[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1998

Personell i barnevernstjenesten, 1997:

Flere stillinger i barnevernstjenesten


Ved utgangen av 1997 var det registrert 2 prosent flere stillinger i den kommunale barnevernstjenesten enn året før. Vi finner også en svak økning i antall ansatte per 1 000 barn under 18 år. Det er imidlertid fortsatt store forskjeller i bemanning fra fylke til fylke.
Tallet på ledige stillinger var i fjor det laveste på fem år. De 85 ubesatte stillingene ved utgangen av 1997, her omregnet til heltidsstillinger, utgjør nå 3 prosent av samtlige stillinger i den kommunale barnevernstjenesten.

Fylkesvise forskjeller
Det var til sammen 2 443 besatte stillinger, omregnet til heltidsstillinger, ved utgangen av 1997. Dette er 58 flere enn året før. Endringene fra år til år kan skyldes usikkerhet knyttet til registreringen av årsverk fordi skillet mellom barnevernstjeneste, sosialtjeneste og andre kommunale tjenester ikke alltid er like klart.

Størst bemanning i Oslo
Ser vi antall ansatte i barnevernstjenesten i forhold til antall barn under 18 år, lå landsgjennomsnittet i 1997 på 24 mot 23 årsverk per 10 000 barn året før. Barnevernet i Oslo, som har best bemanning, hadde 38 ansatte per 10 000 barn i fjor. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var det til sammenligning bare 17 ansatte på samme antall barn.

Også i Nord-Trøndelag, Oppland, Akershus og Nordland hadde barnevernet få ansatte i forhold til antall barn. De tre fylkene med lavest bemanning hadde imidlertid alle en økning i stillinger i forhold til barnebefolkningen i 1997. I Finnmark økte antall ansatte fra 23 til 27 per 10 000 barn siste år, men ellers er det bare små endringer fra i fjor.

Færre ufaglærte
Antall ufaglærte i barnevernstjenesten fortsetter å synke. I 1994 var 161 årsverk besatt med ufaglært personell mot 121 årsverk i 1997. Når det gjelder antall engasjementstillinger har tallet sunket fra 511 til 40 årsverk i perioden 1993-1997. De 40 årsverkene som ved utgangen av 1997 var engasjementstillinger utgjør nå i underkant av 2 prosent av samtlige årsverk i den kommunale barnevernstjenesten.

Flest sosionomer
Nær fire av ti, det vil si 37 prosent, av alle ansatte i barnevernet i 1997 hadde sosionomutdanning. Dette er samme andel som året før. Barnevernspedagogene stod for 35 prosent av årsverkene mot 33 prosent året før.

Andelen personer med annen høyskole- og universitetsutdanning sank fra 14 til 12 prosent siste år.
Tabeller

[Figur 9]

Figur 9: Besatte stillinger (omregnet til heltidsstillinger) i den kommunale barnevernstjenesten per 10 000 innbyggere 0-17 år. Fylke. 1996 og 1997


Ny statistikk
Personell i barnevernstjenesten, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon og e-post: trygve.kalve@ssb.no, tlf. 21 09 46 49, eller johanna.soroy@ssb.no, tlf. 21 09 46 41.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 26, 1998 [an error occurred while processing this directive]