[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 25, 1998

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, november/desember 1997:

Lav omsetning av energivarer


Foreløpige tall viser at bedriftene innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for 682,9 milliarder kroner i 1997. Dette er en økning på 6,8 prosent fra 1996, mot 11,2 prosent året før. Lav omsetning av energivarer trakk veksten ned, mens investeringsvarer trakk opp.
Omsetningen av energivarer var 273,1 milliarder kroner i 1997 mot 265,7 i 1996, en prosentvis økning på 2,8. Året før var økningen 23,3 prosent. Det var særlig bedriftene innenfor kraftforsyningen som trakk ned veksten. Disse omsatte for 69,8 milliarder kroner i 1997, en nedgang på 8 prosent. Nedgangen skyldtes lavere priser som følge av økt nivå i vannmagasinene. Selv med økt forbruk og produksjon førte det til lavere omsetning.

Omsetningen i olje- og gassutvinning økte med 8,1 prosent til 185,2 milliarder kroner i 1997. Høyere produksjon og råoljepriser i norske kroner bidrog til veksten. Oljeraffineriene omsatte for 18,2 milliarder kroner, en nedgang på 2,1 prosent. Reduksjonen skyldtes blant annet økt etterspørsel etter raffinerte oljeprodukter i 1996, på grunn av de høye strømprisene dette året.

Høy omsetning i industrien
Investeringsvareindustrien omsatte for 101,9 milliarder kroner i 1997, en økning på 17,7 prosent. Bedriftene innenfor produksjon av oljeplattformer og transportmidler omsatte for 27 og 26 milliarder kroner, en økning på henholdsvis 37,2 og 21,4 prosent. I disse næringene var ordretilgangen høy i 1997, samtidig som en rekke store prosjekter ble avsluttet og inntektsført. Metallvareindu-strien hadde også en økning i omsetningen. De solgte for 17,9 milliarder kroner, en økning på 6,9 prosent. En av faktorene bak oppgangen var økt eksport.

Økt omsetning av innsatsvarer
Samlet sett ble 1997 et godt år for innsatsvareindustrien. Omsetningen økte med 7,6 prosent til 173 milliarder kroner. Det var først og fremst bergverksdrift, trelast-, gummivare og plast-, mineralprodukt- og metallindustrien som bidrog til oppgangen. På den annen side hadde kjemisk industri og treforedling svak utvikling. I kjemisk industri økte omsetningen med 2,3 prosent, til tross for lavere priser enn året før. Årsaken til veksten var blant annet den nye metanolfabrikken på Tjeldbergodden samt økt eksport.

Bedriftene innenfor treforedling omsatte for 19,3 milliarder kroner, en nedgang på 0,3 prosent fra året før. Den svake utviklingen skyldtes lavere massepriser og eksport av papirmasse, papir og papp.

Konsumvareindustrien omsatte for 135 milliarder kroner, opp 6,9 prosent fra 1996. Her solgte næringsmiddelindustrien for 86,7 milliarder kroner, en økning på 5 prosent. Møbelindustri og annen industri omsatte for 13,2 milliarder kroner, en økning på 14,7 prosent. Økt eksport av møbler, fisk og fiskeprodukter bidrog til veksten i disse næringene.

Tabeller

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet og oppdateringer av bedriftsopplysninger er tallene fra 1991 til 1997 beregnet på nytt. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for blant annet detaljhandelen og bygg- og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, november/desember 1997.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: anita.hallenstvedt@ssb.no, tlf. 21 09 47 45, eller espen.sorensen@ssb.no, tlf. 21 09 49 11.

Tabellregister


Ukens statistikk nr. 25, 1998 [an error occurred while processing this directive]