investeringsvarer [an error occurred while processing this directive]

[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1999

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, juli/august 1998:

Vekst i omsetningen av investeringsvarer


Næringer som produserer investeringsvarer hadde en omsetning på 17 milliarder kroner i juli og august 1998. Dette er en økning på 17,6 prosent fra samme periode i 1997. Olje- og gassindustrien og kraftforsyningsindustrien hadde derimot en nedgang på 24,5 prosent.

Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for 104 milliarder kroner i juli og august 1998. Dette er en nedgang på vel 5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Olje- og gassutvinning, samt kraftforsyningssektoren hadde nedgang i omsetningen, som følge av lavere priser. Industrinæringene hadde i samme tidsrom en omsetningsvekst på 7,5 prosent, der spesielt investeringsvareproduserende sektorer som verfts- og verkstedindustrien hadde stor vekst.

Økt omsetning i industrien
De fleste industrinæringene hadde større omsetning i juli og august i 1998, enn i tilsvarende periode i 1997. Omsetningen økte mest for oljeplattformindustrien, med omtrent 40 prosent. Økningen skyldes i første rekke forhold av føringsteknisk art ved rapporteringen til fylkesskattekontorene. Omsetningen i maskinindustrien og elektroteknisk og optisk industri økte også sterkt i samme tidsrom. Flere eksportrettede næringer i prosessindustrien hadde også omsetningsvekst i samme periode, dels på grunn av valutakursutviklingen.

Aluminiumsindustrien og oljeraffineriene hadde i samme tidsrom en nedgang i omsetningen, forårsaket av en markert nedgang i prisene.

Omsetningsnedgang for energivareprodusenter
Energivareprodusentene omsatte for 35,5 milliarder kroner i juli og august 1998, noe som tilsvarer en reduksjon på omtrent 25 prosent i forhold til samme periode i 1997. Lavere pris på spesielt råolje har gitt seg utslag i en tilsvarende nedgang i omsetningen innen olje- og gassutvinning. Omsetningen for produsentene av elektrisitet sank med knapt 17 prosent.

Om statistikken
I statistikken anvendes manntallet over merverdipliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen vil resultater for de siste terminene være foreløpige. Se Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for blant annet detaljhandelen og bygg og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, juli/august 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pal.Bakken@ssb.no, tlf. 21 09 47 46.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 3, 1999 [an error occurred while processing this directive]