[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 32, 1998

Godstransport på vei, 1996:

Godsnæringen omsatte for 21 milliarderBedrifter i leiebiltransport hadde en samlet omsetning på 21,2 milliarder kroner i 1996. Dette var en økning på 4 prosent fra 1995. 11 981 bedrifter var i drift, 606 færre enn året før. Tallet på sysselsatte var 26 185. Dette var 4,5 prosent færre enn i 1995.
Omsetningen per sysselsatt i disse bedriftene steg med 8,9 prosent til om lag 811 000 kroner i 1996. Det gjennomsnittlige tallet på sysselsatte var på 2,2 personer per bedrift begge år. Gjennomsnittlig omsetning per bedrift var 1,8 millioner kroner i 1996. Dette var en økning på 9,2 prosent fra 1995. 42,6 prosent av bedriftene hadde en omsetning på under 500 000 kroner, og 70,3 prosent hadde ikke mer enn inntil én sysselsatt. Bare 346 bedrifter hadde ti eller flere sysselsatte, og 651 bedrifter hadde 5 millioner kroner eller mer i omsetning.

Det har imidlertid vært en bevegelse i retning av større bedrifter i løpet av de siste årene. Tallet på bedrifter med en omsetning på 2 millioner kroner eller mer har økt med 45,6 prosent fra 1990 til 1996 (målt i løpende priser). Det var en nedgang i tallet på bedrifter med omsetning under 200 000 kroner på 37,7 prosent i samme periode.

Av de knapt 12 000 bedriftene var 2 220 eid av aksjeselskaper, en andel på 18,5 prosent. De stod imidlertid for hele 61,6 prosent av omsetningen i næringen. De tilsvarende andelene i 1995 var henholdsvis 17,5 og 55,3 prosent. Enkeltmannsforetak utgjorde 77,2 prosent av tallet på bedrifter, hadde 46,1 prosent av sysselsettingen og 33,9 prosent av omsetningen.

Enbedriftsforetak hadde en omsetning på 19,7 milliarder, eller 92,9 prosent av samlet omsetning i næringsgruppen i 1996.

Det var flest leiebilbedrifter lokalisert i Akershus med 1 709, fulgt av Oslo med 1 078. Disse fylkene hadde til sammen 23,3 prosent av alle bedriftene i næringen. Den gjennomsnittlige omsetningen per bedrift var imidlertid høyest i Møre og Romsdal med 3,1 millioner kroner, fulgt av Aust-Agder med 2,5 millioner. Lavest var den i Finnmark med 1,2 millioner kroner i 1996.
Tabeller

[Figur 10]

Figur 10: Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i løpende priser, etter fylke. 1996. 1 000 kroner


Om statistikken
Statistikken utarbeides med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. Fra og med 1993 er bedriftene klassifisert etter EUs standard for næringsgruppering NACE Rev. 1. Fram til og med 1993 ble sysselsettingen definert som utførte årsverk. Fra og med 1994 er det beregnet et årsgjennomsnitt for antall sysselsatte personer.

Ny statistikk
Godstransport på vei, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon og e-post: asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15, eller jan.monsrud@ssb.no, tlf. 62 88 54 07.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 32, 1998 [an error occurred while processing this directive]