[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 32, 1998

Tvistemål behandlet av forliksrådene, 1997:

Sivile tvister fortsetter å øke


Forliksrådene behandlet i fjor 9 prosent flere sivile tvister enn året før. Dette var tredje år med økning etter en vedvarende og sterk nedgang i perioden 1989-1994. I to tredeler av sakene møtte ikke saksøkte opp til mekling, og i nesten alle disse sakene ble det avsagt uteblivelsesdom på grunnlag av saksøkers framstilling.
I alt ferdigbehandlet forliksrådene vel 118 000 tvister i fjor. Dette var 9 prosent flere enn året før, da økningen var 7 prosent. Det er imidlertid langt igjen til toppåret 1988, da forliksrådene avsluttet behandlingen av hele 323 000 sivile søksmål.

Møtte ikke opp
Forliksrådet kan avsi dom på vilkår beskrevet i loven. Blant annet når saksøkte ikke møter til mekling eller lar høre fra seg gjennom tilsvar, kan forliksrådet avsi dom basert på saksøkerens framstilling, med mindre den er i strid med «vitterlige kjendsgjerninger». To av tre saker forliksrådene ferdigbehandlet i fjor ble pådømt ved uteblivelsesdom. Det er samme andel uteblivelsesdommer som i de nærmest foregående årene. Hver sjette sak bortfalt, ble avvist eller hevet. I de 20 500 gjenværende sakene møttes partene, og det ble forsøkt meklet. Nær 60 prosent av disse sakene ble pådømt av forliksrådet, som oftest etter at saksøkte hadde godtatt påstanden. I hver femte sak ble det oppnådd forlik mellom partene, mens den resterende femdelen måtte henvises til høyere retts-innstans.

Flere forlikte
Andelen saker der meklingen gav resultater var 21 prosent i fjor, noe som var høyeste forliksprosent siden 1983. På slutten av 1980-tallet da sakstallet var ekstremt høyt, var forliksprosenten nede i 13. Av alle saker forliksrådene ferdigbehandlet i fjor, utgjorde saker der det ble oppnådd forlik i underkant av 4 prosent.

Størst økning i Hedmark
Mens forliksrådene på landsbasis behandlet 9 prosent flere saker i fjor enn året før, var økningen betydelig større i enkelte fylker. Størst økning hadde Hedmark fylke med 38 prosent, fulgt av Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag med økning på henholdsvis 22 og 21 prosent. Bare Østfold og Oslo hadde liten eller ingen økning fra 1996 til 1997. Flest tvister i forhold til innbyggertallet hadde Finnmark og Oslo med henholdsvis 43 og 42 tvister per 1 000 innbyggere, mens landsgjennomsnittet lå på 27 tvister per 1 000.
Tabeller

[Figur 2]

Figur 2: Tvister behandlet i forliksrådene per 1 000 innbyggere. Fylke. 1997

Om statistikken
Statistikken over forliksrådenes virksomhet bygger på en årlig oppgave fra hvert forliksråd over antall saker behandlet det siste året fordelt på type avgjørelse. Oppgaven inneholder ikke opplysninger om sakstype.


[Figur 3]

Figur 3: Tvister behandlet i forliksrådene. 1980-1997


Ny statistikk
Tvistemål behandlet av forliksrådene, 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: ulla.haslund@ssb.no, tlf. 21 09 46 46.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 32, 1998 [an error occurred while processing this directive]