[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1999

Utenrikshandelen med varer, desember 1998:

Redusert overskudd på handelsbalansen


Norge importerte varer for 265 milliarder kroner i 1998. Dette er en økning på 11,8 prosent fra 1997. Eksporten av varer i 1998 var på 298 milliarder kroner, en nedgang på 10,5 prosent. Overskuddet på handelsbalansen med utlandet ble dermed redusert fra 96 milliarder kroner i 1997 til 33 milliarder kroner i 1998.

Importøkningen var til sammenligning 9 prosent både i 1995 og 1996, og på 7 prosent i 1997, målt i løpende verdi. For årets tre siste måneder viser imidlertid sesongjusterte tall en importnedgang sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Nedgangen i eksporten henger sammen med lavere verdi for eksporten av råolje og naturgass. For råolje var nedgangen 31,5 prosent og for naturgass 2,3 prosent. For tradisjonelle varer var eksporten i 1998 178milliarder kroner. Dette var 5,1prosent høyere verdi enn året før. For tradisjonelle varer ble det dermed en liten økning i underskuddet på handelsbalansen med utlandet, fra 7,5 milliarder kroner i 1997 til 7,8 milliarder kroner i 1998.

Økt import av maskiner
Det var særlig maskiner som trakk opp importverdien i 1998. Maskiner utgjorde 28 prosent av total vareimport i 1998, og importverdien av maskiner var 17 prosent høyere enn i 1997. Det var betydelig økning for alle grupper maskiner, fra 11 prosent for elektriske maskiner til 25prosent for generelle industrimaskiner.

Foruten maskiner var det i 1998 stor importøkning for metallvarer, hvor importverdien var 3,3 milliarder kroner høyere enn året før, en økning på 40 prosent. Denne varegruppen inneholder i stor grad konstruksjoner til oljeindustrien. Det var også stor økning i importen av fisk (opp 41 prosent), for jern og stål (opp 13prosent), møbler (opp 21 prosent) og for medisinske og farmasøytiske produkter (opp 20 prosent). Størst nedgang i importen var det for olje og oljeprodukter, hvor verdien var 1,0milliarder kroner eller 17 prosent lavere enn i 1997.

Stor nedgang i oljeeksporten
Verdien av råoljeeksporten var hele 43 milliarder kroner lavere i 1998 enn i året før. Det var en nedgang i eksportert volum fra 138 millioner tonn i 1997 til 132 millioner tonn i 1998, og et fall i gjennomsnittlig eksportpris fra 132 kroner per fat i 1997 til 94 kroner i 1998. For eksporten av naturgass var det en nedgang i eksportverdien på 640 millioner kroner, eller 2,3 prosent.

Eksporten av tradisjonelle varer var i fjor derimot 8,6 milliarder kroner høyere enn i 1997. Med en eksportverdi på 26,2 milliarder kroner, var fisk også i 1998 vår viktigste tradisjonelle eksportvare. Det var også fisk som hadde den største eksportøkningen i 1998 i forhold til året før, med en økning på 2,9 milliarder kroner. Eksporten av metaller unntatt jern og stål økte i 1998 med 1,8milliarder, og utgjorde 24,7 milliarder kroner.

Som for råolje og naturgass var det også lav eksport av raffinerte oljeprodukter, som falt med 4,3 milliarder kroner, eller 29 prosent i forhold til foregående år, og av flytende propan og butan, som falt med 50 prosent.

Sesongjusterte tall
Sesongjusterte tall for tradisjonell vareimport viser en nedgang på 1,1prosent for perioden oktober til desember sammenlignet med foregående tremånedersperiode. For tradisjonell vareeksport viser sesongjusterte tall en oppgang på 0,2 prosent når vi sammenligner disse periodene.

Om statistikken
Omfang: Alle tall gjelder utenrikshandel med varer. Utenrikshandel med tjenester er ikke med. Tjenestebalansen inngår i utenriksregnskapet sammen med rente- og stønadsbalansen og vil bli publisert senere. Import og eksport av skip og oljeplattformer er ikke med her. Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

Ny statistikk
Utenrikshandelen med varer, desember 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og i Månedsstatistikk over utenrikshandelen og er tilgjengelig på Internett. Detaljerte tall er tilgjengelig ved Kundetjenesten for utenrikshandel, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Lars.Andreas.Lunde@ssb.no, tlf. 21 09 47 13.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 3, 1999 [an error occurred while processing this directive]