[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Harmoniserte konsumprisindekser, april 1998:

Ny harmonisert konsumprisindeks for ØMU


Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) totalt for EUs økonomiske og monetære union (ØMU) var 102,6 (1996=100) i april 1998. Dette er en økning på 1,4 prosent fra april i fjor. INorge var veksten i HKPI 2,2 prosent i samme periode.
I begynnelsen av mai ble det avgjort hvilke land som er kvalifisert til medlemskap i ØMU. I den forbindelse ble det lansert en totalindeks for medlemslandene i ØMU. Hellas er ikke kvalifisert til ØMU, mens Sverige, Danmark og Storbritannia har foreløpig valgt å stå utenfor. Totalindeksen for ØMU er basert på HKPI for de elleve medlemslandene og vil være en indikator på prisstabiliteten innenfor unionen.

HKPI for ØMU viser en stabil konsumprisvekst i underkant av prisstigningen i EØS-området. Innenfor ØMU har Nederland høyest prisøkning fra april 1997 til april 1998 med 2,5 prosent.

Lav og stabil prisvekst i Tyskland
Tyskland har sammen med Frankrike den laveste prisstigningen innenfor EØS-området på 1 prosent. Prisveksten er gjennomgående stabil, men lå i de første månedene i 1998 noe lavere enn tilsvarende måneder i 1997. Med virkning fra 1. april 1998 økte myndighetene i Tyskland momsen fra 15 til 16 prosent. Det er en av årsakene til at tolvmånedersveksten steg fra 0,6 prosent i mars 1998 til 1,0 prosent i april 1998. Prisøkningen er imidlertid høyest på utdanning og lavest på post- og teletjenester. Utdanning har høyere prisvekst i Tyskland enn i de skandinaviske landene. Prisstigningen på alkohol og tobakk er derimot lavere.

Svak konsumprisvekst i Japan
Den nasjonale konsumprisindeksen i Japan var 102,5 (1996=100) i april 1998. Det er en økning på 0,4 prosent fra april i fjor. Den svake konsumprisveksten skyldes blant annet lavere priser på importerte varer på grunn av valutauroen i Sørøst-Asia. I tillegg har enkelte japanske produsenter senket prisene for å øke salget.

Om statistikken
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) er en indikator for bruk til internasjonal sammenligning av prisutviklingen. Harmoniserte konsumprisindekser blir laget i alle EU-land, på Island og i Norge. Inntil videre omfatter den norske HKPI 86 prosent av det private konsum. Prismaterialet i Norge er faktiske utsalgspriser den 15. i hver måned. Grunnlaget for beregningene er et utvalg på om lag 750 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser.

HKPI er en kjedet Laspeyre-indeks med desember som basismåned og har 1996 som publiseringsbasis (1996=100). Områder som foreløpig er utelatt fra HKPI er enkelte forsikringstjenester, helse- og utdanningstilbud berørt av offentlige overføringer og selveieres bokostnader.

Ny statistikk

Harmoniserte konsumprisindekser, april 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: ase.nossum@ssb.no, tlf. 21 09 47 61, eller lasse.sandberg@ssb.no, tlf. 21 09 47 16.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]