Publikasjon

Rapporter 2014/23

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

Innhold

Her presenteres innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 13 kommunene og 5 Oslo-bydelene med størst innvandrerandel, bl.a: Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Skedsmo, Asker, Skien og bydelene Grünerløkka, Bjerke, Grorud m.fl.

Denne rapporten presenterer demografi og levekår til personer med innvandrerbakgrunn i de kommunene og Oslo-bydelene med størst innvandrerandel: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bærum, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Fredrikstad, Skedsmo, Asker, Skien og Lørenskog samt bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

Den viktigste endringen de ti siste årene er den meget sterke økningen i antall innvandrere, særlig fra de nye medlemsstatene i EU etter 2004. I 2012 var det registrert flest innvandringer fra Polen, Litauen, Sverige, Somalia og Eritrea, ti år tidligere var Sverige, Russland, Somalia, Danmark og Afghanistan i topp fem. I 2003 flyttet 27 000 utenlandske statsborgere inn til Norge, i 2013 var tallet 72 000.

Det har vært en økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, men Oslos andel av dem har sunket.

I 2006 bodde en tredel av dem i Norge som hadde innvandrerbakgrunn i Oslo, i 2014 var det én av fire. Tilveksten utenfor Oslo har altså vært mye raskere enn tilveksten i Oslo i denne perioden. Det bor likevel fortsatt flest personer med innvandrerbakgrunn i Oslo. I 2013 var tre av ti innbyggere i Oslo innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Flest fra Polen, Sverige og Litauen

Ved inngangen til 2013 hadde Norge 593 000 innvandrere, og 117 000 norskfødte personer med to innvandrere som foreldre, i alt 14 prosent av den samlede befolkningen i Norge. I 2006 var tallene henholdsvis 320 000 og 68 000. Av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2013 hadde 43 prosent sin bakgrunn fra EU, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

57 prosent hadde bakgrunn fra Afrika, Asia Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand samt Europa utenom EU. De største gruppene av innvandrere som bodde i landet ved inngangen til 2013, kom fra Polen, Sverige, Litauen, Tyskland og Somalia og utgjorde mellom 77 000 og 24 000 personer. Det største antallet norskfødte med innvandrerforeldre hadde bakgrunn fra Pakistan, Somalia, Vietnam, Irak, Tyrkia, Polen og Sri Lanka. Det var fra 15 000 til 6 000 i hver av disse gruppene.

Oppfølging av rapport fra 2007

I 2007 ga SSB ut en rapport på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med nøkkelinformasjon om innvandrerbefolkningens demografi og levekår i 12 kommuner og fem av bydelene i Oslo. Denne rapporten blir herved fulgt opp med en lignende rapport, denne gangen på oppdrag fra IMDI og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Formålet med rapporten er blant annet å inkludere nye variable og ny kunnskap brakt fram siden forrige utgave og å beskrive de grunnleggende endringene i flyttemønsteret etter 2006.

Kontakt