[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Pilotundersøkelse om bruk av IT innenfor utvalgte næringsgrupper i transport og kommunikasjon, 1996:

Store forskjeller på foretakenes bruk av IT


Bruken av informasjonsteknologi (IT) varierer sterkt mellom næringsgruppene innenfor transport og kommunikasjon. I reisebyråvirksomhet brukes IT i stor grad, mens IT i liten grad er tatt i bruk innenfor godstransport på vei. For næringene er det dessuten store forskjeller i bruk av IT ut fra størrelsen på foretaket.
Bruk av IT er mest utbredt innenfor reisebyråvirksomhet. 84 prosent av reisebyråene oppgir at minst tre firedeler av medarbeiderne benytter PC, mens tilsvarende tall er 72 prosent for annen transportvirksomhet og 15 prosent for godstransport på vei. Innenfor godstransport på vei inneholder utvalget bare foretak med minst ti sysselsatte, mens innenfor de øvrige næringsgruppene er også foretak med mindre enn ti sysselsatte representert. Undersøkelsen viser også at det er tradisjonelle IT-oppgaver (tekstbehandling og tallbehandling/regnskap) som er det dominerende bruksområdet for alle næringsgruppene. Mer avanserte IT-løsninger, for eksempel til logistikk, er mindre utbredt. Unntaket er reisebyråene, som i relativt stor grad benytter Internett.

40 prosent av foretakene innenfor reisebyråvirksomhet oppgir at de har tilgang til Internett, noe mer enn for annen transportformidling (35 prosent). Blant foretakene innenfor godstransport på vei oppgir 18 prosent at de har tilgang til Internett. Felles for alle foretakene som har tilgang til Internett, er at det viktigste formålet er å benytte elektronisk post. Tilgang til gratis informasjon blir også ansett som et viktig formål ved å ha Internett.

Egen hjemmeside på Internett er mest utbredt innenfor reisebyråvirksomhet hvor 30 prosent av foretakene oppgir at de har dette. Tilsvarende tall for annen transportformidling er 13 prosent, mens bare 5 prosent av foretakene innenfor godstransport på vei har egen hjemmeside. Foretakene oppgir at det viktigste formålet med å ha egen hjemmeside er å spre informasjon om virksomheten. Elektronisk handel (salg/bestilling og betaling) er det få av foretakene som anser som viktig, med unntak av reisebyråene som anser salg/bestilling som et viktig formål med Internett.

Mest utbredt i store foretak
Materialet viser at det er stor forskjell i bruk av IT etter foretakenes størrelse. Foretakets størrelse er da bestemt av antall sysselsatte i foretaket. I undersøkelsen er det skilt mellom foretak med minst ti sysselsatte og foretak med mindre enn ti sysselsatte. Det er klare forskjeller mellom de to sysselsettingsgruppene for både reisebyråvirksomhet og annen transportformidling. 21 prosent av de små foretakene har tilgang til Internett innenfor reisebyråvirksomhet, mens hele 63 prosent av de store foretakene har tilgang. Innenfor annen transportformidling har 23 prosent av de små foretakene tilgang til Internett, mens 56 prosent av de store foretakene har tilgang. De samme klare skillene finnes også når vi ser på tilgang og bruk av andre applikasjoner. Undersøkelsen viser altså at IT er mye mer utbredt i store enn i små foretak.
Tabeller

Om statistikken
Statistikken bygger på foreløpige resultater fra en pilotundersøkelse om bruk av informasjonsteknologi. Utvalget omfatter 667 foretak innenfor godstransport på vei, drift av gods- og transportsentraler, reisebyråvirksomhet, spedisjon, skipsmekling, flymekling og transportformidling ellers. Svarprosenten er på 51,7. «Annen transportformidling består av spedisjon, skipsmekling, flymekling og transportformidling ellers. Den lave svarprosenten gjør at resultatene må tolkes med en viss varsomhet.

[Figur 1]

Figur 1: Andel foretak som har tilgang til Internett, etter størrelse. Prosent


[Figur 2]

Figur 2: Andel foretak som bruker/har tilgang til IT, etter virksomhetstype. 1996. Prosent


Ny statistikk
Pilotundersøkelse om bruk av IT innenfor utvalgte næringsgrupper i transport og kommunikasjon, 1996.
Statistikken er en pilotundersøkelse om bruk av informasjonsteknologi. Mer informasjon og e-post: per.oyvind.kolbjornsen@ssb.no, tlf. 62 88 54 24.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]