[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1999 Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1999:

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1999:

Høyt strømforbruk, men lavere produksjon


Strømforbruket var 11 831 GWh i mars, og er det høyeste forbruket som er målt for denne måneden. Dette til tross for at temperaturen var over normalen for hele landet. I mars var strømproduksjonen 10 972 GWh, en nedgang på 2,6 prosent i forhold til samme måned året før.

Strømforbruket i kraftintensiv indu-stri var i mars 2 651 GWh, en økning på 2,5 prosent i forhold til samme måned året før. Som for forrige måned var det størst økning i strømforbruket i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med 8,8 prosent, mens det var en nedgang i forbruket i produksjonen av kjemiske råvarer på 5,9 prosent. Hittil i år er samlet forbruk i kraftintensiv industri på 7 809 GWh, en økning på 3,3 prosent i forhold til samme periode året før.

Strømforbruket var i mars 0,8 prosent høyere enn tilsvarende måned i 1998. Dersom den kraftintensive industri holdes utenfor var økningen i forbruket på 0,4 prosent. Det samlede bruttoforbruket for 1. kvartal var 35 732 GWh. Dette er en økning på 2,8 prosent i forhold til samme periode i 1998. Til sammenligning har den årlige økningen for 1. kvartal de ti siste årene vært gjennomsnittlig 2,2 prosent.

Økt varmekraftproduksjon

Varmekraftproduksjonen var i mars 78 GWh, som er en økning på hele 11,4 prosent i forhold til samme måned i fjor. Hittil i år er samlet varmekraftproduksjon på 205 GWh, mens total samlet strømproduksjon var 33 761 GWh. Dette er henholdsvis en nedgang på 3,1 prosent for varmekraft og en økning på 2,2 prosent for total strømproduksjon i forhold til samme periode i 1998. De ti siste årene har den gjennomsnittlige økningen i samlet produksjon for årets tre første måneder vært på 1,1 prosent. Elektrisitet som produseres av varmekraft utgjør i underkant av 1 prosent av den totale strømproduksjonen i Norge, mens vannkraft utgjør i overkant av 99 prosent.

I midten av mars, mandag i uke 11, var fyllingsgraden i vannmagasinene 48,5 prosent. Dette er 0,5 prosent-poeng høyere enn medianen for uke 11 i perioden 1982 til 1991. Innholdet i vannmagasinene gir et energiinnhold på 39 696 GWh.

Økt forbruk og redusert produksjon av elektrisk kraft har ført til at Norge importerte 859 GWh mer enn vi eksporterte i mars. Dette er det nest største importoverskuddet som er målt for denne måneden. Størst importoverskudd var det i mars 1997 med 1 031 GWh. Importoverskuddet utgjør 7,3 prosent av forbruket og 7,8 prosent av produksjonen. For årets tre første måneder er samlet eksportunderskudd 1 971 GWh, noe som utgjør henholdsvis 5,5 og 5,8 prosent av samlet forbruk og produksjon i perioden.

Om statistikken

Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 6]

Figur 6: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars. 1979-1999. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1999.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Statistisk månedshefte på vår webtjeneste. Mer informasjon: Vegard.Hansen@ssb.no, tlf. 21 09 47 70, eller Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 19, 1999 [an error occurred while processing this directive]