[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 6, 1999

Skattestatistikk, 1997. Gjennomsnittstall for personlige skattytere:

3 000 kroner mer i utlignet skatt per innbygger


I 1997 ble det utlignet 38 200 kroner i skatt per innbygger. Dette er en økning på drøye 3000 kroner fra året før. Høyest utlignet skatt per innbygger finner vi i Oslo og Akershus med henholdsvis 51 900 og 48 800 kroner. Lavest er den i Finnmark og Nord-Trøndelag med 26 200 og 29800kroner.
Blant kommunene har Bærum og Asker høyest utlignet skatt per innbygger med henholdsvis 60 700 og 57 300 kroner. Kåfjord og Guovdageaidnu-Kautokeino har til sammenligning 17 500 og 17 600 kroner per innbygger.

Høyest inntekt i Oslo
Alminnelig inntekt per innbygger utgjorde i 1997 117 000 kroner på landsbasis, men det er store forskjeller mellom fylkene. I Oslo og Akershus er alminnelig inntekt henholdsvis 153 300 og 140 200 kroner per innbygger, mens tilsvarende tall for Nord-Trøndelag og Nordland er henholdsvis 96 300 og 99 300 kroner. Nord-Trøndelag hadde for øvrig en prosentvis endring fra året før på 8,9prosent, noe som er blant de høyeste i landet, mens Nordland var blant de laveste med en endring på 7prosent.

Lavest formue i Finnmark
I Finnmark hadde innbyggerne en gjennomsnittlig nettoformue på 73500 kroner i 1997. Den høyeste nettoformuen finner vi i Oslo og Akershus med henholdsvis 182 300 og 150 100 kroner per innbygger. Oslo er også det fylket hvor nettoformuen per innbygger har økt mest fra året før.

Om statistikken
Statistikken bygger på opplysninger fra den ordinære skatteligningen for personlige skattytere, inntektsåret 1997. Gjennomsnittstall for alminnelig inntekt og nettoformue omfatter bare beløp som er ilagt skatt. Det betyr at beløpenes størrelse er bestemt av de skatte-reglene som gjelder til enhver tid. Innbyggertallet per 31. desember 1997 er benyttet ved beregning av gjennomsnittstallene.

Alminnelig inntekt omfatter summen av alle typer skattepliktig inntekt og pensjoner, minus inntektsfradrag. Nettoformue består av realkapital og finanskapital fratrukket gjeld. Formuesverdi tilsvarer ligningsverdi.

Utlignet skatt omfatter inntekts- og formuesskatt til kommune, fylkeskommune og stat. I tillegg kommer medlemsavgiften til folketrygden. I skatten er alle skattefradrag trukket fra.

[Figur 1]

Figur 1: Utlignet skatt per innbygger. Landet og fylkene. 1997. Kroner


[Figur 2]

Figur 2: Alminnelig inntekt og nettoformue per innbygger. Hele landet og fylkene. 1997. Kroner


Ny statistikk
Skattestatistikk, 1997. Gjennomsnittstall for personlige skattytere.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Erik.Breivik@ssb.no, tlf. 62 88 52 44 eller Mads.Ivar.Kirkeberg@ssb.no, tlf. 62 88 52 45.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1999 [an error occurred while processing this directive]