[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1998

Pasientstatistikk, 1997. Foreløpige tall:

Økning i antall sykehusopphold


Foreløpige tall viser at det i fjor var nesten 666 000 utskrivinger etter heldøgnsopphold ved somatiske sykehus. Dette er en økning på nærmere 11 000, eller om lag 1,7 prosent fra året før.
Personer registrert med gyldig bostedskommune i Norge stod for 663000 av heldøgnsoppholdene. I tillegg kommer opphold for utlendinger og andre uten gyldig oppgitt bostedskommune i Norge. Disse gruppene stod i 1997 for nesten 3000 opphold, slik at det totalt ble registrert nærmere 666 000 opphold.

Statistisk sentralbyrå publiserte tidligere heldøgnsopphold med utgangspunkt i bostedskommune, fordi tallene skal kunne gis på fylkesnivå. Men av hensyn til samordning med andre instanser er også grupper uten gyldig oppgitt bostedskommune tatt med i tallene.

Kvinner har flere sykehusopphold enn menn
Kvinner har langt flere sykehusopphold enn menn. Av oppholdene gjaldt 371 000 kvinner og 295 000 menn. Forskjellen tilsvarer omtrent antall innleggelser knyttet til svangerskap og fødsler. Ser man bort fra innleggelser i kvinnens fruktbare alder, ligger menn oftere på sykehus sett i forhold til folkemengden.

Tabeller

 • Tabell 1. Sykehusopphold (heldøgns) ved somatiske sykehus 1997 etter bostedsfylke og kjønn

  Om statistikken
  Til og med 1996 samlet Statistisk sentralbyrå selv inn pasientdataene. For 1997 har vi i stedet hentet data fra Norsk pasientregister som ble opprettet i forbindelse med innføringen av innsatsstyrt finansiering (ISF) av sykehusene. Sosial- og helsedepartementet publiserer egne tall i forbindelse med ISF med definisjoner som avviker noe fra den offisielle statistikken.

  Av de 84 somatiske sykehusene i Norge har alle unntatt fire små sykehus levert data. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er ikke med i tallgrunnlaget. Med heldøgnsopphold menes her i hovedsak opphold med minst én overnatting på sykehuset. I tillegg kommer opphold som blir avsluttet samme dag, men som ikke er kodet som dagopphold. Friske nyfødte, ledsagere og døde ved ankomst er ikke inkludert i pasientdataene. Statistikken omfatter utskrivinger etter heldøgnsopphold i løpet av 1997. Et slikt opphold kan bestå av flere avdelingsopphold.

  1996-tallene er noe justert i forhold til publiseringen i Ukens statistikk nr. 5/98. Dette skyldes at et sykehus har etterregistrert 1 359 opphold.

  Ny statistikk

  Pasientstatistikk, 1997. Foreløpige tall.
  Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: merete.thonstad@ssb.no, tlf. 21 09 45 39.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 20, 1998 [an error occurred while processing this directive]