K4 1914066
2004K1 2053610
2004K2 2239433
2004K3 2299253
2004K4 2227069
2005K1 2357048
2005K2 2487285
2005K3 2666550
2005K4 2741853
2006K1 3025507
2006K2 3186406
2006K3 3464545
2006K4 3709941
2007K1 3994414
2007K2 4068045
2007K3 4131994
2007K4 4299554
2008K1 4167514
2008K2 4302189
2008K3 4414718
2008K4 5056686
2009K1 4653154
2009K2 4490976
2009K3 4316734
2009K4 4303305
2010K1 4432364
2010K2 4675289
2010K3 4544733
2010K4 4709580
2011K1 4874286
2011K2 4692048
2011K3 4938189
2011K4 4784224
2012K1 5228650
2012K2 5174262
2012K3 5257351
2012K4 5280199
2013K1 5284357
2013K2 5450110
2013K3 5579220
2013K4 5803523
2014K1 5851012
2014K2 5911489
2014K3 5950388
2014K4 6433448
2015K1 6692060
2015K2 6683484
2015K3 7019568
2015K4 6929564
2016K1 7001435
2016K2 7077522
2016K3 6937059
2016K4 6883741
2017K1 6977696
2017K2 6885298

Prisvekst

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring.
Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring.
Årsendring (prosent)
1979 4.6
1980 11
1981 13.4
1982 11.4
1983 8.5
1984 6.4
1985 5.6
1986 7.1
1987 8.7
1988 6.7
1989 4.6
1990 4.1
1991 3.5
1992 2.3
1993 2.3
1994 1.4
1995 2.5
1996 1.2
1997 2.6
1998 2.2
1999 2.3
2000 3.1
2001 3
2002 1.3
2003 2.5
2004 0.4
2005 1.6
2006 2.3
2007 0.8
2008 3.8
2009 2.1
2010 2.5
2011 1.2
2012 0.8
2013 2.1
2014 2
2015 2.1
2016 3.6
Harmonisert konsumprisindeks i utvalgte land. Årlig endring. 2016
Harmonisert konsumprisindeks i utvalgte land. Årlig endring. 2016
2016
Sveits -0.5
Spania -0.3
Irland -0.2
Polen -0.2
Italia -0.1
Danmark 0
Hellas 0
Nederland 0.1
Frankrike 0.3
EU (28 land) 0.3
Tyskland 0.4
Finland 0.4
Portugal 0.6
Storbritannia 0.7
Island 0.8
Østerrike 1
Sverige 1.1
Belgia 1.8
Norge 3.9

For sammenlikning av prisendringer mellom land lages det en harmonisert konsumprisindeks (HKPI). HKPI bygger i all hovedsak på samme prismateriale som KPI, men noen konsumgrupper er utelatt. 

 

Boligpriser

Prisindeksen for brukte boliger måler verdiutviklingen på brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over boliger i fritt salg. For at ikke sammensetningen av boliger i ulike perioder skal virke inn på indeksen, justeres prisene etter størrelse på boligen, beliggenhet og byggeår. Dermed blir boligprisene sammenlignbare mellom ulike perioder.

Eurostat har en internasjonal sammenligning av prisindeksen.

