[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 6, 1999

Åpnede konkurser, 4. kvartal 1998:

26 prosent flere konkurser i Oslo


Det ble åpnet 3 347 konkurser i 1998. Dette er 14 konkurser flere enn i 1997. Den største økningen i antallet konkurser har Oslo med 26 prosent. Næringen hotell- og restaurantdrift hadde en nedgang i antallet konkurser i fjor.
13 av landets 19 fylker hadde en reduksjon i antallet konkurser. Fylkestallene viser store forskjeller i antallet åpnede konkurser mellom 1997 og 1998. I fjor var det Vest-Agder som hadde den største økningen i antallet åpnede konkurser med 33prosent. I år er det Vest-Agder som har den største nedgangen med 35 prosent. Deretter følger Finnmark med en nedgang på 34 prosent og Oppland med en nedgang på 22 prosent.

Flest konkurser rammet Oslo med i alt 814 stykker. Dette utgjør 24 prosent av de totale åpnede konkursene. Oslo er også det fylket med den største prosentvise økningen i antallet åpnede konkurser. I forhold til 1997 har det vært en økning på 26prosent. Telemark og Østfold hadde henholdsvis 125 og 191 konkurser i 1998, en økning på 20 og 11 prosent.

Av totalt 3 347 åpnede konkurser var 2096 foretakskonkurser, mens 1234 var personlige konkurser (innbefatter personlig næringsdrivende og lønnstakere). Fordelingen mellom foretakskonkurser og personlige konkurser er uendret sammenlignet med 1997.

Blant foretakene er det to næringer som har forholdsvis store endringer i antallet konkurser siden 1997. Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting med videre har den største økningen med 14 prosent, fra 277konkurser i 1997 til 317 konkurser i 1998. Hotell- og restaurantdrift har den største reduksjonen i antallet konkurser med 15 prosent, fra 310 til 264. Resten av næringene har små endringer i antallet åpnede konkurser.

Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting med videre har også størst prosentvis økning blant de personlige konkursene. Her økte åpnede konkurser med hele 37 prosent, fra 87 i 1997 til 119 i 1998. Varehandel var den næringen som hadde størst nedgang med 15 prosent.

Det er i hovedsak små selskaper med lav omsetning og få sysselsatte som går konkurs. 90 prosent av alle konkursene fant sted i foretak med mindre enn fire ansatte, 8 prosent hadde mellom fem og 24 ansatte og 2 prosent hadde flere enn 25 ansatte. Videre hadde 78 prosent en årlig omsetning på under 1 million kroner, 17 prosent hadde en avkastning på mellom 1 og 5 millioner kroner og 5prosent hadde 6 millioner kroner eller mer.

Om statistikken
Fra og med 1. januar 1994 ble Statistisk sentralbyrås (SSB) konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare.

Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i SSBs Bedrifts- og foretaksregister.

Fra og med 1. januar 1995 ga materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen "uoppgitt" næring og delvis var de næringsfordelte. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlig næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikke er regist-rert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med 1. januar 1995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettens tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet til denne. De er derfor presentert i egen tabell. Endringene fører til at de næringsfordelte konkurser fra og med 1. januar 1995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder.

Ny statistikk
Åpnede konkurser, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Svein.Lotsberg@ssb.no, tlf. 21 09 45 26, eller Dan.Gallefoss@ssb.no, tlf: 21 09 45 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1999 [an error occurred while processing this directive]