[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 22, 1999

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 1999:

Økt konsum og lavere investeringer


Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet steg bruttonasjonalproduktet (BNP) i 1. kvartal 1999 med 0,8 prosent i volum i forhold til samme kvartal året før. Konsum i både husholdninger og offentlig forvaltning økte, mens investeringene ble redusert. Sesongjusterte tall for BNP viser en vekst på 1,1 prosent fra 4. kvartal 1998 til 1. kvartal i år. For Fastlands-Norge var den sesongjusterte veksten på 1,3 prosent.

Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner økte i volum med 4,0 prosent fra 1. kvartal 1998 til 1. kvartal i år. I husholdningene var det konsum av varer som økte sterkest, med 5,6 prosent. Veksten i tjenestekonsumet er beregnet til 2,6 prosent. Sesongjusterte tall viser at konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner var 2,4 prosent høyere i 1. kvartal 1999 sammenlignet med 4. kvartal i fjor.

For konsum i offentlig forvaltning er det foreløpig beregnet en volumvekst på 1,2 prosent i 1. kvartal 1999 sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Veksten var noe sterkere i kommunene enn i staten, henholdsvis 1,3 og 1,0 prosent.

Investeringsnedgang

Bruttoinvesteringene i fast kapital ble i volum redusert med 3,3 prosent fra 1. kvartal 1998 til 1. kvartal 1999. For Fastlands-Norge viser beregningene en reduksjon i investeringsvolumet på 2,3 prosent. Det var i næringslivet investeringene ble redusert, mens offentlige investeringer økte. Investeringene i oljevirksomhet og utenriks sjøfart ble samlet redusert med 5,5 prosent. Sesongjustert var nedgangen i fastlandsinvesteringene på 2,9 prosent i forhold til forrige kvartal.

Utenriksøkonomi i balanse

Foreløpige beregninger viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på drøyt 1 milliard kroner i 1. kvartal 1999, mot et overskudd på 7,7 milliarder i tilsvarende kvartal året før. For 4. kvartal 1998 var det et underskudd på 16,2 milliarder kroner.

Total eksport ble i volum redusert med 5 prosent fra 1. kvartal 1998 til 1. kvartal i år, mens importvolumet ble redusert med 4,7 prosent. Eks-port av både tradisjonelle varer og tjenester avtok, mens import av begge grupper økte noe. Olje- og gasseksporten gikk ned med 9 prosent i volum. Korrigert for sesongsvingninger ble total eksport redusert fra forrige kvartal med 0,2 prosent, mens importen ble redusert med hele 6,3 prosent.

Redusert oljeutvinning

Sammenlignet med tilsvarende kvartal året før var det nedgang i indu-striproduksjonen i 1. kvartal 1999, mens sesongjusterte tall viser vekst fra 4. til 1. kvartal på 0,8 prosent. For olje- og gassutvinning viser de foreløpige tallene en volumnedgang på 5,2 prosent i forhold til 1. kvartal året før. Produksjonen økte i primærnæringene under ett og i tjenesteytende næringer med unntak for rørtransport. Veksten var særlig sterk innenfor forretningsmessig tjenesteyting.

Svak sysselsettingsvekst

Foreløpige beregninger viser at det var en økning i sysselsatte personer totalt på 0,9 prosent fra 1. kvartal 1998 til 1. kvartal 1999. Det var sysselsettingsnedgang i primærnæringene og i industrien, mens det var sterk vekst i forretningsmessig tjenesteyting. I bygge- og anleggsvirksomhet holdt sysselsettingen seg noenlunde konstant.

Om statistikken

Kvartalsvis nasjonalregnskap utarbeides ved å sammenstille korttidsindikatorer for ulike deler av økonomien. Indikatorene benyttes til å fremskrive nasjonalregnskapsstørrelser fra et basisår, som er det siste detaljerte årsregnskapet. For tiden er 1996 basisår. I kvartalsvis nasjonalregnskap benyttes samme definisjoner og prinsipper som i årlig nasjonalregnskap. Kvartalstallene avstemmes mot det årlige nasjonalregnskapet når dette foreligger. Nasjonalregnskapet vil avspeile den usikkerhet som ligger i det statistiske kildegrunnlaget og de beregningsmetoder som benyttes. En må regne med betydelig usikkerhet i de foreløpige kvartalstallene.

Ny statistikk
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 1999.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Økonomiske analyser, og hvert år i Norges offisielle statistikk (NOS) Nasjonalregnskapsstatistikk. Mer informasjon: Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, Pia.Tonjum@ssb.no, tlf. 21 09 48 34, eller Tore.Halvorsen@ssb.no, tlf. 21 09 48 48.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 22, 1999 [an error occurred while processing this directive]