[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 25, 1998

Skatteregnskapsstatistikk, 1997. Årsstatistikk:

Størst skatteinngang per innbygger i Bykle


Skatteinngangen til primærkommunene var i 1997 58,1 milliarder kroner. Kraftkommunen Bykle i Aust-Agder hadde størst gjennomsnittlig skatteinngang per innbygger på hele 51 044 kroner. På landsbasis var gjennomsnittet 13 233 kroner.
I 1997 var den gjennomsnittlige skatteveksten i primærkommunene 3,5 prosent, men med store forskjeller mellom kommunene. Det var 36 kommuner som hadde en negativ skattevekst, mens 68 kommuner hadde en vekst på over 10 prosent i forhold til 1996.

Den gjennomsnittlige skatteinngangen per innbygger varierte sterkt mellom kommunene. Forskjellen mellom kommunene med den høyeste og laveste skatteinngangen, Bykle i Aust-Agder og Fosnes i Nord-Trøndelag, var nesten 45 000 kroner. Hovedgrunnen er at Bykle kommune har store skatteinntekter på produksjon av kraft i kommunen, mens Fosnes kommune i all hovedsak er en primærnæringskommune og har liten næringsvirksomhet. Hvor stor forskjell det er på næringsvirksomheten i disse to kommunene kommer best fram med etterskuddsskatten eller selskapsskatten. Bykle hadde en skatteinngang per innbygger på nesten 37 000 kroner, mens Fosnes hadde bare 370 kroner når en ser kun på etterskuddsskatt.

5,25 milliarder i etterskuddsskatt
Etterskuddsordningen omfatter selskaper og institusjoner som lignes som eget skattesubjekt, det vil si upersonlige skatteytere. Primærkommunene fikk i 1997 totalt inn 5,25 milliarder kroner i formues- og inntektsskatt av etterskuddsskatten.

For etterskuddsskatten per innbygger var det kraftkommunene som kom best ut i 1997. Bykle hadde som nevnt 37 000 kroner per innbygger, etterfulgt av Modalen, Eidfjord og Aurland. Oslo hadde 2 124 kroner per innbygger (fylkesskatten i Oslo var 3 371 kroner per innbygger). Det vil si at det var over 50 kommuner som hadde større skatteinntekter fra etterskuddsordningen målt i kroner per innbygger enn Oslo.

Som en kuriositet så kan det nevnes at Norges minste kommune Utsira med 214 innbyggere ikke fikk inn noe skatt fra upersonlige skatteytere i 1997.

Som en oppfølging av Rattsø II-innstillingen har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått at selskapsskatten skal bli statlig. For kommunene samlet vil bortfallet av selskapsskatten utgjøre om lag 5,25 milliarder kroner. De kommunene som vil kunne tape mest er Oslo, kraftkommunene og en del kommuner rundt Oslofjorden. Regjeringen foreslår en delvis kompensasjon for disse kommunene.

53 milliarder i forskuddsskatt
Skattestatistikken viser at skatt fra personlige skatteytere til kommunene i 1997 var på 53 milliarder kroner. Dette er en kronevekst på 3,9 milliarder eller 6,3 prosent i forhold til 1996.

Gjennomsnittet for landets kommuner i 1997 var om lag 9 500 kroner per innbygger. Det var kommunene rundt Oslofjorden som hadde den største skatteinngangen per innbygger. Bærum hadde størst skatteinngang med 17 000 kroner, etterfulgt av Asker og Hole. Oslo hadde størst skatteinngang på nesten 22 000 kroner, men justert for fylkesskatten blir skatteinngangen til primærkommunen på om lag 14 000 kroner. Det var også et generelt kjennetegn at de kommunene som hadde størst skatteinngang var sentrale tjenesteytingskommuner på det sentrale Østlandsområdet. Blant de 20 største skatteinntektskommunene var det bare én primærnæringskommune, og det var Hemsedal.

Fellestrekkene ved de kommunene med lav skatteinngang var at disse var primærnæringskommuner, og at lokaliseringen stort sett var i de fire nordligste fylkene; Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Tabeller

Om statistikken
Innbetalt skatt blir, etter fradrag for en marginavsetning, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Det finnes tre skattekreditorer; kommune, stat og folketrygd.

Skattøren for alminnelig inntekt fra forskuddspliktige skatteytere ble redusert med 0,25 prosentpoeng fra 1996 til 1997. Skattøren i 1997 var på 11,5 prosent for kommunene utenom Oslo. For Oslo ble satsen redusert med 0,5 prosentpoeng til 18,25 prosent.

Ny statistikk
Skatteregnskapsstatistikk, 1997. Årsstatistikk.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk.Oppgaver over skatteinngangen i de enkelte kommuner finnes også på Statistisk sentralbyrås webtjeneste samt i serien Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon og e-post: rune.bye@ssb.no, tlf. 21 09 45 14.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 25, 1998 [an error occurred while processing this directive]