Prisindeksen for brukte boliger. 2015=100
Prisindeksen for brukte boliger. 2015=100
Hele landet Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
2005K1 53.2 51 48.1 52.5 53.1
2005K2 54 51.3 49.2 54 53.7
2005K3 55.2 52.5 50.4 55.9 54.9
2005K4 56.8 54.6 52.8 56.7 56.4
2006K1 58.7 56.4 56.6 60.2 58.3
2006K2 60.7 58.7 60.6 62.5 59.8
2006K3 63.6 61.8 65.1 66 61.3
2006K4 66.1 64.7 68.9 68.9 63.3
2007K1 68.4 67.2 73.1 70.9 64.6
2007K2 70 67.4 73.8 70.5 65.3
2007K3 70.9 67.2 76.7 69.6 65.6
2007K4 71.1 66.8 77.4 68.8 64.5
2008K1 71 66.2 78 67.1 63.8
2008K2 70.7 65.7 78.1 66.9 65.1
2008K3 69.4 64 75.6 62.7 62.5
2008K4 66.2 60.7 71.9 60.1 59.9
2009K1 67.3 62 72 60.7 61.1
2009K2 69.6 65.3 74.1 63.4 63.1
2009K3 72 68.3 77.9 66.9 65
2009K4 73.8 69.8 82.7 68.4 68.2
2010K1 74.6 69.9 85.2 69.2 70.1
2010K2 75.9 71.1 86.7 72.6 70.4
2010K3 76.8 72.5 88.7 73.1 73.1
2010K4 78.6 74.4 90.6 74.5 74.3
2011K1 80.9 77.4 94.2 77.7 76.6
2011K2 81.6 78 95.1 77.9 79.1
2011K3 83.2 79.6 96.7 79.5 80.4
2011K4 84.8 81.4 98.7 82.6 83.4
2012K1 86.1 82.7 99.6 83.8 82.9
2012K2 87.1 84.4 102.6 82.5 85.8
2012K3 89 86.9 105.8 84.5 87.7
2012K4 90.5 88.1 105.7 87 90
2013K1 91.5 89.1 107.3 87.7 92.6
2013K2 92.2 89 107.2 90.6 91.1
2013K3 91.8 87.5 105.4 89.9 92.1
2013K4 91.5 87.1 103.8 88 90.9
2014K1 91.8 86.9 101.5 90.3 91.7
2014K2 93.5 90.1 105.1 91.4 94.9
2014K3 94.9 91.5 104.5 94.2 94.3
2014K4 96.8 94.2 104.7 96 97.8
2015K1 98.4 97.1 103.8 98.1 97.6
2015K2 99.8 99.2 101.1 100.5 100.3
2015K3 100.7 101 99 101.1 101
2015K4 101.2 102.8 96.1 100.2 101.2
2016K1 102.9 106.1 93.2 99.2 103.9
2016K2 105.3 111.9 93.2 100.2 105
2016K3 108.7 119.2 93.7 100.8 108.4
2016K4 111.4 125 96.3 103.6 110.4
2017K1 113.2 128.4 98.3 103.8 111.5
2017K2 112.7 126.6 99.6 104.3 111.6

Renteutviklingen

Figuren viser at rentene (inklusive provisjoner) på utestående utlån fra banker til husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner var i 2016 på et historisk lavt nivå. «Utestående lån» omfatter beholdningen av alle lån. Utlånene i figuren omfatter alle typer lån og alle banker (totaltelling).

Siden slutten av 2011 har kredittforetakene hatt større utlån med pant i bolig enn banker, og renter på utlån med pant i bolig fra kredittforetak har noe lavere rente enn utlån med pant i bolig fra banker som har litt dårligere sikkerhet.

