[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1998

Selvangivelsesstatistikk, 1996:

Flere sparer i aksjefond


I 1996 var det 119 000 flere personer som tegnet andeler i aksjefond, sammenlignet med året før. Det ble kjøpt andeler i aksjefond tilsvarende en ligningsverdi på 16,8 milliarder kroner. Det er 7,8 milliarder mer enn i 1995. Samtidig blir det færre som betaler inn til egen pensjonsforsikring.
I gjennomsnitt hadde alle personer med aksjefond andeler tilsvarende en ligningsverdi på 31 200 kroner i 1996.

Selv om det har blitt stadig flere aksjonærer de siste årene, blant annet som følge av den sterke interessen for aksjesparing med skattefradrag (AMS), er likevel aksjeformuen svært ulikt fordelt. I 1996 eide for eksempel de 5 prosentene av personer med høyest bruttoinntekt (171000 personer) vel 60 prosent av alle norske aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Fordelingen av aksjene utenfor VPS var enda skjevere. Her eide de 5 prosentene av personer med høyest bruttoinntekt hele 71 prosent av alle aksjene. I 1996 var det 751000 personer som eide aksjene i norske selskap. Dette var 153000 flere enn i 1993.

Færre med pensjonsforsikring
Samtidig blir det stadig færre personer som betaler inn til egen pensjonsforsikring. I 1996 hadde 167 000 personer fradrag for egen pensjonsforsikring på selvangivelsen. Går vi tilbake til 1993 var det over 200 000 personer som benyttet seg av dette inntekts-fradraget, med et snitt på 8 200 kroner. Totalt trakk de fra 1,7 milliarder kroner i 1993, sammenlignet med 1,2 milliarder i 1996. Gjennomsnittsbeløp for alle med fradrag for egen pensjonsforsikring i 1996 var 7300 kroner.

Sterk vekst i tjenestepensjon
Samlet utbetalt tjenestepensjon økte fra 19,1 til 20,9 milliarder kroner, eller nærmere 10 prosent fra 1995 til 1996. Det var også flere personer som mottok tjenestepensjon, fra 503000 personer i 1995 til 516500 personer i 1996. I gjennomsnitt fikk personer med tjenestepensjon utbetalt vel 40000 kroner. I 1993 ble det utbetalt 17,2 milliarder kroner i tjenestepensjon til 486 000 personer.

Derimot var det bare en beskjeden økning i antall personer som mottok folketrygd fra 1995 til 1996. Det ble likevel utbetalt noe mer i folketrygd i 1996 enn året før, henholdsvis 78,7 milliarder kroner i 1996 mot 75,2 milliarder i 1995. I gjennomsnitt mottok hver folketrygdpensjonist 78 000 kroner i folketrygd i 1996. Større utbetalinger, til tross for noenlunde samme antall folketrygdpensjonister, skyldes dels at grunnbeløpet i folketrygden økte, men også at nye pensjonister i større grad har tilleggspensjon.

Flest kvinner med fradrag for pensjonsordning
Det var 804 100 personer i 1996 som hadde fradrag for pensjonsordning i arbeidsforholdet. Andelen kvinner som fører opp dette fradraget i sin selvangivelse er høyere enn andelen menn, henholdsvis 26 og 21 prosent. Mennene trekker likevel fra det største beløpet i selvangivelsen. Mens gjennomsnittsfradraget til mannen var 3900 kroner, var tilsvarende tall for kvinnen 2900 kroner.

Tabeller

 • Tabell 1. Totaltall og antall for bosatte personer 17 år og over. 1993, 1995-1996 Millioner kroner og antall
 • Tabell 2. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter kjønn. Gjennomsnitt for de med beløp på postene. 1996
 • Tabell 3. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter kjønn. Millioner kroner og andel med beløp på postene. 1996
 • Tabell 4. Formuesregnskap. 1996. Gjennomsnittstall for de med beløp på postene. Bosatte personer 17 år og over, etter kvartilfordelt bruttoinntekt
 • Tabell 5. Formuesregnskap. 1996. Andel av totalen. Bosatte personer 17 år og over, etter kvartilfordelt bruttoinntekt
 • Tabell 6. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over etter alder. Gjennomsnitt for de med beløp på postene. 1996
 • Tabell 7. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over etter bruttoinntekt. Gjennomsnitt for de med beløp på postene. 1996
 • Tabell 8. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over etter nettoformue. Gjennomsnitt for de med beløp på postene. 1996
 • Tabell 9. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 1 år og over etter fylker. Gjennomsnitt for de med beløp på postene. 1996
 • Tabell 10. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter kvartilfordelt bruttoinntekt. Gjennomsnitt for de med beløp på postene. 1996
 • Tabell 11. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter kvartilfordelt nettoformue. Gjennomsnitt for de med beløp på postene. 1996
 • Tabell 12. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle. 1996
 • Tabell 13. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter alder. Gjennomsnitt for alle. 1996
 • Tabell 14. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter bruttoinntekt. Gjennomsnitt for alle. 1996
 • Tabell 15. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter nettoformue. Gjennomsnitt for alle. 1996
 • Tabell 16. Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter fylke. Gjennomsnitt for alle. 1996
 • Tabell 17. Formuesregnskap. 1996. Bosatte personer 17 år og over, etter kjønn. Mill. kr

  Om statistikken
  Selvangivelsesstatistikken omfatter selvangivelsesopplysninger til alle bosatte personer 17 år og over per 31. desember 1996. Beløpenes størrelse er bestemt av skatteregler og ligningspraksis. Skattefrie inntekter kommer ikke med i statistikken. Gjennomsnittsbeløp er beregnet bare for personer med beløp på de enkelte poster. Bruttoinntekt omfatter alle skattepliktige inntekter som lønn, pensjoner, inntekt av bolig og annen fast eiendom og kapitalinntekter med videre. Bruttoinntekt tilsvarer post 3.1.10 i selvangivelsen 1996.

  Børsnoterte aksjer verdsettes til 75 prosent av kursverdien. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes til 30 prosent av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi.

  [Figur 1]

  Figur 1: Antall personer 17 år og over med fradrag for egen pensjonsforsikring (EPES) og aksjer i norske selskaper. 1993-1996


  Ny statistikk

  Selvangivelsesstatistikk, 1996.
  Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS)Regionalstatistikk. Mer informasjon: Ingunn Helde, tlf. 62 88 51 83,e-post:ingunn.helde@ssb.no.helde, eller Grethe Sparby, tlf. 62 88 52 41, e-post: grethe.sparby@ssb.no.sparby.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 12, 1998