[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Rutebilstatistikk, 1997:

23 millioner flere busspassasjerer


Fra 1996 til 1997 økte antall busspassasjerer med nesten 23 millioner, eller med 8 prosent. Tallet på passasjerkilometer økte med 3,2 prosent.

I alt reiste 308 millioner passasjerer med buss i 1997. Den gjennomsnitt-lige reiselengden var på 13,8 kilometer per passasjer, og det totale transportarbeidet i 1997 ble på 4,2 milliarder passasjerkilometer. Tallet på vognkilometer utgjorde 344 millioner, 2 prosent mer enn i 1996.

Rutebilselskapene i Oslo/Akershus fraktet 30,4 prosent av alle passasjerene, mens det tilsvarende tallet for Hordaland var 13 prosent. Den gjennomsnittlige reiselengden i disse fylkene var imidlertid relativt kort, slik at deres samlede andel av de totale passasjerkilometerne bare utgjorde 35,5 prosent.

Forbedret resultat

Trafikkinntektene i rutebilnæringen økte fra 4 006 til 4 261 millioner kroner. Samtidig økte tilskuddet svakt, fra 1 484 til 1 505 millioner kroner.

Næringens totale inntekter inklusive tilskudd var på 6 698 millioner kroner i 1997. De totale kostnadene utgjorde 6 506 millioner kroner. Rutebilnæringens resultat etter tilskudd var altså 192 millioner kroner, mot 162 millioner i 1996. Tilskuddet utgjorde i 1997 23,1 prosent av de samlede kostnadene, mot 24 prosent i 1996.

Selskapene i Hedmark oppnådde et resultat etter tilskudd på 60 millioner kroner, mens selskapene i Oslo/Akershus oppnådde 44,7 mil-lioner. Disse to fylkene sto dermed for 54,4 prosent av rutebilselskapenes totale overskudd i 1997.

Den største utgiftsposten var lønn og sosiale kostnader, som utgjorde 3 070 millioner kroner. Dette var 47,2 prosent av de samlede kostnadene. Andelen har vært relativt konstant de siste årene.

Oslo/Akershus og Hordaland mottok mest tilskudd i 1997, henholdsvis 299,5 og 149,5 millioner kroner. Vestfold mottok minst med 30,6 millioner. Selskapene i Sør-Trøndelag hadde den laveste tilskuddsandelen sett i forhold til kostnadene, med 14,3 prosent. Høyest tilskuddsandel hadde selskapene i Nord-Trøndelag med 53,7 prosent.

Økt bemanning

Ved utgangen av 1997 var 15 020 personer sysselsatt i rutebilnæringen, 148 flere enn i fjor. Av disse utgjorde sjåfører 81,1 prosent, verkstedansatte 9,2 prosent, ansatte ved ekspedisjon/terminal 1,5 prosent og ansatte i administrasjonen 8,3 prosent.

Om statistikken

Statistikken omfatter alle selskap med konsesjon for passasjertransport. Ved vurdering av regionale forskjeller over tid, må det tas hensyn til strukturelle endringer som har skjedd innenfor rutebilnæringen (fusjoner med videre). Omorganiseringene påvirker også de regionale tallene for transportytelser. Transportytelsene er i statistikken fordelt i henhold til hovedbedriftens beliggenhetsfylke.

[Figur 4]

Figur 4: Selskapenes tilskudd i prosent av samlede kostnader, etter fylke. 1997


Ny statistikk
Rutebilstatistikk, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Karin.Valborg.Berg@ssb.no, tlf. 62 88 54 16, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]