[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Skattestatistikk for kraftverk, 1997:

Skatt på naturressurser


Til sammen 1 219 etterskuddspliktige skattytere fikk i 1997 utlignet 1,3 milliarder kroner i naturressursskatt etter nye regler for beskatning av produksjon eller uttak av elektrisk kraft. Det viser Statistisk sentralbyrås nye skattestatistikk for kraftverk. Det er første gang denne statistikken publiseres.

Beregningsgrunnlaget for naturressursskatten fastsettes for hvert kraftverk, og er gjennomsnittet av kraftverkets samlede produksjon av elektrisk kraft i inntektsåret og de seks foregående år. Dette er en skatt til kommunene og beregnes etter en sats på 1,0 øre per kilowattime til primærkommunen og 0,2 øre per kilowattime til fylkeskommunen. Foretakene kan ikke kreve fradrag for naturressursskatt i alminnelig inntekt, men i utlignet fellesskatt til staten. Dersom naturressursskatten overstiger fellesskatt for inntektsåret, kan det overskytende fremføres til fradrag senere år.

Fylkesfordeling

Over halvparten av kraftskattyterne ble skattlagt i Hedmark, Oppland og Buskerud, men disse sto for bare 15 prosent av kraftproduksjonen målt i grunnlag for naturressursskatt. Bortimot 50 rosent av kraftproduksjonen ble skattlagt Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland. I disse fylkene finner vi snaut 20 prosent av skattyterne. Om lag 5 prosent av kraftskattyterne hadde grunnlag for naturressursskatt på over 500 GWh, og disse sto for hele 57 prosent av utlignet naturressursskatt.

Skatt på grunnrenteinntekt

I tillegg til naturressursskatt måtte de samme skattyterne eller kraftforetakene skatte av grunnrenteinntekt med 335 millioner kroner for inntektsåret 1997. Dette er en skatt til staten som utlignes i foretakets kontorkommune. Grunnlaget fastsettes for hvert kraftverk etter bestemmelser i skattelovens paragraf 19A-4. Kort beskrevet består grunnrenteinntekten av brutto salgsinntekter fratrukket omkostninger ved produksjonen av elektrisk kraft. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt tilsvarende gjennomsnittet av inntektsårets inn- og utgående skattemessige verdi av driftsmidler multiplisert med en fastsatt normrente. For 1997 var grunnrenteskatten 27 prosent av fastsatt grunnrenteinntekt. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres til fradrag senere år.

Skatt på alminnelig inntekt

Kraftforetakene hadde videre utlignet inntektsskatt til kommune og fylkeskommune på 732 millioner kroner i tillegg til 2,3 milliarder kroner i fellesskatt til staten.

Fradrag i skatt

Kraftforetakene har benyttet seg av til sammen 798 millioner kroner i godtgjørelsesfradrag og 908 millioner i fradrag for naturressursskatt. Dette gir en sum utlignet skatt etter fradrag på i underkant av 3 milliarder kroner inklusive naturressursskatt.

Om statistikken

Statistikken bygger på opplysninger fra Skattedirektoratets register for etterskuddspliktige skattytere, etter ordinær ligning. Kraftforetak er definert etter særregler ved beskatning av kraftforetak tatt inn i skattelovens paragraf 19A. Skatteplikten omhandler alle som eier vannkraftverk eller som er berettiget til uttak av kraft. De nye skattene er naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. I tillegg skal det svares skatt etter overskudd basert på regnskap. De nye reglene erstatter de tidligere bestemmelsene om prosentinntekt og formuesskatt for kraftselskaper.

[Figur 6]

Figur 6: Grunnlag for naturressursskatt, etter fylke. 1997. GWh


Ny statistikk
Skattestatistikk for kraftverk, 1997.
Statistikken vil bli utgitt årlig i Ukens stati-stikk. Mer informasjon: Sigrun.Kristoffersen@ssb.no, tlf. 62 88 51 85, eller Per.Morten.Holt@ssb.no, tlf. 62 88 53 21.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]