Renter på utestående utlån i banker
Renter på utestående utlån i banker
Totalt
1979K4 11.1
1980K1 11.2
1980K2 11.4
1980K3 12.1
1980K4 12.4
1981K1 12.3
1981K2 13.3
1981K3 13.4
1981K4 13.2
1982K1 13.4
1982K2 13.6
1982K3 13.5
1982K4 13.8
1983K1 13.9
1983K2 13.9
1983K3 13.9
1983K4 13.8
1984K1 13.9
1984K2 13.9
1984K3 13.6
1984K4 13.4
1985K1 13.2
1985K2 13.3
1985K3 13.3
1985K4 13.41
1986K1 14.1
1986K2 14.73
1986K3 15.07
1986K4 16
1987K1 16.08
1987K2 16.27
1987K3 16.65
1987K4 16.78
1988K1 16.87
1988K2 16.61
1988K3 16.49
1988K4 16.44
1989K1 15.64
1989K2 15.05
1989K3 14.42
1989K4 14.39
1990K1 14.28
1990K2 14.38
1990K3 14.23
1990K4 14.15
1991K1 14.14
1991K2 13.89
1991K3 13.67
1991K4 13.72
1992K1 13.2
1992K2 12.99
1992K3 13.57
1992K4 13.78
1993K1 12.67
1993K2 11.14
1993K3 9.75
1993K4 8.87
1994K1 8.49
1994K2 8.05
1994K3 8
1994K4 8.19
1995K1 7.8
1995K2 7.71
1995K3 7.6
1995K4 7.5
1996K1 7.37
1996K2 7.06
1996K3 7
1996K4 6.61
1997K1 5.9
1997K2 5.75
1997K3 6.02
1997K4 5.96
1998K1 5.92
1998K2 6.22
1998K3 9.56
1998K4 9.72
1999K1 8.89
1999K2 8.24
1999K3 7.78
1999K4 7.57
2000K1 7.52
2000K2 7.83
2000K3 8.52
2000K4 8.89
2001K1 8.88
2001K2 8.89
2001K3 8.86
2001K4 8.59
2002K1 8.24
2002K2 8.26
2002K3 8.7
2002K4 8.6
2003K1 7.62
2003K2 6.74
2003K3 5.14
2003K4 4.66
2004K1 4.27
2004K2 4.08
2004K3 4.07
2004K4 3.99
2005K1 3.93
2005K2 3.82
2005K3 3.94
2005K4 4.02
2006K1 4.06
2006K2 4.22
2006K3 4.4
2006K4 4.7
2007K1 5.26
2007K2 5.58
2007K3 6.11
2007K4 6.65
2008K1 7
2008K2 7.41
2008K3 7.8
2008K4 7.28
2009K1 5.25
2009K2 4.4
2009K3 4.19
2009K4 4.28
2010K1 4.42
2010K2 4.56
2010K3 4.66
2010K4 4.61
2011K1 4.61
2011K2 4.67
2011K3 4.89
2011K4 5.03
2012K1 4.92
2012K2 4.79
2012K3 4.79
2012K4 4.72
2013K1 4.71
2013K2 4.79
2013K3 4.78
2013K4 4.74
2014K1 4.72
2014K2 4.63
2014K3 4.55
2014K4 4.36
2015K1 4.07
2015K2 3.97
2015K3 3.73
2015K4 3.59
2016K1 3.57
2016K2 3.46
2016K3 3.47
2016K4 3.49
2017K1 3.5
2017K2 3.45

Husholdningenes gjeldsutvikling

Gjeldsraten beregnes som gjeld i prosent av disponibel inntekt og benyttes som indikator for utviklingen i husholdningenes gjeld. Stigende gjeldsrate betyr at gjelda vokser raskere enn inntektene. Inntektene skal betjene gjelda, og stigende gjeldsrate innebærer økt gjeldsbyrde for husholdningene. Med gjeldsbyrde menes renteutgifter og avdrag som skal betales tilbake til långiver over gjeldas løpetid.

Utviklingen i gjeldsraten knyttes ofte til begrepet finansiell sårbarhet. Begrepet benyttes om husholdningenes evne til å håndtere hendelser som f.eks. høyere rentenivå, arbeidsløshet og samlivsbrudd. Slike hendelser øker risikoen for betalingsproblemer blant husholdningene. Betalingsproblemer kan føre til tap på utlån fra banker, kredittforetak og andre finansielle foretak. Det kan også gi lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra husholdningene som i neste omgang kan føre til avtakende vekst i produksjon og sysselsetting. 

