[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Kommunale gebyrer, teknisk, januar 1998:

Renovasjonsgebyret steg mest


Gebyrene for kommunale tjenester knyttet til egen bolig steg i gjennomsnitt med 5 prosent fra januar i fjor til januar i år. Økningen var størst på Vestlandet og i Trøndelag. Det var renovasjon og avløp som hadde sterkest prisvekst.
Årsavgiften for renovasjon hadde den kraftigste veksten på knappe 9 prosent. Prisøkningen på renovasjon har blant annet sammenheng med at enkelte kommuner må utbedre gamle søppelfyllinger grunnet miljøhensyn.

Prisøkningen på avløp var i overkant av 4 prosent fra januar i fjor til samme måned i år. Økningen var kraftigst for husholdningene i Trøndelag, mens forbrukerne på Vestlandet opplevde en noe mer moderat prisstigning. Årsgebyrene for feiing og vann hadde en prisoppgang på henholdsvis 4,1 og 3,1 prosent. Selv om avgiftsøkninger preger totaltallene for vann og avløp, hadde knapt en tredjedel av utvalgskommunene uendrede eller reduserte satser i perioden. Prisoppgangen blant kommunene som økte gebyrene, var i gjennomsnitt rundt 8 prosent.

Ulike gebyrøkninger
Det er stor variasjon mellom regioner med hensyn til veksten i de kommunale gebyrene. Det er også store forskjeller i gebyrøkningene mellom de ulike kommunale tjenester. De fleste kommunene har økt sine gebyrer, men også et mindre antall av kommunene har redusert enkelte gebyrer. Rundt 90 prosent av kommunene som inngår i utvalget økte gebyrene samlet sett.

Tabeller

 • Tabell 01. Kommunale gebyrer knyttet til egen bolig. Prosentvis endring fra januar 1997 til januar 1998

  Om statistikken
  Statistisk sentralbyrås undersøkelse omfatter de 100 mest folkerike kommunene i landet i tillegg til 22 mindre kommuner.

  Undersøkelsen dekker tre firedeler av landets befolkning. Alle endringstallene er uveid gjennomsnitt av betalingssatsene i utvalgskommunene.

  Ny statistikk

  Kommunale gebyrer, teknisk, januar 1998.
  Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og når det oppstår endringer av betydning. Mer informasjon: Randi Johannessen, tlf. 21 09 47 30, e-post: randi.johannessen@ssb.no, eller Kari-Anne Hovland, tlf. 21 09 47 22, e-post: kari-anne.hovland@ssb.no.

  Tabellregister

  Tabeller


  Ukens statistikk nr. 15-16, 1998