[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1998

Befolkningsstatistikk. Folkemengde 1. juli 1998 og endringene i 2. kvartal:

Fortsatt stor nettoinnflytting fra utlandet


Folketallet i Norge økte i 2. kvartal 1998 med 8 100, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden årsskiftet har folketallet i Norge økt med 13 800 mot 11 400 i 1. halvår i fjor. Den store tilveksten skyldes stor nettoinnflytting til Norge.
Samlet for 1. halvår har det vært en nettoinnflytting fra utlandet på 6750, nesten en fordobling fra i fjor. Nettoinnflyttingen i 2. kvartal var 3 600. Statsborgere fra Norden og Norge utgjorde vel en tredjedel av nettoinnflyttingen i 2. kvartal. Av statsborgere fra Norden stod svenske statsborgere for vel 70 prosent. Asiatiske statsborgere utgjorde en nettoinnflytting på 1 000.

Samlet nedgang i fødselstallene
De foreløpige fødselstallene for 1. halvår viser et fødselsoverskudd på 7 050, som er en nedgang på 900 fra tilsvarende tidsrom i fjor. Hedmark og Oppland hadde fødselsunderskudd.

I 2. kvartal var fødselsoverskuddet 4500. Vi må tilbake til årene 1988 og 1989 for å finne tilsvarende lave antall levendefødte i 2. kvartal, vel 15 300. Antall døde er litt lavere enn 1. halvår 1997, 22 700.

Den regionale befolkningsutviklingen
På fylkesnivå er veksten fortsatt i stor grad konsentrert til Oslo/Akershus og Rogaland, men også fylkene Hordaland, Østfold, Vestfold, Vest-Agder og Buskerud hadde betydelig tilvekst i 1. halvår. Av veksten i Akershus på 3 100 skyldes 1 800 nettoinnflytting og 1 300 fødselsoverskudd, mens veksten for Oslo skyldes 1 200 nettoinnflytting og 1 100 fødselsoverskudd. Fødselsoverskuddet i Rogaland utgjorde nesten to tredjedeler av tilveksten på 2 300.

Av fylkene var det Finnmark og Nordland som hadde nedgang i folketallet i 2. kvartal. Størst nedgang var det i Finnmark med 100. Dette har sammenheng med et nettoflyttetap på 200 og et mindre fødselsoverskudd enn tidligere på 1990-tallet. Samlet for de tre nordligste fylkene var utviklingen i 2. kvartal likevel gunstigere enn i samme kvartal de to foregående årene. Tilveksten var i særlig grad konsentrert til Tromsø, Brønnøy, Alta og Vadsø. Svært mange kommuner i våre nordligste fylker hadde liten eller negativ befolkningsvekst i 2. kvartal.

Folketallet i Norge var beregnet til 4431400 per 1. juli 1998.

[Figur 8]

Figur 8: Innflytting, utflytting og nettoinnflytting. Kvartal. 1988-1998


Ny statistikk
Befolkningsstatistikk. Folkemengde 1. juli 1998 og endringene i 2. kvartal.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Tabeller med tall for fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internett fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: http://www.ssb.no/. Mer informasjon og e-post: kare.reidar.hoiby@ssb.no, tlf. 62 88 52 97, eller trude.jakobsen@ssb.no, tlf. 62 88 51 39.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 35, 1998 [an error occurred while processing this directive]