[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Godstransport med lastebil over grensen, 1998:

Størst godstransport over Svinesund


8,5 millioner tonn gods ble fraktet med lastebil til og fra Norge i 1998. Dette er en økning på 3,1 prosent fra året før. Nær halvparten av godsmengden gikk over Svinesund.
3,9 millioner tonn gods ble fraktet over Svinesund tollsted i fjor. Dette utgjorde 46,4 prosent av det totale godset som ble fraktet til og fra landet. 255 000 lastebiler med last passerte dette tollstedet.

Hele 83,1 prosent av godset ble fraktet på lastebil ut av landet, og 70,7 prosent inn til landet, via tollstedene Svinesund, Hån/Ørje og Eda. Dette var vel 2 prosentpoeng oppgang for utpasseringene, mens andelen av innpasseringene var som i 1997. 4,9 millioner tonn gods ble fraktet inn til Norge med lastebil i fjor, en økning på 2,9 prosent fra året før. 3,6 millioner tonn ble transportert ut av landet, en økning på 3,4 prosent.

531 000 lastebiler i alt
Om lag 531 000 lastebiler fraktet gods til og fra Norge i fjor. Dette er en økning på 2,9 prosent fra 1997. Hver lastebil fraktet i gjennomsnitt 16,0 tonn. Nær
304 000 lastebiler med last kom inn, mens drøyt 227 000 lastebiler kjørte ut av landet. Økningen er her på henholdsvis 2,4 og 3,5 prosent sammenlignet med 1997.

Svenskenes andel stabil
Av lastebilene som kjørte gods ut av Norge hadde de norske en andel på 51,4 prosent. Tilsvarende andel i 1997 var på 52,3 prosent. De svenskregistrerte bilene fraktet 33,3 prosent av godsmengden, mot 31,8 prosent i 1997. Av innpasseringene hadde de norskregistrerte bilene en andel på 39,4 prosent av godsmengden. Dette er en liten nedgang fra 1997. Svenskene hadde en andel av innpasseringene på 41,4 prosent, nesten det samme som året før. Danskenes og finnenes andel av totalt fraktet mengde til og fra Norge utgjorde henholdsvis 6,8 og 5,7 prosent, omtrent som året før.

Statistikken bygger på månedlige oppgaver fra Tollvesenet, og omfatter bare turer med last.

[Figur 9]

Figur 9: Godstransport med lastebil over grensen. Innpassert og utpassert transportmengde. 1985-1998. Millioner tonn


Ny statistikk
Godstransport med lastebil over grensen, 1998.
Statistikken vil bli utgitt hvert kvartal i Ukens statistikk fra og med 1999. Årstabellene publiseres i tillegg i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Benthe.Norunn.Johnsrud@ssb.no, tlf. 62 88 54 38, eller sbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]