[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Innvandrere og sosialhjelp:

Innvandrere får mer sosialhjelp

Innvandrere og spesielt flyktninger får mer i sosialhjelp enn norske sosialhjelpsklienter, men dette skyldes at de har lavere inntekter og større familier å forsørge. Dette framgår av den ferske rapporten "Innvandrere og sosialhjelp: Får mer fordi de trenger mer?"

Rapporten sammenligner sosialhjelpsytelsene til norske familier, flyktningfamilier og innvandrerfamilier uten flyktningbakgrunn. Undersøkelsen bygger på data fra ulike registre i Statistisk sentralbyrå. I underkant av 151 000 familier som mottok sosialhjelp i 1993 inngår i undersøkelsen. Ifølge rapporten var den gjennomsnittlige årlige sosialhjelpen per familie som fikk støtte i 1993 på 21 600 kroner. Norske familier fikk i snitt 19 400 kroner, mens flyktningfamilier fikk 44 500 kroner. Innvandrerfamilier uten flyktningbakgrunn plasserte seg i midten, med 30 200 kroner.

I rapporten avvises det at det er systematisk forskjellsbehandling som ligger til grunn for at innvandrer- og flyktningfamilier tilsynelatende får mer sosialhjelp enn norske familier. Innvandrere og flyktninger vil i mange tilfeller ha et reelt behov for høyere ytelser på grunn av at de har lavere inntekt og større familier. Undersøkelsen viser også at gjennomsnittsinntekten etter sosialhjelp er lavere blant flyktningfamilier og andre innvandrerfamilier enn blant norske familier, selv om sosialhjelpsytelsen bidrar til en betydelig inntektsutjevning.

Kilde

Rapporter 98/7 "Innvandrere og sosialhjelp: Får mer fordi de trenger mer?".
Hovedpunkter fra rapporten er også omtalt i Samfunnsspeilet nr. 3/97. Mer informasjon: Eivind Lofthus, tlf. 21 09 46 05, e-post: eivind.lofthus@ssb.no, eller Åne Osmunddalen, tlf. 21 09 47 88, e-post: Åne.osmunddalen@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998