[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Befolkningsstatistikk. Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand, 1. januar 1999:

Mange førskolebarn


1. januar 1999 hadde Norge 4 445 328 registrerte bosatte innbyggere. I løpet av 1998 økte folketallet med 27 700, en økning på 0,6 prosent fra året før. Veksten har ikke vært så stor siden 1973. Førskolebarna utgjør 8,2 prosent av befolkningen, og vil representere store årskull ved skolepliktig alder i år og de neste fem årene.

Aldersgruppen 0-5 år har økt gjennom hele 1990-tallet. I 1990 utgjorde den 7,7 prosent av befolkningen. I Oslo har den økt fra 6,9 prosent i 1990 til 7,8 prosent ved siste årsskiftet. I forhold til folketallet er det færrest under 6 år i Hedmark og Oppland, vel 7 prosent. Flest er det i Rogaland og Finnmark med 9,4 og 9,0 prosent.

I løpet av 1998 var det en kraftig økning i antall personer i aldersgruppene 50-54 og 55-59 år . Årsaken er de store fødselskullene på slutten av 1940-tallet. Økningen var samlet på vel 21 000 i forhold til året før. Likevel var det aldergruppen 30-34 år som var den største femårs- aldersgruppen i fjor med 350 000 bosatte. Tallet er større enn hva fødselstallene for denne 30-34 år siden tilsier, noe som skyldes betydelig innvandring fra utlandet de siste 30 årene. Dette fører til at størrelsesforholdet mellom kullene slik vi kjenner de fra fødselstallene er endret radikalt.

Stadig flere over 80 år

Antall personer 67 år og over har hatt en nedgang på vel 1 000 i forhold til fjorårets tall. Det er i aldersgruppen 67-79 hele nedgangen finner sted, mens aldersgruppen 80 år og over fortsetter å øke, både i antall og andel. I løpet av 1998 vokste gruppen med 4 000 til vel 190 000 personer. Andel personer 80 år og over har steget jevnt de siste 20 årene, og utgjør nå 4,3 prosent av befolkningen. I befolkningen er det fra alderen 59 år og eldre flere kvinner enn menn, og to av tre personer 80 år og over er kvinner, mens hele tre av fire 90 år og over er kvinner.

Fylkesvis fordelt finner vi flest over 80 år i Sogn og Fjordane (5,4 prosent), Oppland (5,0 prosent), Hedmark og Telemark (begge med 4,9 prosent). I den andre enden av skalaen finner vi Akershus med 2,8 prosent.

Halvparten av befolkningen er ugift

I befolkningen var det ved årsskiftet 48 prosent ugifte, 38 prosent gifte og 14 prosent før gifte (enker/enkemenn, separerte og skilte). Personer med annen sivilstand, registrerte partnere, separerte partnere, skilte partnere og gjenlevende partnere, utgjorde 0,3 promille. For 20 år siden var det 47 prosent gifte og 43 prosent ugifte i befolkningen.

Ved årsskiftet var det 1 370 regist-rerte partnere i befolkningen, som er en økning på 174 i forhold til året før. Av disse er 885 menn og 488 kvinner.

[Figur 1]

Figur 1: Folkemengde 80 år og over. 1971-1999


[Figur 2]

Figur 2: Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand. 1. januar 1999


Ny statistikk
Befolkningsstatistikk. Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand, 1. januar 1999.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kare.Reidar.Hoiby@ssb.no, tlf. 62 88 52 97, eller Kirsten.Enger.Dybendal@ssb.no, tlf. 62 88 52 96. Befolkningsstatistikkens svartjeneste er åpen fra kl. 0900 til 1200, tlf. 62 88 54 00.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]