Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv

  Rapporter 2015/26

  Utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnsliv er viktige arenaer for likestilling. Stadig flere innvandrere går på skole og tar høyere utdanning. Kvinner er i flertall både blant dem uten utdanning og kun grunnskole, og blant dem med høyere utdann...

  Publikasjon
 • Innvandrere som utvandrer igjen

  Økonomiske analyser 2/2015

  Det er særlig stor utvandring blant innvandrere som har vært kort tid i Norge og som opprinnelig kommer fra andre rike land. Økonomiske konjunkturer i Norge og i utlandet bidrar til at utvandringsfrekvenser endres over tid.

  Artikkel
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013

  Rapporter 2015/23

  Det kom fire ganger så mange familieinnvandrere til Norge i 2013 som i 1990. Økt arbeidsinnvandring fra nye EØS-land har de siste årene ført til flere familiegjenforeninger. Antall som kommer til Norge for å etablere familie har holdt seg stabilt.

  Publikasjon
 • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2015/21

  Innvandrerpar skiller seg vesentlig sjeldnere enn par uten innvandrerbakgrunn, mens det er få forskjeller mellom par der begge er norskfødte med innvandrerforeldre og par der begge er uten innvandrerbakgrunn.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Om kvaliteten på den norske inn- og utvandringsstatistikken

  Notater 2015/17

  Viktige momenter i rapporten:1. Inn- og utvandringsstatistikk inngår begrepsmessig i fagområder som statistikk og demografi, og preges av det.2. Inn- og utvandringer, og statistikk over disse, har betydning i seg selv og som to av de faktorene som...

  Publikasjon
 • 50-årsjubilant med behov for oppgradering

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Fra 2029 vil vi begynne å gå tom for nye identifikasjonsnummer. Tiden er derfor moden for en modernisering av fødselsnummeret som vil gi mer korrekt kunnskap om befolkningen.

  Artikkel
 • Vil landene i øst ta igjen landene i vest?

  Samfunnsspeilet 1/2015

  25 år etter Berlinmurens fall er det fortsatt et skille i levekår mellom «Øst» og «Vest». De østlige og sentraleuropeiske landene i Europa ligger bak de vestlige landene i satsing på helsevesen, forventet levealder, spedbarnsdødelighet og økonomis...

  Artikkel
 • Utvandring blant innvandrere i Norge

  Rapporter 2015/17

  Hvorfor flytter årlig mer enn 20 000 innvandrere fra Norge? I denne rapporten har vi forsøkt å belyse hva som gjør at noen innvandrere utvandrer.

  Publikasjon
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel
 • Historien om befolkningen i Norge

  En ny detaljert og søkbar tabell gir utvidet kunnskap om befolkningen i norske herreder og byer fra 1906 til 1968.

  Artikkel
 • Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968

  Notater 2015/14

  Dokumentasjon av nye kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 og samsvaret med publiserte tall i tidligere publisert statistikk (NOS Folkemengdens bevegelse).

  Publikasjon
 • Børn som kommer under uheldige Livsvilkaar

  Analysen "Om Børn, fødte udenfor Ægteskab" av Nicolai Rygg var et viktig faktagrunnlag for de Castbergske barnelover.

  Artikkel
 • Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

  Notater 2015/05

  Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART.

  Publikasjon
 • Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

  Rapporter 2015/03

  I en ny rapport ser forskerne på foreldre som velger delt bosted for barna og om det i tiden 2002 til 2012 er endringer i hvilke foreldregrupper som velger denne ordningen.

  Publikasjon