[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1999

Skatteregnskapsstatistikk, januar-april 1999:

Kraftig fall i oljeskatteinntektene


Kraftig fall i skatteinntektene fra oljevirksomheten bidrar til lav skattevekst totalt sett. For de fire første månedene i 1999 er det betalt inn 96,1 milliarder kroner via de kommunale skatteinnkrevere eller fellesinnkrevingen. Dette utgjør en vekst på 0,1 prosent. Skatteveksten for Fastlands-Norge utgjør imidlertid nærmere 12 prosent.

Forskuddsskatteordningen viser en vekst på 11,8 prosent. Skatteveksten er relativt jevn på de ulike skatteordninger som omfattes av forskuddsskatteordningen. Etterskuddsskatteordningen viser en nedgang på 37 prosent sammenlignet med samme periode året før. Alle skatteartene viser kraftig nedgang bortsett fra fellesskatt til staten som har økt fra 7,1 milliarder kroner i 1998 til 10,5 milliarder, en økning på 46 prosent.

Oljeskattene

Det er oljeskattene som bidrar til å redusere veksten i skatteinngangen. Oljeskattene viser en enda kraftigere nedgang enn foregående år. Hittil i år er det blitt innbetalt 1,5 milliarder kroner i ordinær oljeskatt, mens skatteinngangen for samme periode i 1998 var på 5,6 milliarder. Særskatten har falt med hele 78 prosent fra 7,1 til 1,6 milliarder kroner.

Fylkesfordelte skatter

Total skatteinngang fylkesfordelt viser at et stort flertall av fylkene, 14 stykker, har en skatteinngang på over 9 prosent. Svakest av alle ligger Vest-Agder med 4,6 prosent, etterfulgt av Sogn og Fjordane og Nordland med henholdsvis 7,0 og 7,3 prosent.

Kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningen viser samlet en økning i skatteinntektene på 454 millioner kroner, en økning på 1,7 prosent. Fra og med april 1999 er skatten til Oslo fordelt mellom kommune og fylkeskommune. Dette skaper brudd i tidsserien. Korrigert for oppsplitting av skatten for Oslo kommune har ordinær skatt til fylkeskommunene (eksklusive Oslo) økt med 3,1 prosent, mens den for primærkommunene (inklusive fylkesskatt for Oslo) har økt med 1,2 prosent. Oversikt over den enkelte kommunes inntekter kan finnes fra Statistisk sentralbyrås Internett-adresse: www.ssb.no/.

Om statistikken

Kommunene opptrer som felles skatteinnkrever på vegne av alle skattekreditorene, det vil si kommuner, fylkeskommuner, staten og folketrygden. Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Trygde- og pensjonspremier til folketrygden er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. Statistikken omfatter ikke merverdiavgift og særskatter og -avgifter.

Korreksjoner som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene, er bare delvis innarbeidet i den løpende månedsstatistikken. Særlig gjelder dette korreksjoner som foretas på skattefogdnivå.

[Figur 3]

Figur 3: Skatteinngang januar-april 1998 og 1999. Millioner krone


Ny statistikk
Skatteregnskapsstatistikk, januar-april 1999.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Hovedstørrelser er tilgjengelige i Statistisk månedshefte på webtjenesten. Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner publiseres på den elektroniske utgaven av Ukens statistikk på webtjenesten og i serien Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon: Tove.Brynildsen@ssb.no, tlf. 21 09 47 72, eller Hjordis.Eeg-Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 45 30.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 20, 1999 [an error occurred while processing this directive]