Husholdningenes gjeldsrate. Sesongjustert
Husholdningenes gjeldsrate. Sesongjustert
Sesongjustert
1996K4 125.8
1997K1 126.5
1997K2 126.5
1997K3 126.8
1997K4 126.5
1998K1 126.9
1998K2 127
1998K3 127.6
1998K4 127.1
1999K1 127.2
1999K2 127.5
1999K3 128.7
1999K4 129.6
2000K1 130.9
2000K2 132.8
2000K3 136.1
2000K4 138.9
2001K1 142.2
2001K2 145.5
2001K3 146.6
2001K4 146.8
2002K1 146.2
2002K2 146.4
2002K3 147
2002K4 146.9
2003K1 147.9
2003K2 147.9
2003K3 149.7
2003K4 151.9
2004K1 155.3
2004K2 157.8
2004K3 158.7
2004K4 158.2
2005K1 159.7
2005K2 161
2005K3 166.9
2005K4 178.9
2006K1 185.2
2006K2 193.1
2006K3 195.1
2006K4 197.6
2007K1 199
2007K2 201.9
2007K3 205
2007K4 207.5
2008K1 208.5
2008K2 208.9
2008K3 210
2008K4 209.9
2009K1 208.7
2009K2 208.6
2009K3 207.9
2009K4 208.3
2010K1 209.7
2010K2 211.3
2010K3 212.2
2010K4 213.6
2011K1 214.3
2011K2 215.8
2011K3 216.2
2011K4 217.6
2012K1 219.9
2012K2 220.4
2012K3 220.8
2012K4 221.5
2013K1 221.6
2013K2 222.7
2013K3 223.6
2013K4 225.3
2014K1 225.7
2014K2 226.3
2014K3 226.4
2014K4 222.9
2015K1 224.5
2015K2 223.4
2015K3 225.4
2015K4 228.7
2016K1 230.2
2016K2 232.6
2016K3 233.7
2016K4 235.3
2017K1 236.7
2017K2 237.8

Arbeidsledighet

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. De arbeidsledige er en del av arbeidsstyrken, selv om de ikke har jobb, fordi de tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Arbeidsledighetstallet oppdateres månedlig, og er en viktig indikator for norsk økonomi.

Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
15-74 år 15-24 år
1972 1.7 5.4
1973 1.5 5.6
1974 1.5 5.2
1975 2.3 8.1
1976 1.8 6
1977 1.5 4.9
1978 1.8 5.8
1979 2 6.6
1980 1.7 4.8
1981 2 5.5
1982 2.6 7.4
1983 3.4 8.8
1984 3.2 7.3
1985 2.6 6.5
1986 2 5.1
1987 2.1 5.3
1988 3.2 8.1
1989 4.9 11.4
1990 5.2 11.8
1991 5.5 12.8
1992 5.9 13.8
1993 6 13.7
1994 5.4 12.8
1995 4.9 11.8
1996 4.8 12.5
1997 4 10.8
1998 3.2 9.3
1999 3.2 9.5
2000 3.4 10.2
2001 3.5 10.6
2002 3.9 11.4
2003 4.5 11.7
2004 4.5 11.6
2005 4.6 12
2006 3.4 8.6
2007 2.5 7.3
2008 2.6 7.5
2009 3.2 9.1
2010 3.6 9.3
2011 3.3 8.6
2012 3.2 8.6
2013 3.5 9.2
2014 3.5 7.8
2015 4.4 10
2016 4.7 11

I Norge publiseres det to forskjellige tall for arbeidsledighet. Det ene tallet gjelder dem som er registrert som arbeidsledige hos NAV, mens det andre er basert på intervjuundersøkelser (arbeidskraftundersøkelsen, AKU) i regi av Statistisk sentralbyrå. Det er sistnevnte tall som brukes på denne siden. Tallet på registrerte ledige viser hvor mange som søker jobb via NAV, og det gir presise tall for alle som mottar dagpenger. Arbeidskraftundersøkelsen gir imidlertid et mer dekkende bildet av arbeidsledigheten, blant annet fordi man også får med seg personer som søker jobb uten å registrere seg hos NAV. Sammen bidrar disse statistikkene til en nyansert diskusjon om utviklingen på arbeidsmarkedet.

Arbeidsledighet i utvalgte land. Juni 2017
Arbeidsledighet i utvalgte land. Juni 2017
2017M06
Island 2.1
Japan 2.8
Tykland 3.8
Norge 4.3
Storbritannia 4.3
USA 4.4
Nederland 4.9
Polen 5
Østerrike 5.3
Danmark 5.7
Irland 6.3
Sverige 6.5
EU (27 land) 7.6
Finland 8.7
Portugal 9.1
Frankrike 9.6
Italia 11.2
Spania 17.1
Hellas 21.2

Det er AKU-målet på arbeidsledighet som er internasjonalt sammenlignbart, da de fleste land produserer slik statistikk etter samme metodikk (Labour Force Survey – LFS).

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB