[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Lønnsstatistikk. Statens embets- og tjenestemenn, per 1. oktober 1997:

Økt lønn for ansatte i den ytre etat


Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 1997 for alle heltidsansatte i staten var 20 300 kroner. Dette er en økning på 970 kroner eller 5 prosent fra året før. I samme periode steg konsumprisindeksen med 2,1 prosent. Flere stillingsgrupper har hatt høy lønnsvekst i perioden, særlig i den ytre etat, men det er relativt store forskjeller mellom gruppene og innenfor ulike etater.
Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for de heltidsansatte i den ytre etat var 20 400 kroner i 1997, en økning på 1 050 kroner eller 5,4 prosent fra samme tidspunkt året før. For ansatte i politi og lensmannsetaten og i presteskapet var økningen i gjennomsnittlig månedsfortjeneste på henholdsvis 1 500 kroner eller 7,2 prosent og 1 600 kroner eller 7,5 prosent.

Fra 1996 har flere etater lagt om lønnssystemet fra å bruke faste tillegg til å la tilleggene inngå som en del av avtalt lønn (regulativlønn). Dette finner vi særlig innenfor politiet og kriminalomsorgen. Den avtalte lønnen har her økt med henholdsvis 2 200 kroner eller 12,7 prosent og 2 100 kroner eller 13 prosent. De faste og variable tilleggene er redusert fra i gjennomsnitt 3 100 til 2400 kroner i politi og lensmannsetaten og fra 2 400 til 990 kroner i kriminalomsorgen. Innenfor politi og lensmannsetaten finner vi også mye bruk av overtid. Enkelte stillingsgrupper har i gjennomsnitt mellom 4 000 og 5 000 kroner i overtidsgodtgjørelse.

Departementene og sentraladministrasjonen
De heltidsansatte i departementene samt sentraladministrasjonen utenfor departementene har hatt økning i gjennomsnittlig månedsfortjeneste fra 1996 på om lag 1 100 kroner. Avdelingsdirektørene har hatt høyest lønnsvekst med henholdsvis 2 000 kroner i departementene og 2 700 kroner i sentraladministrasjonen utenfor departementene. Gruppen av rådgivere og konsulenter har hatt lavest lønnsvekst med fra 500 til 700 kroner i gjennomsnitt per måned.

Undervisning og forskning
Ansatte ved universitetene og de statlige høyskolene har hatt en økning i gjennomsnittlig månedsfortjeneste på vel 1 000 kroner eller 5 prosent fra oktober 1996. Professorer, forskere og førsteamanuenser har hatt en tilsvarende vekst i lønnen på vel 6,5 prosent eller med henholdsvis 1 900, 1 600 og 1 500 kroner per måned. Stipendiatene er den gruppen ansatte som har hatt svakest lønnsutvikling fra oktober 1996 til sammen tidspunkt i 1997 med kun 1,4 prosent eller 300 kroner i gjennomsnitt.
Tabeller

Om statistikken
Lønnsstatistikken for statens embets- og tjenestemenn bygger på opplysninger fra Statens sentrale tjenestemannsregister og omfatter 135 176 heltidsansatte per 1. oktober 1997. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste består av avtalt lønn (regulativlønn) samt faste og variable tillegg. Variabel overtidsgodtgjørelse er også med i statistikken, men er holdt utenfor beregningen av gjennomsnittlig månedsfortjeneste.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Statens embets- og tjenestemenn, per 1. oktober 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon og e-post: aud.anna.tonder@ssb.no, tlf. 62 88 51 81, eller harald.lunde@ssb.no, tlf. 62 88 55 52.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]