[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Salg av petroleumsprodukter, februar 1999:

Salg av petroleumsprodukter opp 12 prosent


Det ble solgt 812 millioner liter petroleumsprodukter i februar. Dette er hele 12,2 prosent mer enn i februar i fjor. Økningen var størst for fyringsoljeproduktene. Bortimot alle produkter viste oppgang i salget. For siste 12 måneder økte totalsalget med 4 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Salget av fyringsoljer i februar økte med henholdsvis 23,6 prosent for tung fyringsolje og 31,3 prosent for lette fyringsoljer. Blant de øvrige produktene gikk salget av marine gassoljer opp med 11,8 prosent og autodiesel opp med 6,5 prosent.

Tungolje

Tungoljesalget kan variere mye fra måned til måned. Februar viste stor økning i salget av både tungolje med lavt svovelinnhold og tungolje med normalt svovelinnhold (henholdsvis 22,4 og 25,2 prosent). For tungolje med lavt svovelinnhold skyldes oppgangen et relativt lavt salg i februar 1998, og for tungolje med normalt svovelinnhold bør økningen sees i sammenheng med et redusert salg på 27,9 prosent i januar.

Tungolje med lavt svovelinnhold blir stort sett brukt i industrivirksomhet, med treforedling som den største kjøpergruppen. Siste 12 måneder gikk tungoljesalget til treforedling opp hele 44,5 prosent. For tungolje med normalt svovelinnhold økte salget med 0,1 prosent siste 12 måneder sammenlignet med forrige 12 måneder. Her gikk bortimot samtlige leveringer til utenriks sjøfart.

Lette fyringsoljer

Salget av lette fyringsoljer økte med 31,3 prosent fra februar i fjor til feb-ruar i år. Økningen skyldes først og fremst et lavt nivå i februar 1998. For siste 12 måneder var økningen 8,5 prosent. Lette fyringsoljer går vesentlig til oppvarming. Det gjør at salget varierer med svingningene i temperaturen. I tillegg har prisen på konkurrerende oppvarmingskilder, som for eksempel elektrisitet, mye å si for salget.

Marine gassoljer

Marine gassoljer blir først og fremst brukt innenfor fiske/fangst, olje- og gassutvinning og innenriks/utenriks sjøfart. Salget siste 12 måneder økte med henholdsvis 20,4 og 9,7 prosent til inneriks/utenriks sjøfart. Til de øvrige kjøpere holdt salget seg omtrent på samme nivå som for forrige 12-månedersperiode. Marine gass-oljer leveres stort sett i kystfylkene; vestlandsfylkene, Nord-Norge og utenriksfart står for 95 prosent av salget.

Autodiesel

Fra februar 1998 til februar i år har salget av autodiesel gått opp 6,5 prosent. For siste 12 måneder var oppgangen 5,8 prosent. For årets to første måneder gikk salget av avgiftsfri diesel tilbake 12 prosent, mens den avgiftspliktige dieselen økte salget med 11 prosent. Dette har nok antagelig sammenheng med at rutebusser fra 1. januar 1999 ikke lenger har lov til å kjøre på avgiftsfri diesel.

Om statistikken

Statistikken omfatter leveringer i Norge og på norsk kontinentalsokkel og forsyning av utenlandske skip og fly, selv om faktura er sendt til en kjøper med adresse i utlandet. Leveranser til norske skip og fly i utlandet er ikke med. En bør ellers merke seg at tallene i oversikten ikke viser forbruket, men salget. For å komme frem til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukerne. Produkter solgt som bunkers er leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. Det var 20 utkjøringsdager både i februar i år og i fjor.

[Figur 11]

Figur 11: Totalt salg av petroleumsprodukter. Januar 1996-februar 1999.Millioner liter


Ny statistikk
Salg av petroleumsprodukter, februar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Live.Tanum@ssb.no, tlf. 21 09 49 19, eller Ann.Christin.Boeng, tlf. 21 09 47 43.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]